W dniach 3, 6 i 7 lutego obradowała Rada Ochrony Pracy  - odbyły się posiedzenia Zespołu ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Środowisku Pracy, a także posiedzenie plenarne oraz zebranie Zespołu ds. Skarg.

Rada przyjęła Stanowisko w sprawie Strategii prewencji wypadków i chorób zawodowych w rolnictwie (do przeczytania TUTAJ) oraz Sprawozdanie z działalności Rady Ochrony Pracy w 2022 r. zgodne z załączonym projektem.

Członkowie ROP zapoznali się z tematyką bezpieczeństwa i higieną pracy w leśnictwie (m.in. oceną ryzyka zawodowego oraz organizacją stanowiska pracy na podstawie materiałów przygotowanych przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska), a także analizą przyczyn wypadków przy pracy w branży telekomunikacyjnej i energetyce wiatrowej. Przedstawiono również propozycje zapobiegania im, w tym przez zastosowanie środków ochrony indywidualnej wg materiału Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego.

Michał Lewandowski  reprezentujący OPZZ w Radzie Ochrony Pracy mówił o istotnej społecznie pracy, jaką wykonują członkinie i członkowie tego organu, zwracając jednocześnie uwagę na brak jej przełożenia na szeroką informację kierowaną do partnerów społecznych. Przedstawiciele związków zawodowych zderzają się z brakiem odpowiedniej komunikacji i przekazu działań, wniosków oraz stanowisk ROP. W jego ocenie to obszar, który powinien działać sprawniej - konieczne są zmiany, bo wiedza na temat prac ROP jest w stosunkowo niewielka i niewłaściwie wykorzystywana.

Michał Lewandowski zwrócił też uwagę na istotne dla OPZZ działania i cele, możliwe do osiągnięcia w oparciu o działalność Rady. ROP - podobnie jak OPZZ - jest istotnym głosem w sprawie skutecznego wzmocnienia i zapewniania odpowiedniego finansowania Państwowej Inspekcji Pracy. OPZZ widzi w Radzie Ochrony Pracy także aktywny głos w sprawie dynamiki zmian, jakie dotykają pracowników na rynku pracy. Są to, chociażby zmiany i niepewność powodowane m.in. pracą platformową oraz nienadążającymi za nimi przepisy prawa pracy itd. W ocenie OPZZ Rada Ochrony Pracy powinna jeszcze bardziej wypełniać rolę swoistego wyznacznika istotnych tematyk w tym zakresie.