8 grudnia odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Zespołu OPZZ ds. gospodarki i finansów publicznych. Poprowadził je przewodniczący Zespołu Zygmunt Mierzejewski.

Członkowie Zespołu uzyskali od wiceprzewodniczącej OPZZ Barbary Popielarz informacje na temat bieżących i planowanych działań OPZZ w celu realizacji Programu OPZZ - z uwzględnieniem instytucji Rady Dialogu Społecznego. Zarówno rola Rady, jak i Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego w kształtowaniu polityki państwa musi zostać wzmocniona. Kluczowa będzie więc koordynacja działań w RDS, jak i poprawa jakości udziału tej instytucji w procesie stanowienia prawa – wskazał Franciszek Potulski ze Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Finanse publiczne i budżet państwa 2024 rok

W oparciu o informację w sprawie prac nad projektem budżetu państwa na 2024 rok przedstawioną przez dyrektora Wydziału Polityki Gospodarczej OPZZ Norberta Kusiaka, dyskutowano o przestrzeni do działań strony społecznej w obszarze polityki finansowej państwa, w tym na rzecz wzrostu płac w sektorze finansów publicznych oraz realizacji postulatów OPZZ w obszarze systemu podatkowego. Niezbędny jest znaczący wzrost wynagrodzeń w sferze finansów publicznych oraz podjęcie działań na rzecz ograniczenia zjawiska spłaszczenia wynagrodzeń w sektorze publicznym - podkreśliła Elżbieta Aleksandrowicz ze NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP i przewodnicząca Branży OPZZ Usługi Publiczne.

Kondycja polskich przedsiębiorstw a polityka przemysłowa państwa

Ponadto uznano za niezbędne przygotowanie przez nowy rząd, w uzgodnieniu ze stroną społeczną, polityki przemysłowej państwa z uwagi na konieczność zapewnienia przedsiębiorstwom przewidywalnej polityki państwa w obszarze gospodarki. Zakłady, w których działają organizacje OPZZ, mierzą się obecnie z wieloma wyzwaniami. Przykładowo, przedsiębiorstwa z sektora drzewnego są w trudnej sytuacji w związku z utrudnieniami na rynku, co stwarza ryzyko dla utrzymania w nich zatrudnienia – stwierdził lider związków zawodowych z zakładów w Kwidzynie, Marek Kordawski. Związki zawodowe w ramach tej branży muszą współpracować celem wypracowania wspólnego stanowiska i zaplanowania dalszych działań na rzecz pracowników – podkreślił Jakub Kus, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Budowlani. Konieczny jest najpierw dialog autonomiczny a następnie trójstronny w tej sprawie - dodał.

Co dalej z sektorami hutniczym, motoryzacyjnym i chemicznym?

Zespół OPZZ ds. gospodarki i finansów publicznych dyskutował również na temat aktualnej sytuacji w sektorze hutniczym, motoryzacyjnym i chemicznym. Obraz branży hutniczej nakreślił Artur Wilkoń ze Związku Zawodowego Pracowników Huty Łabędy. Zakłady produkcji i przetwórstwa metali są w trudnej sytuacji. W wielu z nich pracownicy są na postojowym. Zapotrzebowanie na krajową stal zmniejsza się, wyzwaniem jest też konkurencja producentów z państw trzecich. Bieżącym problemem jest również niedobór kadr, który wymaga przemyślanej strategii państwa m.in. w obszarze kształcenia.

Aktualna sytuacja w sektorze hutniczym

Zarówno branża hutnicza jak i motoryzacyjna nadal mierzą się z konsekwencjami przerwanych łańcuchów dostaw oraz zaburzeń na rynkach w związku z wydarzeniami w latach 2020-2022. Mówił o tym Ireneusz Ćwir ze Związku Zawodowego Inżynierów i Techników. Choć produkcja i zapotrzebowanie na auta były w tym roku duże co przełożyło się na dobrą kondycję finansową firm motoryzacyjnych to na ich funkcjonowanie duży wpływ ma realizowana w UE polityka klimatyczna. Przyspieszenie tempa transformacji klimatycznej wpływa na poziom zatrudnienia i likwidację produkcji. 

Aktualna sytuacja w sektorze motoryzacyjnym

Obecnie chłonny rynek pracy szybko absorbuje specjalistów z branży motoryzacyjnej, otwarte pozostaje jednak pytanie o perspektywy funkcjonowania tego sektora w perspektywie kolejnych lat. Zaobserwowano przy tym, że proces transformacji powoduje koszty po stronie obywateli, co wymaga przemyślenia pod kątem sprawiedliwego wymiaru transformacji oraz przygotowania przez państwo działań osłonowych.

Aktualna sytuacja w sektorze chemicznym

Przedsiębiorstwa z sektora chemicznego notują straty, co budzi zaniepokojenie pracowników i związków zawodowych działających w spółkach tego sektora – szczegółową informację w tej sprawie przedstawili Wojciech Kozak ze Związku Zawodowego działającego w Zakładach Azotowych Puławy oraz Marek Kuczyński z Grupy Azoty. Wskazali oni, że zła kondycja finansowa spółek z branży chemicznej była również przedmiotem interpelacji poselskiej.

Przewodniczący Zespołu OPZZ ds. gospodarki i finansów publicznych Zygmunt Mierzejewski poinformował członków o aktualnym stanie wykorzystania przez Polskę funduszy europejskich oraz przedyskutował z nimi harmonogram pracy Zespołu w 2024 roku.