Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Aktualności

11 grudnia 2023

Ankieta na temat płacy minimalnej

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od wielu lat podejmuje skuteczne działania na rzecz wyłączenia z minimalnego wynagrodzenia za pracę wszystkich dodatków wliczanych przez pracodawców do tego wynagrodzenia. Postulat ten jest zapisany w Programie OPZZ na lata 2022-2027. Dzięki naszej aktywności, kilka lat temu, udało się wyłączyć z płacy minimalnej dodatek stażowy oraz dodatek za pracę w porze nocnej. Już niedługo, bo od 1 stycznia 2024 r., z płacy minimalnej zostanie wyłączony kolejny dodatek tj. dodatek za szczególne warunki pracy. Rozwiązanie to jednak tylko w części przybliża nas do sytuacji, w której płaca minimalna stanie się wynagrodzeniem zasadniczym, jednoskładnikowym. Aby w pełni zrealizować postulat programowy OPZZ, konieczne są dalsze działania i jeszcze większa determinacja wszystkich członków OPZZ. W związku z tym, planując kolejne kroki, przygotowaliśmy ankietę, o wypełnienie której prosimy. O co pytamy w ankiecie? Chcemy poznać Waszą opinię na temat tego, jakie działania należy podjąć, aby minimalne wynagrodzenie za pracę stało się faktycznie wynagrodzeniem zasadniczym, jednoskładnikowym. W szczególności interesuje nas, jakie dodatki do wynagrodzenia pracodawcy wliczają do płacy minimalnej. Wyniki, które otrzymamy pozwolą nam lepiej zrozumieć sytuację na rynku pracy i zaplanować dalsze działania. Do kogo skierowana jest ankieta? Ankieta jest skierowana do organizacji związkowych szczebla zakładowego prowadzących działalność w przedsiębiorstwach oraz w jednostkach sektora finansów publicznych. Kto wypełnia ankietę? Prosimy, aby ankietę wypełniła przewodnicząca/przewodniczący organizacji związkowej. Ile czasu potrzeba na wypełnienie ankiety? Wypełnienie ankiety zajmie kilka minut. Prosimy o udzielenie dokładnych i wyczerpujących odpowiedzi. Chcemy zapewnić, że gwarantujemy pełną anonimowość a uzyskane odpowiedzi wykorzystamy jedynie w zbiorczych zestawieniach statystycznych, na użytek wewnętrzny OPZZ.   Wypełnienie ankiety polega głównie na oznaczeniu pól przy właściwych odpowiedziach („TAK” lub „NIE”). W punktach wymaganych podania szczegółowych informacji konieczny jest krótki opis w miejscach do tego przeznaczonych. Do kiedy można wypełnić ankietę? Ankietę można wypełnić do 31 grudnia 2023 r. Kogo mogę poprosić o pomoc w wypełnieniu ankiety? W przypadku potrzeby dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści lub sposobu wypełniania ankiety prosimy o wiadomość na adres e-mail: kusiak@opzz.org.pl. Link do ankiety: www.ankietaopzz.j.pl

Czytaj więcej

11 grudnia 2023

Oświadczenie o solidarności z pracownikami TESLA

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC) reprezentująca ponad 45 milionów pracowników, 93 konfederacje związków zawodowych i 10 europejskich federacji związków zawodowych w Europie zaoferowała pełne wsparcie szwedzkiemu związkowi zawodowemu IF Metall, domagającemu się sprawiedliwych warunków pracy poprzez układ zbiorowy dla pracowników Tesli w Szwecji. W dniu 6 grudnia podczas posiedzenia Komitetu Wykonawczego liderzy reprezentatywnych krajowych związków zawodowych przyjęli oświadczenie o solidarności z pracownikami TESLA (oświadczenie znajdziesz TUTAJ) IF Metall od dłuższego czasu prowadzi negocjacje z Teslą. Ta odmówiła jednak podpisania układu zbiorowego, naruszając tym samym podstawowe zasady szwedzkiego rynku pracy, zmuszając tym samym pracowników do rozpoczęcia strajku. Układy zbiorowe są podstawą szwedzkiego i skandynawskiego modelu rynku pracy. Oznacza to, że związki zawodowe i organizacje pracodawców określają zasady gry na rynku pracy. Nieuczciwa konkurencja przynosi jedynie szkody i niepewne warunki pracy. Model skandynawski opiera się na wzajemnym szacunku. Dlatego ten konflikt dotyczy podstaw dla całego rynku pracy. Aby wesprzeć IF Metall i bronić prawa do układów zbiorowych, kilka szwedzkich i nordyckich związków zawodowych ogłosiło akcje solidarnościowe. Tesla jest globalnym aktorem, lecz solidarność związkowa jest równie silna. To nie tylko walka o pracowników Tesli w Szwecji, ale także kluczowa walka o prawo do strajku i prawo do układów zbiorowych. Europejski ruch związkowy jest zjednoczony tymi zasadami i jednoznacznie stoi po stronie pracowników Tesli. Razem z całym międzynarodowym środowiskiem wzywamy Teslę do poszanowania podstawowych praw pracowników i szwedzkiego modelu rynku pracy. Nadszedł czas na podpisanie układu zbiorowego.

Czytaj więcej

09 grudnia 2023

Spotkanie ekspertów programowych ETUC, KVPU, FPU, OPZZ, CFDT i ACV-CSC

W dniu 8 grudnia, w Brukseli odbyło się spotkanie programowe europejskich i ukraińskich ekspertów ETUC, KVPU, FPU, OPZZ, CFDT i ACV-CSC  w sprawie działań  związkowych w zakresie związanym ze strategicznymi rami Unii Europejskiej dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa na lata 2021-2027. Na początku spotkania rzecznik pracowników w ACV-CSC zaprezentował wyzwania z perspektywy pracowników oraz rolę Europejskiej Rady Doradczej ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia oraz przedstawił proces dialogu społecznego na temat zdrowia i bezpieczeństwa na szczeblu UE . Kolejno zostały zaprezentowane doświadczenia: belgijskich związków zawodowych  w kontekście dialogu społecznego i działań związków zawodowych w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa. Koncentracja została skupiona na poziomie miejsca pracy, a tematem przewodnim były  - substancje chemiczne i niebezpieczne jako zagrożenia biologiczne; francuskich związków zawodowych – w kontekście dialogu społecznego i działań związków zawodowych na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa. Koncentracja została skupiona na Koncentracja na poziomie miejsca pracy, a tematem przewodnim  były - zagrożenia dla zdrowia psychicznego oraz przemoc i nękanie w miejscu pracy; polskich związków zawodowych - Dialog społeczny i działania związków zawodowych na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa. Koncentracja jak powyżej została skupiona na poziomie miejsca pracy a tematem przewodnim były  wypadki przy pracy. Po wymianie doświadczeń rozgorzała dyskusja nad wyzwaniami dla Ukrainy, które są  związane z jej przejściem na unijne normy BHP i ramy strategiczne. Na koniec Ignacio Doreste Hernandez, doradca ds. BHP Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ) przedstawił stanowiska i działania EKZZ w zakresie promowania bezpieczeństwa i higieny pracy w przestrzeni UE we współpracy ze Stałą Komisją BHP. OPZZ reprezentowała Magdalena Chojnowska z wydziału międzynarodowego OPZZ

Czytaj więcej

09 grudnia 2023

Posiedzenie Zespołu OPZZ ds. równości: o dyskryminacji i prawach pracowniczych

6 grudnia odbyło się posiedzenie Zespołu OPZZ ds. równości rozpoczęła przewodnicząca Zespołu Barbara Kutrowska, która przedstawiła porządek obrad. Dyskutowano m.in. o dyskryminacji i prawach pracowniczych oraz dyrektywie Międzynarodowej Komisji Kobiet o przemocy wobec kobiet. Michał Olesiak przestawił prezentację podczas, której omówił znaczenie mobbingu i dyskryminacji.Kodeks Pracy wymusza obowiązek, aby pracownicy byli traktowani równo. Dyskutowano także o ocenach pracowniczych oraz ich zasadności i uczciwości. Aneta Trojanowska z kolei omówiła prace Komitetu Kobiet w Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, którego jest przedstawicielem z ramienia OPZZ. Omówiła działanie komitetu i jego skład. Ostatnie posiedzenie komitetu miało miejsce 25 października w Wiedniu. Dyrektywa Międzynarodowej Komisji Kobiet o przemocy wobec kobiet Rozmawiano także o przemocy wśród kobiet, która nadal jest dużym problemem. Przemoc na tle płciowym to największy odsetek – dotyka aż  jedną na trzy kobiety. Rozróżniamy przemoc: domową, w pracy i cybernetyczną. 8 Marca 2022 roku Komisja Europejska zaproponowała dyrektywę w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Okaleczeń narządów płciowych wśród kobiet dokonano 600 tys. w Europie i 200 milionów na świecie. Już 14 i 15 grudnia odbędzie się konferencja dotycząca zwalczania przemocy i molestowania wobec kobiet w EKZZ. OPZZ wobec bieżącej sytuacji społeczno-politycznej Kolejną część posiedzenia poprowadziła wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz. Omówiono także bieżące informacje i sprawy, którymi obecnie zajmuje się OPZZ. Są to m.in. wybory samorządowe, które odbędą się już wiosną - OPZZ apeluje o zaangażowanie się w nie, oczywiście z wsparciem Zespołu i Centrali. Na szczeblu samorządowym dzieje się dużo i musimy o tym pamiętać. Warto więc mieć również swoich działaczy w samorządach. Tworzy się nowy rząd, po którego powołaniu Zespół OPZZ ds. równości chce aktywnie włączyć się w jego działania. Podczas posiedzenia podkreślono, że Rada Ministrów powinna zająć się wynagrodzeniami w szerszym zasięgu. Nie zostało to zapisane w porozumieniu, ale OPZZ będzie nad tą kwestią czuwać. Jako partnerzy społeczni mamy jednak ograniczone możliwości działania – cały czas brakuje konstruktywnego dialogu społecznego, a porozumień trójstronnych praktycznie nie ma. OPZZ będzie nadal podejmował działania w zakresie emerytur stażowych czy też renty wdowiej.

Czytaj więcej

08 grudnia 2023

Posiedzenie Zespołu OPZZ ds. gospodarki i finansów publicznych: przegląd aktualnej sytuacji

8 grudnia odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Zespołu OPZZ ds. gospodarki i finansów publicznych. Poprowadził je przewodniczący Zespołu Zygmunt Mierzejewski. Członkowie Zespołu uzyskali od wiceprzewodniczącej OPZZ Barbary Popielarz informacje na temat bieżących i planowanych działań OPZZ w celu realizacji Programu OPZZ - z uwzględnieniem instytucji Rady Dialogu Społecznego. Zarówno rola Rady, jak i Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego w kształtowaniu polityki państwa musi zostać wzmocniona. Kluczowa będzie więc koordynacja działań w RDS, jak i poprawa jakości udziału tej instytucji w procesie stanowienia prawa – wskazał Franciszek Potulski ze Związku Nauczycielstwa Polskiego. Finanse publiczne i budżet państwa 2024 rok W oparciu o informację w sprawie prac nad projektem budżetu państwa na 2024 rok przedstawioną przez dyrektora Wydziału Polityki Gospodarczej OPZZ Norberta Kusiaka, dyskutowano o przestrzeni do działań strony społecznej w obszarze polityki finansowej państwa, w tym na rzecz wzrostu płac w sektorze finansów publicznych oraz realizacji postulatów OPZZ w obszarze systemu podatkowego. Niezbędny jest znaczący wzrost wynagrodzeń w sferze finansów publicznych oraz podjęcie działań na rzecz ograniczenia zjawiska spłaszczenia wynagrodzeń w sektorze publicznym - podkreśliła Elżbieta Aleksandrowicz ze NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP i przewodnicząca Branży OPZZ Usługi Publiczne. Kondycja polskich przedsiębiorstw a polityka przemysłowa państwa Ponadto uznano za niezbędne przygotowanie przez nowy rząd, w uzgodnieniu ze stroną społeczną, polityki przemysłowej państwa z uwagi na konieczność zapewnienia przedsiębiorstwom przewidywalnej polityki państwa w obszarze gospodarki. Zakłady, w których działają organizacje OPZZ, mierzą się obecnie z wieloma wyzwaniami. Przykładowo, przedsiębiorstwa z sektora drzewnego są w trudnej sytuacji w związku z utrudnieniami na rynku, co stwarza ryzyko dla utrzymania w nich zatrudnienia – stwierdził lider związków zawodowych z zakładów w Kwidzynie, Marek Kordawski. Związki zawodowe w ramach tej branży muszą współpracować celem wypracowania wspólnego stanowiska i zaplanowania dalszych działań na rzecz pracowników – podkreślił Jakub Kus, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Budowlani. Konieczny jest najpierw dialog autonomiczny a następnie trójstronny w tej sprawie - dodał. Co dalej z sektorami hutniczym, motoryzacyjnym i chemicznym? Zespół OPZZ ds. gospodarki i finansów publicznych dyskutował również na temat aktualnej sytuacji w sektorze hutniczym, motoryzacyjnym i chemicznym. Obraz branży hutniczej nakreślił Artur Wilkoń ze Związku Zawodowego Pracowników Huty Łabędy. Zakłady produkcji i przetwórstwa metali są w trudnej sytuacji. W wielu z nich pracownicy są na postojowym. Zapotrzebowanie na krajową stal zmniejsza się, wyzwaniem jest też konkurencja producentów z państw trzecich. Bieżącym problemem jest również niedobór kadr, który wymaga przemyślanej strategii państwa m.in. w obszarze kształcenia. Aktualna sytuacja w sektorze hutniczym Zarówno branża hutnicza jak i motoryzacyjna nadal mierzą się z konsekwencjami przerwanych łańcuchów dostaw oraz zaburzeń na rynkach w związku z wydarzeniami w latach 2020-2022. Mówił o tym Ireneusz Ćwir ze Związku Zawodowego Inżynierów i Techników. Choć produkcja i zapotrzebowanie na auta były w tym roku duże co przełożyło się na dobrą kondycję finansową firm motoryzacyjnych to na ich funkcjonowanie duży wpływ ma realizowana w UE polityka klimatyczna. Przyspieszenie tempa transformacji klimatycznej wpływa na poziom zatrudnienia i likwidację produkcji.  Aktualna sytuacja w sektorze motoryzacyjnym Obecnie chłonny rynek pracy szybko absorbuje specjalistów z branży motoryzacyjnej, otwarte pozostaje jednak pytanie o perspektywy funkcjonowania tego sektora w perspektywie kolejnych lat. Zaobserwowano przy tym, że proces transformacji powoduje koszty po stronie obywateli, co wymaga przemyślenia pod kątem sprawiedliwego wymiaru transformacji oraz przygotowania przez państwo działań osłonowych. Aktualna sytuacja w sektorze chemicznym Przedsiębiorstwa z sektora chemicznego notują straty, co budzi zaniepokojenie pracowników i związków zawodowych działających w spółkach tego sektora – szczegółową informację w tej sprawie przedstawili Wojciech Kozak ze Związku Zawodowego działającego w Zakładach Azotowych Puławy oraz Marek Kuczyński z Grupy Azoty. Wskazali oni, że zła kondycja finansowa spółek z branży chemicznej była również przedmiotem interpelacji poselskiej. Przewodniczący Zespołu OPZZ ds. gospodarki i finansów publicznych Zygmunt Mierzejewski poinformował członków o aktualnym stanie wykorzystania przez Polskę funduszy europejskich oraz przedyskutował z nimi harmonogram pracy Zespołu w 2024 roku.

Czytaj więcej

08 grudnia 2023

Debata Branży OPZZ Górnictwo i Energetyka o polityce surowcowo- energetycznej państwa

Temat polityki surowcowej i energetycznej państwa był przedmiotem dyskusji członków Branży OPZZ Górnictwo i Energetyka na posiedzeniu Branży 27 listopada. Odbyło się ono już po wyborach parlamentarnych, zatem zasadna była dyskusja na temat obecnego stanu realizacji polityki energetycznej państwa oraz oczekiwań odnośnie do jej kształtu w kolejnych latach. Spotkanie, w którym wziął udział przewodniczący OPZZ, Piotr Ostrowski oraz wiceprzewodnicząca OPZZ, Barbara Popielarz poprowadził przewodniczący Branży, Dariusz Potyrała, lider Związku Zawodowego Górników w Polsce. Ekspert OPZZ, Maciej Zaboronek, przedstawił członkom Branży informację w sprawie cen uprawnień do emisji CO2 i związanego z tym wpływu na polską energetykę i sektor węglowy oraz ostatnich zmian w systemie EU ETS, które wejdą w życie w 2024; założeń Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku (PEP2040) opracowanej w 2021 roku oraz projektu aktualizacji PEP2040 z roku 2023 a także możliwych planów względem sektora energetyczno-wydobywczego nowych władz na podstawie programów i zapowiedzi partii, które najpewniej sformują koalicję rządową. W oparciu o ww. prezentację miała miejsce pogłębiona dyskusja na temat oczekiwań Branży odnośnie do kształtu polityki surowcowej i energetycznej państwa wobec zobowiązań klimatycznych przyjętych przez Polskę na forum unijnym. Przyjęto kierunkowe stanowisko w tej sprawie, które zostanie przekazane nowoutworzonemu rządowi. Kluczowy będzie rzetelny i efektywny dialog ze stroną społeczną reprezentującą pracowników zatrudnionych w sektorze. Branża otrzymała również informację w sprawnie prognoz gospodarczych w UE, w tym cen surowców i energii elektrycznej oraz zapotrzebowania na energię elektryczną. Prognozy stanowią bowiem uwarunkowania dla realizacji inwestycji niezbędnych dla przeprowadzenia transformacji klimatycznej w kolejnych latach. Zwrócono uwagę przy tym na prace Komisji Europejskiej nad reformą zarządzania gospodarczego w Unii Europejskiej. Ostateczny kształt tej reformy będzie miał wpływ na przestrzeń dla wydatków na inwestycje infrastrukturalne i społeczne państw w kolejnych latach a przez to możliwość działań na rzecz transformacji klimatycznej, w tym ochrony społeczeństwa przed jej negatywnymi skutkami. Ponadto zwrócono uwagę na te unijne inicjatywy, które mogą mieć wpływ na koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa oraz wpływać na ich konkurencyjność. W posiedzeniu Branży wziął udział również członek Parlamentu Europejskiego, Łukasz Kohut oraz poseł na Sejm RP, Dariusz Wieczorek. Pierwszy z nich przedstawił informację na temat bieżących prac Parlamentu Europejskiego w obszarach mających wpływ na kondycję sektora surowcowego i energetycznego w Polsce, w tym rezultat prac nad tzw. dyrektywą metanową. Drugi omówił sytuację polityczną po wyborach parlamentarnych oraz uzgodnienia koalicji PO, Lewicy i Trzeciej Drogi dotyczące planowanej polityki. Przedstawiciele OPZZ przypomnieli w związku z tym sztandarowe postulaty OPZZ w obszarze polityki wynagradzania pracowników, systemu podatkowego oraz emerytalnego, wskazali również na niezbędne działania w obszarze polityki gospodarczej państwa. (KP) 

Czytaj więcej

07 grudnia 2023

Spotkanie programowe EKZZ, KVPU, FPU, OPZZ, CFDT i ACV-CSC w sprawie przystąpienia Ukrainy do UE

7 grudnia w Brukseli odbyło się spotkanie programowe EKZZ, KVPU, FPU, OPZZ, CFDT i ACV-CSC w sprawie przystąpienia Ukrainy do UE. Dyskusja koncentrowała się na dialogu społecznym oraz prawach socjalnych i pracowniczych. Aktywność OPZZ w obszarze wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej to przede wszystkim poparcie i wsparcie dla obywateli Ukrainy.  8 listopada Komisja Europejska (KE) przedstawiła raport o stanie  przygotowań do wejścia do UE. EKZZ wystosowała pismo do władz UE i Ukrainy z prośbą o podjęcie działań następczych, podkreślając potrzebę zwołania szczytu partnerów społecznych wysokiego szczebla przed kolejnym szczytem UE-Ukraina oraz znaczenie wzmocnienia dialogu społecznego i wspierania związków zawodowych i partnerów społecznych. Dzięki presji wywieranej przez EKZZ raport zawiera kilka jasnych zaleceń dotyczących między innymi dialogu społecznego. Raport stwierdza między innymi, że: "Ukraina pozostaje na wczesnym etapie przygotowań w zakresie polityki społecznej i zatrudnienia. [...] Ukraina powinna w szczególności: [...] zapewnić sprzyjające środowisko dla dwustronnego i trójstronnego dialogu społecznego oraz wzmocnić potencjał partnerów społecznych; [...]". Wciąż jest wiele kwestii, które wymagają znacznej poprawy "tu i teraz".  Podczas wymiany poglądów z przedstawicielem Komisji Europejskiej Nicolasem Schmitem - Europejskim Komisarzem ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Wyrównywania Szans, liderzy dwóch ukraińskich reprezentatywnych na poziomie krajowym związków zawodowych podkreślili potrzebę lepszego stanowienia prawa. Zwrócili też uwagę na brak dialogu ze strony rządu Ukrainy, który próbuje zastąpić dialog społeczny dialogiem obywatelskim, co jest bardzo ryzykowne. Skupiono się również nad scenariuszami wobec tego, jak będzie wyglądał rynek pracy po zakończonej wojnie i jakie kroki należy podjąć już teraz, aby wzmocnić odbudowę Ukrainy. W spotkaniu programowym w Brukseli wzięli udział Tea Jarc - sekretarz  ETUC, Marie Helene Ska - prezydent AcV-CSC i Lorenzo Repetti - doradca ETUC. OPZZ reprezentowała Magdalena Chojnowska z Wydziału Międzynarodowego OPZZ.

Czytaj więcej

05 grudnia 2023

Piotr Ostrowski wiceprzewodniczącym Pan-Europejskiej Rady Generalnej (PERC)

Piotr Ostrowski został wiceprzewodniczącym Pan-Europejskiej Rady Generalnej (PERC). Wybór przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych to docenienie zaangażowania i roli OPZZ na arenie międzynarodowej. Biuro prasowe OPZZ 5 grudnia Przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski został wybrany wiceprzewodniczącym Pan-Europejskiej Rady Generalnej (PERC). PERC jest regionalną, europejską strukturą Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych ITUC. ITUC PERC – Pan-European Regional Council – składa się z 90 krajowych ośrodków stowarzyszonych z ITUC. W jego skład wchodzą: Zgromadzenie Ogólne, Komitet Wykonawczy, Komitet Sterujący i Sekretariat. Poprzez tworzenie sieci kontaktów PERC zapewnia wymianę doświadczeń i przyczynia się do podnoszenia potencjału różnych ekspertów związkowych w Europie i subregionach. Europa to nie tylko Unia Europejska. Musimy promować pokój, minimalne standardy pracy, zabezpieczenie społeczne i dialog społeczny na całym kontynencie. Musimy przy tym ściśle współpracować z Międzynarodową Organizacją Pracy!

Czytaj więcej

05 grudnia 2023

Seminarium: Migracja zarobkowa w kontekście odbudowy powojennej Ukrainy a rola związków zawodowych

5 grudnia odbyło się międzynarodowe Seminarium dotyczące migracji zarobkowej. Wzięli w nim udział przedstawiciele związków zawodowych z krajów europejskich, w tym przedstawiciele OPZZ. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych reprezentowała Natalia Kolesnik z Wydziału Międzynarodowego OPZZ i Punktu Informacji i Konsultacji dla migrantów. Nataliia opowiedziała o obecnej pracy OPZZ w zakresie migracji zarobkowej i sytuacji migrantów w Polsce i na rynku pracy oraz o swoich doświadczeniach i wyzwaniach, przed którymi stoją migranci i uchodźcy. Ukraińcy na polskim rynku pracy Polska jest krajem, który aktywnie włącza Ukraińców do swojego społeczeństwa i gospodarki, zapewniając wiele możliwości legalnego pobytu, pracy, edukacji i atrakcji kulturalnych. Dziś Polska jest drugim krajem pod względem liczby uchodźców przyjętych przez Ukrainę. Aktualnie w Polsce przebywa ok. 960 tys. uchodźców. W ostatnich latach gospodarka Polski znacznie się rozwinęła. Swój udział w tym procesie mieli także ukraińscy pracownicy. Coraz więcej obcokrajowców płaci składki do ZUS, a liczba ubezpieczonych cudzoziemców w październiku 2023 r. wyniosła prawie 1 mln 125 tys. Największą grupę wśród nich stanowią obywatele Ukrainy i Białorusi. Co dalej z ukraińskimi pracownikami po zakończeniu wojny na Ukrainie? Natalia mówiła także o powrocie Ukraińców po zakończeniu wojny. Dokładną wielkość powrotów Ukraińców po zakończeniu wojny trudno jest przewidzieć ze względu na wiele czynników. Jednak według wyników  okazało się, że 47% zamierza wrócić na Ukrainę po zakończeniu wojny. Badanie przeprowadzono w Polsce wśród młodych ludzi do 35 roku życia, którzy mieszkają na Ukrainie i przenieśli się do Polski po rozpoczęciu wojny. Młodzi ludzie chcą być na Ukrainie i uczestniczyć w odbudowie kraju. Na decyzję o powrocie wpływa wiele czynników: Stabilność na Ukrainie po wojnie. Jednym z kluczowych czynników jest stan bezpieczeństwa i stabilności na Ukrainie po zakończeniu działań wojennych. Czy Ukraina będzie w stanie zapewnić powracającym uchodźcom nie tylko bezpieczeństwo, ale także warunki do życia i rozwoju? Możliwości ekonomiczne. Ludzie będą rozważać perspektywy gospodarcze Ukrainy w porównaniu z tymi, jakie oferuje kraj, który odwiedzili. Poziom zatrudnienia, możliwości rozwoju biznesu i ogólny klimat gospodarczy będą odgrywać ważną rolę przy ich wyborze. Integracja w nowym kraju. Podczas pobytu w innym kraju uchodźcy mogli znaleźć nowe możliwości, nawiązać więzi społeczne, zdobyć wykształcenie lub zawrzeć związek małżeński. Wiele będzie zależeć od indywidualnej sytuacji każdej osoby - od "okoliczności rodzinnej". Rozumiemy, że przyszły powrót ukraińskich uchodźców z Polski na Ukrainę po zakończeniu wojny jest problemem złożonym i wieloaspektowym. Czynniki takie jak bezpieczeństwo, stabilność, możliwości gospodarcze, integracja i sytuacja osobista będą odgrywać główną rolę w decyzji każdego uchodźcy dotyczącej jego przyszłości. Państwowe i międzynarodowe programy wsparcia mogą odegrać ważną rolę w ułatwianiu ich powrotu i reintegracji na Ukrainie.

Czytaj więcej

04 grudnia 2023

Szkolenie: Sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju jako narzędzie dla ERZ

We Florencji odbyło się trzydniowe szkolenie poruszające tematykę standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju jako narzędzie dla ERZ. Uczestnicy mieli okazję poznać zasady raportowania zrównoważonego rozwoju, zapoznali się ze słownikiem raportowania w tym terminami, skrótami i ramami. Przedstawiono Standardy EFRAG, które wprowadziły uczestników w "nową sprawozdawczość", ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania standardów przez ERZ w oparciu o raportowanie zrównoważonego rozwoju. Podczas sesji szkoleniowej uczestnicy ćwiczyli krytyczną analizę raportów spółek ze szczególnym uwzględnieniem oceny istotności jako kluczowego elementu procesu. To metoda pozwalająca zidentyfikować istotne tematy które będą uwzględnione w raporcie. Szkolenie dostarczyło uczestnikom informacji o doskonałych narzędziach, jakimi dysponują Europejskie Rady Zakładowe w zakresie udziału w tworzeniu raportów, a tym samym wpływu na ich treść. Kolejnym krokiem będzie zapoznanie poszczególnych przedstawicieli ERZ-tów z otrzymanym pakietem informacji i możliwościami ich wykorzystania. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele OPZZ: Jarosław Szunejko - przewodniczący Zespołu OPZZ ds. Europejskich Rad Zakładowych i przewodniczący Rady OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Magdalena Chojnowska, koordynatorka zespołu i specjalistka z Wydziału Międzynarodowego OPZZ, Barbara Kulesza - członek ERZ ACCOR oraz Dariusz Nowosielski - wiceprzewodniczący Federacji Związków Zawodowych Przemysłu Mięsnego.

Czytaj więcej