W ślad za opinią do projektu ustawy budżetowej na rok 2024, OPZZ przekazało ministrowi finansów  uwagi do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024. Tzw. ustawa okołobudżetowa jest ściśle powiązana z projektem budżetu na kolejny rok.

Katarzyna Pietrzak, Wydział Polityki Gospodarczej

Po pierwsze, OPZZ w opinii negatywnie ocenił proponowany w projekcie wzrost wynagrodzeń prokuratorów i sędziów oraz osób, których wynagrodzenia są powiązane z poziomem płac tych osób (12,3%). Wskazaliśmy i uzasadniliśmy postulat OPZZ, aby pracownicy sektora publicznego otrzymali jeszcze w tym roku podwyżkę wynagrodzeń o co najmniej 20% a w kolejnym roku wzrost ich wynagrodzeń wyniósł co najmniej 24%.

Po drugie, krytycznie odnieśliśmy się do planowanego limitu wysokości środków, które ma otrzymać Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji w 2024 r. z tytułu wpływów z handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Zgodnie z właściwą ustawą do Funduszu ma wpływać 25% przychodów za aukcji, jednak projekt ustawy okołobudżetowej ogranicza tą wysokość kwotowo do 2 265,31 mln zł – reszta ma trafić do budżetu państwa. Z uwagi na to, że z Funduszu jest realizowane wsparcie dla przedsiębiorstw energochłonnych OPZZ podkreślił konieczność ponownej analizy ww. ograniczenia. Wskazywaliśmy na potrzebę zwiększenia funduszy na wsparcie przedsiębiorstw energochłonnych w związku z utrzymującą się trudną sytuacją sektora energochłonnego. Dodatkowo wnioskowaliśmy o przedstawianie corocznie stronie społecznej wyczerpującej informacji o celach, na jakie wydawane są środki pozyskiwane ze sprzedaży praw do emisji gazów cieplarnianych w drodze aukcji.

Po trzecie, pozytywnie oceniliśmy realizację wieloletniego postulatu OPZZ o pełnym odmrożeniu wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Postulowaliśmy przy tym o konsekwentne odmrożenie funduszu dla wszystkich grup zawodowych oraz podjęcie działań na rzecz zapobiegnięcia w przyszłości ponownemu mrożeniu wysokości odpisu, próbie zmniejszenia roli zakładowego funduszu świadczeń socjalnych a także podjęcie działań na rzecz zadośćuczynieniu szkodom powstałym w wyniku zamrożenia funduszu.