Udział przedstawicieli pracowników w działaniach wewnątrz firm jest ważnym elementem stosunków pracy w krajach Unii Europejskiej. #BLER to forma demokracji w miejscu pracy, która może być postrzegana jako odpowiedź na współczesne wyzwania, takie jak deficyt demokracji, nierówności społeczne, rozproszenie ośrodków decyzyjnych, kryzys klimatyczny, cyfryzacja i automatyzacja pracy, a także fragmentacja rynków pracy i kryzys COVID-19. Projekt ten jest kolejną odpowiedzią związków zawodowych na ogromny i uniwersalny problem partnerów społecznych w UE, jakim jest brak reprezentacji pracowników na wysokim szczeblu w przedsiębiorstwach. Ogólnym celem projektu jest promowanie ponadnarodowej współpracy pomiędzy partnerami społecznymi z Bułgarii, Polski, Serbii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Turcji w zakresie wspierania zaangażowania pracowników w przewidywanie i zarządzanie zmianami poprzez umożliwienie włączenia reprezentacji pracowników w proces decyzyjny na szczeblu kierowniczym poprzez przyznanie im prawa głosu oraz umożliwienie przedstawicielom pracowników dostępu do kluczowych informacji.

Beneficjent: Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego PL

Partnerzy:

● Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych PL

● FUNDACJA INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH PL

● Sindikat kovinske in elektro industrije Slovenije SI

● OZ NKOS KOVO Metal SK

● Samostalni sindikat metalaca Srbije RS

● Zachodnia Izba Gospodarcza - Pracodawcy i Przedsiębiorcy PL

● FEDERATION OF THE INDEPENDENT SYNDICATES OF MINERS BG

● CONFEDERACION DE EMPRESARIOS DE ANDALUCIA ES

● Birlesik Metal Iscileri Sendikasi TR


Z przyjemnością prezentujemy nasz rozległy Raport na temat uczestnictwa pracowników na poziomie zarządu. Ten informacyjny dokument dostarcza cennych spostrzeżeń na temat korzyści wynikających z uczestnictwa pracowników na poziomie zarządu, dobrych praktyk oraz zaleceń dotyczących zmian w ustawodawstwie i praktyce.

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do pobrania "Wspólnego Planu Interwencji" i bliższego przyjrzenia się sekcji zawierającej zalecenia dotyczące harmonizacji przepisów BLER na poziomie UE, co mogłoby przyczynić się do zapewnienia równych warunków dla firm działających w różnych państwach członkowskich.

Projekt BLER 2.0 ma na celu promowanie praw pracowniczych w zakresie informacji, konsultacji i uczestnictwa na poziomie przedsiębiorstwa. Wspólny Plan Interwencji opisuje szereg podejść, które mogą być stosowane w działaniach publicznego lobbingu w celu wzmocnienia procesów informacyjnych, konsultacyjnych i uczestnictwa oraz zmian legislacyjnych w dziedzinie BLER. Wierzymy, że zalecenia zawarte w Wspólnym Planie Interwencji mają potencjał realnego wpływu na promowanie uczestnictwa pracowników na poziomie zarządu. Zachęcamy do pobrania pliku PDF (załączamy wersję polską i angielską) i podzielenia się swoimi przemyśleniami i opiniami z nami.

ENG Common Advocacy Plan BLER 2.0

PL Common Advocacy Plan BLER 2.0


W związku z realizacją w partnerstwie projektu BLER 2.0 z radością chcemy podzielić się z Państwem filmem promocyjnym, który znajduje się pod następującym linkiem:

[Link: https://drive.google.com/file/d/1lpiF2D14N_mPlWKxpmwPf0q6MXr62CeQ/view?usp=drive_link]BLER 2.0 Project - Minutes and Screenshots from the Short online information meeting - 23.10.20233 października w ramach projektu BLER 2.0 odbyło się spotkanie informacyjne w formule online, w którym wzięli udział przedstawiciele związków zawodowych, organizacji pracodawców oraz think tanków z Polski, Słowenii, Słowacji, Bułgarii, Serbii, Hiszpanii i Turcji 


Jednym z kluczowych punktów spotkania było przedstawienie "Raportu Porównawczego" oraz "Wspólnego Planu Działań Obronnych" przez eksperta z Instytutu Spraw Publicznych. Te dokumenty zawierają istotne wnioski dotyczące praktyk reprezentacji pracowników na poziomie zarządu oraz zalecenia specyficzne dla poszczególnych krajów.

Podczas spotkania dyskutowano także o działaniach lobbingowych w krajach partnerskich, obejmujących krajowe internetowe obrady okrągłego stołu, kampanie lobbingowe, inicjatywy wirusowego marketingu, artykuły oraz konferencję końcową. Wszystkie te inicjatywy mają na celu wzmocnienie sprawy reprezentacji pracowników na szczeblu zarządu.

To krótkie, ale owocne spotkanie było świetną okazją do wymiany pomysłów i strategii działań na najbliższe tygodnie i miesiące.