Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Tagi

07 maja 2024

Zagrożone negocjacje waloryzacji świadczeń emerytalnych w RDS

                                          Rząd przygotował projekt zmian ustawowych wprowadzających dodatkową waloryzację świadczeń emerytalno – rentowych. Proponowane rozwiązanie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom OPZZ, choć przy okazji wprowadzono przepisy ograniczające negocjacje dodatkowej waloryzacji emerytur i rent w ramach Rady Dialogu Społecznego w latach 2024 – 2025. Dla OPZZ zamknięcie dialogu społecznego w tym obszarze jest nie do zaakceptowania. Nowelizacja zmieniająca ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wprowadzająca tzw. dodatkową waloryzację świadczeń emerytalno - rentowych jest w końcowej fazie konsultacji społecznych. Dodatkowa waloryzacja ma obowiązywać od dnia 1 września w sytuacji, gdy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu danego roku przekroczy 105 proc.  OPZZ oceniając pomysł podkreśliło, że pomimo słusznej idei, dodatkowa waloryzacja nie zmienia trwale podstawy dla kolejnych waloryzacji świadczeń, jest jedynie przyspieszoną wypłatą części ich podwyżki, analogicznie jak w przypadku 13 czy 14 emerytury. Te trzy kategorie świadczeń emerytalnych nie wchodzą trwale w skład podstawy wymiaru świadczenia, są niejako obok niego – co jest jedną z krytycznych uwag systemowych OPZZ także wobec dodatkowej waloryzacji świadczenia emerytalnego. Znacznie poważniejsze zmiany ustawowe proponowane przy okazji projektu dodatkowej waloryzacji negatywnie ocenione przez OPZZ odnoszą się do: zamrożenia możliwości odbycia negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego w 2024 i 2025 roku wobec dodatkowej waloryzacji świadczeń emerytalno - rentowych w zakresie uzgodnień wysokości wskaźnika realnego wzrostu płac, oraz powiązania obu waloryzacji – rocznej i dodatkowej, jednakowym wskaźnikiem realnego wzrostu wynagrodzeń na poziomie 20 proc. w 2024 i 2025 oraz na poziomie co najmniej 20 proc. w kolejnych latach Przypomnijmy, że od lat strona związkowa prezentuje w corocznych czerwcowych negocjacjach w Radzie Dialogu Społecznego inne niż strona rządowa stanowisko odnośnie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent. Jednogłośnie związki zgadzają się, że powinien on wynosić nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w roku poprzednim (lub w I kwartale roku obowiązującego – jak w przypadku dodatkowej emerytury), ale zwiększony o co najmniej 50 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę, a nie jak od lat proponuje strona rządowa – na minimalnym poziomie, co najmniej 20 proc. (lub 20 proc. w 2024 – 2025r.). Obecne propozycje ustawy to wprost zamknięcie tegorocznych i przyszłorocznych negocjacji w Radzie Dialogu Społecznego w zakresie dodatkowej waloryzacji emerytury. Czekamy na najbliższe posiedzenie Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego, by ostatecznie wyjaśnić te kwestie. (RG)

Czytaj więcej

23 kwietnia 2024

RDS o wyzwaniach dla polityki senioralnej i sprawiedliwiej transformacji

W trakcie wczorajszego (22 kwietnia br.) posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego skupiono się głównie na omówieniu aktualnych inicjatyw Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, strategii dotyczącej osób starszych oraz aktualizacji Krajowego Planu w dziedzinie Energii i Klimatu do 2030 roku. W posiedzeniu, obok przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, uczestniczyli: wiceminister Łukasz Krasoń, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych oraz wiceminister Sebastian Gajewski. Wiceminister Łukasz Krasoń poinformował, że w trosce o aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami udało się rządowi wygospodarować 770 mln zł na rok 2024 i kolejny, aby dofinansowania do wynagrodzeń dla pracowników z niepełnosprawnościami wzrosły o 15 proc. Następnie przewodnicząca RDS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk przedstawiła informacje dotyczące inicjatyw i działań ministerstwa, które aktualnie są objęte wykazem prac legislacyjnych Rady Ministrów. Szefowa ministerstwa rodziny dodatkowo zaznaczyła, że obecnie trwają prace nad zmianami w Kodeksie Pracy, które zakładają uwzględnienie do okresów zatrudniania prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto, ministerstwo pracuje nad implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej dotyczącej adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w UE. Minister Marzena Okła-Drewnowicz, odpowiedzialna za politykę senioralną, omówiła z kolei wyzwania stojące przed rynkiem usług wspierających osoby starsze w Polsce oraz proponowane przez rząd rozwiązania mające na celu ich wsparcie. Zwróciła uwagę na perspektywę demograficzną i starzenie się społeczeństwa. Realnym do wprowadzenia rozwiązaniem systemowym w obszarze opieki nad osobami starszymi, ale i wymagającymi opieki oraz niesamodzielnymi będzie bon senioralny czyli świadczenie pozwalające na sfinansowanie usługi wsparcia o charakterze opiekuńczym w miejscu zamieszkania seniora. Minister przedstawiła także konieczność zmian w sektorze opieki, zwłaszcza w systemie kształcenia kadr, uprządkowania bazy placówek i ich finansowania. Szczegóły rozwiązań będą znane w III kwartale br. Przedstawiciele OPZZ oraz członkowie RDS, wraz z przewodniczącym OPZZ, zwrócili uwagę na konieczność powrotu do dyskusji w ramach zespołów problemowych RDS odnośnie rozwiązań zawartych w Porozumieniu strony społecznej RDS na rzecz aktywnego starzenia się z 8 czerwca 2020 r., zasadność ponad resortowej dyskusji na temat polityki senioralnej państwa, otwartość na dialog w obszarze pomocy społecznej i opieki z wykorzystaniem dotychczasowych prac Trójstronnego Branżowego Zespołu ds. Pomocy Społecznej.  W ocenie OPZZ niezbędne jest także uporządkowanie systemu opieki długoterminowej w Polsce. Następnie Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprezentowało informację na temat aktualizacji Krajowego Planu w dziedzinie Energii i Klimatu do 2030 roku (KPEiK). Przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski, oceniając Krajowy Plan Energii i Klimatu, wskazał, że pierwsza część aktualizacji KPEiK została przesłana Komisji Europejskiej bez konsultacji ze stroną społeczną, co należy ocenić negatywnie. O istnieniu KPEiK OPZZ dowiedziało się od Komisji Europejskiej a nie od przedstawicieli polskiego rządu. W związku z tym całą sytuację uważamy za naganną. KPEiK budzi wiele pytań i wątpliwości, zwłaszcza w kontekście drastycznych zmian planowanych w sektorze energetycznym. Przejście z udziału węgla w produkcji energii na poziomie 61% w 2023 roku do zaledwie 29% w ciągu zaledwie 6 lat, zwłaszcza poprzez szybki spadek udziału węgla brunatnego już od 2025 roku, jest wyzwaniem o ogromnej skali. Dodatkowo, liczba pracowników zatrudnionych w wydobyciu węgla oraz w elektrowniach i branżach zależnych sięgająca kilkuset tysięcy osób, sprawiają, że planowane zmiany wywołują uzasadnione obawy o los tych pracowników. Planowane działania są gwałtowne i znacznie różnią się od dotychczas obowiązujących zapisów Polityki Energetycznej Polski do roku 2040. Budzą też uzasadnione obawy o los setek tysięcy pracowników, tym bardziej, że dedykowane wsparcie dla regionów węglowych ujmuje tylko obszary objęte unijnymi Funduszami Sprawiedliwej Transformacji, a nie obejmuje pozostałych jak choćby rejon Bogatyni czy Zagłębia Lubelskiego. Piotr Ostrowski podkreślił, że rosnące ceny uprawnień do emisji oraz zaplanowane rozszerzenie systemu ETS na kolejne branże jak transport czy budownictwo, jak również wprowadzanie w życie mechanizmu CBAM wiążą się z rosnącymi kosztami dla przemysłów emisyjnych np. hutnictwa, produkcji chemicznej czy cementowej. Stanowi to zagrożenia dla funkcjonowania przemysłu w Polsce, który w naszym kraju odpowiada za większą część PKB niż średnia unijna i generuje 27% wszystkich miejsc pracy w kraju. W tej sytuacji rozsądnym byłoby połączenie planowania polityk klimatyczno-energetycznych z polityką przemysłową państwa. Polityka przemysłowa Polski niestety nie istnieje, a my jako OPZZ od lat wnioskujemy o jej stworzenie i zwiększenie roli państwa i strony społecznej w planowaniu strategii w tym zakresie. Inną kwestią budzącą obawy OPZZ jest m.in. niemal dwukrotny wzrost ilości produkcji energii z gazu planowany na rok 2030 względem stanu na rok 2023 (z 16,5 na 31,9 TWh). Rodzi to pytania o dostępność surowca, którego nie mamy w takich ilościach na terenie kraju, a możliwości jego sprowadzania oraz ceny stały się znacznie mniej pewne po napaści Rosji na Ukrainę w 2022 roku. OPZZ oczekuje, że dalszy proces tworzenia KPEiK będzie transparentny i prowadzony z udziałem związków zawodowych. Leży to bowiem w interesie strony rządowej, ponieważ jak pokazuje historia, żaden strategiczny plan państwa bez uzyskania akceptacji strony społecznej nie ma szans na pełną realizację.

Czytaj więcej

27 lutego 2024

OPZZ z Bankiem Światowym o opiece długoterminowej

     Przegląd różnych form opieki długoterminowej, wypracowanie rekomendacji w tym obszarze oraz możliwości ich wdrożenia – to cel spotkania konsultacyjnego, do którego OPZZ zostało zaproszone przez zespół ekspertów Banku Światowego. Reforma rozwoju opieki długoterminowej w Polsce jeden z istotnych kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Raport przygotowywany przez Bank Światowy jest realizowany na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Rozwoju Regionalnego we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w dużej mierze opiera się konsultacjach społecznych z wieloma środowiskami zaangażowanymi w problematykę ochrony zdrowia i opieki długoterminowej. Dziś prognozy demograficzne wskazują, że kluczowym wyzwaniem przyszłości staje się odpowiedzialne zarządzanie polityką społeczną, w tym zadbanie o rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo zdrowotne i opiekę starzejącego się społeczeństwa. Obecnie w Polsce osoby powyżej 65 roku życia stanowią około 16 proc. mieszkańców, w 2025 r. będzie to już 22 proc. ludności, a w 2050 r.- 33 proc. Wskaźniki te determinują wyzwania społeczne, zdrowotne i finansowe polityki państwa dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych i opiekuńczych seniorów. Podczas spotkania dyskusja koncentrowała się na najpilniejszych obszarach wymagających wzmocnienia, jak np. zarządzanie, finansowanie, jakość czy kadry. Rozmowa miała charakter wymiany poglądów na temat m.in. analizy zapotrzebowania na usługi opiekuńcze, skali finansowania różnych form wsparcia i opieki, różnic regionalnych, orzecznictwa i systemów prawnych, jakości świadczonych usług, skali opieki formalnej i nieformalnej, wykorzystania nowych technologii i wielu innych.  Rekomendacje wypracowane podczas dyskusji znajdą się w końcowym raporcie dostępnym w kwietniu br.. Będzie to wiodący dokument stanowiący podwaliny do przyszłych rozwiązań prawnych i systemowych.  W konsultacjach ze strony OPZZ udział brała Renata Górna, dyr. Wydziału Polityki Społecznej OPZZ. (RG)

Czytaj więcej

09 lutego 2024

Emerytury stażowe: projekt ustawy w sejmie

Dnia 8 lutego miało miejsce pierwsze czytanie poselskiego projektu Lewicy w Sejmie RP dotyczącego emerytur stażowych. To jeden z najważniejszych postulatów programowych Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Mamy nadzieję, że projekt szybko trafi do sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny i znajdzie szerokie poparcie posłanek i posłów. To projekt ważny, potrzebny i oczekiwany społecznie.

Czytaj więcej

09 lutego 2024

Renta Wdowia: OPZZ w Sejmie RP

Dzisiaj odbyło się czytanie projektu ustawy dotyczącej Renty Wdowiej. Według tego projektu, w przypadku śmierci współmałżonka pozostała przy życiu osoba mogłaby zachować świadczenie i powiększyć je o 50 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku i 50 proc. swojego świadczenia. Obecnie Renta rodzinna - w przypadku, gdy umrze jeden ze współmałżonków- wynosi 85 proc. wyższego świadczenia. Wiceprzewodniczący OPZZ, Sebastian Koćwin, przedstawił projekt ustawy przed Wysoką Izbą: "Uważamy, że rozwiązanie wprowadzające rentę wdowią jest nie tylko wyrazem sprawiedliwej korekty w różnicy wysokości świadczeń pomiędzy małżonkami, którzy wypracowując wspólny majątek dzielą się pracą zarobkową i nieodpłatną na rzecz rodziny. Jest to także konieczność ekonomiczna i społeczna — spadająca relatywna wysokość emerytur w połączeniu z rosnącą liczbą osób starszych, oraz zjawiskiem osamotnienia seniorów oznaczać będzie plagę ubóstwa osób starszych, negatywnie wpłynie na gospodarkę i na jakość życia nie tylko seniorów ale także ich krewnych." Renta wdowia jest rozwiązaniem, które bezpośrednio przeciwdziała tym zjawiskom i istotnie ogranicza ich skutki społeczne. Myślę, że ponad 200.000 podpisów pod projektem wyraźnie pokazuje też wolę społeczeństwa aby ten palący problem rozwiązać.”

Czytaj więcej

24 stycznia 2024

OPZZ apeluje o zmiany ustawy o emeryturach pomostowych

OPZZ skierowało apel do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk o uzupełnienie istniejących przepisów ustawy o emeryturach pomostowych o możliwość skorzystania z rekompensaty dla osób, które nie skorzystają z prawa do emerytury pomostowej. Dnia 28 lipca 2023 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw. Na mocy tej ustawy w dniu 1 stycznia 2024 r. wszedł w życie m.in. przepis uchylający wygasający charakter emerytur pomostowych. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od lat walczyło od uchylenie wygasającego charakteru emerytur pomostowych i pozytywnie ocenia realizację postulatu, zawartego w Programie OPZZ na lata 2022-2027.  Zauważamy, że ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych przewiduje przyznanie rekompensaty dla osób, które pracowały przez co najmniej 15 lat w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, ale nie nabyły z tego tytułu prawa do wcześniejszej emerytury. OPZZ apeluje o uzupełnienie istniejących przepisów ustawy o emeryturach pomostowych o możliwość skorzystania z rekompensaty, która nie będzie odszkodowaniem za utratę możliwości nabycia prawa do wcześniejszej emerytury, lecz będzie rekompensatą dla osób, które nie skorzystają z prawa do emerytury pomostowej. Osoba spełniająca wszystkie warunki do uzyskania emerytury pomostowej będzie mogła zdecydować, czy skorzysta z prawa do emerytury pomostowej, czy też przepracuje do czasu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, dzięki czemu nabędzie prawo do rekompensaty. Takie uregulowanie stworzy ubezpieczonym możliwość wyboru i promować będzie pracę do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Powyższe wymagałoby wprowadzenia dodatkowej definicji rekompensaty, obowiązującej poza rekompensatą opisaną w art. 2 pkt. 5 i art. 21 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych. Rekompensata taka przysługiwać powinna każdemu ubezpieczonemu, który mógł przejść na emeryturę pomostową, jednak z przywileju tego nie skorzystał i pracował do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalne go. KD

Czytaj więcej

28 grudnia 2023

OPZZ zgłasza uwagi do rządowego projektu nt. emerytur stażowych

OPZZ wydało opinię w spawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.  Projekt ustawy opracowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (na czele z byłą już Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleną Maląg) jest zgodny z założeniami opracowanego przez nas projektu w sprawie emerytur stażowych i co do istoty zasługuje na poparcie. Popierając wprowadzenie emerytur stażowych do polskiego systemu ubezpieczeń społecznych jednocześnie negatywnie oceniamy jednak zaproponowany warunek uzyskania prawa do emerytury stażowej dotyczący zbyt wysokiego, minimalnego stażu ubezpieczeniowego, zamiar uwzględniania wyłącznie okresów składkowych jako kryterium przyznania emerytury stażowej, a także założenie pomniejszenie kwoty emerytury powszechnej uzyskanej po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) o kwotę stanowiącą sumę kwot pobranych emerytur stażowych. Przedmiotowy projekt ustawy zakłada uzależnienie uzyskania prawa do emerytury stażowej od wykazania się okresem składkowym wynoszącym w przypadku kobiet co najmniej 38 lat oraz w przypadku mężczyzn co najmniej 43 lata. Oczywiste jest, że im wyższe kryterium stażu uprawniające do świadczenia, tym mniej osób skorzysta z uprawnienia i tym niższe będą skutki finansowe. W naszej ocenie zaproponowany minimalny staż ubezpieczeniowy jest zdecydowanie zbyt wysoki i spowoduje, że beneficjentami rozwiązania zostanie niewielka grupa pracowników. Mężczyźni, którzy podjęli pracę w wieku 20 lat i świadczyli ją przez 43 lata, uzyskają prawo do emerytury stażowej w wieku 63 lat, a więc zaledwie dwa lata przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Z kolei kobiety, które podjęły pracę w wieku 20 lat, uzyskają prawo do emerytury stażowej w wieku 58 lat, a więc również jedynie dwa lata przed możliwością przejścia na emeryturę na zasadach powszechnych. Czas przebywania na zasiłku chorobowym, zasiłku opiekuńczym, czas pobierania wynagrodzenia chorobowego czy świadczenia rehabilitacyjnego nie zaliczają się do okresów składkowych, a więc w myśl założeń ustawy nie będą uwzględniane przy ubieganiu się o świadzcenie. W konsekwencji dla osób, które nie pracowały przez pewien okres z przyczyn niezawinionych przez pracowników – tj. choroby, emerytura stażowa może być trudno dostępna. Przyjęcie ustawy na zaproponowanych zasadach spowoduje zatem pominięcie rzeszy oczekujących na to rozwiązanie, w związku z czym jest przez nas nie do zaakceptowania. Stoimy na stanowisku, że uzyskanie prawo do emerytury stażowej powinno przysługiwać pod warunkiem wykazania się okresem składkowym i nieskładkowy wynoszącym 35 lat w przypadku kobiet oraz 40 lat w przypadku mężczyzn - identyczny minimalny staż ubezpieczeniowy został przewidziany w projektach ustaw złożonych w 2020 r. przez Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy oraz Klub Parlamentarny PSL-Kukiz’15. Negatywnie oceniamy również to, że projekt przewiduje, że w momencie osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) Zakład Ubezpieczeń Społecznych na nowo wyliczy świadczenie i kapitał pomniejszy o wypłacone już kwoty emerytur stażowych. W konsekwencji, docelowa emerytura będzie przez to niższa. Rozwiązanie to z dużym prawdopodobieństwem istotnie przyczyni się do ograniczenia i tak niewielkiej grupy osób, które skorzystają z proponowanego rozwiązania i doprowadzi do zubożenia rzeszy przyszłych emerytów.

Czytaj więcej

07 września 2023

Co dalej z emeryturami stażowymi? OPZZ apeluje do komitetów wyborczych partii

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych skierowało apel do komitetów wyborczych partii politycznych biorących udział w wyborach parlamentarnych o podjęcie problematyki emerytur stażowych w trakcie trwającej kampanii. OPZZ postuluje stworzenie pracownikom o bardzo długim stażu pracy możliwości przejścia na emeryturę przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego (dla kobiet, które mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat oraz dla mężczyzn mających okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 40 lat). OPZZ w apelu zwraca uwagę na następujące kwestie: emerytury stażowe a Porozumienia sierpniowe opinie społeczeństwa na temat wieku emerytalnego oraz emerytur stażowych ocena działania sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w IX kadencji Sejmu Przypominamy, że postulat wprowadzenia emerytur stażowych ma długą historię. W dniu 31 sierpnia 2023 roku mija 43. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych między Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym, a stroną rządową. Przewidywały one m.in. obniżenie wieku emerytalnego dla kobiet do 50 lat, a dla mężczyzn do lat 55 lub [zaliczenie] przepracowanie w PRL 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn bez względu na wiek. Mimo upływu 43. lat od tego historycznego wydarzenia, wprowadzenie emerytur stażowych stanowi nadal niezrealizowany postulat Porozumień. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął w dniu 17 sierpnia 2023 roku uchwałę o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa. W ramach referendum, które odbędzie się 15 października 2023 roku, jedno z czterech pytań będzie brzmiało następująco: "Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?". Istnieją tymczasem badania, które dają odpowiedź na to pytanie. W raporcie pt. „Co to jest sprawiedliwa emerytura?”, opublikowanym przez Centrum im. Ignacego Daszyńskiego w 2023 roku, wskazano, że propozycja podniesienia wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 67 lat ma znikome poparcie – taką zmianę popiera zaledwie 2 proc. badanych. Badanie składało się również z pytania o to, czy powinna istnieć możliwość przejścia na emeryturę nie po osiągnięciu wieku emerytalnego, a wcześniej, po przepracowaniu określonej liczby lat, np. 40 lat dla mężczyzn i 35 lat dla kobiet. Za tym rozwiązaniem opowiedziało się 76 proc. badanych. Przeciwko niemu jest z kolei jedynie 14 proc. respondentów. 11 proc. nie ma zdania na ten temat. Rozwiązanie to jest zatem szeroko popierane. Wyniki poparcia są zbliżone we wszystkich grupach badanych, w tym w szczególności wyróżnionych ze względu na płeć, wiek, preferencje polityczne, poziom wiedzy o systemie emerytalnym i jego ocenę. 30 sierpnia 2023 roku odbyło się ostatnie w bieżącej kadencji Sejmu posiedzenie sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, podczas którego nastąpiło rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działalności w IX kadencji Sejmu. Za przyjęciem Sprawozdania było 13 członków Komisji, nie poparło go natomiast aż 12 członków. Negatywnie oceniano przede wszystkim odmowę rozpatrzenia przez posłankę Urszulę Rusecką, przewodniczącą Komisji, projektu ustawy w sprawie emerytur stażowych. OPZZ również uznaje za nieakceptowalne niepodjęcie przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny prac nad tak istotnym postulatem związków zawodowych. Jednocześnie stanowczo apelujemy o realizację zgłaszanego od wielu lat postulatu. Apel OPZZ w sprawie emerytur stażowych do komitetów wyborczych partii TUTAJ  (KD)

Czytaj więcej

22 sierpnia 2023

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych

16 sierpnia 2023 roku Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych, a także niektórych innych ustaw. Nowelizacja realizuje postulat OPZZ i uchyla wygasający charakter emerytur pomostowych, a także dokonuje korekty w instytucji rekompensaty. Likwidacja wygasającego charakteru emerytur pomostowych Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych przez wiele lat walczyło o uchylenie wygasającego charakteru emerytur pomostowych. Tylko w ostatnim roku podjęliśmy wiele inicjatyw mających na celu realizację tego postulatu. Między innymi w dniu 19 października 2022 r. OPZZ zorganizowało manifestację, do której dołączyło Forum Związków Zawodowych i wspólnie skierowaliśmy do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Petycję domagając się uchylenia wygasającego charakteru emerytur pomostowych. OPZZ brało także udział w posiedzeniach Zespołu ds. Ubezpieczeń Społecznych Rady Dialogu Społecznego, podczas których domagało się niewygasającego charakteru emerytur pomostowych. Postulat ten zawarty jest w Programie OPZZ na lata 2022-2027. Podpisana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych, a także niektórych innych ustaw realizuje postulat OPZZ i uchyla wygasający charakter emerytur pomostowych. Zmiany w zakresie rekompensaty Zmianie uległy także przepisy dotyczące instytucji rekompensaty. Rekompensata to odszkodowanie za utratę możliwości nabycia prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze dla osób, które nie nabędą prawa do emerytury pomostowej. Potrzeba zmiany wzięła się z nowelizacji (Dz.U. z 2022 r. poz. 755), która weszła w życie 20 kwietnia ub.r. Uchyliła ona art. 4 pkt 7, który mówił o konieczności rozwiązania stosunku pracy jako warunku nabycia pomostówki. Po nowelizacji ustawy emerytura pomostowa jest nabywana automatycznie – bez rozwiązania stosunku pracy – i przyznawana na wniosek pracownika. Świadczenie nie jest jednak wypłacane do czasu rozwiązania umowy z dotychczasowym pracodawcą.  Zdaniem ekspertów, te zmiany pozbawiały ubezpieczonych prawa do rekompensaty. Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy o emeryturach pomostowych rekompensata przysługuje bowiem tylko takiemu pracownikowi, który nie nabył prawa do pomostówki. Wspomniany przepis został poprawiany i w efekcie rekompensatę otrzymają osoby, które nie mają prawa do pomostówki ustalonego prawomocną decyzją. Z przepisów jasno wynika już, w jakich przypadkach ZUS przyznaje świadczenie. Wejście w życie przepisów Przepisy dotyczące rekompensaty i uchylenia wygaszającego charakteru emerytur pomostowych wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Czytaj więcej

31 lipca 2023

Emerytury pomostowe: postulat OPZZ na posiedzeniu komisji sejmowych

27 lipca odbyło w Sejmie posiedzenie połączonych Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Polityki Senioralnej. Uczestniczyli w nim wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin, dyrektor Wydziału Prawo-Interwencyjnego Paweł Śmigielski oraz specjalistka ds. polityki społecznej Katarzyna Duda. Projekt dotyczy m.in.: uchylenia wygaszającego charakteru emerytur pomostowych, wprowadzenia szczególnej regulacji dotyczącej zabezpieczenia w sprawach z zakresu prawa pracy, w których pracownik podlegający szczególnej ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia dochodzi roszczenia o uznanie wypowiedzenia stosunku pracy za bezskuteczne lub o przywrócenie do pracy i podwyższenia rocznego limitu odliczenia od dochodu wydatków z tytułu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych w roku podatkowym. Posiedzenie poświęcono rozpatrzeniu uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3506). Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2023 r. ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw, wprowadził do jej tekstu poprawki. Jedna z nich przewidywała skreślenie art. 2 zakładającego, że jeśli szczególnie chroniony pracownik zostanie zwolniony i zaskarży decyzję pracodawcy do sądu, to ten ostatni będzie mógł nakazać firmie dalsze zatrudnienie pracownika aż do momentu prawomocnego zakończenia postępowania. Podstawą udzielenia takiego zabezpieczenia byłoby jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia (tzn., że zwolnienie było bezprawne). Dzięki takiemu rozwiązaniu w okresie trwania postępowania przed sądem (często przez kilka lat) związkowiec nadal mógłby pracować i zarobkować. Komisja sejmowa odrzuciła powyższą poprawkę. Niewygasający charakter emerytur pomostowych - jeden z kluczowych postulatów OPZZ Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od lat walczy od uchylenie wygasającego charakteru emerytur pomostowych. Tylko w ostatnim roku podjęliśmy wiele inicjatyw mających na celu realizację tego postulatu. Między innymi w dniu 19 października 2022 r. OPZZ zorganizowało manifestację, do której dołączyło Forum Związków Zawodowych i wspólnie skierowaliśmy do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Petycję domagając się uchylenia wygasającego charakteru emerytur pomostowych. OPZZ brało także udział w posiedzeniach Zespołu ds. Ubezpieczeń Społecznych Rady Dialogu Społecznego, podczas których domagało się niewygasającego charakteru emerytur pomostowych. Postulat ten zawarty jest w Programie OPZZ na lata 2022-2027. W związku z powyższym w opinii do projektu ustawy pozytywnie oceniono wyjście naprzeciw oczekiwaniom OPZZ oraz zamiar realizacji naszego postulatu uchylenia wygasającego charakteru emerytur pomostowych. Jednocześnie OPZZ zgłosiło następujące uwagi do skierowanego do konsultacji społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych: wniosek o dokonanie przeglądu grup zaliczonych i pretendujących do wykazów prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze; wniosek o rozważenie opracowania strategii sektorowej dotyczącej wspierania zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób wykonujących przez co najmniej 15 lat prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze; wniosek o wprowadzenie do ustawy rekompensaty, która będzie rekompensatą dla osób, które nie skorzystają z prawa do emerytury pomostowej. (KD)

Czytaj więcej