Komitet Sterujący koordynujący wsparcie z funduszy unijnych w sektorze zdrowia rozpoczął działalność. Znane są priorytetowe obszary wsparcia zdrowia ramach polityki spójności na lata 2021-2027 w tym sektorze. Teraz nadchodzi czas na opracowywanie planów działań wpierających politykę zdrowotną.

Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ

Komitet Sterujący do spraw koordynacji wsparcia w sektorze zdrowia to bardzo ważne gremium zaczynające swoją działalność instytucjonalną w zakresie wykorzystywania środków europejskich z nowej perspektywy finansowej do 2027 roku. Komitet został powołany Decyzją Przewodniczącego Komitetu do Spraw Umowy Partnerstwa na lata 2021 -2027 z dnia 29 czerwca 2023 r., ministra funduszy i polityki regionalnej Grzegorza Pudy. Pierwsze posiedzenie Komitetu koncentrowało się wokół przeglądu obszarów wsparcia w ramach polityki spójności na lata 2021 – 2027. Przyjęto wzór Planu działań w sektorze zdrowia oraz rekomendacje wsparcia w sektorze zdrowia dla wszystkich obszarów oraz rekomendacje dla kryteriów oceny projektów w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.


Wśród priorytetów finansowania projektów z wykorzystaniem funduszy europejskich jest wiele obszarów wspomagających jakość i dostępność do ochrony zdrowia. I tak:

  • fundusze europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) w zakresie zdrowia będą skierowane do: podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, ratownictwa medycznego i psychiatrii oraz na kształcenie kadr medycznych;
  • fundusze europejskie dla Rozwoju Społecznego na 2021-2027 (FERS) w zakresie zdrowia będą skierowane na: kształcenie kadr, dostępność do specjalistów oraz na działania wspierające jakość i dostępność do świadczeń zdrowotnych;
  • w ramach Programów regionalnych na lata 2021-2027 – cele szczegółowe koncentrują się na wspieraniu rozwiązań cyfryzacji, zwiększaniu równego dostępu do opieki zdrowotnej, wspieraniu aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia.

Członkami Komitetu są przedstawiciele resortów: zdrowia, finansów, funduszy i polityki regionalnej, przedstawiciele urzędów marszałkowskich wszystkich województw a także strona pracowników i pracodawców Rady Dialogu Społecznego – po jednym przedstawicielu każdej ze stron.
Stronę pracowników RDS, wynikiem uzgodnień trzech central związkowych, reprezentuje w Komitecie Sterującym przedstawicielka OPZZ Renata Górna. 


(rg)