Co roku, Unia Europejska przeprowadza analizę stanu dialogu społecznego w państwach unijnych. W ramach Komitetu Zatrudnienia (EMCO) realizowana jest procedura weryfikująca stan dialogu społecznego, poprzez dyskusję w tej sprawie z rządami państw, związkami zawodowymi i organizacji pracodawców.

Jak już pisaliśmy, OPZZ uczestniczył w pracach unijnego Komitetu Zatrudnienia, zarówno na posiedzeniu plenarnym jak i w formie przekazania na poziom unijny pisemnych stanowisk.

Komitet EMCO przyjął teraz ostateczne Konkluzje z ww. prac, w których formalnie potwierdził ocenę OPZZ dotyczącą stanu dialogu społecznego w Polsce w minionym roku i koniecznych działań, które strona rządowa powinna podjąć na rzecz jego poprawy.

Komitet wskazał, że pomimo pewnych - ograniczonych - postępów w 2023 r. Polska nie podjęła żadnych skutecznych działań mających na celu wzmocnienie konsultacji i zaangażowania partnerów społecznych w proces legislacyjny ani poprawę ogólnej jakości dialogu społecznego. Ograniczony zakres i czas trwania konsultacji projektów legislacyjnych nie zmienił się od ubiegłego roku. Zasięg rokowań zbiorowych pozostaje jednym z najniższych w Unii Europejskiej.

Według EMCO, zaangażowanie partnerów społecznych w konsultacje dotyczące zmian prawnych jest niewystarczające i często pomijane poprzez stosowanie parlamentarnej procedury inicjatywy ustawodawczej (poselskiej), która nie wymaga konsultacji z partnerami społecznymi. Konsultacje mają charakter w większości formalny i charakteryzują się zróżnicowanym poziomem jakości. Nadal nie ma odpowiedzi rządu na proponowaną przez partnerów społecznych nowelizację ustawy o Radzie Dialogu Społecznego w 2022 roku.

Dobre praktyki w zakresie dialogu społecznego, EMCO dostrzegło w obszarze funduszy unijnych. W sprawie wszystkich programów funduszy polityki spójności konsultowano się z partnerami społecznymi, a ich uwagi uwzględniono zwłaszcza przy planowaniu wsparcia na rzecz budowania potencjału partnerów społecznych. Pozytywnie oceniana jest także działalność sektorowych rad kompetencji, w których ważną rolę odgrywają partnerzy społeczni, oraz jej wpływ na politykę umiejętności.

(KP)