19 października odbyła się manifestacja organizowana przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce i Forum Związków Zawodowych. Manifestujący z różnych branż i organizacji domagali się zniesienia wygasającego charakteru emerytur pomostowych. W centrum Warszawy zgromadziło się ponad 2 tysiące osób.

Biuro Prasowe OPZZ

Manifestacja rozpoczęła się o godzinie 11.00 pod Pałacem Kultury i Nauki, skąd manifestujący wyruszyli ulicami Warszawy pod budynek Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Zgromadzonych powitał przewodniczący zgromadzenia Leszek Miętek — prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. Podczas manifestacji ws. emerytur pomostowych głos zabrali także wiceprzewodniczący OPZZ: Barbara Popielarz, Sebastian Koćwin i Piotr Ostrowski, wspólnie apelując do Minister Rodziny i Polityki Społecznej o zniesienie wygasającego charakteru emerytur pomostowych.

W trakcie manifestacji przekazano petycję dotyczącą uchylenia przepisu art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, zakładającego ich stopniowe wygaszanie oraz poszerzenia wykazu prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze. Niestety Pani Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg nie znalazła czasu, aby porozmawiać z delegacją. Petycję złożono na ręce wiceministra Stanisława Szweda.

Treść petycji TUTAJ

Emerytury pomostowe. Dlaczego wyszliśmy na ulice?

Emerytury pomostowe miały być ściśle powiązane z budową alternatywnego systemu ochrony osób wykonujących prace uciążliwe. Oznaczało to wolę ścisłego powiązania obowiązku opracowania strategii z wygasającym charakterem emerytur pomostowych. Pomimo tego, że już 8 lat temu upłynął ostateczny termin na przygotowanie strategii, rząd do tej pory nie wywiązał się z nałożonego na niego zobowiązania. Niespełnienie obietnicy stworzenia strategii sektorowej, a także fakt, że zakładany postęp technologiczny nie poprawił warunków pracy w stopniu upoważniającym do stwierdzenia, że warunki szkodliwe zostały w całości wyeliminowane, czyni postulat uchylenia wygasającego charakteru emerytur pomostowych w pełni zasadnym.

Wątpliwości konstytucyjne budzą również przepisy prawne, zgodnie z którymi pracodawca opłaca składki na Fundusz Emerytur Pomostowych za zatrudnionych przez siebie pracowników, którzy nigdy nie nabędą prawa do emerytury pomostowej. Prowadzi to do rażąco niesprawiedliwych sytuacji, w których zatrudnieni w tym samym zakładzie pracy, na takich samych stanowiskach i wykonujący taką samą pracę mają inną sytuację prawną, uzależnioną jedynie od daty podjęcia pracy. Dziś ponad 300 tys. osób pracuje w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w bardzo ciężkich warunkach. Duża część z nich nigdy nie otrzyma świadczenia, pomimo że z ich wynagrodzeń odprowadzane są składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP).

Podczas manifestacji zwrócono  również uwagę na konieczność weryfikacji i poszerzenia katalogu prac wykonywanych w szczególnych warunkach oraz prac o szczególnym charakterze.

Wszystkim manifestującym ws. zniesienia wygasającego charakteru emerytur pomostowych — serdecznie dziękujemy!