Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych właśnie weszła w życie. Choć od 26 września będzie obowiązywać jedynie niewielka jej część, ważna jest cała regulacja, której ostateczne uchwalenie zajęło kilkanaście lat. OPZZ od 2008 r. przypominało kolejnym rządom o konieczności kompleksowego uregulowania kwalifikacji i zasad wykonywania wybranych zawodów medycznych, które dotychczas nie były nieobjęte regulacjami ustawowymi w Polsce. Teraz jest czas wdrażania poszczególnych zapisów ustawy.

Renata Górna, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ

Ustawa o niektórych zawodach medycznych została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 25 września bm. (Dz. U., poz. 1972, tekst ustawy – do pobrania TUTAJ). Jej przepisy będą jednak stopniowo wdrażane – całość regulacji zacznie obowiązywać dopiero za pół roku czyli od 26 marca 2024 r., zaś część przepisów wejdzie w życie od 1 stycznia 2024 r.

Ustawa o niektórych zawodach medycznych. Co się zmienia od razu ?

Przepisy, które weszły w życie w dniu wczorajszym, tj. 26 września br. dotyczą zmian w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Odnoszą się do zmian w zakresie liczby i rozmieszczenia na obszarze poszczególnych województw funkcjonujących oraz planowanych do utworzenia: zespołów ratownictwa medycznego i szpitalnych oddziałów ratunkowych, usankcjonowania zatrudnienia na stanowiskach dyspozytora medycznego oraz aktualizacji wojewódzkich planów działania systemu PRM.

Z kolei od 1 stycznia 2024 r. ustawa zmienia definicję psychoterapii, modyfikując ustawę o ochronie zdrowia psychicznego, podobnie jak zmieniając zasady przystępowania do egzaminu Państwowego Egzaminu Specjalistycznego przez psychoterapeutów.

Najważniejsza część ustawy czyli pełna regulacja zasad i warunków wykonywania nowych zawodów medycznych zacznie obowiązywać z dniem 26 marca 2024 r. Dotyczyć będzie 15 zawodów takich jak: asystentka stomatologiczna, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, instruktor terapii uzależnień, opiekun medyczny, optometrysta, ortoptystka, podiatra, profilaktyk, protetyk słuchu, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik ortopeda, technik sterylizacji medycznej, terapeuta zajęciowy.

Na etapie prac nad ustawą, OPZZ wraz ze środowiskiem diagnostów laboratoryjnych wnosiło o wpisanie do katalogu zawodów ,,technika analityki medycznej”. Jednak ostateczne regulacje dotyczące tego zawodu są ujęte, jak wskazało Ministerstwo Zdrowia, w ustawie o medycynie laboratoryjnej i nie ma potrzeby ich powtarzania. Inne przepisy ustawy dotyczą Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego czy uprawnień i zasad wykonywania zawodów medycznych.

Ustawa o niektórych zawodach medycznych. Zamieszanie wokół logopedów i dietetyków

W czasie prac legislacyjnych kontrowersje budziły dwa zawody, które ostatecznie nie znalazły się w katalogu, na wniosek środowisk je reprezentujących: logopeda i dietetyk. Logopedzi są niejednorodną grupą, w większości zatrudnioną w szkołach i stąd podlegają pod przepisy Karty Nauczyciela, więc w tych warunkach nie zmienia się ich sytuacja. Pracując w systemie ochrony zdrowia chcieliby nowej, odrębnej dla siebie regulacji podobnie jak dietetycy.

W opinii OPZZ wdrożenie nowych zasad regulujących inne zawody niż medyczne do systemu ochrony zdrowia podniesie standard i profesjonalizację kadry oraz jakość świadczonych usług. Wyeliminuje też szarą strefę w wykonywaniu świadczeń zdrowotnych przez osoby nie mające odpowiednich kwalifikacji zawodowych.

Cieszymy się, że ustawa stała się częścią prawa medycznego.