Wydatki na zdrowie ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 będą aż o 193 proc. wyższe od planu wydatków roku ubiegłego, wynosząc 27, 3 mld zł. Łącznie ze środkami będącymi w dyspozycji Narodowego Funduszu Zdrowia (156, 5 mld zł) oraz pieniędzmi zagwarantowanymi w projekcie ustawy okołobudżetowej (3 mld zł) - publiczne nakłady na ochronę zdrowia w roku 2024 wyniosą ponad 195 mld zł.

Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ

Sejmowa Komisja Zdrowia rozpatrzyła projekt ustawy budżetowej na 2024 r. w części, której dysponentem jest minister właściwy ds. zdrowia, wydając pozytywną rekomendację dla zaplanowanych wydatków. Priorytety i kierunki finansowania działań w obszarze ochrony zdrowia przedstawiła obecna na posiedzeniu komisji minister Izabela Leszczyna. Wzrost wydatków o ponad 30 mld zł w stosunku do roku ubiegłego pozwoli w szczególności na:

  • zwiększenie funkcjonowania oraz wycen zespołów ratownictwa medycznego (do poziomu ogółem 4 mld zł)
  • wprowadzenie nowych priorytetów: sfinansowanie procedury in vitro z budżetu państwa (500 mln) oraz zabezpieczenie środków na telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (10 mln)
  • zwiększenie kosztów realizacji szkoleń specjalizacyjnych (do poziomu 5, 7 mld zł)
  • zaplanowanie dotacji podmiotowej dla NFZ (do poziomu 8,7 mld zł)
  • zwiększenie wydatków na szkolnictwo wyższe i naukę (do kwoty 3,1 mld zł)
  • zwiększenie finansowania programów wieloletnich (o 962, 3 mln zł), m.in.: Narodowej Strategii Onkologicznej, Narodowego Programu Transplantacyjnego i Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia, jak i kontynuacja programu wsparcia oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży (75 mln zł)
  • zakupy inwestycyjne dla podmiotów leczniczych i bezpieczeństwo informatyczne (odpowiednio: 854,4 mln zł i 408 mln zł)
  • wzrost budżetu wojewodów na ochronę zdrowia (o kwotę 818, 2 mln zł)
  • zwiększanie planów finansowych jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw zdrowia: Agencji Oceny Technologii medycznych i Taryfikacji (o ponad 150 proc.) czy Agencji Badań Medycznych (o 134, 6 proc.)

Podczas posiedzenia komisji dyskutowano także o: zadłużeniu szpitali, świadczeniach ponadlimitowych, wzroście wynagrodzeń dla pracowników NFZ (w kontekście podwyżek dla pracowników sfery budżetowej), problemach lecznictwa uzdrowiskowego w zakresie zaliczkowania 1/12 środków na świadczenia zdrowotne, dostępności do świadczeń zdrowotnych. Szczególnie ostatni wątek jest ważny dla OPZZ, przedstawiony także w naszym piśmie kierowanym do premiera. Wyrażamy oczekiwanie, że wzrost nakładów na ochronę zdrowia przełoży się na zmniejszenie kolejek pacjentów szczególnie do specjalistów, niestety rosnących w ostatnim roku niemal we wszystkich zakresach. Minister Zdrowia zadeklarowała także dialog w ramach branżowego Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia.

OPZZ w posiedzeniu komisji reprezentowała Renata Górna (Wydział Polityki Społecznej OPZZ).

(rg)