Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Aktualności

08 czerwca 2022

Wypadek w Bogdance. Zginął 35-letni górnik

W kopalni Bogdanka doszło do nieszczęśliwego wypadku, w wyniku którego zginął 35-letni górnik, a dwóch innych trafiło do szpitala. Biuro Prasowe OPZZ W środę, 8 czerwca br., ok. godz. 8 rano w kopalni Bogdanka doszło do wypadku, w którym zginął 35-letni górnik. Mężczyzna od 8 lat był związany z Bogdanką. W środę pracował przy udrażnianiu zbiornika retencyjnego na głębokości 960 metrów. W trakcie tych prac do przestrzeni wyrobiska pod zbiornikiem wydostało się 400 ton urobku. 35-latek został pochwycony przez tę masę skalną i uwięziony w niej. Trzem górnikom, którzy z nim pracowali, udało się uciec. Dwóch z nich trafiło do szpitala. Ich stan jest określany jako dobry. Czwartemu – nic się nie stało. OPZZ łączy się w smutku z rodziną górnika, który zginął w wypadku w kopalni Bogdanka. Wyrazy naszego współczucia.

Czytaj więcej

08 czerwca 2022

75 lat kopalni Turów

Kopalnia Turów obchodzi w tym roku jubileusz 75-lecia polskości. 18 czerwca 1947 r., kopalnia zwana pierwotnie Graniczna, przeszła na własność Polski. Z tej okazji 3 czerwca br. odbyły się uroczystości upamiętniające powstanie zakładu, w którym rozpoczęła się historia polskiego górnictwa węgla brunatnego. W jubileuszowej gali wziął udział Andrzej Radzikowski, przewodniczący OPZZ. Biuro Prasowe OPZZ Szef OPZZ w swoim wystąpieniu przypomniał, że geneza zakładu sięga XVIII wieku, ale szybki rozwój kopalni i elektrowni rozpoczął się 75 lat temu. - Jesteście największym pracodawcą w regionie. To powód do dumy, ale i odpowiedzialność. Kompleks energetyczny Turów wpisał się na trwałe w gospodarkę regionu i kraju. Ma liczący się udział w produkcji energii elektrycznej – mówił Radzikowski. Wskazał, że najważniejszym kapitałem Turowa jest załoga i właśnie dlatego wszelkie przemiany powinny odbywać się z jej poszanowaniem. - Niestety w polskiej praktyce restrukturyzacja to głownie redukcja zatrudnienia – powiedział przewodniczący OPZZ. - Stan waszej załogi także zmniejszył się na przestrzeni czasu. Jako strona społeczna uważamy, że warunki restrukturyzacji muszą być owocem mądrego i efektywnego dialogu przedstawicieli załogi i zarządu – podkreślił. Andrzej Radzikowski - pełniący w tym roku funkcję przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego - stwierdził, że dialog społeczny jest tarczą chroniącą ludzi przed nadmiernie negatywnymi skutkami zmian i daje szansę na optymalizację rozwiązań. W jego opinii przed stronami dialogu społecznego: związkami zawodowymi, pracodawcami i rządem stoi teraz wiele wyzwań. Jednym z nich jest transformacja energetyczna, konieczność zamykania kopalń i budowa nowych systemów produkcji energii elektrycznej. To wynik przyjętych przez organy Unii Europejskiej z udziałem Polski celów klimatycznych. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń i powstrzymanie zmian klimatycznych jest też oczekiwaniem polskiego społeczeństwa. Według Radzikowskiego jest jednak kilka przesłanek, które każą zastanowić się czy wygaszanie polskiej energetyki węglowej i wydobycia węgla powinny przebiegać tak szybko. Wojna na Ukrainie pokazała, że dążenie do samowystarczalności energetycznej winno mieć wagę bezpieczeństwa państwa. - Nie może być tak, że ograniczamy wydobycie węgla szybciej niż aktualne potrzeby i w zamian zwiększamy import. A tak się działo w ostatnich latach – zauważył przewodniczący OPZZ i RDS. - Węgiel nie zniknie z europejskiego miksu energetycznego natychmiast po zamknięciu polskich kopalń – podkreślił. Andrzej Radzikowski poinformował zebranych, że w Radzie Dialogu Społecznegoo trwają rozmowy o potrzebie zmian w polskiej polityce energetycznej. Prace te będą kontynuowane. W swoim wystąpieniu szef OPZZ pokreślił, że nawet w gospodarce rynkowej państwo ma obowiązek dbać o rozwój regionów i tworzenie nowych miejsc pracy. Szczególnie w miejsce likwidowanych. W jego przekonaniu polski rząd ma do tego wiele skutecznych narzędzi: - Od wejścia Polski do Unii Europejskiej otrzymujemy gigantyczne środki finansowe na wsparcie rozwoju gospodarczego i unowocześnienie gospodarki – przypomniał. - Jest też pytanie o wykorzystanie opłat za emisję CO2. Od polityków Unii Europejskiej i polskich oczekujemy mądrości i umiejętności strategicznego myślenia, ale też cierpliwości w prowadzeniu dialogu społecznego, rozwiązywaniu konfliktów bez niepotrzebnych protestów społecznych.  Kończąc wystąpienie Andrzej Radzikowski życzył pracownikom KWB Turów jasnych perspektyw i spokojnej przyszłości w zdrowiu i dobrobycie. Jubileuszowe obchody były okazją do wyrażenia wdzięczności pokoleniom górników z Turowa, szczególnie obecnym na gali jubilatom, a także uhonorowania medalami branżowymi i państwowymi. Minister Aktywów Państwowych w uznaniu zasług dla rozwoju górnictwa nadał pracownikom kopalni Turów odznakę honorową Zasłużony dla Górnictwa RP. W uroczystości, oprócz pracowników Turowa na czele z Sławomirem Wochną, dyrektorem zakładu, wzięli udział przedstawiciele rządu, wojewódzkie i lokalne władze samorządowe, parlamentarzyści i europarlamentarzyści, przedstawiciele Grupy PGE na czele z Wojciechem Dąbrowskim, prezesem Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, a także Zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Andrzejem Legeżyńskim, prezesem Zarządu. Jubileuszową galę uświetnił koncert w wykonaniu Orkiestry Górniczej Kopalni Turów. Z okazji jubileuszu wydano również album fotograficzny pt. 75-lecia polskiego Turowa.

Czytaj więcej

08 czerwca 2022

OPZZ o rządowej propozycji płacy minimalnej na 2023 r.

OPZZ z zaskoczeniem stwierdza, że wysokość płacy minimalnej, którą rząd proponuje od 1 stycznia 2023 r. jest niższa niż wzrost wymagany obowiązującą ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę o 33,30 zł.  Wydział Polityki Gospodarczej OPZZ, KP Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z którą od 1 stycznia 2023 r. minimalna płaca ma wynosić 3383 zł, a od 1 lipca 2023 r. – 3450 zł. OPZZ z zaskoczeniem stwierdza, że wysokość płacy minimalnej, którą rząd proponuje od 1 stycznia 2023 r. jest niższa niż wzrost wymagany obowiązującą ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - o 33,30 zł. To o 0,97% mniej niż ustawowe minimum. Ostatecznie, ale dopiero od 1 lipca 2023 r., płaca minimalna ma być wyższa od ustawowego minimum, jednak zaledwie o 33,70 zł (czyli o 0,98%). Propozycja rządu nie stanowi adekwatnej odpowiedzi na oczekiwania pracowników i rosnące koszty utrzymania, ale także na sytuację na rynku pracy. Nie taka jest również intencja ustawy o płacy minimalnej, aby w przypadku prognozowanej na przyszły rok inflacji co najmniej 5% - wzrost płacy minimalnej był mniej korzystny dla najniżej zarabiających niż gdyby prognozowany wzrost inflacji był poniżej 5%. OPZZ przypomina, że strona związkowa Rady Dialogu Społecznego zaproponowała, aby wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosił od 1 stycznia 2023 r. nie mniej niż 16,28% (o 490 zł) do kwoty nie mniej 3500 zł, a od 1 lipca 2023 r. nie mniej niż 7,15% (o 250 zł) do kwoty nie mniej niż 3750 zł. Propozycja ta pozostaje aktualna, bowiem jesteśmy przekonani, że stanowi rozważną reakcję m.in. na prognozowany przez rząd wzrost PKB i inflacji. Spełnia zarazem intencję ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – m.in. poprzez utrzymanie siły nabywczej płacy najmniej zarabiających. Do 15 czerwca br. rząd ma ustawowy obowiązek przedstawić Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej na 2023 r. Oczekujemy rzeczowego dialogu w sprawie wysokości płacy minimalnej na 2023 r. na forum Rady Dialogu Społecznego. Jest to właściwe forum do porozumienia w sprawie ostatecznej wysokości płacy minimalnej na 2023 r.

Czytaj więcej

08 czerwca 2022

Czy rząd ma coś do ukrycia?

OPZZ w piśmie do Sebastiana Skuzy, sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, negatywnie zaopiniował art. 22 projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych. Mówi on o uchyleniu art. 20. ustawy z dnia 21 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego stanowiącego o przedstawianiu RDS przez Ministra Finansów informacji o przebiegu wykonania ustawy budżetowej za pierwsze półrocze do dnia 10 września każdego roku. Biuro Prasowe OPZZ Zmiana ta łączy się ze zmianą przepisów ustawy o finansach publicznych i jest konsekwencją zniesienia generalnego obowiązku sporządzania informacji o przebiegu wykonania ustawy budżetowej za pierwsze półrocze przez Ministra Finansów. OPZZ uważa, że prezentowanie na stronie internetowej MF danych o wykonaniu ustawy budżetowej nie może stanowić wystarczającej przesłanki do automatycznego zniesienia obowiązku przedkładania RDS informacji na temat wykonania ustawy budżetowej za pierwsze półrocze. Część danych, które otrzymuje RDS, sposób ich prezentacji oraz forma nie pokrywają się z danymi publikowanymi na stronie internetowej MF. Przyjęcie proponowanego przepisu utrudni RDS sprawowanie społecznej kontroli nad dochodami i wydatkami planu finansowego państwa oraz podejmowanie decyzji w sprawach leżących w kompetencjach RDS, a także zmniejszy transparentność finansów publicznych.

Czytaj więcej

07 czerwca 2022

Warmińsko-Mazurskie: Nic nie powstrzyma Symetrii

Związek Zawodowy Pracowników Urzędu Miasta Olsztyna Symetria dotrzymał słowa. Związkowcy obiecali, że w wypadku braku porozumienia w walce o podwyżki i jasno określone warunki zatrudnienia podejmie kolejny krok! Oto i on - mobilny billboard poruszający się po olsztyńskich ulicach, który Informuje o zarobkach prezydenta Olsztyna. Biuro Rady OPZZ Woj. Warmińsko-Mazurskiego Przypomnijmy: około 1200 pracowników olsztyńskiego ratusza i jednostek podległych walczy o wyższe pensje. Podwyżka proponowania przez prezydenta Olsztyna (300 zł brutto) nie spełnia ich oczekiwań. Ewa Wyka, przewodnicząca ZZ Symetria podkreśla, że związkowcy chcą systemowych zmian w sposobie wynagradzania pracowników urzędu miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, miejskich żłobków i Domu Kombatanta. Jarosław Szunejko, przewodniczący Rady OPZZ Woj. Warmińsko-Mazurskiego, odnosząc się do negocjacji powiedział: – Jesteśmy zdeterminowani, ale i gotowi na kompromis.  Spór związkowców z prezydentem Olsztyna  o podwyższenie wynagrodzeń trwa już jedenasty miesiąc.

Czytaj więcej

07 czerwca 2022

Spór zbiorowy w HCP

Międzyzakładowa Komisja NSZZ Pracowników H. Cegielskim – Poznań SA Metalowcy zdecydowała o wszczęciu sporu zbiorowego z pracodawcą. Związkowcy żądają H. Cegielski – Poznań SA (HCP) wzrostu wynagrodzeń o 800 zł brutto. Biuro Prasowe OPZZ Związkowcy żądają również średniego wzrostu wynagrodzenia zasadniczego o 150 zł brutto na pracownika – tymi środkami dysponowałby pracodawca. Chcą, by postulowane podwyżki weszły w życie od 1 lipca br. Swoje żądania uzasadniają „niesłychanie wysoką inflacją i niespotykanymi dotychczas wysokimi kosztami życia”. Wynagrodzenia powinny być zaś na takim poziomie, by pozwalały zaspakajać podstawowe potrzeby życiowe pracowników i ich rodzin. Obok Metalowców do sporu przystąpiły pozostałe organizacje związkowe działające w H. Cegielski: Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność w H. Cegielskim – Poznań SA, Komisja Międzyzakładowa KNSZZ Solidarność-80 przy H. Cegielski – Poznań SA, Związek Zawodowy Inżynierów i Techników H. Cegielski – Poznań SA Organizacja Międzyzakładowa i Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza przy H. Cegielski – Poznań SA.

Czytaj więcej

07 czerwca 2022

OPOLSKIE, PRUDNIK: KOLEJNE SZKOLENIA DLA SIP

Społeczni Inspektorzy Pracy z Opolszczyzny podnosili swoje kwalifikacje na szkoleniu zorganizowanym przez Radę OPZZ Woj. Opolskiego. 31 maja br. i 1 czerwca br. w Prudniku rozmawiano o Pracowniczych Planach Kapitałowych, prawnych zagadnieniach ochrony pracy oraz dopuszczalnych formach kontroli pracownika. Biuro Rady OPZZ Woj. Opolskiego Polski Fundusz Rozwoju Portal PPK  zrealizował szkolenie z zakresu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Alina Niplowicz omówiła tematykę powszechnego systemu oszczędzania dla pracowników realizowanego przy współpracy z pracodawcami oraz państwem. Anna Wacławik z Państwowej Inspekcji Pracy (OIP w Opolu) przedstawiła uprawnienia Społecznych Inspektorów Pracy, m.in. formułowanie zaleceń i uwag SIP oraz wniosków do PIP. Przypomniała również zasady postępowania Społecznych Inspektorów. W tej części warsztatów wyszczególniono także czynniki, które kształtują kulturę bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie zarówno na poziomie zarządzających, jak i pracowników. Mirosław Marszałek (OIP w Opolu) zajął się zagadnieniem kontroli w zakładzie pracy. Wskazał zakres kontroli, jaki pracodawca może stosować w firmie i przypomniał prawa oraz obowiązki pracowników. W tym kontekście omówiono zagadnienia ochrony praw pracowniczych w świetle zapisów Konstytucji RP i prawa cywilnego. Przypomniano zasady organizowania kontroli w przedsiębiorstwie, w szczególności zaś pracowników. Prowadzący szkolenie wskazał podstawy prawne kontroli telefonów i połączeń telefonicznych, komputerów, internetu i poczty elektronicznej. Mówiono także o monitoringu wizyjnym w zakładzie pracy w ujęciu przepisów Kodeksu pracy, a także o innych przepisach prawa regulujących m.in. kontrolę spożycia alkoholu lub substancji odurzających w pracy. Poruszono także zagadnienia związane z kontrolą pracownika w trakcie zwolnienia lekarskiego. Ponadto zajmowano się orzecznictwem sądowym dotyczącym kontroli szafek pracowniczych. 

Czytaj więcej

07 czerwca 2022

Warmińsko-Mazurskie: Kolejny etap walki Związku Zawodowego Urzędu Miasta Olsztyna o podwyżki i jasne warunki zatrudnienia.

Związek Zawodowy Urzędu Miasta Olsztyna "Symetria" mówił, że gdy w walce o podwyżki i jasne warunki zatrudnienia nie będzie porozumienia, podejmie kolejny krok! Oto i on, BILLBOARD jeżdżący po olsztyńskich ulicach, który informuje o zarobkach prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza, które mają być nawet wyższe od wynagrodzenia prezydenta Miasto Stołeczne Warszawa, Rafał Trzaskowski.  Związkowcy nieustannie walczą i nic ich nie powstrzyma!

Czytaj więcej

07 czerwca 2022

Komisja Młodych OPZZ o codziennej pracy związkowej

Komisja Młodych OPZZ spotkała się 6 czerwca br. Rozmawiano o bieżących działaniach OPZZ oraz o ostatnich wydarzeniach w organizacjach, do których należą członkowie Komisji. Biuro Prasowe OPZZ Uczestników spotkania powitała wiceprzewodnicząca Barbara Popielarz. Poinformowała również o rezygnacji Konrada Więcka z funkcji przewodniczącego Komisji Młodych OPZZ. Wiceprzewodnicząca zrelacjonowała przebieg spotkań organizowanych dla młodych związkowców w Radach Wojewódzkich OPZZ, które odbywają się pod hasłem „Młodzi w związkach zawodowych”. Podsumowaniem tych spotkań będzie 2-dniowe szkolenie w Warszawie. Przypomniała o zbliżającym się Kongresie OPZZ i zadaniach, które trzeba przed nim zrealizować. Zaprosiła na szkolenie zaplanowane na 20–21 czerwca br. Będzie ono poświęcone m.in. przeciwdziałaniu molestowaniu seksualnemu w pracy oraz wynikom badań ankietowych „Kobiety i mężczyźni w OPZZ, doświadczenia, opinie i potrzeby członków OPZZ”. Członkowie Komisji Młodych OPZZ omówili działania swoich organizacji związkowych. Dyskutowali także o wpływie pandemii na aktywność działaczy związkowych. Ich zdaniem czasem łatwiej zorganizować spotkanie na żywo niż za pomocą aplikacji. Dlatego warto zorganizować np. zjazd młodych działaczy związkowych. Tego typu inicjatywy pobudzają do działania, aktywizują związkowców w każdym wieku.

Czytaj więcej

04 czerwca 2022

Nic o nas bez nas! Manifest sprawiedliwej transformacji

Europejska Federację Związków Zawodowych Przemysłu (IndustriAll Europe) przyjęła Manifest sprawiedliwej transformacji: Nic o nas bez nas! Organizacjami członkowskimi IndustriAll Europe z ramienia OPZZ są Federacja Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce oraz Związek Zawodowy Górników w Polsce. Wydział Międzynarodowy OPZZ W Manifeście Europejska Federacja Związków Zawodowych Przemysłu domaga się: Zaktualizowanej strategii przemysłowej UE zabezpieczającej: Dialogu społecznego w zakresie kształtowania polityki przemysłowej poprzez wykorzystanie potencjału innowacyjnego pracowników. Przeglądu rozporządzenie o zarządzaniu energią i zobowiązania państw członkowskich do opracowania kompleksowych planów sprawiedliwej transformacji w kontekście krajowych planów energetyczno-klimatycznych. Związki zawodowe powinny być obowiązkowo zaangażowane w dialog społeczny. Utworzenia Europejskiego Obserwatorium Sprawiedliwej Transformacji monitorującego realizację wszystkich polityk i środków związanych z Europejskim Zielonym Ładem. Większego zaangażowania młodych ludzi w planowanie transformacji i wsłuchiwanie się w ich potrzeby. Różnorodności i równości w celu uwzględnienia najlepszych pomysłów i innowacji członków naszych społeczeństw. demokratyczne współtworzenie ścieżki demokracji dostęp do przystępnej cenowo, zdekarbonizowanej energii, a także strategicznych surowców i komponentów inwestycje w przekształcenie terenów przemysłowych i infrastruktury uczciwą konkurencję na rynkach UE i międzynarodowych, w tym również w zakresie kosztów emisji dwutlenku węgla tworzenie innowacyjnych rynków dla wiodących produktów. Manifest sprawiedliwej transformacji Tutaj można zapoznać się z filmem promującym Manifest z napisami w języku polskim:

Czytaj więcej