Lecznictwo uzdrowiskowe i zdrowotne Stanowiska WRDS były przedmiotem dyskusji podczas pierwszego w tym roku posiedzenia Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS w dniu 17 stycznia br.

Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ

Obecnie obserwowany jest narastający problem związany z niedoborem kadry lekarskiej w podmiotach udzielających świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego. Zmiany proponowane przez Ministerstwo Zdrowia, zawarte w projekcie nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, mają na celu modyfikację przepisów w taki sposób, aby przy racjonalizacji wymagań dotyczących zatrudnienia personelu medycznego została zachowana dostępność do świadczeń oraz nie pogorszyła się ich jakość. Podczas posiedzenia Zespołu zapoczątkowano dyskusję w tym obszarze. Dodatkowo - na wniosek OPZZ temat ten będzie kontynuowany w najbliższym czasie na posiedzeniu Podzespołu ds. uzdrowisk. Jako OPZZ wciąż podtrzymujemy wniosek o zintensyfikowanie dialogu w obszarze projektowanej reformy lecznictwa uzdrowiskowego, której wdrożenie planowane jest w 2024r.

Do Zespołu skierowano także Stanowiska i Uchwały Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego: z Katowic - w sprawie realizacji podwyżek wynagrodzeń zasadniczych w związku z ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz z Wrocławia – w sprawie wsparcia inwestycji: budowy szpitala onkologicznego Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu, do wiadomości i dalszych prac w ramach RDS.

W sprawach różnych członek zespołu z rekomendacji OPZZ Elżbieta Aleksandrowicz (przewodnicząca NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP) zgłosiła propozycję opracowania planu pracy Zespołu i zgłaszania tematów przez organizacje.

W posiedzeniu uczestniczyła Elżbieta Aleksandrowicz, członek zespołu oraz w charakterze ekspertów: Renata Górna i Barbara Sobucka (przewodnicząca ZZ Uzdrowisk Polskich).