Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej odpowiedziało na stanowisko Rady OPZZ ws. pogarszającej się sytuacji społeczno-ekonomicznej w kraju. Rada OPZZ w listopadzie 2022 r. wystąpiła do rządu z apelem o podjęcie stanowczych działań, które zahamowałyby dalszy wzrost kosztów życia i zapobiegłyby dalszemu ubożeniu społeczeństwa.

Podczas posiedzenia 23 listopada Rada OPZZ przyjęła stanowisko w sprawie pogarszającej się sytuacji społeczno-gospodarczej kraju i zaalarmowała do rządzących o podjęcie stanowczych działań, które zahamowałyby dalszy wzrost kosztów życia, a tym samym zapobiegłyby ubożeniu Polek i Polaków. Dzień później ówczesny przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski skierował pismo do Ministra Finansów ws. pogarszającej się sytuacji społeczno-ekonomicznej w kraju.

W czwartek 2 lutego OPZZ otrzymało odpowiedź na pismo ws. pogarszającej się sytuacji społeczno-ekonomicznej w kraju. Sekretarz Stanu Stanisław Szwed z upoważnienia Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg przekazał, że rząd podejmuje działania mające zapobiec pogarszaniu się sytuacji finansowej oraz bytowej Polek i Polaków. W odpowiedzi wskazano m.in. na to, że od 1 marca 2023 r. najniższa emerytura, renta socjalna i renta rodzinna wzrosną z 1338,44 zł do 1588,44 zł, tj. o 18,68%. Wzrośnie także – między innymi - kwota świadczenia przedemerytalnego do 1600,70 zł miesięcznie oraz miesięczny próg wysokości świadczeń uprawniający do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (tzw. 500+ dla niepełnosprawnych) do 2157,80 zł. Poinformowano również, że obecnie trwają prace nad przygotowaniem rozwiązań mających na celu wprowadzenie corocznej wypłaty tzw. 14. emerytury, tj. kolejnego – obok 13. emerytury - dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów.

Dodano, że jednym z najważniejszych obszarów działania obecnego rządu jest pomoc dla rodzin z dziećmi. Wskazano, że w 2022 r. wprowadzono nowe instrumenty finansowe wsparcia rodzin w postaci rodzinnego kapitału opiekuńczego oraz dofinansowania do pobytu dziecka w instytucji opieki dla dzieci do lat 3. Rodzinny kapitał opiekuńczy jest świadczeniem wypłacanym rodzicom na pokrycie kosztów opieki nad drugim dzieckiem w okresie od 12. miesiąca życia tego dziecka do końca miesiąca, w którym dziecko to kończy 35. miesiąc życia. W sumie to 12 tys. zł wsparcia, a rodzice sami wybierają czy chcą otrzymywać po 1 tys. zł miesięcznie przez rok, czy po 500 zł miesięcznie przez dwa lata.

Poinformowano ponadto, że zwiększanie dostępności terytorialnej miejsc opieki nad dziećmi jest kluczowym elementem obecnie realizowanej polityki rodzinnej i na przestrzeni ostatnich lat jest obserwowany wyraźny wzrost liczby instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – w 2015 r. odsetek dzieci objętych opieką wynosił 12,4 % a w 2021 r. system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 obejmował już 28,8 % dzieci w skali kraju. Dlatego też uzupełnieniem rodzinnego kapitału opiekuńczego jest dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Dofinansowanie wynosi 400 zł miesięcznie na dziecko, które uczęszcza do instytucji opieki i nie korzysta z rodzinnego kapitału opiekuńczego. Program wszedł w życie 1 kwietnia 2022 r. To rozwiązanie ma w znacznej mierze odciążyć finansowo rodziców, którzy wybrali dla swoich dzieci instytucjonalną opiekę. Dodatkowymi działaniami jest również rządowa inicjatywa dla rodzin wielodzietnych, czyli Karta Dużej Rodziny, która zapewnia zniżki i dodatkowe uprawnienia dla rodzin z co najmniej trójką dzieci zarówno w instytucjach publicznych, jak i firmach prywatnych.

Treść odpowiedzi Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na stanowisko Rady OPZZ ws. pogarszającej się sytuacji społeczno-ekonomicznej TUTAJ