Dnia 7 lutego 2024 roku, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, odbyło się spotkanie dotyczące zasad i praktyki prowadzenia konsultacji publicznych i opiniowania dokumentów rządowych, jako immanentnych elementów procesu prawodawczego w demokratycznym państwie prawnym.

Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej, sekretarz Rady Dialogu Społecznego z ramienia OPZZ

Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych i organizacji pracodawców tworzących Radę Dialogu Społecznego.

Uczestnicy spotkania wymienili się spostrzeżeniami oraz uwagami dotyczącymi procesu legislacyjnego oraz roli partnerów społecznych w procesie stanowienia prawa. Wskazali, że konsultacje społeczne są bardzo ważnym elementem procesu legislacyjnego i zagwarantowania jego wysokiej jakości. Podkreślili, że dialog z partnerami społecznymi pozwala na uwzględnienie różnych perspektyw i interesów, co prowadzi do bardziej transparentnych, efektywnych i sprawiedliwych rozwiązań legislacyjnych.

Stronę rządową na spotkaniu reprezentowali m.in.:

- Maciej Berek, Minister – członek Rady Ministrów;

- Sebastian Gajewski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;

- Hanna Majszczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów;

- Joanna Knapińska, prezes Rządowego Centrum Legislacji.

OPZZ na spotkaniu reprezentowali: Paweł Śmigielski, dyrektor Wydziału Prawno-Interwencyjnego oraz Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej, sekretarz Rady Dialogu Społecznego z ramienia OPZZ.

W toku dyskusji przedstawiciele OPZZ zgłosili uwagi, które dotyczyły realizacji kamienia milowego zapisanego w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO), wskazującego na konieczność poprawy jakości stanowienia prawa oraz wzmocnienia udziału partnerów społecznych w konsultacjach projektów aktów prawnych. Przypomnieli także zobowiązanie Polski do wprowadzenia obowiązku sporządzania Oceny Skutków Regulacji (OSR) dla aktów prawnych inicjowanych przez posłów i senatorów oraz zmiany regulaminu prac Rady Ministrów oraz Sejmu i Senatu w celu powszechniejszego stosowania konsultacji publicznych.

OPZZ wskazało ponadto na najpoważniejsze mankamenty procesu konsultacji społecznych, do których zaliczyło: obchodzenie lub pomijanie przepisów regulujących konsultacje społeczne, nieprzestrzeganie ustawowych terminów na wyrażenie opinii, brak informacji zwrotnej o przyczynach nieuwzględnienia uwag, niezadowalającą jakość uzasadnienia projektów aktów prawnych i Oceny Skutków Regulacji, brak prekonsultacji, niewykorzystywanie nowych technologii w procesie konsultacji.

OPZZ zaapelowało o podjęcie pilnych działań na rzecz przestrzegania ustawy o związkach zawodowych oraz ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego w procesie stanowienia prawa a także wskazało na rozwiązania usprawniające udziału partnerów społecznych w procesie kształtowania polityki państwa.

Minister Maciej Berek podziękował za zgłoszone propozycje rozwiązań. Zachęcił do sygnalizowania Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wszelkich problemów w procesie konsultacji społecznych. Zadeklarował także sporządzenie na podstawie rozmów ze stroną społeczną zestawu rekomendacji dotyczących prowadzenia konsultacji społecznych, które pozwolą przywrócić właściwe ramy dialogowi społecznemu.

Spotkanie w KPRM potwierdziło, że dialog społeczny jest ważnym elementem procesu stanowienia prawa w Polsce, ale nie nadaje się mu właściwej rangi. Istnieje potrzeba dalszych działań na rzecz jego wzmocnienia i usprawnienia. Ważne jest jednak, aby strona rządowa uwzględniła postulaty zgłoszone przez OPZZ i inne organizacje tworzące RDS. Będziemy przypominać rządowi, że konsultacje społeczne to nie przywilej władzy, tylko jej prawny obowiązek. To proces, który wymaga czasu i cierpliwości, ale może przynieść ogromne korzyści.

(nq)