Co roku OPZZ przekazuje do Państwowej Inspekcji Pracy propozycje do Programu działania inspekcji pracy na kolejny rok. To jeden z obszarów prewencyjnej współpracy OPZZ i PIP w konstruowaniu mapy przedsięwzięć kontrolnych i prewencyjnych inspekcji pracy.

Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ

Sugestie działań prewencyjnych i kontrolnych zgłoszonych przez OPZZ do PIP są efektem praktycznych doświadczeń organizacji członkowskich zrzeszonych w OPZZ ze współpracy z inspekcją pracy w tym obszarze. Wiele naszych szczegółowych propozycji z powodzeniem może stać się wytycznymi dla inspektorów pracy w postępowaniu kontrolnym w zakładach pracy w konkretnych branżach. 

Wciąż prawo związkowe i wzmocnienie współpracy pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy, a związkami zawodowymi poprzez intensyfikację współpracy w organizowaniu szkoleń, wspólnych konferencji, seminariów, akcji promocyjnych i innych inicjatyw mających na celu popularyzację prawa pracy i bezpieczeństwa pracy – są aktualne w naszych propozycjach zgłaszanych do planu pracy PIP. Postulat ten powtarzamy co roku, podobnie jak konieczność częstszych rekontroli realizacji wniosków pokontrolnych, decyzji, wystąpień czy poleceń kierowanych do pracodawców przez inspektorów pracy w toku czynności kontrolnych.

Propozycje OPZZ zgłoszone do planu pracy PIP na rok 2024 są fotografią potrzeb organizacji członkowskich OPZZ i są zebrane na podstawie doświadczeń organizacji branżowych przekazanych w ostatnim czasie do OPZZ. Szczegółowo przedstawiliśmy je w piśmie skierowanym do Głównego Inspektora Pracy – do pobrania (TUTAJ).