W lipcu br. OPZZ skierowało do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pytanie o informację na temat dodatkowych środków finansowych dla sektora pomocy społecznej w roku bieżącym, w szczególności w zakresie dofinansowania wypłaty dodatków do wynagrodzeń dla pracowników domów pomocy społecznej.

Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ

Zgodnie z odpowiedzią otrzymaną z Departamentu Pomocy Społecznej i Integracji w MR i PS, wysokość przeznaczonych na powyższe zadanie środków ustalono na poziomie 300 mln zł. Kwota ta jest dedykowana na wypłacenie dodatków/nagród dla osób zatrudnionych w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 600 zł miesięcznie na pracownika wraz z pochodnymi. Dofinansowanie zaplanowano od kwietnia do grudnia bieżącego roku. Jednocześnie resort wskazał, że w chwili obecnej trwają prace nad umożliwieniem uruchomienia dodatkowych środków na powyższy cel oraz zwiększeniem budżetów wojewodów, którzy są dysponentem przyznanych środków. To wojewodowie będą dokonywać podziału środków na jednostki samorządu terytorialnego prowadzące bądź zlecające prowadzenie domów pomocy społecznej. Właściwy wojewoda będzie także decydował o sposobie przyznawania środków, w porozumieniu z jednostką samorządu terytorialnego, na podstawie ustaleń dokonanych z kierownictwem poszczególnych domów pomocy społecznej.

Nie jest to wprost odpowiedź na pismo OPZZ. Apelowaliśmy bowiem o włączenie organizacji związkowych na tryb sposobu podziału wysokości środków przeznaczonych dla pracowników oraz co istotne – wspólne decydowanie na szczeblu wojewody, czy są to pieniądze zaplanowane tylko dla DPS – ów czy też dla innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z określeniem grup zawodowych pracowników zatrudnionych w sektorze pomocy społecznej.
Organizacje związkowe sektora pomocy społecznej zrzeszone w OPZZ sygnalizują, że są w kontakcie z wojewodami i monitorują sytuację w zakresie podziału tych środków. 
rg