Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Tagi

24 października 2023

Young European Trade Union Leaders training: związkowcy z OPZZ z wizytą w Słowenii

W dniach 17-20 października w Lubljanie odbyła się kolejna, druga część szkolenia „Young European Trade Union Leaders training”. To intensywny kurs, który porusza szeroką gamę tematów związanych z funkcjami liderskimi w związkach zawodowych.  Podczas spotkań uczestnicy z każdego kraju Unii Europejskiej mieli okazję wymienić się doświadczeniami związanymi z pracą w związkach zawodowych, warunkami pracy i płacy oraz działaniami podejmowanymi na różnych poziomach organizacji (lokalnym, regionalnymi i krajowym).  Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych po raz kolejny reprezentowali: Natalia Walkowiak (Związek Zawodowy Inżynierów i Techników), Grzegorz Tomal (Związek Zawodowy Inżynierów i Techników)  oraz Krzysztof Szaj (Związek Zawodowy Strażaków "FLORIAN"). W trakcie szkolenia uczestnicy brali udział w sesjach dotyczących min. kompetencji liderskich, komunikacyjnych oraz stylu zarządzania Lidera Organizacji Związkowych.  Głównym punktem szkolenia była prezentacja badań z zakresu ustalonego podczas pierwszej sesji szkoleniowej w Brukseli- zespół Natalii oraz Krzysztofa zaprezentował referat „Participation of young people in trade unions”. Przedstawiał on powody, dla których młodzi pracownicy niechętnie wstępują do związków zawodowych. Najważniejsze z nich to: brak odpowiednich informacji o działalności związkowej podczas edukacji szkolnej oraz strach przed tymi pracodawcami, którzy niechętnie widzą działalność związkową w swoich miejscach pracy.  Z kolei zespół Grzegorza omawiał badania z zakresu „Just tansition”. Koncepcja "Sprawiedliwej Transformacji" zyskuje na popularności na całym świecie, gdy narody zmagają się z wyzwaniami związanymi z przejściem od paliw kopalnych do odnawialnych źródeł energii. Ta transformacja nie dotyczy tylko technologii i infrastruktury, ale również zapewnienia, że zmiana nie pozostawi w tyle pracowników, społeczności i regionów, które są mocno zależne od przemysłu paliw kopalnych. Zagadnienie omawiano na przykładzie Polski, Hiszpanii, Słowenii oraz Łotwy.  Po powrocie ze szkolenia zespoły będą kontynuowały swoje badania w celu określenia zbieżności uzyskanych wyników z wytycznymi ETUC ACTION PROGRAMME 2023-2027. Finalne prace będą prezentowane w kwietniu 2024 władzom European Trade Union Institute.Kurs był realizowany w Centrum Szkoleniowym Związku Wolnych Związków Zawodowych Słowenii - Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS). ZSSS to dobrowolna i demokratyczna organizacja, niezależna od partii politycznych, parlamentu, rządu i wspólnot religijnych, założona 6 kwietnia 1990 roku. Stowarzyszenie jest finansowane wyłącznie z opłat członkowskich i prac projektowych. Umowy społeczne i inne porozumienia dotyczące wynagrodzeń i konkretnych spraw gospodarczych i społecznych są zawierane w ramach partnerstwa trójstronnego. ZSSS ma przedstawicieli we wszystkich instytucjach zabezpieczenia społecznego oraz trzech przedstawicieli w radzie narodowej.  Związki zawodowe w Słowenii  Słoweńskie związki zawodowe rozwijały się jako część austriackich związków zawodowych już pod koniec XIX wieku. Zaczęły od organizacji edukacyjnych i samopomocowych, stopniowo przekształcając się w organizacje reprezentujące prawa pracowników. Poprawki do ustawodawstwa pracy pod koniec lat 80. stanowiły podstawę dla rozwoju negocjacji zbiorowych jako podstawowego narzędzia w stosunkach przemysłowych.  Do 1988 roku istniała tylko jedna organizacja związkowa, chociaż zmiany w ruchu związkowym już się rozpoczęły. W 1990 roku zaczęto wprowadzać pluralizm związkowy.Dziś w Słowenii działa siedem reprezentatywnych konfederacji związków zawodowych, a oprócz tego 28 związków zawodowych reprezentujących poszczególne sektory lub zawody. W pierwszej połowie lat 90. członkostwo w związkach zawodowych spadło do około 60% aktywnej populacji Słowenii. W drugiej połowie lat 90. związki zawodowe straciły około jednej trzeciej swoich członków.  W 1998 roku wskaźnik członkostwa w związkach zawodowych spadł do 42,8% i od tego czasu utrzymuje się na względnie stałym poziomie. W 2009 roku nowe dane wykazały dalszy spadek członkostwa do około 27%. Niemniej jednak należy podkreślić, że wskaźnik członkostwa w związkach zawodowych wśród aktywnej populacji jest najwyższy wśród nowych państw członkowskich UE i przewyższa nawet wiele starych państw członkowskich UE

Czytaj więcej

06 października 2023

Posiedzenie Zespołu OPZZ ds. młodych oraz rozwoju i promocji związków zawodowych

6 października odbyło się posiedzenie Zespołu OPZZ ds. młodych oraz rozwoju i promocji związków zawodowych. Członkinie i członkowie rozmawiali m.in. o kierunku dalszych działań oraz pomysłach na rozwijanie i promocję związków zawodowych wśród młodych ludzi, którzy wchodzą na rynek pracy i rozpoczynają karierę zawodową. Biuro prasowe OPZZ W trakcie posiedzenia omówiono m.in.: wyniki ankiety rozesłanej do członkiń i członków zespołu pomysły na pierwszą kampanię społeczną plan pracy na okres od października 2023 do czerwca 2024 r., który przyjęto jednogłośnie listę pierwszych zadań, którymi zajmie się zespół. Rozmawiano również o konieczności wprowadzenia edukacji o związkach zawodowych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki do podstawy programowej, a także potrzebie stworzenia spotu promocyjnego dot. związków zawodowych w oparciu o nagrania z różnych branż, który wprowadzi nowego pracownika w świat związków zawodowych, a jednocześnie pokaże siłę całej organizacji.

Czytaj więcej

21 września 2022

Młodzi przyszłością związków zawodowych - Rada OPZZ 21.09.2022

Młodzi w związkach zawodowych to jeden z głównych tematów poruszanych podczas Rady OPZZ, która odbyła się 21 września 2022 roku. Co czeka związki zawodowe i jak zachęcić młode osoby do aktywnego działania w miejscach pracy? Rada OPZZ analizuje sytuację młodych na rynku pracy 21 września Rada zapoznała się z oczekiwaniami młodych związkowców OPZZ i zarekomendowała przeprowadzenie badań ankietowych w ogólnopolskich organizacjach członkowskich (OOC) aby uzyskać pogłębioną diagnozę ich problemów i oczekiwań. Rada OPZZ zwróciła się z prośbą do przedstawicieli struktur terytorialnych OOC o zapoznanie się z wnioskami ze spotkań z młodymi pracownikami i przeanalizowanie ich uwag na poziomie swoich zakładów pracy. Rada sugeruje, aby podczas zebrań związkowych podnoszono zagadnienia ważne dla młodych ze szczególnym uwzględnieniem ich praw i zaleca wdrożenie działań, mających na celu usprawnienie współpracy i komunikacji międzypokoleniowej. Barbara Popielarz, wiceprzewodnicząca OPZZ Młodzi ludzie to przyszłość, od których zależy nasze jutro. OPZZ wspiera młode pokolenie na rynku pracy i angażuje w działalność związków zawodowych. Podejmujemy wiele działań aby dotrzeć do młodego pokolenia. Równość w miejscu pracy i zapobieganie dyskryminacji Walczymy o to, by młodzi ludzie rozpoczynający aktywność zawodową i podejmujący pierwszą pracę byli godnie traktowani przez pracodawców. Chcąc ułatwić im start w dorosłość kwestionujemy zasadność umów śmieciowych i bezpłatnych staży. Postulujemy wydłużenie urlopu wypoczynkowego oraz skrócenie czasu pracy. Zabiegamy o wzrost wynagrodzeń, poprawę warunków pracy młodych pracowników i wyrównanie szans na rynku pracy. Młodzi ludzie coraz gorzej widzą swoją przyszłość Mają niskie poczucie sprawczości, boją się bezrobocia. Uważają, że aby znaleźć satysfakcjonującą pracę trzeba wyjechać z kraju. W rezultacie niechętnie angażują się w życie publiczne myśląc, że nie są w stanie zmienić otaczającej ich rzeczywistości. Dlatego zwiększyliśmy ilość podejmowanych inicjatyw po to, aby dać młodym ludziom poczucie siłę, przywrócić im wiarę we własne możliwości, a także przekazać im wiedzę, jak zadbać o swoją przyszłość już teraz. OPZZ chce stworzyć możliwości działania związkowcom młodego pokolenia, aby wzmacniać pozycję młodych pracowników w miejscach pracy. Młodzi ludzie muszą też wiedzieć, że mogą wpływać na ustawodawców odpowiedzialnych za stanowienie prawa, przyczyniając się tym samym do poprawy warunków pracy czy wzrostu wynagrodzeń, wyrównywaniu szans i likwidacji wszelkich form dyskryminacji zawodowej. OPZZ chce pokazać młodym, że jutro należy do nich Podejmujemy w tym celu liczne działania, aktywizując młodych, chcemy zwiększać zaangażowanie młodych pracowników w działalność związkową. Wspieramy dialog i partnerstwo międzypokoleniowe. Uważamy, że dzielenie się wiedzą i wymiana doświadczeń to szansa na lepszy i łatwiejszy start w dorosłe życie dla osób, które dopiero wchodzą na rynek pracy i działalność związkową. Aby utrzymywać wielopoziomową komunikacje międzypokoleniową, zorganizowaliśmy spotkania młodych pracowników z liderami - członkami organów statutowych OPZZ – po to, aby młodzi mogli czerpać z doświadczenia osób z długim stażem zawodowym. Organizujemy liczne szkolenia starając się wspierać młodych związkowców i podnosić ich kompetencje (m.in. prawne) i możliwości oddziaływania w miejscu pracy. Unia Europejska ustanowiła rok 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży Intencją UE jest skupienie uwagi na roli europejskiej młodzieży w budowaniu lepszej przyszłości. Z tej okazji OPZZ postanowiło jeszcze bardziej zachęcić młodych do szkoleń, dyskusji i aktywności, która przyczyni się do pozytywnych zmian na rynku pracy. W 14 województwach zorganizowaliśmy spotkania i warsztaty dla osób poniżej 40. roku życia, które były okazją do wymiany doświadczeń oraz poznania aktualnych problemów i potrzeb młodych na rynku pracy. Chcieliśmy uświadomić młodym ludziom, co dobrego może przynieść włączenie się w działalność związków zawodowych. Dyskutowano m.in. o roli związków zawodowych na współczesnym i dynamicznie rozwijającym się rynku pracy, priorytetach młodych pracowników dotyczących łączenia aktywności zawodowej z życiem osobistym (work-life balance) oraz przyszłości zawodowej młodego pokolenia. W dniach 16-17 września w Mielnie podsumowaliśmy dotychczasowe spotkania w Radach Wojewódzkich. Rozmawialiśmy o problemach młodych i przyszłości związków zawodowych w Polsce. Uznaliśmy, że szczególnie ważne są opinie młodych członków i członkiń naszej konfederacji. Dlatego stworzyliśmy ankietę, która będzie służyć dogłębnemu zbadaniu problemów (pełna relacja ze spotkania w Mielnie TUTAJ: https://www.opzz.org.pl/aktualnosci/kraj/opzz-stawia-na-mlodych ) Wymieniamy doświadczenia w Europie Dla OPZZ bardzo ważna jest także wymiana doświadczeń i poglądów ze związkowcami z innych krajów. W dniach 14-16 września w Turynie odbyło się szkolenie , w którym uczestniczyli Andrzej Gogołek ze Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP Bydgoszcz i Radosław Jadwiżuk ze Związku Zawodowego Górników w Polsce LW „Bogdanka” SA. Podczas szkolenia poruszano takie tematy, takie jak aktualne wyzwania związków zawodowych w Europie oraz problem utrzymania członków w związkach zawodowych i komunikacji z nimi. Rozmawiano również o tematach ważnych dla młodych ludzi: inflacji, wzroście cen prądu i żywności oraz kosztów życia pracowników, a także rynku pracy w czasach pandemii COVID-19, równości płci czy zmianach klimatu. To już kolejne szkolenie w ramach współpracy międzynarodowej, w której uczestniczą przedstawiciele OPZZ (informacja o szkoleniu w Turynie TUTAJ: https://www.opzz.org.pl/aktualnosci/swiat/szkolenie-breaking-the-age-wall-quot-w-turynie ). W trakcie posiedzenia Rady OPZZ w dniu 21 września zgodziliśmy się, ze kluczem do sukcesu jest otworzenie się organizacji związkowych na problemy młodych pracowników oraz stworzenie odpowiednich strategii służących ich rozwiązywaniu, np. prowadzenie komunikacji przyjaznej młodym (media, Internet). Zapoznaliśmy się także ze statystykami i danymi GUS na temat sytuacji młodych pracowników. Przedstawiono ponadto raport opracowany przez zespół pod kierunkiem dr. Bartosza Machalicy przy współpracy Fundacji im. Friedricha Eberta (TUTAJ). Gośćmi Rady byli młodzi związkowcy, uczestnicy szkolenia w Mielnie podsumowującego akcję „Młodzi w związkach zawodowych” przeprowadzoną we wszystkich województwach: Jarosław Cielemecki, reprezentujący branżę OPZZ Handel, Usługi, Kultura i Sztuka, Mirosław Kozik (Oświata i Nauka), Lukas Liedtke (Przemysł), Marcin Potrykus (Transport) i Kamil Szadkowski (Usługi publiczne). Młodzi związkowcy przedstawili wnioski, które wypracowali w Mielnie. Zaprezentowali także ankietę, którą stworzyli aby przeprowadzić badania w naszych organizacjach członkowskich. 

Czytaj więcej

19 września 2022

OPZZ stawia na młodych

Jutro należy do młodych! OPZZ od roku organizuje spotkania i warsztaty dla osób poniżej 40. roku życia, aby wspierać ich na rynku pracy i zaangażować w działalność związków zawodowych. W 16 województwach przeprowadzono cykl debat i szkoleń: „Młodzi w związkach zawodowych”, które były doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz poznania aktualnych problemów i potrzeb młodych ludzi na rynku pracy. Pod koniec ubiegłego tygodnia w Mielnie odbyło się dwudniowe szkolenie zorganizowane przez OPZZ. W jego trakcie podsumowano kampanię prowadzoną w ramach akcji „Młodzi w związkach zawodowych” oraz rozmawiano o przyszłości rynku pracy i związków zawodowych w Polsce. Wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz przybliżyła uczestnikom spotkania wnioski płynące z kampanii oraz przeprowadzonych w jej ramach rozmów z młodymi ludźmi, a Paweł Galec z wydziału Prawno-Interwencyjnego OPZZ mówił o prawie pracy dla młodych w związkach zawodowych i niezbędnych regulacjach prawnych. „Młodzi w związkach zawodowych”: cykl debat i szkoleń Jeszcze przed rozpoczęciem pandemii COVID-19 Unia Europejska ustanowiła rok 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży, aby zwrócić uwagę na rolę, jaką odgrywa europejska młodzież w budowaniu lepszej przyszłości. Korzystając z tej okazji, OPZZ postanowiło zachęcić młodych do dyskusji i podjęcia aktywności, która przyczyni się do pozytywnych zmian na rynku pracy. Wszystko po to, aby dać młodym ludziom siłę i przywrócić im wiarę we własne możliwości, a także przekazać im odpowiednią wiedzę, jak zadbać o swoją przyszłość już teraz. W tym celu Rady Wojewódzkie OPZZ zorganizowały cykl spotkań i debat w ramach akcji „Młodzi w związkach zawodowych”. Ich głównym celem było uświadomienie młodym ludziom, co pozytywnego może przynieść aktywne włączenie się w działalność związków zawodowych. Podczas spotkań dyskutowano m.in. o roli związków zawodowych na współczesnym i dynamicznie rozwijającym się rynku pracy, priorytetach młodych pracowników dotyczących łączenia aktywności zawodowej z życiem osobistym (work-life balance) oraz przyszłości zawodowej młodego pokolenia. Spotkania i debaty miały też na celu wspieranie dialogu i partnerstwa międzypokoleniowego. Dzielenie się wiedzą i wymiana doświadczeń to szansa na lepszy i łatwiejszy start w dorosłe życie dla osób, które dopiero wchodzą na rynek pracy. Włączenie młodych ludzi do dialogu społecznego poprzez zaangażowanie się w działalność związkową to szansa na poprawę ich pozycji na rynku pracy. Kluczem do sukcesu jest tutaj również otworzenie się organizacji związkowych na problemy młodych pracowników oraz stworzenie odpowiednich strategii służących ich rozwiązywaniu. Młodzi ludzie muszą także wiedzieć, że aktywnym działaniem mogą zmienić świat pracy i wpływać na ustawodawców odpowiedzialnych za opracowywanie i wydawanie ustaw, przyczyniając się tym samym do poprawy warunków pracy czy wzrostu wynagrodzeń. Młodzi przyszłością rynku pracy i związków zawodowych Spotkania z młodymi ludźmi są niepowtarzalną okazją do poznawania problemów i potrzeb młodych pracowników. OPZZ chce więc regularnie organizować tego typu wydarzenia oraz stworzyć aktywną grupę związkowców młodego pokolenia, aby wspólnie zmieniać świat pracy i wzmacniać pozycję młodych pracowników w miejscach pracy. Dzięki rozmowom i dyskusjom możemy opracowywać konkretną politykę i podejmować inicjatywy ustawodawcze, służące poprawie zatrudnienia i warunków pracy czy wyrównywaniu szans i likwidacji wszelkich form dyskryminacji zawodowej. „Breaking the Age Wall: Knowledge-Sharing Event” Dla OPZZ bardzo ważna jest także wymiana doświadczeń i poglądów ze związkowcami z innych krajów. W dniach 14-16 września w Turynie odbyło się szkolenie „Breaking the Age Wall: Knowledge-Sharing Event”, w którym uczestniczyli Andrzej Gogołek ze Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP Bydgoszcz i Radosław Jadwiżuk ze Związku Zawodowego Górników w Polsce LW „Bogdanka” SA. Podczas szkolenia poruszano takie tematy, takie jak aktualne wyzwania związków zawodowych w Europie oraz problem utrzymania członków w związkach zawodowych i komunikacji z nimi. Rozmawiano również o tematach ważnych dla młodych ludzi: inflacji, wzroście cen prądu i żywności oraz kosztów życia pracowników, a także rynku pracy w czasach pandemii COVID-19, równości płci czy zmianach klimatu. Podobnie jak spotkania z młodymi ludźmi w ramach akcji „Młodzi ludzie w związkach zawodowych” także szkolenie „Breaking the Age Wall" w Turynie było świetną okazją do wymiany doświadczeń oraz dyskusji na temat poprawy warunków pracy wśród młodych ludzi czy usprawnienia współpracy i komunikacji pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.

Czytaj więcej

22 sierpnia 2022

OPZZ: Przyszłość należy do młodych

Przedstawiciel OPZZ, Łukasz Mycka gościł w sobotę (20.08) na Walnym Posiedzeniu Członków Młodej Lewicy. Biuro prasowe OPZZ OPZZ od lat walczy o to, by młodzi ludzie, którzy podejmują pracę byli godnie traktowani przez pracodawców. Centrala podejmuje liczne działania, m.in. walka z umowami śmieciowymi, akcje przeciwko bezpłatnym stażom, kampanie na rzecz wydłużenia urlopu wypoczynkowego oraz skrócenia czasu pracy. Każdy powinien pamiętać, że młodzi ludzie są przyszłością. OPZZ organizuje wiele szkoleń dla młodzieży, aby utrzymywać wielopoziomową komunikacje międzypokoleniową, tak, by młodzi mogli uczyć się z doświadczenia osób w pełni dojrzałych, jednocześnie pokazując jak efektywnie poruszać się w realiach XXI wieku. Przedstawiciel OPZZ podczas spotkania z członkami Młodej Lewicy mówił o realiach świata pracy oraz o działaniach i planach Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych związanych z poprawą jakości pracy i płacy w Polsce. W wystąpieniu związkowca wybrzmiało także jak wielką rolę odgrywają związki zawodowe i dlaczego ważne jest, aby się w nich organizować.

Czytaj więcej

07 czerwca 2022

Komisja Młodych OPZZ o codziennej pracy związkowej

Komisja Młodych OPZZ spotkała się 6 czerwca br. Rozmawiano o bieżących działaniach OPZZ oraz o ostatnich wydarzeniach w organizacjach, do których należą członkowie Komisji. Biuro Prasowe OPZZ Uczestników spotkania powitała wiceprzewodnicząca Barbara Popielarz. Poinformowała również o rezygnacji Konrada Więcka z funkcji przewodniczącego Komisji Młodych OPZZ. Wiceprzewodnicząca zrelacjonowała przebieg spotkań organizowanych dla młodych związkowców w Radach Wojewódzkich OPZZ, które odbywają się pod hasłem „Młodzi w związkach zawodowych”. Podsumowaniem tych spotkań będzie 2-dniowe szkolenie w Warszawie. Przypomniała o zbliżającym się Kongresie OPZZ i zadaniach, które trzeba przed nim zrealizować. Zaprosiła na szkolenie zaplanowane na 20–21 czerwca br. Będzie ono poświęcone m.in. przeciwdziałaniu molestowaniu seksualnemu w pracy oraz wynikom badań ankietowych „Kobiety i mężczyźni w OPZZ, doświadczenia, opinie i potrzeby członków OPZZ”. Członkowie Komisji Młodych OPZZ omówili działania swoich organizacji związkowych. Dyskutowali także o wpływie pandemii na aktywność działaczy związkowych. Ich zdaniem czasem łatwiej zorganizować spotkanie na żywo niż za pomocą aplikacji. Dlatego warto zorganizować np. zjazd młodych działaczy związkowych. Tego typu inicjatywy pobudzają do działania, aktywizują związkowców w każdym wieku.

Czytaj więcej