18 kwietnia 2024 roku odbyło się trzecie posiedzenie Komitetu Monitorującego Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) pod przewodnictwem minister funduszy i polityki regionalnej, Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele OPZZ: Zygmunt Mierzejewski i Norbert Kusiak, którzy uczestniczą także w pracach podkomitetów KPO: ds. zielonej, inteligentnej mobilności oraz ds. odporności i konkurencyjności gospodarki.

W trakcie posiedzenia Komitetu Monitorującego KPO odbyła się dyskusja na temat rewizji KPO, podsumowano także proces konsultacji publicznych, w trakcie którego zgłoszono ponad 1000 uwag. Największe zainteresowanie wzbudziły dwa elementy KPO: zielona inteligentna mobilność oraz zielona transformacja energetyczna, będąca istotnym kierunkiem zmian rozwojowych.

Spośród wszystkich zebranych uwag i rekomendacji uwzględnione zostały m.in. te, które dotyczą:

- opieki zdrowotnej – w zakresie modernizacji infrastruktury podmiotów medycznych, obejmującej wysokospecjalistyczne szpitale regionalne oraz centra wsparcia badań klinicznych, także w małych ośrodkach;

- sektora rolnego – w zakresie wsparcia tzw. rolnictwa 4.0 (nowoczesnego, efektywnego energetycznie i zasobowo sposobu prowadzenia działalności rolniczej);

- wsparcia jednostek samorządu terytorialnego poprzez przeniesienie finansowania ośrodków świadczących opiekę długoterminową i geriatryczną w szpitalach powiatowych z obszaru pożyczkowego do grantowego.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zapewniło, że wkrótce przygotuje raport z konsultacji, który będzie dostępny na stronie internetowej KPO. Raport ten zostanie załączony do formalnego wniosku dotyczącego rewizji KPO, który po zatwierdzeniu przez Radę Ministrów 30 kwietnia br. zostanie przesłany do Komisji Europejskiej.

OPZZ nie wyraziło zgody na przedłużenie w rewizji KPO terminu wejścia w życie ozusowania umów, zgodnie z propozycjami przedstawionymi przez pracodawców. W tym zakresie Komisja Europejska podzieliła nasze obawy i uzasadnienie. W rewizji KPO zostały uwzględnione także postulaty OPZZ dotyczące elektrycznych autobusów oraz podatku od starych samochodów.

OPZZ przypomniało w trakcie posiedzenia o zobowiązaniu minister funduszy i polityki regionalnej, Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz dotyczącym organizacji w marcu br. posiedzeń podkomitetów KPO. Podczas posiedzenia ustalono terminy przyszłych posiedzeń podkomitetów, które nie rozpoczęły jak dotąd prac.

W takcie posiedzenia przyjęto ponadto zamiany w regulaminie pracy KM KPO uwzględniające poprawki OPZZ dotyczące m.in. możliwości zwoływania posiedzeń przez członków KPO oraz zwrotu poniesionych kosztów.

Zygmunt Mierzejewski, Norbert Kusiak