Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) zwróciło się do Głównego Urzędu Statystycznego z wnioskiem o włączenie do projektu programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2024 nowych badań dotyczących płacy minimalnej.

Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ

OPZZ w swoim wystąpieniu wskazuje na wyzwania, przed którymi stoi statystyka publiczna w związku z przyjęciem dyrektywy w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej.

Już niedługo Polska będzie musiała ustanowić niezbędne ramy ustalania i aktualizowania ustawowych wynagrodzeń minimalnych. Wszystko po to, by dokonać oceny, czy płaca minimalna jest odpowiednia dla zapewnienia godnego poziomu życia, biorąc pod uwagę warunki społeczno-gospodarcze, siłę nabywczą wynagrodzenia minimalnego oraz długoterminowe poziomy i zmiany produktywności. W proces ten będzie włączona Rada Dialogu Społecznego, w której corocznie odbywają się negocjacje wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Do oceny adekwatności ustawowych wynagrodzeń minimalnych państwa członkowskie Unii Europejskiej mogą wykorzystać orientacyjne wartości referencyjne powszechnie stosowane na poziomie międzynarodowym, takie jak np. 60% mediany wynagrodzeń brutto. Mając to na uwadze, OPZZ zaproponowało poszerzenie zakresu i częstotliwości przeprowadzanego cyklicznie przez GUS badania dotyczącego mediany wynagrodzeń.

W celu rzetelnego monitorowania ochrony wynagrodzenia minimalnego OPZZ wskazało na potrzebę prezentowania bardziej szczegółowych danych dotyczących płacy minimalnej. Wnieśliśmy także o poszerzenie zakresu badania dotyczącego liczby zakładowych układów zbiorowych oraz o udostępnianie użytkownikom statystyki publicznej pogłębionej analizy danych w zakresie produktywności.