Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Aktualności

09 lutego 2024

Renta Wdowia: OPZZ w Sejmie RP

Dzisiaj odbyło się czytanie projektu ustawy dotyczącej Renty Wdowiej. Według tego projektu, w przypadku śmierci współmałżonka pozostała przy życiu osoba mogłaby zachować świadczenie i powiększyć je o 50 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku i 50 proc. swojego świadczenia. Obecnie Renta rodzinna - w przypadku, gdy umrze jeden ze współmałżonków- wynosi 85 proc. wyższego świadczenia. Wiceprzewodniczący OPZZ, Sebastian Koćwin, przedstawił projekt ustawy przed Wysoką Izbą: "Uważamy, że rozwiązanie wprowadzające rentę wdowią jest nie tylko wyrazem sprawiedliwej korekty w różnicy wysokości świadczeń pomiędzy małżonkami, którzy wypracowując wspólny majątek dzielą się pracą zarobkową i nieodpłatną na rzecz rodziny. Jest to także konieczność ekonomiczna i społeczna — spadająca relatywna wysokość emerytur w połączeniu z rosnącą liczbą osób starszych, oraz zjawiskiem osamotnienia seniorów oznaczać będzie plagę ubóstwa osób starszych, negatywnie wpłynie na gospodarkę i na jakość życia nie tylko seniorów ale także ich krewnych." Renta wdowia jest rozwiązaniem, które bezpośrednio przeciwdziała tym zjawiskom i istotnie ogranicza ich skutki społeczne. Myślę, że ponad 200.000 podpisów pod projektem wyraźnie pokazuje też wolę społeczeństwa aby ten palący problem rozwiązać.”

Czytaj więcej

09 lutego 2024

Koniec z fikcją konsultacji społecznych?

Dnia 7 lutego 2024 roku, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, odbyło się spotkanie dotyczące zasad i praktyki prowadzenia konsultacji publicznych i opiniowania dokumentów rządowych, jako immanentnych elementów procesu prawodawczego w demokratycznym państwie prawnym. Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej, sekretarz Rady Dialogu Społecznego z ramienia OPZZ Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych i organizacji pracodawców tworzących Radę Dialogu Społecznego. Uczestnicy spotkania wymienili się spostrzeżeniami oraz uwagami dotyczącymi procesu legislacyjnego oraz roli partnerów społecznych w procesie stanowienia prawa. Wskazali, że konsultacje społeczne są bardzo ważnym elementem procesu legislacyjnego i zagwarantowania jego wysokiej jakości. Podkreślili, że dialog z partnerami społecznymi pozwala na uwzględnienie różnych perspektyw i interesów, co prowadzi do bardziej transparentnych, efektywnych i sprawiedliwych rozwiązań legislacyjnych. Stronę rządową na spotkaniu reprezentowali m.in.: - Maciej Berek, Minister – członek Rady Ministrów; - Sebastian Gajewski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; - Hanna Majszczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów; - Joanna Knapińska, prezes Rządowego Centrum Legislacji. OPZZ na spotkaniu reprezentowali: Paweł Śmigielski, dyrektor Wydziału Prawno-Interwencyjnego oraz Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej, sekretarz Rady Dialogu Społecznego z ramienia OPZZ. W toku dyskusji przedstawiciele OPZZ zgłosili uwagi, które dotyczyły realizacji kamienia milowego zapisanego w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO), wskazującego na konieczność poprawy jakości stanowienia prawa oraz wzmocnienia udziału partnerów społecznych w konsultacjach projektów aktów prawnych. Przypomnieli także zobowiązanie Polski do wprowadzenia obowiązku sporządzania Oceny Skutków Regulacji (OSR) dla aktów prawnych inicjowanych przez posłów i senatorów oraz zmiany regulaminu prac Rady Ministrów oraz Sejmu i Senatu w celu powszechniejszego stosowania konsultacji publicznych. OPZZ wskazało ponadto na najpoważniejsze mankamenty procesu konsultacji społecznych, do których zaliczyło: obchodzenie lub pomijanie przepisów regulujących konsultacje społeczne, nieprzestrzeganie ustawowych terminów na wyrażenie opinii, brak informacji zwrotnej o przyczynach nieuwzględnienia uwag, niezadowalającą jakość uzasadnienia projektów aktów prawnych i Oceny Skutków Regulacji, brak prekonsultacji, niewykorzystywanie nowych technologii w procesie konsultacji. OPZZ zaapelowało o podjęcie pilnych działań na rzecz przestrzegania ustawy o związkach zawodowych oraz ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego w procesie stanowienia prawa a także wskazało na rozwiązania usprawniające udziału partnerów społecznych w procesie kształtowania polityki państwa. Minister Maciej Berek podziękował za zgłoszone propozycje rozwiązań. Zachęcił do sygnalizowania Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wszelkich problemów w procesie konsultacji społecznych. Zadeklarował także sporządzenie na podstawie rozmów ze stroną społeczną zestawu rekomendacji dotyczących prowadzenia konsultacji społecznych, które pozwolą przywrócić właściwe ramy dialogowi społecznemu. Spotkanie w KPRM potwierdziło, że dialog społeczny jest ważnym elementem procesu stanowienia prawa w Polsce, ale nie nadaje się mu właściwej rangi. Istnieje potrzeba dalszych działań na rzecz jego wzmocnienia i usprawnienia. Ważne jest jednak, aby strona rządowa uwzględniła postulaty zgłoszone przez OPZZ i inne organizacje tworzące RDS. Będziemy przypominać rządowi, że konsultacje społeczne to nie przywilej władzy, tylko jej prawny obowiązek. To proces, który wymaga czasu i cierpliwości, ale może przynieść ogromne korzyści. (nq)

Czytaj więcej

06 lutego 2024

Posiedzenie Zespołu OPZZ ds. Europejskich Rad Zakładowych

W dniu 6 lutego odbyło się posiedzenie zespołu OPZZ ds. europejskich rad zakładowych, które zostało otwarte przez przewodniczącego OPZZ, Piotra Ostrowskiego. Podczas spotkania członkowie mieli okazję wysłuchać informacji z corocznej konferencji Europejskich Rad Zakładowych (ERZ), zorganizowanej przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych. Na konferencji ERZ, delegacja OPZZ w składzie Marek Kuczyński i Sebastian Dereń, zwrócili uwagę na mocne i słabe strony proponowanej przez Komisję Europejską rewizji dyrektywy o Europejskich Radach Zakładowych. Ponadto, podczas posiedzenia, przewodniczący grupy, Jarosław Szunejko, przedstawił prezentację dotyczącą standardów zrównoważonego raportowania przedsiębiorstw jako narzędzia dla europejskich rad zakładowych. Prezentacja obejmowała analizę procesu raportowania, oceny istotności, obowiązkowych kwestii społecznych, które powinny być uwzględnione w raporcie, oraz rolę dialogu z interesariuszami i związków zawodowych w tym procesie. Podczas tego posiedzenia członkowie mieli możliwość uczestnictwa w szkoleniu przeprowadzonym przez dyrektora wydziału prawnego, Pawła Śmigielskiego, dotyczącym niezmiernie istotnej kwestii zachowania poufności w pracy ERZ. Magdalena Chojnowska, Wydział Międzynarodowy OPZZ

Czytaj więcej

06 lutego 2024

Umowa społeczna: częściowy postęp w Brukseli

Wczoraj, 5.02, Minister Przemysłu Marzena Czarnecka i Minister Aktywów Państwowych Borys Budka spotkali się w Brukseli z wiceszefami Komisji Europejskiej Margrethe Vestager, komisarz ds. konkurencji i Maroszem Szefczoviczem, odpowiedzialnym za wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu. Rozmowy dotyczyły głównie pomocy publicznej wynikającej z dwóch umów społecznych dla górnictwa i energetyki węglowej. Maciej Zaboronek – ekspert ds. polityki klimatycznej Dobra wiadomość jest taka, że jak wynika z komunikatów Komisji Europejskiej (KE) i Ministerstwa Aktywów Państwowych jasna staje się kwestia zabezpieczeń socjalnych (czteroletnich urlopów przedemerytalnych i odpraw) dla pracowników sektora elektroenergetycznego i wydobycia węgla brunatnego. Komisja stwierdziła, że nie są one traktowane jako pomoc publiczna, która mogłaby podlegać ograniczeniom, co więcej, są ważnym elementem procesu sprawiedliwej transformacji i mogą być wdrażane. Oznacza to, że przewidziane ok. 1,3 miliarda złotych wsparcia dla pracowników wygaszanych zakładów będzie mogło być wypłacane bez przeszkód formalnych ze strony KE. Rozmowy nie przyniosły jednak rozstrzygnięć w kwestii drugiej, „większej” umowy społecznej dotyczącej branży węgla kamiennego i przewidzianego w niej systemu wsparcia dla spółek górniczych. Notyfikacja KE jeszcze nie nastąpiła i wg. informacji MAP negocjacje mają być kontynuowane. Przedstawiciele OPZZ, w tym przewodniczący Piotr Ostrowski, spotkali się z Minister Marzeną Czarnecką w styczniu br. Umowy społeczne dla górnictwa i ich waga dla naszej organizacji były jednym z najważniejszych tematów tych rozmów. OPZZ otrzymało wtedy zapewnienie o lepszym niż dotąd informowaniu strony społecznej o prowadzonych przez rząd sprawach w KE. Trzeba zauważyć, że za notyfikacją umów społecznych i niezbędnym wsparciem dla pracowników przemysłu energetycznego w Polsce opowiedziały się w zeszłym tygodniu najważniejsze Europejskie i Światowe centrale związkowe: Światowa Konfederacja Związków Zawodowych, Europejska Konfederacja Związków Zawodowych, IndustiAll Europe oraz IndustriAll Global Union. We wspólnym oficjalnym komunikacie podkreślają, że wsparcie przewidziane w umowie społecznej jest konieczne i nawołują zarówno rząd polski jak i KE do realizacji porozumień w zakresie ochrony pracowników, zachowania standardów dialogu społecznego i zapewnienia nowych, godnych miejsc pracy w zamian za wszelkie likwidowane w procesie transformacji. Centrale podkreślają także wyjątkową skalę wyzwania przed jakim stoi polski sektor energetyczny i jego pracownicy oraz wyrażają solidarność ze swoimi polskimi członkami. Dokument, po angielsku, dostępny TUTAJ. 

Czytaj więcej

06 lutego 2024

Panel dyskusyjny JDG

W dniu 5 lutego w siedzibie OPZZ odbył się panel dyskusyjny pt. „Otwieranie działalności gospodarczej w Polsce: rekomendacje prawno-podatkowe”. Wydarzenie zgromadziło specjalistów z różnych dziedzin, w tym Natalię Kolesnik, specjalistki Wydziału Międzynarodowego OPZZ zajmującej się problematyką migrantów i uchodźców, oraz przedstawicieli fundacji Prawo do ochrony Polska (Right to Protection Poland) i Microfinance Centre (MFC). Podczas dyskusji ekspertów poruszono kluczowe kwestie związane z zakładaniem firmy w Polsce oraz wsparciem w prowadzeniu własnego biznesu. Omówiono między innymi: ✔️Prawne aspekty rozpoczęcia działalności gospodarczej w Polsce. ✔️ Obowiązki rejestracyjne i sprawozdawczość finansową. ✔️Zasady rejestracji i obowiązki podatkowe. ✔️ Główne aspekty systemu podatkowego w Polsce oraz poszczególne obowiązki podatkowe przedsiębiorców. ✔️  Przykłady praktyczne bazujące na doświadczeniu ekspertów ✔️ „Gotowość psychologiczna” do prowadzenia firmy, wyzwania psycho-emocjonalne oraz stabilność emocjonalną przedsiębiorców. Warto zauważyć, że w 2023 roku Ukraińcy zarejestrowali ponad 30 tysięcy nowych prywatnych przedsiębiorstw w Polsce, co stanowi wzrost o ponad 67% w porównaniu do roku 2022. Dane CEIDG wskazują, że większość z tych firm działa w branży budowlanej (ponad 20%), a także w sektorze informatycznym, usługowym i handlowym. Szczególnie widoczny udział ukraińskich JDG zarejestrowanych jest w województwach Mazowieckim, Dolnośląskim, Małopolskim i Pomorskim.

Czytaj więcej

01 lutego 2024

Budżet podpisany!

Apel OPZZ do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o nieblokowanie budżetu na rok 2024 przyniósł częściowy skutek. Choć prezydent podpisał wczoraj (31 stycznia br.) ustawę budżetową na rok 2024, to równocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej Ustawa budżetowa została przyjęta bez uwag przez Senat 24 stycznia br. i dzień później trafiła na biurko prezydenta. Tym samym prezydent nie mógł skorzystać z prawa rozwiązania parlamentu i rozpisania nowych wyborów. Prawo to przysługiwałoby mu, gdyby nie otrzymał ustawy budżetowej na czas, czyli do 29 stycznia br. Prezydent skierował jednak podpisaną ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Biuro Kancelarii Prezydenta poinformowało, że z uwagi na wątpliwości związane z prawidłowością procedury uchwalenia ustawy budżetowej tj. brakiem możliwości udziału w pracach Sejmu przez posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, prezydent zdecydował o skierowaniu ustawy budżetowej, w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego, celem zbadania jej zgodności z Konstytucją. Czy to oznacza, że podwyżki wynagrodzeń dla pracowników sektora publicznego są zagrożone? Pomimo, że politycy obozu rządzącego, a także prawnicy uspokajają i zapewniają, że bez względu na to, co orzeknie Trybunał pracownicy nie powinni obawiać się o wzrost płac w 2024 r., nie sposób nie zauważyć, że porządek prawny staje się coraz bardziej chaotyczny i nieprzewidywalny. Podpisana ustawa budżetowa na rok 2024 r. przewiduje m.in.: wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli o 30 proc. a w przypadku nauczycieli początkujących o 33 proc.; zwiększenie o 2,3 mld zł dotacji przedszkolnej dla samorządów na sfinansowanie podwyżek dla nauczycieli w przedszkolach, finansowanych dotychczas ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego; wzrost wynagrodzeń nauczycieli akademickich o 30 proc.; wzrost wynagrodzeń i uposażeń, w tym kwot bazowych, o 20 proc. dla wszystkich pracowników państwowej sfery budżetowej oraz żołnierzy i funkcjonariuszy (z wyłączeniem osób, które zajmują kierownicze stanowiska państwowe). Stwarza to szansę na poprawę sytuacji materialnej pracowników i w części łagodzi wysoki wzrost cen w latach 2022-2023. Przypomnijmy, że budżet na 2024 r zakłada ponadto, że nastąpi poprawa dynamiki aktywności gospodarczej w Polsce. Wzrost PKB przyspieszy do 3,0 proc. Wpływ na wzrost dynamiki PKB w 2024 r. będzie miało zwiększenie konsumpcji prywatnej oraz wzrost inwestycji. Prognozy zakładają spadek inflacji do 6,6 proc. Jednym z głównych czynników dla kształtowania się inflacji w 2024 r. będą zmiany cen żywności i surowców energetycznych na rynkach światowych. Nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2024 r. ma wynieść 9,8 proc., m.in. w efekcie stosunkowo wysokiego wzrostu płacy minimalnej. Ze względu na poprawę tempa wzrostu gospodarczego, zwiększy się popyt na pracę. W efekcie przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2024 r. wzrośnie o 1,2 proc. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku wyniesie 5,2 proc. Planowany wyraźny wzrost wydatków na obronność oraz rozpoczęcie realizacji projektów z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) wpłyną na wzrost inwestycji w najbliższych latach. Ustawa zakłada, że inwestycje ogółem zwiększą się w 2024 r. o 4,4 proc. w ujęciu realnym. Ustawa budżetowa zabezpiecza także środki na kontynuację programów społeczno-gospodarczych, m.in.: realizację programu „Rodzina 800+” (63,7 mld zł); realizację programu „Aktywny rodzic”, czyli finansowego wsparcia kobiet, które wracają na rynek pracy po urodzeniu dziecka (1,5 mld zł); realizację rodzinnego kapitału opiekuńczego (2,4 mld zł); waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2024 r.; wypłatę tzw. 13. i 14. emerytury w 2024 r. Ustawa zakłada również utrzymanie obniżonych stawek VAT: 0 proc. dla żywności (do 31 marca 2024 r.), 8 proc. dla określonych towarów wykorzystywanych w produkcji rolnej (w 2024 r.). Wczoraj prezydent podjął także decyzję o podpisaniu ustaw: o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 r.; o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Podobnie jak w przypadku ustawy budżetowej prezydent zdecydował o skierowaniu powyższych ustaw, w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego, celem zbadania ich zgodności z Konstytucją. (nq)

Czytaj więcej

30 stycznia 2024

Ministrowie powołani w skład RDS

30 stycznia 2024 r. o godz. 9.00 w Pałacu Prezydenckim miała miejsce uroczystość powołania przez Andrzeja Dudę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicieli rządu w skład Rady Dialogu Społecznego.Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej, sekretarz Prezydium RDS z ramienia OPZZ Konieczność dokonania zmian w składzie strony rządowej w Radzie Dialogu Społecznego wynika z faktu powołania nowego rządu premiera Donalda Tuska. Powołanie to miało miejsce 13 grudnia 2023 r. Uroczystość pierwotnie planowano na dzień 25 stycznia br., ale Prezydent RP odwołał ją z powodu nieobecności przedstawicieli strony rządowej, którzy tego dnia uczestniczyli w posiedzeniu Sejmu RP. Ostatnie posiedzenie RDS odbyło się 22 listopada 2023 roku, a zatem pierwsze w 2024 roku posiedzenie Rady powinno odbyć się do 22 stycznia br. Dlatego 18 stycznia br. OPZZ zwróciło się do Prezydenta RP z wnioskiem o pilne powołanie członków strony rządowej w skład RDS. W odpowiedz na nasz apel, Prezydent RP wręczył akty powołania w skład Rady Dialogu Społecznego przedstawicielom strony rządowej: Agnieszce Dziemianowicz–Bąk – minister rodziny, pracy i polityki społecznej; Andrzejowi Domańskiemu – ministrowi finansów; Barbarze Nowackiej – minister edukacji; Dariuszowi Wieczorkowi – ministrowi nauki; Krzysztofowi Hetmanowi – ministrowi rozwoju i technologii; Dariuszowi Klimczakowi – ministrowi infrastruktury; Izabeli Leszczynie – minister zdrowia; Marzenie Okle–Drewnowicz – minister do spraw polityki senioralnej; Katarzynie Kotuli – minister do spraw równości; Hannie Majszczyk – podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, odpowiedzialnej za budżet; Sebastianowi Gajewskiemu – podsekretarzowi stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społeczne, odpowiedzialnemu za dialog społeczny. Prezydent powołał też nieobecnych podczas dzisiejszej uroczystości: Katarzynę Pełczyńską–Nałęcz – ministra funduszy i polityki regionalnej; Borysa Budkę – ministra aktywów państwowych; Paulinę Hennig–Kloskę – ministra klimatu i środowiska; Marcina Kierwińskiego – ministra spraw wewnętrznych i administracji. Na uroczystości w Pałacu Prezydenckim OPZZ reprezentował Piotr Ostrowski, przewodniczący OPZZ.

Czytaj więcej

30 stycznia 2024

Apel OPZZ do Prezydenta RP

Losy uchwalonej ustawy budżetowej na rok 2024 są wciąż niepewne. Choć Parlament uchwalił plan finansowy państwa na 2024, Prezydent jeszcze nie podpisał ustawy. Możliwe są różne scenariusze, nawet takie, w których ustawa trafi do Trybunału Konstytucyjnego, dlatego Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zwróciło się do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o podpisanie ustawy budżetowej na rok 2024. Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej Przekazana Prezydentowi RP do podpisu ustawa budżetowa na rok 2024, która przewiduje wzrost wynagrodzeń pracowników państwowej sfery budżetowej o 20 proc. i nauczycieli o 30 proc., stwarza szansę na poprawę sytuacji materialnej pracowników i w części łagodzi wysoki wzrost cen w latach 2022-2023. Podobny skutek przyniesie ustawowe zagwarantowanie finansowania programu „Rodzina 800+”, wypłata 13. i 14. emerytury oraz waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych. Zdaniem Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych podwyżki wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej są absolutnie niezbędne i nie powinny być zagrożone przez spór polityczny. Państwo nie powinno być najgorszym zatrudniającym, a wręcz przeciwnie – stanowić wzór dla sektora prywatnego, jeśli chodzi o warunki pracy i wynagradzania. OPZZ deklaruje otwartość na dialog w celu wypracowania najlepszych rozwiązań, które poprawią sytuację pracowników sektora publicznego oraz podniosą jakość funkcjonowania państwa, w tym usług publicznych. OPZZ apeluje o podpisanie ustawy budżetowej na 2024 rok, która zawiera m.in. wspomniane podwyżki wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej oraz gwarancję finansowania wielu programów społecznych. Na podpisanie ustawy budżetowej Prezydent ma siedem dni. Może on jednak skierować ustawę do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o ocenę zgodności jej zapisów z konstytucją. Na wydanie orzeczenia Trybunał ma dwa miesiące od dnia złożenia wniosku. 

Czytaj więcej

25 stycznia 2024

OPZZ domaga się wznowienia dialogu w pomocy społecznej

OPZZ zwróciło się do Pani Ministry Agnieszki Dziemianowicz – Bąk z prośbą i wnioskiem o zwołanie posiedzenia Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Pomocy Społecznej, funkcjonującego przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie szeroko rozumianej problematyki sektora pomocy społecznej. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Uznaliśmy, że najwyższy czas, by Zespół wznowił swoją pracę.Dialog z udziałem strony społecznej i rządowej w ramach Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Pomocy Społecznej wymaga ,,reaktywacji’’ nie tylko ze względu na nabrzmiałe problemy systemowe i pracownicze, ale także z uwagi na rozpoczęcie nowego ,,otwarcia’’ z udziałem strony rządowej, a w związku z tym - wzajemnej wymiany doświadczeń, planów i oczekiwań. Przypomnijmy, że to ważne gremium: Trójstronny Zespół Branżowy ds. Pomocy Społecznej powstał dzięki wieloletnim wysiłkom, w szczególności strony związkowej i jednogłośnej decyzji partnerów społecznych funkcjonujących w ramach Rady Dialogu Społecznego, powołany Uchwałą Nr 107strony pracowników i pracodawców RDS w sprawie powołania zespołu do prowadzenia branżowego dialogu społecznego do spraw pomocy społecznej. Dotychczasowe nieliczne posiedzenia (dwa posiedzenia w 2022 r. i jedno posiedzenie w 2023 r.), zwoływane głównie z inicjatywy strony związkowej poświęcono doraźnym problemom, nie wypracowując istotnych rozwiązań systemowych. Ostatnie posiedzenie Zespołu odbyło się niemal rok temu, w maju 2023 r. Dyskutowano wówczas m.in. o sytuacji pracowników socjalnych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz finansowaniu świadczeń medycznych w domach pomocy społecznej. W ubiegłym roku każda z organizacji wchodzących w skład Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Pomocy Społecznej zgłosiła zagadnienia i tematy do omówienia. Są one wciąż aktualne i wymagają rozpoczęcia prac. O wielu problemach pracowniczych, w tym płacowych, jak i konieczności podjęcia rozmów w Zespole sygnalizowaliśmy Pani Minister m.in. w ostatnim czasie, podczas prac nad projektem ustawy budżetowej na 2024 r. na posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.Na rozpoczęcie konstruktywnego dialogu w obszarze pomocy społecznej, jako strona związkowa OPZZ, jesteśmy gotowi. Treść pisma TUTAJ (RG)

Czytaj więcej

24 stycznia 2024

OPZZ na szkoleniu 'Zielone kompetencja dla związkowców i związkowczyń'

Europejski Instytut Związków Zawodowych (ETUI) we współpracy z OPZZ zorganizował w Brukseli szkolenie „Zielone kompetencja dla związkowców i związkowczyń”. Wydarzenie prowadzone w dniach 16-19.01 miało na celu wykształcenie kompetencji, które będą wzmacniały udział pracowników w kreowaniu zrównoważonych środowiskowo miejsc pracy. Zmiana klimatu i rosnący wpływ człowieka na środowisko prowadzi nie tylko do zmian w przyrodzie ale wpływa też na prawodawstwo poszczególnych państw, działania firm oraz los pracowników. ETUI podejmuje próbę związkowej odpowiedzi na te wyzwania. Jesienią 2023 pod redakcją Franklina Kimbimbi opublikowany został podręcznik „Green competences for trade unionists: a case-based approach” (Zielone kompetencje dla związkowców – podejście oparte na konkretnych przypadkach). Publikacja identyfikuje pięć wzajemnie powiązanych kompetencji obejmujących wiedzę, umiejętności, wartości i postawy niezbędne do rozwoju i wspierania społeczeństwa, które będzie minimalizować wpływ działalności człowieka na środowisko. Ma na celu wyposażenie związkowców w niezbędne kompetencje w zakresie zrównoważonego rozwoju w sektorach takich jak edukacja, górnictwo, transport, budownictwo, rolnictwo i wiele innych. W treningu współprowadzonym przez Dominikę Pyzowską z działu szkoleń OPZZ wzięło udział pięcioro reprezentantów naszej konfederacji: Weronika Lorek ze Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego w Nitroerg, Dorota Aniszewska-Koniecka ze Związku Nauczycielstwa Polskiego w Garwolinie, Sebastian Dereń z MZZ Odkrywka KWB Bełchatów, Krystian Kacuga z MZZ Celsa Huta Ostrowiec oraz Maciej Zaboronek zajmujący się polityką klimatyczną w OPZZ. Dodatkową wartością szkolenia była okazja do wzajemnej wymiany wiedzy między uczestnikami oraz interesujących porównań międzybranżowych i międzynarodowych. Zachęcamy do zapoznania się z podręcznikiem – na razie dostępnym w języku angielskim, ale niebawem planowane jest tłumaczenia na polski. Link: TUTAJ Wartościowe materiały ETUI dotyczące sprawiedliwej transformacji dostępne też TUTAJ (język angielski).

Czytaj więcej