Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Tagi

09 lutego 2024

Emerytury stażowe: projekt ustawy w sejmie

Dnia 8 lutego miało miejsce pierwsze czytanie poselskiego projektu Lewicy w Sejmie RP dotyczącego emerytur stażowych. To jeden z najważniejszych postulatów programowych Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Mamy nadzieję, że projekt szybko trafi do sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny i znajdzie szerokie poparcie posłanek i posłów. To projekt ważny, potrzebny i oczekiwany społecznie.

Czytaj więcej

09 lutego 2024

Renta Wdowia: OPZZ w Sejmie RP

Dzisiaj odbyło się czytanie projektu ustawy dotyczącej Renty Wdowiej. Według tego projektu, w przypadku śmierci współmałżonka pozostała przy życiu osoba mogłaby zachować świadczenie i powiększyć je o 50 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku i 50 proc. swojego świadczenia. Obecnie Renta rodzinna - w przypadku, gdy umrze jeden ze współmałżonków- wynosi 85 proc. wyższego świadczenia. Wiceprzewodniczący OPZZ, Sebastian Koćwin, przedstawił projekt ustawy przed Wysoką Izbą: "Uważamy, że rozwiązanie wprowadzające rentę wdowią jest nie tylko wyrazem sprawiedliwej korekty w różnicy wysokości świadczeń pomiędzy małżonkami, którzy wypracowując wspólny majątek dzielą się pracą zarobkową i nieodpłatną na rzecz rodziny. Jest to także konieczność ekonomiczna i społeczna — spadająca relatywna wysokość emerytur w połączeniu z rosnącą liczbą osób starszych, oraz zjawiskiem osamotnienia seniorów oznaczać będzie plagę ubóstwa osób starszych, negatywnie wpłynie na gospodarkę i na jakość życia nie tylko seniorów ale także ich krewnych." Renta wdowia jest rozwiązaniem, które bezpośrednio przeciwdziała tym zjawiskom i istotnie ogranicza ich skutki społeczne. Myślę, że ponad 200.000 podpisów pod projektem wyraźnie pokazuje też wolę społeczeństwa aby ten palący problem rozwiązać.”

Czytaj więcej

24 stycznia 2024

OPZZ apeluje o zmiany ustawy o emeryturach pomostowych

OPZZ skierowało apel do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk o uzupełnienie istniejących przepisów ustawy o emeryturach pomostowych o możliwość skorzystania z rekompensaty dla osób, które nie skorzystają z prawa do emerytury pomostowej. Dnia 28 lipca 2023 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw. Na mocy tej ustawy w dniu 1 stycznia 2024 r. wszedł w życie m.in. przepis uchylający wygasający charakter emerytur pomostowych. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od lat walczyło od uchylenie wygasającego charakteru emerytur pomostowych i pozytywnie ocenia realizację postulatu, zawartego w Programie OPZZ na lata 2022-2027.  Zauważamy, że ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych przewiduje przyznanie rekompensaty dla osób, które pracowały przez co najmniej 15 lat w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, ale nie nabyły z tego tytułu prawa do wcześniejszej emerytury. OPZZ apeluje o uzupełnienie istniejących przepisów ustawy o emeryturach pomostowych o możliwość skorzystania z rekompensaty, która nie będzie odszkodowaniem za utratę możliwości nabycia prawa do wcześniejszej emerytury, lecz będzie rekompensatą dla osób, które nie skorzystają z prawa do emerytury pomostowej. Osoba spełniająca wszystkie warunki do uzyskania emerytury pomostowej będzie mogła zdecydować, czy skorzysta z prawa do emerytury pomostowej, czy też przepracuje do czasu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, dzięki czemu nabędzie prawo do rekompensaty. Takie uregulowanie stworzy ubezpieczonym możliwość wyboru i promować będzie pracę do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Powyższe wymagałoby wprowadzenia dodatkowej definicji rekompensaty, obowiązującej poza rekompensatą opisaną w art. 2 pkt. 5 i art. 21 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych. Rekompensata taka przysługiwać powinna każdemu ubezpieczonemu, który mógł przejść na emeryturę pomostową, jednak z przywileju tego nie skorzystał i pracował do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalne go. KD

Czytaj więcej

28 grudnia 2023

OPZZ zgłasza uwagi do rządowego projektu nt. emerytur stażowych

OPZZ wydało opinię w spawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.  Projekt ustawy opracowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (na czele z byłą już Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleną Maląg) jest zgodny z założeniami opracowanego przez nas projektu w sprawie emerytur stażowych i co do istoty zasługuje na poparcie. Popierając wprowadzenie emerytur stażowych do polskiego systemu ubezpieczeń społecznych jednocześnie negatywnie oceniamy jednak zaproponowany warunek uzyskania prawa do emerytury stażowej dotyczący zbyt wysokiego, minimalnego stażu ubezpieczeniowego, zamiar uwzględniania wyłącznie okresów składkowych jako kryterium przyznania emerytury stażowej, a także założenie pomniejszenie kwoty emerytury powszechnej uzyskanej po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) o kwotę stanowiącą sumę kwot pobranych emerytur stażowych. Przedmiotowy projekt ustawy zakłada uzależnienie uzyskania prawa do emerytury stażowej od wykazania się okresem składkowym wynoszącym w przypadku kobiet co najmniej 38 lat oraz w przypadku mężczyzn co najmniej 43 lata. Oczywiste jest, że im wyższe kryterium stażu uprawniające do świadczenia, tym mniej osób skorzysta z uprawnienia i tym niższe będą skutki finansowe. W naszej ocenie zaproponowany minimalny staż ubezpieczeniowy jest zdecydowanie zbyt wysoki i spowoduje, że beneficjentami rozwiązania zostanie niewielka grupa pracowników. Mężczyźni, którzy podjęli pracę w wieku 20 lat i świadczyli ją przez 43 lata, uzyskają prawo do emerytury stażowej w wieku 63 lat, a więc zaledwie dwa lata przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Z kolei kobiety, które podjęły pracę w wieku 20 lat, uzyskają prawo do emerytury stażowej w wieku 58 lat, a więc również jedynie dwa lata przed możliwością przejścia na emeryturę na zasadach powszechnych. Czas przebywania na zasiłku chorobowym, zasiłku opiekuńczym, czas pobierania wynagrodzenia chorobowego czy świadczenia rehabilitacyjnego nie zaliczają się do okresów składkowych, a więc w myśl założeń ustawy nie będą uwzględniane przy ubieganiu się o świadzcenie. W konsekwencji dla osób, które nie pracowały przez pewien okres z przyczyn niezawinionych przez pracowników – tj. choroby, emerytura stażowa może być trudno dostępna. Przyjęcie ustawy na zaproponowanych zasadach spowoduje zatem pominięcie rzeszy oczekujących na to rozwiązanie, w związku z czym jest przez nas nie do zaakceptowania. Stoimy na stanowisku, że uzyskanie prawo do emerytury stażowej powinno przysługiwać pod warunkiem wykazania się okresem składkowym i nieskładkowy wynoszącym 35 lat w przypadku kobiet oraz 40 lat w przypadku mężczyzn - identyczny minimalny staż ubezpieczeniowy został przewidziany w projektach ustaw złożonych w 2020 r. przez Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy oraz Klub Parlamentarny PSL-Kukiz’15. Negatywnie oceniamy również to, że projekt przewiduje, że w momencie osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) Zakład Ubezpieczeń Społecznych na nowo wyliczy świadczenie i kapitał pomniejszy o wypłacone już kwoty emerytur stażowych. W konsekwencji, docelowa emerytura będzie przez to niższa. Rozwiązanie to z dużym prawdopodobieństwem istotnie przyczyni się do ograniczenia i tak niewielkiej grupy osób, które skorzystają z proponowanego rozwiązania i doprowadzi do zubożenia rzeszy przyszłych emerytów.

Czytaj więcej

07 września 2023

Co dalej z emeryturami stażowymi? OPZZ apeluje do komitetów wyborczych partii

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych skierowało apel do komitetów wyborczych partii politycznych biorących udział w wyborach parlamentarnych o podjęcie problematyki emerytur stażowych w trakcie trwającej kampanii. OPZZ postuluje stworzenie pracownikom o bardzo długim stażu pracy możliwości przejścia na emeryturę przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego (dla kobiet, które mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat oraz dla mężczyzn mających okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 40 lat). OPZZ w apelu zwraca uwagę na następujące kwestie: emerytury stażowe a Porozumienia sierpniowe opinie społeczeństwa na temat wieku emerytalnego oraz emerytur stażowych ocena działania sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w IX kadencji Sejmu Przypominamy, że postulat wprowadzenia emerytur stażowych ma długą historię. W dniu 31 sierpnia 2023 roku mija 43. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych między Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym, a stroną rządową. Przewidywały one m.in. obniżenie wieku emerytalnego dla kobiet do 50 lat, a dla mężczyzn do lat 55 lub [zaliczenie] przepracowanie w PRL 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn bez względu na wiek. Mimo upływu 43. lat od tego historycznego wydarzenia, wprowadzenie emerytur stażowych stanowi nadal niezrealizowany postulat Porozumień. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął w dniu 17 sierpnia 2023 roku uchwałę o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa. W ramach referendum, które odbędzie się 15 października 2023 roku, jedno z czterech pytań będzie brzmiało następująco: "Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?". Istnieją tymczasem badania, które dają odpowiedź na to pytanie. W raporcie pt. „Co to jest sprawiedliwa emerytura?”, opublikowanym przez Centrum im. Ignacego Daszyńskiego w 2023 roku, wskazano, że propozycja podniesienia wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 67 lat ma znikome poparcie – taką zmianę popiera zaledwie 2 proc. badanych. Badanie składało się również z pytania o to, czy powinna istnieć możliwość przejścia na emeryturę nie po osiągnięciu wieku emerytalnego, a wcześniej, po przepracowaniu określonej liczby lat, np. 40 lat dla mężczyzn i 35 lat dla kobiet. Za tym rozwiązaniem opowiedziało się 76 proc. badanych. Przeciwko niemu jest z kolei jedynie 14 proc. respondentów. 11 proc. nie ma zdania na ten temat. Rozwiązanie to jest zatem szeroko popierane. Wyniki poparcia są zbliżone we wszystkich grupach badanych, w tym w szczególności wyróżnionych ze względu na płeć, wiek, preferencje polityczne, poziom wiedzy o systemie emerytalnym i jego ocenę. 30 sierpnia 2023 roku odbyło się ostatnie w bieżącej kadencji Sejmu posiedzenie sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, podczas którego nastąpiło rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działalności w IX kadencji Sejmu. Za przyjęciem Sprawozdania było 13 członków Komisji, nie poparło go natomiast aż 12 członków. Negatywnie oceniano przede wszystkim odmowę rozpatrzenia przez posłankę Urszulę Rusecką, przewodniczącą Komisji, projektu ustawy w sprawie emerytur stażowych. OPZZ również uznaje za nieakceptowalne niepodjęcie przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny prac nad tak istotnym postulatem związków zawodowych. Jednocześnie stanowczo apelujemy o realizację zgłaszanego od wielu lat postulatu. Apel OPZZ w sprawie emerytur stażowych do komitetów wyborczych partii TUTAJ  (KD)

Czytaj więcej

22 sierpnia 2023

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych

16 sierpnia 2023 roku Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych, a także niektórych innych ustaw. Nowelizacja realizuje postulat OPZZ i uchyla wygasający charakter emerytur pomostowych, a także dokonuje korekty w instytucji rekompensaty. Likwidacja wygasającego charakteru emerytur pomostowych Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych przez wiele lat walczyło o uchylenie wygasającego charakteru emerytur pomostowych. Tylko w ostatnim roku podjęliśmy wiele inicjatyw mających na celu realizację tego postulatu. Między innymi w dniu 19 października 2022 r. OPZZ zorganizowało manifestację, do której dołączyło Forum Związków Zawodowych i wspólnie skierowaliśmy do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Petycję domagając się uchylenia wygasającego charakteru emerytur pomostowych. OPZZ brało także udział w posiedzeniach Zespołu ds. Ubezpieczeń Społecznych Rady Dialogu Społecznego, podczas których domagało się niewygasającego charakteru emerytur pomostowych. Postulat ten zawarty jest w Programie OPZZ na lata 2022-2027. Podpisana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych, a także niektórych innych ustaw realizuje postulat OPZZ i uchyla wygasający charakter emerytur pomostowych. Zmiany w zakresie rekompensaty Zmianie uległy także przepisy dotyczące instytucji rekompensaty. Rekompensata to odszkodowanie za utratę możliwości nabycia prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze dla osób, które nie nabędą prawa do emerytury pomostowej. Potrzeba zmiany wzięła się z nowelizacji (Dz.U. z 2022 r. poz. 755), która weszła w życie 20 kwietnia ub.r. Uchyliła ona art. 4 pkt 7, który mówił o konieczności rozwiązania stosunku pracy jako warunku nabycia pomostówki. Po nowelizacji ustawy emerytura pomostowa jest nabywana automatycznie – bez rozwiązania stosunku pracy – i przyznawana na wniosek pracownika. Świadczenie nie jest jednak wypłacane do czasu rozwiązania umowy z dotychczasowym pracodawcą.  Zdaniem ekspertów, te zmiany pozbawiały ubezpieczonych prawa do rekompensaty. Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy o emeryturach pomostowych rekompensata przysługuje bowiem tylko takiemu pracownikowi, który nie nabył prawa do pomostówki. Wspomniany przepis został poprawiany i w efekcie rekompensatę otrzymają osoby, które nie mają prawa do pomostówki ustalonego prawomocną decyzją. Z przepisów jasno wynika już, w jakich przypadkach ZUS przyznaje świadczenie. Wejście w życie przepisów Przepisy dotyczące rekompensaty i uchylenia wygaszającego charakteru emerytur pomostowych wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Czytaj więcej

31 lipca 2023

Emerytury pomostowe: postulat OPZZ na posiedzeniu komisji sejmowych

27 lipca odbyło w Sejmie posiedzenie połączonych Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Polityki Senioralnej. Uczestniczyli w nim wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin, dyrektor Wydziału Prawo-Interwencyjnego Paweł Śmigielski oraz specjalistka ds. polityki społecznej Katarzyna Duda. Projekt dotyczy m.in.: uchylenia wygaszającego charakteru emerytur pomostowych, wprowadzenia szczególnej regulacji dotyczącej zabezpieczenia w sprawach z zakresu prawa pracy, w których pracownik podlegający szczególnej ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia dochodzi roszczenia o uznanie wypowiedzenia stosunku pracy za bezskuteczne lub o przywrócenie do pracy i podwyższenia rocznego limitu odliczenia od dochodu wydatków z tytułu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych w roku podatkowym. Posiedzenie poświęcono rozpatrzeniu uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3506). Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2023 r. ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw, wprowadził do jej tekstu poprawki. Jedna z nich przewidywała skreślenie art. 2 zakładającego, że jeśli szczególnie chroniony pracownik zostanie zwolniony i zaskarży decyzję pracodawcy do sądu, to ten ostatni będzie mógł nakazać firmie dalsze zatrudnienie pracownika aż do momentu prawomocnego zakończenia postępowania. Podstawą udzielenia takiego zabezpieczenia byłoby jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia (tzn., że zwolnienie było bezprawne). Dzięki takiemu rozwiązaniu w okresie trwania postępowania przed sądem (często przez kilka lat) związkowiec nadal mógłby pracować i zarobkować. Komisja sejmowa odrzuciła powyższą poprawkę. Niewygasający charakter emerytur pomostowych - jeden z kluczowych postulatów OPZZ Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od lat walczy od uchylenie wygasającego charakteru emerytur pomostowych. Tylko w ostatnim roku podjęliśmy wiele inicjatyw mających na celu realizację tego postulatu. Między innymi w dniu 19 października 2022 r. OPZZ zorganizowało manifestację, do której dołączyło Forum Związków Zawodowych i wspólnie skierowaliśmy do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Petycję domagając się uchylenia wygasającego charakteru emerytur pomostowych. OPZZ brało także udział w posiedzeniach Zespołu ds. Ubezpieczeń Społecznych Rady Dialogu Społecznego, podczas których domagało się niewygasającego charakteru emerytur pomostowych. Postulat ten zawarty jest w Programie OPZZ na lata 2022-2027. W związku z powyższym w opinii do projektu ustawy pozytywnie oceniono wyjście naprzeciw oczekiwaniom OPZZ oraz zamiar realizacji naszego postulatu uchylenia wygasającego charakteru emerytur pomostowych. Jednocześnie OPZZ zgłosiło następujące uwagi do skierowanego do konsultacji społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych: wniosek o dokonanie przeglądu grup zaliczonych i pretendujących do wykazów prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze; wniosek o rozważenie opracowania strategii sektorowej dotyczącej wspierania zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób wykonujących przez co najmniej 15 lat prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze; wniosek o wprowadzenie do ustawy rekompensaty, która będzie rekompensatą dla osób, które nie skorzystają z prawa do emerytury pomostowej. (KD)

Czytaj więcej

06 lipca 2023

OPZZ po raz kolejny rozpoczyna debatę o emeryturach stażowych

5 lipca na wniosek OPZZ zwołano sejmową Podkomisję stałą ds. polityki społecznej, działającą w ramach Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, poświęconą dyskusji na temat emerytur stażowych. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych po raz kolejny rozpoczyna dyskusję o stażówkach. Obecni na posiedzeniu Podkomisji przedstawiciele OPZZ byli jedynymi reprezentującymi stronę społeczną, oprócz dr. Tomasza Lasockiego, eksperta zajmującego się naukowo kwestiami emerytalnymi. OPZZ reprezentowali: wiceprzewodniczący Sebastian Koćwin, przewodniczący Branży OPZZ ,,Przemysł” Mirosław Grzybek, dyr. Renata Górna z Wydziału Polityki Społecznej OPZZ oraz Joanna Zielińska i Łukasz Mycka. Znamienną była zaledwie kilkuminutowa obecność na początku posiedzenia posłanki Urszuli Ruseckiej (PiS), która jako przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny od wielu miesięcy odrzucała prośby o procedowanie projektów ustaw. Pani poseł wyszła z sali argumentując brak kworum, choć Podkomisja nie zamierzała podejmować żadnych decyzji, które miałby zależeć od kworum. OPZZ po raz kolejny zaapelowało o podjęcie prac na projektami dotyczącymi problematyki emerytur stażowych. Wiceprzewodniczący OPZZ przedstawił szeroką argumentację, także rys historyczny walki OPZZ o wprowadzenie tej regulacji w życie, podkreślając, że wszystkie kolejne inicjatywy obywatelskie i poselskie bazują na inicjatywie OPZZ z 2010 roku. Posłowie Lewicy i Koalicji Obywatelskiej niezmiennie popierają i wnoszą postulaty o rozpoczęcie prac. Obecny przedstawiciel strony rządowej w osobie dyr. Departamentu Ubezpieczeń Społecznych MR i PS, wskazał jedynie lakonicznie, że ten temat jest jednym z elementów porozumienia między NSZZ ,,S” a stroną rządową; nie zostało przedstawione żadne stanowisko rządu w tej kwestii, ani plan działań. Całość posiedzenia Podkomisji można obejrzeć TUTAJ

Czytaj więcej

31 maja 2023

Coraz bliżej realizacji Postulatu OPZZ. Nie będzie wygaszania emerytur pomostowych?

Warszawa, 19.10.2022: Manifestacja "Stop wygaszaniu pomostówek", zorganizowana przez OPZZ Wszystko wskazuje na to, że emerytury pomostowe nie będą wygaszane, a prawo do nich będą mieć też osoby, które pracowały w szczególnych warunkach po 31 grudnia 1998 r.  OPZZ od lat walczy od uchylenie wygasającego charakteru emerytur pomostowych oraz dokonanie przeglądu grup zaliczonych i pretendujących do wykazów prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze. Postulaty te zawarte są w Programie OPZZ na lata 2022-2027. OPZZ walczy o emerytury pomostowe Tylko w ostatnim roku podjęliśmy wiele inicjatyw mających na celu uchylenie wygasającego charakteru emerytur pomostowych: 19 października 2022 r. OPZZ zorganizowało manifestację do której dołączyło FZZ i wspólnie z FZZ skierowało do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Petycję (petycję przeczytasz TUTAJ) domagając się uchylenia wygasającego charakteru emerytur pomostowych oraz przeglądu grup zaliczonych i pretendujących do wykazów prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze. Więcej przeczytasz TUTAJ: Manifestacja: Stop wygaszaniu pomostówek! 24 stycznia br. w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie grupy roboczej składającej się z reprezentatywnych central związkowych i organizacji pracodawców (w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele OPZZ i FZZ) oraz przedstawicieli ministerstwa i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Spotkanie było poświęcone postulatom uchylenia wygasającego charakteru emerytur pomostowych oraz przeglądu grup zaliczonych i pretendujących do wykazów prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze, zawartym w Petycji OPZZ i FZZ do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2022 r. Na kolejnych posiedzeniach grupy roboczej analizowano postulaty poszczególnych grup, m.in. pracowników Straży Ochrony Lotniska, Automatyki i Telekomunikacji PKP, Dróżników. Przeczytaj więcej: Emerytury pomostowe: spotkanie w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej OPZZ brało także udział w posiedzeniach Zespołu ds. Ubezpieczeń Społecznych RDS, podczas których głos w sprawie powyższych postulatów zabierali głównie wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin oraz Sławomir Łukasiewicz - przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce "Przeróbka”. Również tu informowano o planowanych protestach organizacji zrzeszonych w OPZZ. 23 marca 2023 r. OPZZ skierowało do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pismo, w którym upomniało się o realizację postulatów zawartych w Petycji z dnia 19 października 2022 r. (pismo przeczytasz TUTAJ). W piśmie wyrażono oczekiwanie, że do dnia 28 kwietnia 2023 r. otrzymamy odpowiedź z decyzją pozytywną w zakresie planu uchylenia wygasającego charakteru emerytur pomostowych. Jednocześnie poinformowaliśmy, że brak odpowiedzi na niniejsze pismo będzie stanowić podstawę do podjęcia przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wszelkich możliwych prawnie działań, niezbędnych do zrealizowania naszego postulatu.  Więcej przeczytasz TUTAJ: Emerytury pomostowe: OPZZ pisze do Minister Marleny Maląg Jednocześnie rozpoczęto mobilizację organizacji członkowskich OPZZ do podjęcia działań mających na celu realizację postulatu. 31 marca 2023 r. w Fojutowie na Radzie Krajowej Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce ustalono gotowość wejścia w procedurę sporów zbiorowych na kolei (na spotkaniu był obecny wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel), wcześniej ten sam kierunek omawiano na posiedzeniu Rady Branży Transport OPZZ (transport to jedna z branż, w której pracuje najwięcej osób bezpośrednio zainteresowanych niewygasającym charakterem emerytur pomostowych). 16 maja dyskutowano o tym również szerzej na posiedzeniu Prezydium OPZZ.  Emerytury pomostowe coraz bliżej realizacji Wszystko wskazuje na to, że emerytury pomostowe nie będą wygaszane. Jak donosi Business Insider to efekt trwających jeszcze "negocjacji" rządu i NSZZ Solidarność. Obie strony "porozumienia" częściowo zdradziły już kilka szczegółów. Prawo do emerytury pomostowej mają mieć też osoby, które pracowały w szczególnych warunkach po 31 grudnia 1998 roku. Emerytury pomostowe to wcześniejsze świadczenie dla osób, które wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze i spełniają kilka warunków. Świadczenie wypłacane jest do momentu zyskania prawa do emerytury lub do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.

Czytaj więcej

21 maja 2023

OPZZ zabiega o wyższe płace oraz renty i emerytury w 2024 roku

W trakcie negocjacji z pracodawcami w Radzie Dialogu Społecznego w sprawie wzrostu płac oraz rent i emerytur w 2024 r. nie udało się osiągnąć porozumienia. Niepowodzeniem zakończyły się także rozmowy strony związkowej, dlatego Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych samodzielnie przedstawiło własne oczekiwania dotyczące dynamiki płac oraz rent i emerytur w kolejnym roku. Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej OPZZ OPZZ oczekuje, że wynagrodzenia pracowników państwowej sfery budżetowej wzrosną w 2024 r. o co najmniej 24 proc., co w naszej ocenie powinno zapewnić im i ich rodzinom godny poziom płac i zrekompensować rosnące koszty utrzymania. Takie oczekiwanie w trakcie konsultacji wewnątrzorganizacyjnych wyrazili przedstawiciele organizacji członkowskich OPZZ, reprezentujący grupy zawodowe dbające o zdrowie, wykształcenie, bezpieczeństwo, obsługę w urzędach państwowych i samorządowych oraz rozwój kulturalny społeczeństwa.  Wzrost płac w sferze budżetowej nie może być niższy niż dynamika prognozowanego, minimalnego wzrostu płacy minimalnej w 2024 r. (około 20 proc.), ponieważ już dzisiaj utrwala się zjawisko spłaszczenia wynagrodzeń w sferze publicznej – wskazuje Barbara Popielarz, wiceprzewodnicząca OPZZ. Ale to nie wszystko. OPZZ proponuje, aby wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej wzrosły jeszcze raz w tym roku. Przewidziany w ustawie budżetowej na rok 2023 średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników sektora publicznego na poziome 107,8 proc. przy prognozowanym wskaźniku inflacji na poziomie 112 proc. nie rekompensuje stale rosnących cen, choć tempo tego wzrostu zmniejszyło się. Potwierdzają to najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), zgodnie z którymi ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2023 r. - w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku - wzrosły o 14,7 proc. Wciąż wysokie są ceny żywności, które wzrosły w kwietniu o 19,7 proc. względem kwietnia 2022 r. i nośników energii, które były droższe o 23,5 proc. Nie tylko kwietniowy wskaźnik inflacji uzasadnia wyższy wzrost wynagrodzeń pracowników sektora publicznego – mówi wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz. Nie można zapominać, że w latach 2021-2023 średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wzrósł tylko raz – w 2023 r. W roku 2021 wskaźnik był zamrożony a w 2022 r. rząd zwiększył fundusz wynagrodzeń zaledwie o 4,4 proc., w wyniku czego symboliczną podwyżkę uzyskała niewielka grupa pracowników. Skumulowana inflacja w tym okresie wyniesie blisko 35 proc. Oznacza to, że wynagrodzenia pracowników sfery budżetowej realnie zmniejszają się; że obniża się ich standard życia – podsumowuje Barbara Popielarz. Zjawisko realnego spadku płac pracowników sfery budżetowej widoczne jest analizując dane GUS. Tylko w 2022 r. płace realne spadły w niej o 5,3 proc. Spadek ten był znacznie większy niż w sektorze przedsiębiorstw, gdzie realne płace zmniejszyły się o 1 proc. Niestety, realnego spadku wynagrodzeń, choć niższego, należy spodziewać się także w 2023 r. W rezultacie postępuje nierównowaga w wynagrodzeniach pracowników sektora publicznego i podmiotów spoza sfery finansów publicznych. Aby przeciwdziałać utrwalaniu się tej nierównowagi, dynamika wzrostu płac w sferze budżetowej musi być znacznie wyższa. Między innymi dlatego OPZZ wskazuje na konieczność rozpoczęcia w Radzie Dialogu Społecznego prac w przedmiocie zmiany modelu kształtowania wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Płaca minimalna w 2024 r. powinna wzrosnąć do poziomu co najmniej 4420 zł średniorocznie i wzrosnąć dwukrotnie z uwagi na planowaną w 2024 r. inflację na poziomie ponad 5 proc. Muszą być wyłączone z niej wszystkie dodatki. OPZZ proponuje, aby od 1 stycznia 2024 r. wynosiła ona co najmniej 4300 zł a od 1 lipca co najmniej 4540 zł brutto. Oczekiwany przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wzrost uwzględnia spadek realnej wartości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r. (o 6 proc.) – pierwszy raz od 2004 r. – oraz rosnące koszty utrzymania pracowników o najniższych dochodach. Jeśli płaca minimalna ma rzeczywiście chronić przed ubóstwem jej wzrost powinien być na poziomie oczekiwanym przez OPZZ. Spójrzmy na te kwoty w ujęciu netto. To tylko około 3342 zł na rękę – wskazuje Barbara Popielarz. Z kolei wskaźnik waloryzacji emerytur i rent powinien w 2024 r. wynosić nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2023 roku, o którym mowa w art. 89 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zwiększony o co najmniej 50 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w roku 2023. OPZZ proponuje także, aby w przypadku gdy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku, w którym jest przeprowadzana waloryzacja przekroczy 5% nastąpiła od 1 września druga, warunkowa waloryzacją rent i emerytur, której mechanizm określą nowo zaprojektowane przepisy. W poniedziałek 22 maja OPZZ skierowało do Podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Piotra Patkowskiego Pismo, w którym przedłożyło propozycje ws. wzrostu: wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym państwowej sferze budżetowej, minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz rent i emerytur w 2024 roku. Treść Pisma TUTAJ

Czytaj więcej