W konsultacjach społecznych pojawił się długo wyczekiwany projekt zmian do rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. To ważna regulacja, bo obowiązujące od 1998 roku przepisy odnoszące się do pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe zdecydowanie nie nadążają za realiami i rozwojem technologii. OPZZ zdecydowanie opowiada się za dostosowaniem jego brzmienia do zmieniającej się rzeczywistości.

Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ

OPZZ od lat wskazuje na praktyczne problemy stosowania przestarzałych przepisów rozporządzenia z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. W okresie obowiązywania regulacji nastąpił daleko posunięty postęp technologiczny mający znaczący wpływ na sposób organizacji stanowisk pracy, w szczególności poprzez upowszechnienie wykorzystywania systemów przenośnych (np. laptopów) do wykonywania pracy. Domagamy się także uregulowania i uzupełnienia przepisów określających organizację pracy na stanowiskach z wieloma monitorami ekranowymi, wykonywanej głównie w centrach sterowania w branży kolejowej. Stąd cieszy fakt, że rozpoczyna się praca nad nowymi regulacjami, które jednocześnie dostosowują przepisy krajowe do obowiązującej dyrektywy Rady 90/270/EWG z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe.

Na czym  polegają zmiany w rozporządzeniu w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe? 
Propozycje nowelizacji dotyczą zarówno treści samego rozporządzenia, szczegółowych wymagań zawartych w załączniku, jak i doprecyzowania i uaktualnienia poszczególnych definicji.
Najważniejsze z nich to:

  • modyfikacja definicji pojęcia stanowiska pracy w celu jej uaktualnienia i uporządkowania, w szczególności poprzez usunięcie z tej definicji nieużywanych obecnie stacji dyskietek i trackball,
  • rezygnacja z definicji pojęcia systemu komputerowego,  
  • wprowadzenie wymagań dotyczących stosowania systemów przenośnych przeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, w szczególności laptopów (konieczność wyposażenia stanowiska pracy w monitor stacjonarny lub podstawę oraz dodatkową klawiaturę i mysz),
  • doprecyzowanie i uaktualnienie wymagań, jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe, w szczególności w zakresie ustawienia monitora i innych elementów wyposażenia, takich jak klawiatura, stół czy krzesło, tak, aby spełniały one warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

Projekt, OSR, Uzasadnienie, Załącznik – do pobrania.
Uwagi można kierować na email: gorna@opzz.org.pl do dnia 22 czerwca br. 

(RG)