OPZZ spotkało się z przedstawicielami Banku Światowego w sprawie dokumentu Rady Ministrów pn. Polityka Zakupowa Państwa i poprawy funkcjonowania systemu zamówień publicznych.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych było jedyną organizacją związkową, która uczestniczyła w spotkaniu konsultacyjnym poświęconym profesjonalizacji zamówień publicznych, wdrożenia zrównoważonych aspektów w zamówieniach publicznych oraz rozwoju potencjału małych i średnich przedsiębiorstw do realizacji zamówień w sposób zrównoważony. Celem działań Banku Światowego jest wsparcie Ministerstwa Technologii i Rozwoju w działaniach na rzecz zwiększenia roli środowiskowych aspektów w zamówieniach publicznych.

OPZZ przedstawiło informacje na temat praktycznego wymiaru funkcjonowania polskiego systemu zamówień publicznych, w tym z punktu widzenia pracowników i związków zawodowych. Przypomnieliśmy rolę organizacji we wprowadzaniu zmian prawa, które wzmacniają przestrzeganie praw pracowniczych w zamówieniach publicznych oraz wyzwania związane egzekwowaniem wymogów społecznych w obszarze zamówień publicznych. Podkreśliliśmy wagę aspektów środowiskowych przy realizacji zamówień publicznych dla działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionych.

Dyskutowaliśmy o barierach powodujących, że nadal kryterium najniższej ceny stanowi kluczową rolę w wyborze oferty w przetargach. Wskazywaliśmy na niezbędne zmiany w obszarze działania państwa i instytucji publicznych, które powinny zacząć traktować system zamówień publicznych jako narzędzie prowadzenia polityki korzystnej społecznie i środowiskowo poprzez premiowanie wykonawców posiadających wysokie standardy w tym zakresie. Instytucje publiczne powinny być wzorem dla sektora prywatnego w zakresie standardów społecznych i środowiskowych, co wymaga zmiany obecnych praktyk. Wskazaliśmy na konieczność szybkiego wdrożenia do krajowego porządku prawnego dyrektywy o adekwatnych płacach minimalnych w UE, która podkreśla konieczność przestrzegania praw pracowniczych i prawa do rokowań zbiorowych w ramach zamówień publicznych.

OPZZ na spotkaniu reprezentowali: Jakub Kus, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Budowlani oraz Katarzyna Pietrzak, ekspert z Wydziału Polityki Gospodarczej, OPZZ.

(KP)