27 lipca odbyło w Sejmie posiedzenie połączonych Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Polityki Senioralnej. Uczestniczyli w nim wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin, dyrektor Wydziału Prawo-Interwencyjnego Paweł Śmigielski oraz specjalistka ds. polityki społecznej Katarzyna Duda.

Projekt dotyczy m.in.: uchylenia wygaszającego charakteru emerytur pomostowych, wprowadzenia szczególnej regulacji dotyczącej zabezpieczenia w sprawach z zakresu prawa pracy, w których pracownik podlegający szczególnej ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia dochodzi roszczenia o uznanie wypowiedzenia stosunku pracy za bezskuteczne lub o przywrócenie do pracy i podwyższenia rocznego limitu odliczenia od dochodu wydatków z tytułu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych w roku podatkowym.

Posiedzenie poświęcono rozpatrzeniu uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3506). Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2023 r. ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw, wprowadził do jej tekstu poprawki. Jedna z nich przewidywała skreślenie art. 2 zakładającego, że jeśli szczególnie chroniony pracownik zostanie zwolniony i zaskarży decyzję pracodawcy do sądu, to ten ostatni będzie mógł nakazać firmie dalsze zatrudnienie pracownika aż do momentu prawomocnego zakończenia postępowania. Podstawą udzielenia takiego zabezpieczenia byłoby jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia (tzn., że zwolnienie było bezprawne). Dzięki takiemu rozwiązaniu w okresie trwania postępowania przed sądem (często przez kilka lat) związkowiec nadal mógłby pracować i zarobkować.

Komisja sejmowa odrzuciła powyższą poprawkę.

Niewygasający charakter emerytur pomostowych - jeden z kluczowych postulatów OPZZ

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od lat walczy od uchylenie wygasającego charakteru emerytur pomostowych. Tylko w ostatnim roku podjęliśmy wiele inicjatyw mających na celu realizację tego postulatu. Między innymi w dniu 19 października 2022 r. OPZZ zorganizowało manifestację, do której dołączyło Forum Związków Zawodowych i wspólnie skierowaliśmy do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Petycję domagając się uchylenia wygasającego charakteru emerytur pomostowych. OPZZ brało także udział w posiedzeniach Zespołu ds. Ubezpieczeń Społecznych Rady Dialogu Społecznego, podczas których domagało się niewygasającego charakteru emerytur pomostowych. Postulat ten zawarty jest w Programie OPZZ na lata 2022-2027. W związku z powyższym w opinii do projektu ustawy pozytywnie oceniono wyjście naprzeciw oczekiwaniom OPZZ oraz zamiar realizacji naszego postulatu uchylenia wygasającego charakteru emerytur pomostowych.

Jednocześnie OPZZ zgłosiło następujące uwagi do skierowanego do konsultacji społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych:

  • wniosek o dokonanie przeglądu grup zaliczonych i pretendujących do wykazów prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze;
  • wniosek o rozważenie opracowania strategii sektorowej dotyczącej wspierania zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób wykonujących przez co najmniej 15 lat prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze;
  • wniosek o wprowadzenie do ustawy rekompensaty, która będzie rekompensatą dla osób, które nie skorzystają z prawa do emerytury pomostowej.

(KD)