Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Aktualności

15 marca 2023

Posiedzenie Rady OPZZ

Punktualnie o godz. 11.00 w siedzibie Centrali w Warszawie rozpoczęło się posiedzenie Rady OPZZ. W jego trakcie podjęto m.in. stanowisko Rady OPZZ w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego dotyczącego redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym  oraz uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu przychodów i preliminarza wydatków na działalność statutową OPZZ za rok 2022. Przyjęto także informację przewodniczącego OPZZ o kompetencjach kierownictwa. Biuro prasowe OPZZ Obrady otworzył przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski. Na samym początku Mateusz Nabiałczyk, przewodniczący Komisji Rewizyjnej OPZZ poinformował, że pozytywnie zaopiniowano  sprawozdanie z realizacji planu przychodów i preliminarza wydatków na działalność statutową OPZZ za rok 2022. Stanowisko Rady OPZZ ws. rozporządzenia metanowego Podczas posiedzenia przyjęto stanowisko Rady OPZZ w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego dotyczącego redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym. OPZZ negatywnie ocenia projekt rozporządzenia metanowego, które poważnie zagraża polskiemu górnictwu i bezpieczeństwu energetycznemu Polski.  Treść Stanowiska Rady OPZZ ws. rozporządzenia metanowego TUTAJ Barbara Popielarz, wiceprzewodnicząca OPZZ poinformowała, że Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych cały czas interweniuje i podejmuje działania, aby zapobiec wprowadzeniu rozporządzenia metanowego w życie. OPZZ zaapelowało już w tej sprawie do Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, a także interweniowało u polskich europarlamentarzystów oraz szefów klubów w Sejmie.  Więcej o rozporządzeniu metanowym i jego fatalnych skutkach dla polskiego przemysłu pisaliśmy TUTAJ. Zbiórka podpisów pod projektem ustawy ws. renty wdowiej Na środowym posiedzeniu Rady OPZZ mówiono także bieżące sprawy. Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący OPZZ poinformował o zbiórce podpisów pod obywatelskim projektem ustawy ws. renty wdowiej i zaapelował o zaangażowanie w zbiórkę. Więcej o projekcie ustawy TUTAJ. Przedstawiono również plany obchodów tegorocznego Święta Pracy oraz statystyki uzwiązkowienia w OPZZ za II półrocze 2022 roku. Spory zbiorowe po nowemu Podczas posiedzenia Rady OPZZ dyskutowano na temat rządowego projektu ustawy o sporach zbiorowych pracy. Głos w tej sprawie zabrał Błażej Mądrzycki, wiceprzewodniczący OPZZ. Poinformował, że cały czas trwają dyskusje, a propozycja rządu wciąż nie spełnia oczekiwań związków zawodowych i nie można jej zaakceptować. Paweł Śmigielski, dyrektor Wydziału Prawno-Interwencyjnego OPZZ zaznaczył, że jesteśmy w trakcie rewolucyjnych zmian w prawie pracy, a jednym z elementów tych zmian jest także projekt ustawy o sporach zbiorowych. Poinformował też, że otrzymał już osiem opinii od organizacji związkowych dotyczących projektu ustawy, a większość z nich ocenia go negatywnie i wskazuje, że należy odrzucić go w całości. Paweł Śmigielski zasygnalizował, że związki zawodowe reprezentują prawa i interesy pracownicze, dlatego nie ma zgody na wprowadzenie ustawy o sporach zbiorowych w takim kształcie. Zmiany prawne ws. sytuacji kobiet i wskaźnik wzrostu wynagrodzeń u przedsiębiorców Omawiano też zmiany prawne wzmacniające sytuację kobiet w środowisku pracy i życiu społecznym. Z kolei Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Gospodarczego OPZZ przedstawił analizę sytuacji gospodarczej w kraju i omówił wskaźnik wzrostu wynagrodzeń u przedsiębiorców w 2023 roku. Zaznaczył też, że recesja nam nie grozi, ale musimy liczyć się ze spowolnieniem gospodarczym. Przyjęto rekomendację OPZZ w tej sprawie.

Czytaj więcej

14 marca 2023

Spotkanie Szefa OPZZ z Prezydentem RP Andrzejem Dudą

W poniedziałek, 13 marca Szef OPZZ Piotr Ostrowski spotkał się z Prezydentem Andrzejem Dudą. Spotkanie odbyło się w Pałacu Prezydenckim na zaproszenie Prezydenta RP. Głównymi tematami spotkania były m.in. kwestie społeczne dotyczące uregulowania spraw pracowniczych, takie jak emerytury stażowe, wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej czy zlikwidowanie umów śmieciowych. Biuro prasowe OPZZ Przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski rozmawiał z Prezydentem Andrzejem Dudą o możliwości znalezienia porozumienia w sprawie emerytur stażowych, potrzebie wyższych wynagrodzeń w szeroko pojętej sferze usług publicznych, konieczności likwidacji umów śmieciowych i wzmocnieniu układów zbiorowych pracy. Podczas ponad godzinnego spotkania z Prezydentem RP Piotr Ostrowski zasygnalizował także potrzebę szybszej implementacji prawa unijnego w zakresie ochrony praw pracowniczych na grunt polskiego prawa. Mowa tu przede wszystkim o Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2041 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej. Szef OPZZ zwrócił również uwagę na konieczność skuteczniejszej ochronie działaczy związkowych. Piotr Ostrowski przekazał Prezydentowi RP Program Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych na lata 2022-2027. W spotkaniu uczestniczył też Minister Piotr Ćwik – zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP. Andrzej Duda zapewnił, że nie było to pierwsze i ostatnie spotkanie z Przewodniczącym Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.  Komentarz Przewodniczącego OPZZ Piotra Ostrowskiego po spotkaniu z Prezydentem RP:  zdjęcia: Marek Borawski/KPRP www.prezydent.pl

Czytaj więcej

14 marca 2023

Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów: nie zgadzamy się na dalszą likwidację polskiego górnictwa

Federacja Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej PGE zwróciła się do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro o interwencję w sprawie suwerenności i niezależności energetycznej Polski. Związkowcy głośno wyrażają swój niepokój wywołany kryzysem energetycznym, wzrostem cen energii i ciepła dla odbiorców indywidualnych, a w konsekwencji ogromną inflacją. Groźba zamknięcia kopalń wisi w powietrzu już od dawna, a unijne limitystawiają Polskę pod ścianą. Wysokie, miliardowe kary za ich przekroczenie doprowadzą do upadku polskiego górnictwa i energetyki węglowej.  Biuro prasowe OPZZ Związkowcy zaalarmowali w liście do Ministra Sprawiedliwości, że dążenia Unii Europejskiej i narzucane przez nią limity emisji metanu doprowadzą polskiego górnictwa jeszcze przed 2030 rokiem. Polska na taki scenariusz nie jest jeszcze gotowa. Nie będzie wówczas mowy o sprawiedliwej transformacji regionów górniczych, zagrażając tym samym bezpieczeństwu energetycznemu kraju. Zbigniew Ziobro odwiedził w poniedziałek,  13 marca Kopalnię Węgla Brunatnego w Bełchatowie i stanął w obronie polskiego węgla, wyrażając sprzeciw wobec dalszej likwidacji polskiego górnictwa węgla brunatnego i kamiennego. Minister Sprawiedliwości zapowiedział, że Solidarna Polska złoży do dokumentu rządowego wnioski o realizację inwestycji w Złoczewie. Kopalnię Węgla Brunatnego w Bełchatowie odwiedził również wiceminister Janusz Kowalski, który podkreślił też, że bez inwestycji w złoże węgla Złoczew elektrownia Bełchatów za 7-8 lat stanie. — To elektrownia, która produkuje 20 proc. polskiej energii elektrycznej — podkreślił. W Bełchatowie była obecna również wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz, która apelowała, że transformacja musi być oparta o rzetelne analizy skutków społecznych i gospodarczych oraz planowana i monitorowana z udziałem strony społecznej. Podkreśliła, że polskie zasoby nie mogą zostać zaprzepaszczone na rzecz importu węgla z zagranicy, a projekt rozporządzenia metanowego, które w obecnej formie doprowadzi do zapaści polskie górnictwo i przemysł, wymaga pilnych poprawek.

Czytaj więcej

10 marca 2023

Renta Wdowia: zbiórka podpisów na ulicach Warszawy

Nie próżnujemy, nie straszna nam nawet pogoda - cały czas zbieramy podpisy pod obywatelskim projektem ustawy Renty Wdowiej. Potrzebujemy 100 tysięcy podpisów - mamy czas do końca marca. Biuro prasowe OPZZ Listy poparcia znajdują się m.in. w biurach zakładowych organizacji związkowych i biurach Rad Wojewódzkich #OPZZ oraz naszej siedzibie w Warszawie na ul. Kopernika 36/40. . . . . . . . . . Projekt ustawy ws. Renty Wdowiej zakłada, że w przypadku śmierci współmałżonka pozostała przy życiu osoba mogłaby zachować świadczenie i powiększyć je o 50 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku i 50 proc. swojego świadczenia. Obecnie Renta rodzinna - w przypadku, gdy umrze jeden ze współmałżonków- wynosi 85 proc. wyższego świadczenia.

Czytaj więcej

10 marca 2023

Międzynarodowa Organizacja Pracy opublikowała raport Komitetu Ekspertów ds. Stosowania Konwencji i Zaleceń

Komitet Ekspertów ds. Stosowania Konwencji i Zaleceń (CEACR) Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), który jest podstawą systemu nadzoru MOP nad międzynarodowymi standardami pracy, opublikował swój roczny raport. CEACR jest niezależnym organem składającym się z 20 wysokiej rangi krajowych i międzynarodowych ekspertów prawnych, których zadaniem jest badanie stosowania Konwencji, Protokołów i Zaleceń MOP przez Państwa Członkowskie MOP.Członkowie Komitetu są niezależni i bezstronni. Wybierani są ze wszystkich regionów świata, tak aby Komitet miał do dyspozycji bezpośrednie doświadczenia różnych systemów prawnych, gospodarczych i społecznych. W raporcie przedstawiono zakres, w jakim państwa członkowskie MOP wypełniły swoje zobowiązania, wynikające z międzynarodowych standardów pracy.Zawiera on szczegółowy opis zakresu, w jakim ustawodawstwo i praktyka każdego państwa członkowskiego MOP są zgodne z ratyfikowanymi konwencjami MOP. W sprawozdaniu przedstawiono, w jaki sposób państwa członkowskie wypełniły swoje zobowiązania wynikające z postanowień statutowych MOP w odniesieniu do międzynarodowych standardów pracy.Międzynarodowe standardy pracy, na które składają się konwencje, protokoły do konwencji i zalecenia, są uniwersalnymi instrumentami przyjętymi przez społeczność międzynarodową. Odzwierciedlają one wspólne wartości i zasady dotyczące kwestii związanych z pracą. Pomimo że  państwa członkowskie MOP mogą zdecydować, czy chcą ratyfikować Konwencję, Protokół lub Zalecenie MOP, Międzynarodowa Organizacja Pracy śledzi rozwój sytuacji we wszystkich krajach, niezależnie od tego, czy je ratyfikowały.Po ratyfikowaniu przez Konwencji lub Protokołu MOP państwo zobowiązane do regularnego składania sprawozdań na temat środków podjętych w celu ich wdrożenia. Cały raport znajdziesz TUTAJ (MCh)

Czytaj więcej

09 marca 2023

Co z aktualizacją PEP2040? Pytamy o to Minister Annę Moskwę

„Polityka Energetyczna Polski do 2040 r.” to kluczowy dokument wyznaczający kierunki rozwoju sektora paliwowo-energetycznego. Jego aktualizacja jest zapowiadana od dłuższego czasu, a już prawie rok temu, 29 marca 2022 r. Rada Ministrów przyjęła doń ogólne założenia. Wciąż jednak nie znamy nowej wersji PEP-u. To problem, który sygnalizuje wiele organizacji związkowych z Branży OPZZ Górnictwo i Energetyka. Maciej Zaboronek, Wydział Polityki Gospodarczej OPZZ Rosyjska napaść na Ukrainę, embarga i braki surowców, duże zmiany cen paliw oraz wysokie opłaty za uprawnienia do emisji dwutlenku węgla, to jedne z czynników powodujących znaczną zmianę kontekstu działania polskiej energetyki w ostatnim roku. Sytuacja wymaga zatem korekty długofalowej strategii. Minister Anna Moskwa już w grudniu przekonywała, że aktualizacja „Polityki…” jest gotowa. Niestety, trzy miesiące później ta wciąż nie została jeszcze opublikowana. W związku z tym wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz wystosowała pismo do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Czytamy w nim m.in.: Pragnę zauważyć, że przedstawiciele strony rządowej informowali na posiedzeniach Rady Dialogu Społecznego, że aktualizacja PEP2040 jest już przygotowana i czeka na rozpatrzenie przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów i Radę Ministrów. W sprawie tej miały się także odbyć konsultacje społeczne. Niestety, partnerom społecznym nie jest znana ostateczna treść aktualizacji „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.” W piśmie zwracającym uwagę na istotność kwestii pytamy, kiedy możemy się spodziewać przekazania dokumentu do konsultacji ze stroną społeczną i kiedy zostanie on przyjęty przez Radę Ministrów. 

Czytaj więcej

09 marca 2023

Lubelskie: plenarne posiedzenie WRDS Województwa Lubelskiego

24 lutego 2023 roku odbyło się plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. W spotkaniu udział brała Wiesława Janczak – przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubelskiego. Rada OPZZ Województwa Lubelskiego Zebrani wysłuchali informacji na temat funkcjonowania finansowego i kadrowego placówek z uwzględnieniem przeprowadzonych inwestycji oraz informację o realizacji funkcjonującej od 1 lipca 2022 roku ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Przedstawiciele szpitali samorządowych przedstawili informacje odnoszące się do braków kadrowych w służbie zdrowia, podnoszenia kwalifikacji pracowników medycznych i możliwościach w zakresie realizacji zawodowej zdobytych umiejętności w miejscu pracy, zmiany systemu finansowania oraz jego efektach, a także wykonywaniu ryczałtu przez szpitale na terenie województwa lubelskiego. Członkowie WRDS WL po zapoznaniu się z treścią stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego w sprawie niewykonania ryczałtu sieciowego przez szpitale Powiatowe w roku 2022 , wyrazili poparcie dla rekomendacji utrzymania ryczałtu sieciowego dla szpitali powiatowych w roku 2023 na poziomie roku 2022. zdjęcia: www.lubelskie.pl

Czytaj więcej

09 marca 2023

Kobiety w związkach zawodowych: nowa wystawa otwarta

Wystawa "Sufrażystki, aktywistki, działaczki, konspiratorki: kobiety w związkach zawodowych" to niekonwencjonalne podejście do początków działalności kobiet w ruchu związkowym. OPZZ wspólnie z Fundacją im. Róży Luksemburg otworzyło nową wystawę na Placu Zamkowym w Warszawie. Biuro prasowe OPZZ Rewolucja przemysłowa w XIX wieku doprowadziła do przemian społecznych na niespotykaną skalę. Jedną z najważniejszych zmian była aktywizacja kobiet na rynku pracy. Gorzej wynagradzane, dyskryminowane na każdym kroku zaczęły walczyć o swoje prawa. Domagały się zrównania płac, urlopów macierzyńskich i opieki zdrowotnej. W drugiej połowie XIX wieku zaczęły powstawać pierwsze organizacje zawodowe zrzeszające kobiety. Wśród działaczek związkowych walczących o swoje prawa znalazły się także Polki. Wystawa "Sufrażystki, aktywistki, działaczki, konspiratorki: kobiety w związkach zawodowych poświęcona jest działaczkom związkowym walczącym o swoje prawa. Mało znane, zapomniane, powoli odzyskują należne im miejsce w historii.

Czytaj więcej

08 marca 2023

Dość dyskryminacji płacowej! Równe płace za taką samą pracę!

W związku z utrzymującą się luką płacową, czyli procentową różnicą w średnich zarobkach kobiet i mężczyzn, wiceprzewodnicząca OPZZ, Barbara Popielarz, wystąpiła do Minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg z wnioskiem o podjęcie nowych inicjatyw na rzecz przestrzegania zasady równego wynagradzania za tą samą pracę w Polsce. Zróżnicowanie wynagrodzeń za tą samą pracę zależnie od płci pracownika nie powinno występować w miejscu pracy, jednak w praktyce kobiety nadal borykają się z nierównym traktowaniem pod tym względem. Analiza międzynarodowych i krajowych przepisów sugeruje, że prawo chroni pracowników przed dyskryminacją płacową w sposób wystarczający. W praktyce jednak, polskie ustawodawstwo nie zapewnia pracownikom skutecznej ochrony w tym zakresie, czego wyrazem są dane dotyczące tzw. luki płacowej, czyli procentowej różnicy w średnich zarobkach kobiet i mężczyzn.  Jak wynika z raportu Global Gender Gap Report 2022, luka płacowa wynosiła w Polsce 8,7%. Szacuje się, że przy obecnym tempie do wyrównania różnic między wynagrodzeniami różnych płci może dojść za około 130 lat. Choć na tle państw Unii Europejskiej, Polska według Eurostatu notowała w 2020 r. niższy poziom luki płacowej (4,5% wobec średniej unijnej wynoszącej 13%), szczegółowe dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące tego zjawiska w 2020 r. wskazują, że kobiety zarabiały w Polsce średnio od 4,5% do 14,7% mniej niż mężczyźni. Jeszcze większe zróżnicowanie wynagrodzeń kobiet i mężczyzn wskazuje widoczne jest po uwzględnieniu ich wykształcenia i sekcji gospodarki, w której wykonywana jest praca. Najwyższa luka płacowa (30,4%) wystąpiła w sekcji PKD Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, w której wśród zatrudnionych było blisko 2 razy więcej kobiet niż mężczyzn. Biorąc pod uwagę te dane OPZZ uznało, że dotychczasowe inicjatywy państwa określone w Krajowych Programach Reform oraz w Krajowym Programie Działań na rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030 nie doprowadziły do likwidacji zjawiska luki płacowej w Polsce. Konieczne jest podjęcie przez państwo nowych, dodatkowych działań w tym obszarze, dlatego będziemy oczekiwać od minister rodziny i polityki społecznej stanowiska w tej sprawie. Niezależnie od powyższego OPZZ uważa, że konieczne jest wprowadzenie monitoringu wynagrodzeń w przedsiębiorstwach i większa transparentność przy ich ustalaniu. Przypomnijmy, że od dłuższego czasu proponujemy wprowadzenie instrumentu prawnego, który służyłby równości wobec płci w polityce płacowej stosowanej przez pracodawców. W tym celu powinien istnieć obowiązek przeglądu płac kobiet i mężczyzn u danego pracodawcy. Rozwiązanie to zachęciłoby firmy do głębszej analizy różnic płacowych według płci w danej jednostce i prezentacji wyników. W przypadku identyfikacji u danego pracodawcy różnic płacowych, instrument zobowiązywałby go do podjęcia działań naprawczych.  Elementy wpływające na poprawę standardów w zakresie równego wynagradzania pracowników za tą samą pracę zawiera również projekt dyrektywy unijnej dotyczącej przejrzystości wynagrodzeń ze względu na płeć i likwidacji różnic w równym traktowaniu kobiet i mężczyzn. OPZZ stoi na stanowisku, że Polska powinna poprzeć przyjęcie przez Komisję Europejską przedmiotowej dyrektywy, w wersji pozwalającej na objęcie obowiązkami z niej wynikającymi jak największej grupy podmiotów gospodarczych. (KP)

Czytaj więcej

08 marca 2023

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet!

Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom składamy najserdeczniejsze życzenia: wszelkiej pomyślności i radości, pozytywnego myślenia  i nieustającej nadziei na każdy nowy dzień. Realizujcie swoje pasje, sięgajcie dalej, wyżej i nie zapominajcie, że siła jest kobietą! Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Czytaj więcej