Minister Zdrowia zatwierdził jeden z trzech wariantów rekomendacji zaproponowanych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) do sfinansowania wzrostu wynagrodzeń pracowników podmiotów leczniczych od 1 lipca br. Wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 15, 05 mld zł, oprócz płac pracowników zakładają 12,6 proc. wzrostu wartości umów NFZ. Wykorzystanie środków finansowych na cele płacowe będzie na bieżąco monitorowane.

Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ

Informacja o wysokości środków finansowych, jakie mają trafić do podmiotów leczniczych została przekazana członkom Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, podczas posiedzenia Prezydium Zespołu w dniu 5 czerwca br. z udziałem wiceministra Piotra Brombera. OPZZ reprezentował Tomasz Dybek, obecny współprzewodniczący Zespołu i jego członek z rekomendacji OPZZ. 
Na tę ważną informację oczekiwali zarówno pracownicy jak i zarządzający placówkami. 
Minister Zdrowia zatwierdził do realizacji rekomendacje Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji uwzględniającym we wzroście cen jednostek rozliczeniowych:

  • skutki realizacji ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1352)
  • określenie cen minimalnych w wybranych grupach zakresów świadczeń
  • uwzględnienie we wzroście kwot zobowiązania NFZ wzrostu wynagrodzeń dla pozostałych form zatrudnienia, wzrostu inflacji, dodatkowego wzmocnienia dla wybranych obszarów, a także poziomu realizacji umów w pierwszych miesiącach 2023 roku, w szczególności ryczałtu PSZ,
  • dokonanie wzmocnienia wycen w wybranych obszarach( interna/chirurgia ogólna/położnictwo) o szczególnej istotności dla działalności szpitali I i II stopnia podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Ważne ustalenie pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a AOTMiT jest także takie, by po wprowadzonych zmianach wycen świadczeń zdrowotnych dokonać analizy w zakresie sytuacji finansowej podmiotów leczniczych, w tym: wysokości wynagrodzeń, zaległości finansowych, zobowiązań bieżących, płynności finansowej oraz podjąć analizy ilości realizacji świadczeń wraz z oceną kryteriów ich kwalifikacji. Agencja zobowiązała się także do obserwowania zmian inflacyjnych w II półroczu bieżącego roku i ewentualnego rekomendowania adekwatnych działań korygujących.

(rg)