W związku z niskimi wynagrodzeniami pracowników sektora finansów publicznych, Rada OPZZ wystosowała apel do rządu RP. Dalsze pogłębianie i tak napiętej już sytuacji w budżetówce spowoduje zubożenie pracowników sfery budżetowej oraz zmniejszenie ich motywacji do podnoszenia swoich kwalifikacji co skutkować będzie pogorszeniem jakości usług publicznych w Polsce

Biuro Prasowe OPZZ


Apel Rady

Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

z dnia 15 marca 2023 r.

w sprawie podwyżek płac dla pracowników sektora finansów publicznych

Rada Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych zwraca się do Rządu RP z żądaniem wypłaty w 2023 r. pracownikom sektora finansów publicznych wyższych wynagrodzeń, które zapewnią im i ich rodzinom godny poziom płac i zrekompensują rosnące koszty utrzymania. Lutowe dane o inflacji, zgodnie z którymi w gospodarce odnotowano wzrost cen o 18,4 proc. r/r, powinny wzbudzić poważne zaniepokojenie rządu i skutkować pilną decyzją o podniesieniu płac w sektorze publicznym w 2023 r. o co najmniej 20 proc.

Niniejszy apel jest wyrazem niezadowolenia, rosnącej frustracji oraz rozczarowania różnych grup zawodowych dbających o zdrowie, wykształcenie, bezpieczeństwo, obsługę w urzędach państwowych i samorządowych oraz rozwój kulturalny społeczeństwa z decyzji rządu, który - przy sprzeciwie OPZZ - zdecydował, że średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w bieżącym roku wyniesie tylko 7,8 proc. przy prognozowanej inflacji w wysokości 9,8 proc. Taki scenariusz jest nieakceptowalny, ponieważ inflacja w 2023 r. będzie znacznie wyższa niż przewiduje rząd. Potwierdził to niedawno Narodowy Bank Polski, prognozując średnioroczną inflację w 2023 r. na poziomie 11,9 proc. Jeśli rząd nie zmieni swoje decyzji, wynagrodzenia pracowników sektora finansów publicznych po raz kolejny realnie zmniejszą się. Nie ma na to naszej zgody!

Rada OPZZ zwraca także uwagę, że z jednej strony rząd chwali się stabilną kondycją finansów publicznych, w tym wysokimi wpływami z podatków, a z drugiej świadomie ogranicza wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej. Przypominamy, że rząd założył w budżecie na rok 2022 wzrost funduszu płac w państwowej sferze budżetowej o 4,4 proc., zamrażając równocześnie wskaźnik wzrostu wynagrodzeń (100,0 proc.). Dziś już wiemy, że deficyt budżetu państwa w 2022 r. wyniósł 12,4 mld złotych wobec 30 mld założonych w ustawie budżetowej na rok 2022, a deficyt sektora finansów publicznych wyniósł około 3 proc. PKB. Patrząc na rządowe dane widać, że wniosek OPZZ, aby podnieść płace w sferze budżetowej w 2022 r. o 12 proc. był zasadny i możliwy do realizacji bez uszczerbku dla finansów publicznych. Uwzględniając roczną inflację w 2022 r. na poziomie 14,4 proc. oraz realny spadek wynagrodzeń w sferze budżetowej we wszystkich miesiącach 2022 r., Rada OPZZ oczekuje, że rząd zrekompensuje pracownikom stratę, którą ponieśli w 2022 r. i podniesie wynagrodzenia o 20 proc. w 2023 r.

Rada OPZZ apeluje do rządu, aby pilnie poprawił sytuację finansową pracowników sektora finansów publicznych nie tylko z uwagi na wysoką inflację, ale także dlatego, że obecny poziom wynagrodzeń w tym sektorze jest mało atrakcyjny dla pracowników poszukujących pracy, nieadekwatny do poziomu ich wykształcenia i zakresu obowiązków oraz niekonkurencyjny w porównaniu ze stawkami obowiązującymi w sektorze przedsiębiorstw, w którym płace nominalne w 2022 r. wzrosły o 13 proc. (realnie spadły o 1 proc.). W rezultacie utrwala się nierównowaga w wynagrodzeniach pracowników sektora publicznego i podmiotów spoza sfery finansów publicznych.

Rada OPZZ podkreśla także, że niskie wynagrodzenia pracowników sektora finansów publicznych prowadzą do ubóstwa oraz zmniejszają ich motywację do podnoszenia swoich kwalifikacji i zwiększania wydajności pracy. Szkodzą także społeczeństwu, ponieważ hamują procesy rozwojowe państwa, prowadzą do deficytów kadrowych i pogarszają jakość usług publicznych.

Rada

Ogólnopolskiego Porozumienia
Związków Zawodowych