OPZZ wnioskuje do Rady Dialogu Społecznego  o wznowienie prac Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia, funkcjonującego w ramach Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS. Pismo w tej sprawie złożył przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski.

Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ

Podzespół ds. ochrony zdrowia RDS bardzo intensywnie pracował do grudnia 2020 roku.
W trudnym czasie pandemii podjęto decyzję, wyrażoną w Uchwale Nr 46 Rady Dialogu Społecznego z dnia 28 grudnia 2020 r., by prace Podzespołu zostały zastąpione doraźnym Zespołem problemowym ds. ochrony zdrowia RDS. Tym samym, zgodnie z zapisami ww. uchwały prace Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia zostały zawieszone. Zespół doraźny, zgodnie z decyzją podjętą na posiedzeniu Prezydium RDS w dniu 16 marca br. zakończył swoje działanie. Jednocześnie od marca br. nie zostały wznowione prace Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS.

Zasadność kontynuacji pracy Podzespołu jest w ocenie OPZZ bezdyskusyjna.
Przykładem są agendy posiedzeń Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS z ostatnich miesięcy, zdominowanych przez tematykę ochrony zdrowia w istotnych sprawach sektora. Tym samym, także z tego powodu brakuje przestrzeni do podjęcia dialogu w zakresie szeroko rozumianych problemów sektora usług publicznych, nabrzmiałych społecznie szczególnie w ostatnich miesiącach. Obecnie jedynym forum dialogu jest branżowy Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia działający przy Ministrze Zdrowia, jest on jednak usytuowany poza Radą Dialogu Społecznego. Pomimo wielkiej aktywności merytorycznej Trójstronnego Zespołu, wiele inicjatyw legislacyjnych odbywa się w ramach RDS, stąd w ocenie OPZZ istotne jest, by problematyka ochrony zdrowia w Radzie Dialogu Społecznego znalazła swoje należyte miejsce i była kontynuowana w Podzespole problemowych ds. ochrony zdrowia RDS.

Podjęcie inicjatywy w tej sprawie jest w kompetencjach przewodniczącego Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS. Czekamy na dalsze ustalenia i decyzje. 

Treść pisma OPZZ TUTAJ