OPZZ wnioskuje do Minister Rodziny i Polityki Społecznej o uzupełnienie przepisów regulujących kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe. Nowelizacja ponad dwudziestoletnich przepisów rozporządzenia wciąż nie nadąża za życiem i nie rozwiązuje praktycznych problemów, jakie od lat zgłaszają organizacje członkowskie OPZZ.

Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ

OPZZ z zadowoleniem przyjął fakt nowelizacji przepisów rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, w związku z koniecznością dostosowania przepisów rozporządzenia do rozwoju techniki i nowych form pracy. O nowelizacji przepisów i jej zakresie pisaliśmy szerzej (Nowelizacja przepisów o monitorach ekranowych | Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych).

Opiniując przepisy, krytycznie oceniliśmy brak rozwiązań w zakresie m.in. stosowania przepisów bhp obejmujących stanowiska pracy wyposażone w wiele monitorów ekranowych. Chodzi na przykład o pracę na stanowiskach wyposażonych w monitory telewizji przemysłowej i stanowiskach monitoringu, gdzie wymagany jest stały nadzór (obserwacja) określonego terenu czy też stanu urządzeń. Pracodawcy nie chcą uznawać takiej pracy jako pracy w rozumieniu przepisów omawianego rozporządzenia, a tym samym pracownik ma problemy z uzyskaniem np. okularów korygujących wzrok. 

W aspekcie powyższego nie uwzględniono także regulacji dotyczących liczby możliwych do obserwacji i stałego nadzoru monitorów ekranowych (centra sterowania, branża kolejowa). Obecny stan prawny pozwala pracodawcom, w tym pracodawcom kolejowym, polecić pracownikom odpowiedzialnym za szeroko pojęte bezpieczeństwo publiczne, obsługę i nadzór nad nieograniczoną w zasadzie niczym liczbą monitorów ekranowych. Skutkuje to tym, że pojedynczy pracownik ma obowiązek prowadzenia obserwacji i stałego nadzoru od kilku do kilkudziesięciu monitorów ekranowych różnego przeznaczenia. Pojawia się także wiele praktycznych problemów związanych z interpretacją przepisów i stosowania rozporządzenia dotyczących stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe pracowników obsługujących skanery i tablety. Trudno bowiem odpowiedzieć na pytania, jak w takich sytuacjach ma wyglądać ochrona pracowników pracujących na takich stanowiskach.

Praca nad ostateczną wersją rozporządzenia jest kontynuowana.

O innych aspektach nowelizacji, jak i opinii OPZZ więcej z Gazecie Prawnej: Firma dopłaci do soczewek (dostęp: 5.07.2023 - dla zalogowanych użytkowników)

(RG)