Sejmowa Komisja Zdrowia 9 maja rozpoczęła procedowanie projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych. To wyjątkowa regulacja pracownicza, mająca unormować wiele zawodów pracowników zatrudnionych w ochronie zdrowia. OPZZ uczestniczyło w pracach legislacyjnych, zgłaszając poprawki branżowych organizacji członkowskich.

Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ

Przypomnijmy, że celem wniesionego przez rząd projektu jest uregulowanie warunków i zasad wykonywania zawodów medycznych, które dotychczas nie były objęte regulacjami ustawowymi, a także kwestii dotyczących doskonalenia zawodowego, rejestru oraz odpowiedzialności zawodowej tych osób. Zgodnie z przepisami ma powstać mechanizm zapewniający dostęp do wykonywania zawodu medycznego tylko profesjonalistom, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i kompetencje. 

Projekt określa zasady wykonywania 17 zawodów medycznych, takich jak: asystentka stomatologiczna, dietetyk, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, logopeda, opiekun medyczny, optometrysta, ortoptystka, podiatra, profilaktyk, protetyk słuchu, technik dentystyczny, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik ortopeda, technik sterylizacji medycznej czy terapeuta zajęciowy.

Podczas pierwszego czytania dyskusja z udziałem strony społecznej koncentrowała się wokół zasadniczych kwestii związanych z zawężeniem bądź poszerzeniem katalogu wskazanych w projekcie profesji. Zdecydowano na wniosek środowisk zawodowych o wykreśleniu z projektu zawodów: logopedy czy dietetyka, które domagają się odrębnej dla siebie regulacji. Dyskutowano także o zawodzie optyka czy instruktora terapii uzależnień. 

W opinii OPZZ w katalogu zawodów zabrakło technika analityki medycznej – przedstawiliśmy szereg argumentów, które spotkały się z poparciem Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych. Propozycja OPZZ została przejęta jako poprawka poselska (KP Lewica). Całość opinii OPZZ z pozostałymi propozycjami zmian została przekazana posłom sejmowej Komisji Zdrowia.

Kontynuowanie prac legislacyjnych zaplanowano na 23 maja.

OPZZ reprezentowała Renata Górna.

(rg)