Środki finansowe na wzrosty płac dla pracowników podmiotów leczniczych obowiązujące od 1 lipca są zagwarantowane w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia i wkrótce będą sukcesywnie przekazywane do podmiotów leczniczych po zakończeniu podpisywania procesu aneksowania umów z NFZ – to informacja przekazana członkom Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. Podczas posiedzenia, które odbyło się 21 czerwca rozpoczęło także debatę o konieczności zmian w psychiatrii sądowej w Polsce.

Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ

Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia niemal na każdym spotkaniu kontynuuje dyskusję w obszarze wdrażania wzrostu płac dla pracowników podmiotów leczniczych obowiązujących od 1 lipca br. Podczas ostatniego czerwcowego spotkania Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) przypomniał rekomendacje dotyczące wzrostu poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, skutkujące kwotą 15,05 mld zł i przyjęte przez Ministra Zdrowia do realizacji. Rekomendacje uwzględniają przede wszystkim:

  • skutki realizacji ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw - w kwocie 6, 91 mld zł dla ponad 324 tys. pracowników podmiotów leczniczych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
  • uwzględnienie dodatkowo wzrostu wynagrodzeń dla pozostałych form zatrudnienia, wzrostu inflacji, dokonanie wzmocnienia wycen w wybranych obszarach (interna/chirurgia ogólna/położnictwo) o szczególnej istotności dla działalności szpitali I i II stopnia poziomów systemu) oraz dla wybranych obszarów realizacji umów w pierwszych miesiącach 2023 roku, w szczególności ryczałtu.

Odnośnie środków na wzrost wynagrodzeń dla pracowników ochrony zdrowia, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekaże ich więcej niż wskazano w rekomendacji Agencji. Wczorajsza decyzja (22 czerwca br.) o zmianie planu finansowego Funduszu na 2023 rok zakłada przekazanie podmiotom leczniczym ponad 7,5 mld zł na płace w ochronie zdrowia, które wejdą w życie od 1 lipca br. To dobra informacja, dająca szansę dla organizacji związkowych działających w podmiotach leczniczych do zawierania porozumień płacowych z pracodawcami uwzględniających także pracowników niemedycznych. Jak wielokrotnie pisaliśmy są oni ujęci w ustawie, nie ma natomiast dla nich konkretnego współczynnika wzrostu płac, stąd w podziale pieniędzy dla tych grup – pozostaje wiele uznaniowości ze strony dyrekcji podmiotów leczniczych. Uzgodniono, że w połowie sierpnia zespół oceni stan wdrażania płac i omówi aktualną sytuację pracowników w podmiotach leczniczych.

W Trójstronnym Zespole zapoczątkowano także dyskusję o konieczności zmian systemowych w psychiatrii sądowej. Warunki pracy pracowników Regionalnych Ośrodków Psychiatrii Sądowej, finansowanie tych jednostek, kwalifikacje kadr i jakość świadczonych usług oraz szeroko rozumiane bezpieczeństwo pacjentów i pracowników – to tylko nieliczne wyzwania, jakimi zajmie się zespół roboczy powołany w ramach Trójstronnego Zespołu. Na zakończenie przyjęto zmiany w Regulaminie.

Posiedzeniu Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia współprzewodniczył członek zespołu Tomasz Dybek (strona OPZZ współprzewodniczy Zespołowi w I półroczu br. ) wspólnie z wiceministrem zdrowia Piotrem Bromberem. W charakterze ekspertów OPZZ obecni byli przedstawiciele branżowych organizacji związkowych ochrony zdrowia z Branży Usługi Publiczne OPZZ oraz Renata Górna z biura centrali OPZZ.
(rg)