Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Aktualności

18 kwietnia 2024

Posiedzenie Prezydium Rady OPZZ Województwa Wielkopolskiego

Na posiedzeniu Prezydium Rady OPZZ Województwa Wielkopolskiego, które odbyło się w dniu 18 kwietnia br., podjęto szereg istotnych decyzji oraz omówiono kluczowe kwestie.  Najważniejsze punkty porządku obrad obejmowały: - Podjęcie uchwały dotyczącej informacji z działalności finansowej Rady OPZZ Województwa Wielkopolskiego za pierwszy kwartał 2024 roku. - Omówienie sytuacji w branży przemysłowej, w tym stanowiska WRDS w związku z sytuacją w zakładach H. Cegielski S.A. w Poznaniu oraz MZZ Metalowcy WSK PZL w Kaliszu. W ramach tego punktu obrad miało miejsce wystąpienie Przedstawiciela zakładu H. Cegielski S.A., kol. Zbigniewa Koralewskiego. - Udzielenie rekomendacji kol. Elżbiecie Aleksandrowicz na członka WRDS w Poznaniu. - Omówienie przebiegu Kampanii Wyborczej do samorządów. - Omówienie i przedstawienie propozycji dotyczących obchodów 1 maja 2024 roku. - Rozpatrzenie spraw bieżących.

Czytaj więcej

18 kwietnia 2024

Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego wyróżniło Piotra Ostrowskiego

14 kwietnia br. na uroczystości z okazji 31. rocznicy powstania Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski został uhonorowany w doborowym gronie inżynierów, ekspertów i specjalistów prestiżowym wyróżnieniem Bene Meritus pro Industria Poloniae (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu).  Otrzymanie tego zaszczytnego wyróżnienia jest dla nas ogromnym honorem i motywacją do dalszego zaangażowania w rozwój polskiego przemysłu!

Czytaj więcej

15 kwietnia 2024

Kolejna tura Akademii Organizowania OPZZ

11 i 12 kwietnia odbyło się szkolenie Akademii Organizowania OPZZ. Była to szczególna edycja w czteroletniej historii warsztatów tej serii, przeznaczona dla młodych działaczek i działaczy ruchu związkowego. Szkolenie po raz kolejny miało miejsce dzięki wsparciu Fundacji im. F. Eberta i wkładowi trenerów Centrum Organizowania Związków Zawodowych (COZZ) – Rafała Tomasiaka i Sebastiana Barańskiego. Akademia służy rozwijaniu umiejętności wzmacniania struktur związkowych przez pozyskiwanie i aktywizowanie nowych członków organizacji. Obecna edycja zgromadziła różnorodną grupę 14 osób z podmiotów członkowskich OPZZ. Na szkoleniu nie zabrakło stałych elementów programu, takich jak rozmowy 1:1, mapowanie zakładu pracy czy strukturalne planowanie rozwoju związku. Poza tym uczestnicy ćwiczyli także nowe rozwiązania np. używanie komunikatorów online, w celu tworzenia grup i społeczności związkowych pomocnych w pracy bez możliwości bezpośredniego kontaktu ze współpracownikami, oraz tworzenie prostych przekazów graficznych w postaci memów. Szkolenie jak zwykle było też dobrą okazją do poznania się członkiń i członków różnych organizacji zrzeszonych w naszej centrali, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Druga część obecnej tury będzie kontynuowana pod koniec września. Tymczasem tej wiosny odbędzie się jeszcze jedno szkolenie Akademii Organizowania zaplanowane na 27 i 28 maja. Informacje o zgłoszeniach i rekrutacji niebawem trafią do organizacji zrzeszonych w OPZZ. Zachęcamy do udziału! MZ

Czytaj więcej

15 kwietnia 2024

Wpływ Europejskiego Zielonego Ładu na poziomie Województwa Opolskiego

W nawiązaniu do założeń pierwszego posiedzenia zespołu problemowego ds. sprawiedliwej transformacji, które miało miejsce 27 lutego w centrali OPZZ oraz stanowiska Prezydium OPZZ z dnia 19 marca w sprawie zagrożeń społecznych i gospodarczych wynikających z polityk Europejskiego Zielonego Ładu  Rada OPZZ Województwa Opolskiego w dniu 28 lutego na WRDS w Opolu, zgłosiła wniosek do Planu Pracy WRDS o powołanie w trybie pilnym również wojewódzkiego zespołu ds zespołu problemowego ds. sprawiedliwej transformacji, który miałby zmapować zagrożenia na region opolski oraz pomóc w legislacji opiniodawczo. Działanie Rady w Opolu jest spójne również z przyjętym dnia 19.03.2024 r. przez Prezydium OPZZ stanowiskiem w sprawie zagrożeń społecznych i gospodarczych wynikających z polityk Europejskiego Zielonego Ładu. Marszałek województwa opolskiego pan Andrzej Buła, który objął dnia 27 lutego przewodniczenie WRDS w Opolu, przyjął pozytywnie wniosek strony społecznej uwzględniając go do realizacji na najbliższym Prezydium Wrds. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom pracowników w siedzibie Rady Wojewódzkiej OPZZ odbyło się już pierwsze spotkanie z Dyrektorem PGE GiEK Oddział Elektrownia Opole, który w odpowiedzi na zaproszenie Wojciecha Rajchela Przewodniczącego Rady oraz Jakuba Gronowskiego Przewodniczącego MZZ Pracowników przy Elektrowni Opole, potwierdził wolę i zadeklarował chęć pełnej współpracy i dialogu z OPZZ w wypracowaniu sposobu na sprawiedliwą transformację. Podkreślał, że strategie i stanowiska opracowywane przez PGE GiEK Oddział Elektrownia Opole, będą dialogiem ze związkami zawodowymi. W ocenie Strony Społecznej szeroko rozumianej, jedyną szansą na przeprowadzenie transformacji w sposób sprawiedliwy i bezpieczny jest wspólne zaangażowanie się wszystkich partnerów społecznych w ramach dialogu społecznego w proces dokładnego mapowania wspólnych szans i zagrożeń. Dialog społeczny umożliwi wyrażenie potrzeb, jak również obaw zarówno ze strony Pracodawców jak i Pracowników. Transformacja energetyczna realizowana w tak szybkim tempie niesie za sobą szereg obaw oraz niepewności spowodowanej zmianami generowanymi na skutek jej wdrażania. Jako strona społeczna uczestnicząca w nowej strategii transformacji reprezentując przy tym interesy pracowników, jak i ich rodzin zmuszeni jesteśmy odpowiedzieć na oczekiwania społeczne, w tym zmiany regulacyjne. Jednocześnie jako Rada OPZZ Województwa Opolskiego oczekujemy, aby głos doradczy naszych przedstawicieli pracujących w zakładach pracy, obarczonych szeroko rozumianą transformacją energetyczną, był dla Pracodawców ważny i merytoryczny w nadchodzącym trudnym - dla obydwu stron - procesie transformacji. Powołanie wspólnego zespołu problemowego ds. transformacji na poziomie WRDS- w Opolu jest ważnym krokiem i uzupełnieniem ogólnej perspektywy realizacji polityki Unii Europejskiej w naszym kraju oraz województwie z zachowaniem odpowiedniego bezpieczeństwa w jej wdrażaniu. W związku z powyższym niedługo zaprosimy Pracodawców, jako ekspertów poszczególnych branż t.j. górnictwo i energetyka, hutnictwo, transport, rolnictwo, przemysł, budownictwo, stanowiących głos doradczy, do dialogu społecznego, a tym samym do podjęcia współpracy na wszystkich możliwych płaszczyznach, celem zabezpieczenia zagrożonych podczas transformacji energetycznej miejsc pracy.

Czytaj więcej

13 kwietnia 2024

Konferencja AI w Łodzi

Tak AI "widzi" Związki Zawodowe i tak je przedstawia. 11 kwietnia 2024r., w Łodzi, odbyła się Konferencja "LifeLong Learning a sztuczna inteligencja: Szanse i wyzwania dla kariery zawodowej", która została zorganizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Na Konferencji poruszone zostały tematy zawodów deficytowych jak i przyszłych, które mogą powstać z związku z AI. Wszyscy prelegenci zgodnie twierdzą, że AI może być tak dobra, jak dobrze stworzy ją człowiek i nie jest w stanie zastąpić ludzi, a jedynie wspomóc w działaniu. Ale czy na pewno? "To się jeszcze okaże" - jak mówił jeden z prelegentów, dr Dominik Skowroński.

Czytaj więcej

11 kwietnia 2024

XII Kongres KZZC

W dniach 4–5 kwietnia 2024 roku w Bydgoszczy odbył się XII Kongres Krajowego Związku Zawodowego Ciepłowników. Spotkanie rozpoczął Przewodniczący KZZC, Lech Hemmerling, wprowadzając sztandar związku i odgrywając hymn państwowy. W uroczystym otwarciu Kongresu uczestniczyli m. in. Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy, Przewodniczący OPZZ, Przewodniczący Kujawsko-Pomorskiej Rady OPZZ wraz z członkami Prezydium. Podczas spotkania Ministerstwo Klimatu i Środowiska przyznało 14 honorowych odznak „Za Zasługi dla Energetyki”, a Ministerstwo Infrastruktury honorowe odznaki „Za Zasługi dla Transportu RP”, które wręczył Wojewoda Kujawsko-Pomorski Michał Sztybel. Odznaki „Za Zasługi dla OPZZ” wręczył Przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski, natomiast odznaki „Zasłużony Działacz KZZC” — Lech Hemmerling. Po wystąpieniach gości, Przewodniczący związku zaprosił wszystkich delegatów i gości na jubileuszowy tort. Podczas plenarnego posiedzenia XII Kongresu udzielono absolutorium ustępującym władzom statutowym. Następnie przeprowadzono wybory nowych władz Związku, tj. Przewodniczącego KZZC, Zarząd Główny, Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej i członków Komisji Rewizyjnej. Przyjęto również program na kolejną kadencję.

Czytaj więcej

08 kwietnia 2024

Kryzys w Poczcie Polskiej S.A.: OPZZ zwraca się do RDS o pilne działanie!

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) zwróciło się do Rady Dialogu Społecznego (RDS) z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego w celu omówienia aktualnych problemów i wyzwań, przed którymi stoi Poczta Polska S.A. Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej W piśmie do RDS Barbara Popielarz, wiceprzewodnicząca OPZZ przypomniała, że sytuacja finansowa Poczty Polskiej S.A. od dłuższego czasu budzi zaniepokojenie OPZZ. Wielokrotnie alarmowaliśmy stronę rządową o problemach w tej spółce, zgłaszając konieczność podjęcia natychmiastowych działań w celu rozwiązania trudności, z którymi boryka się Poczta Polska S.A. Wniosek OPZZ do RDS został skierowany na prośbę Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej – organizacji członkowskiej OPZZ, która alarmuje, że planowane zmniejszenie zatrudnienia w Poczcie Polskiej S.A. będzie znacznie wyższe aniżeli przewiduje „Projekt planu zatrudnienia i wynagrodzeń osobowych dla Poczty Polskiej S.A. na 2024 rok” tj. 5024,18 etatów średniorocznie, co w rzeczywistości oznacza nawet 10 000 pracowników. Dodać należy, że na koniec 2023 r. w PP S.A. pracowało około 63 000 pracowników. Najważniejszym priorytetem obecnie jest wypłata spółce rekompensaty za straty poniesione w związku z wykonywaniem przez Pocztę Polską S.A. usług powszechnych. Dodatkowo, nadal nieuregulowana pozostaje sprawa niskich płac. Od wielu lat, wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę, następuje drastyczne spłaszczenie wynagrodzeń. Aktualnie, 50 000 osób (co stanowi 80 proc. ogółu pracowników) otrzymuje na umowie o pracę stawkę zasadniczą w wysokości 4023 zł brutto, do której doliczana jest premia, aby uzyskać kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę (4 242 zł). Jeżeli pracownik nie osiąga premii to zostaje mu wypłacony dodatek wyrównawczy. Z powodu bardzo złego wyniku finansowego Poczty Polskiej S.A. na koniec 2023 r., spółka wstrzymała zatrudnienie, co doprowadziło do powstania ogromnych braków etatowych. Sytuacja ta wywołała zapaść organizacyjną i procesową w firmie, co z kolei wywołało szereg problemów operacyjnych. Wynagrodzenie zasadnicze poniżej wysokości płacy minimalnej spowodowało poważne konsekwencje dla pracowników i funkcjonowania firmy. W rezultacie pojawiła się duża liczba nieobsadzonych wakatów, co spowodowało dodatkowe obciążenie pracą obecnie zatrudnionych. Pocztowcy zostali zmuszeni do pracy na kilku rejonach jednocześnie, aby zastąpić niezatrudnionych, chorych i przebywających na urlopach. Sytuacja ta obrazuje, że istnieje pilna potrzeba rozwiązania problemów finansowych i organizacyjnych w Poczcie Polskiej S.A., aby zapewnić stabilność oraz efektywne funkcjonowanie firmy.

Czytaj więcej

03 kwietnia 2024

Wizyta u pani Minister Przemysłu

W piątek 29 marca br. odbyło się spotkanie minister przemysłu Marzeny Czarneckiej z przedstawicielami Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce. Głównym tematem dyskusji była trudna sytuacja przemysłu hutniczego i motoryzacyjnego. Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę, że od kilkunastu miesięcy następuje stały spadek produkcji w przemyśle stalowym, na co nakłada się wyzwania związane z transformacją oraz zwiększony import wyrobów stalowych spoza krajów UE. Sytuacja branży automotive, w kontekście likwidacji zakładu produkcji silników w Bielsku-Białej oraz zapowiadanych redukcji w spółkach kooperujących, również wymaga działań resortu przemysłu.  Po wysłuchaniu relacji związkowców pani minister zapewniła członków Federacji, że w najbliższym czasie zorganizuje m.in. szerokie spotkanie z udziałem samorządów, związków zawodowych oraz przedstawicieli spółek hutniczych, aby porozmawiać o wyzwaniach stojących przed tymi branżami.

Czytaj więcej

27 marca 2024

Ruszają prace Podzespołu RDS ds. sprawiedliwej transformacji

Dzięki działaniom OPZZ w ramach Rady Dialogu Społecznego powstał Podzespół ds. sprawiedliwej transformacji. Rola Podzespołu jest kluczowa w kontekście aktualnych wyzwań, takich jak zmiany klimatyczne i sprawiedliwa transformacja. Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej, sekretarz Prezydium RDS Podzespół RDS ds. sprawiedliwej transformacji jest efektem aktywności i zaangażowania OPZZ w ramach Rady Dialogu Społecznego. Jego głównym celem jest dbanie o to, aby procesy transformacji gospodarczej i społecznej przebiegały w sposób sprawiedliwy dla wszystkich pracowników. Do zadań Podzespołu RDS ds. sprawiedliwej transformacji, działającego w ramach Zespołu problemowego RDS ds. polityki gospodarczej i rynku pracy, należy wypracowywanie wspólnych dla stron stanowisk i opinii w sprawach dotyczących transformacji klimatycznej i energetycznej kraju oraz jej wpływu na rynek pracy i sytuację przedsiębiorstw, w szczególności w zakresach takich jak: opiniowanie planów oraz strategii klimatycznych i energetycznych państwa przy współpracy właściwych Zespołów Trójstronnych; opiniowanie systemowych rozwiązań legislacyjnych służących zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski i budowie potencjału gospodarczego w oparciu o procesy transformacji; proponowanie rozwiązań wspierających krajowy potencjał inwestycyjny w zakresie transformacji; analizowanie wydatkowania środków publicznych na cele transformacji pod kątem utrzymywania i zwiększania bezpieczeństwa energetycznego kraju, potencjału gospodarczego oraz ludzkiego; inicjowanie działań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i utracie potencjału ludzkiego w regionach zależnych od produkcji paliw kopalnych; inicjowanie działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji i wzrostu potencjału ludzkiego w związku z transformacją; analizowanie obciążeń związanych z transformacją ponoszonych przez pracowników oraz obciążeń i korzyści doświadczanych przez przedsiębiorstwa; inicjowanie rozwiązań dotyczących przeciwdziałania ucieczce emisji poza granice Unii Europejskiej; analizowanie dobrych praktyk transformacji klimatycznej z innych krajów w celu poprawienia skuteczności działań na tym polu w Polsce. W pierwszym roku działalności Podzespołu przewodnictwo obejmie Kol. Dariusz Trzcionka z Forum Związków Zawodowych, w drugim roku Zespół poprowadzi Kol. Wojciech Ilnicki z NSZZ „Solidarność”. Członkami Podzespołu z ramienia OPZZ zostali: Mirosław Grzybek, Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników oraz Dariusz Potyrała, Przewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce. Mamy nadzieję, że Podzespół RDS odegra istotną rolę w budowaniu spójnego i zrównoważonego społeczeństwa oraz gospodarki, opartych na zasadach sprawiedliwości społecznej.

Czytaj więcej

26 marca 2024

Wesprzyj Towarzystwo Przyjaciół Ukrainy!

W ostatnim czasie mieliśmy niezwykłą przyjemność gościć Weronikę Marczuk, Przewodniczącą TPU, podczas spotkania naszego zespołu ds. równości OPZZ. W trakcie spotkania Weronika Marczuk dzieliła się z nami działaniami jej organizacji na rzecz osób najbardziej potrzebujących: kobiet, dzieci, rodzin, wszystkich dotkniętych wojną trwającą na Ukrainie. Jako zespół ds. równości OPZZ zwracamy się do Was z gorącym apelem o wsparcie TPU poprzez przekazanie 1,5% podatku. Każda złotówka może przynieść ulgę i wsparcie dla tych, którzy potrzebują naszej pomocy najbardziej. Wesprzyjmy razem! Dzielmy się dobrocią i pomagajmy tym, którzy tego najbardziej potrzebują. Zespół ds. równości OPZZ

Czytaj więcej