Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Aktualności

07 marca 2023

Rozporządzenie metanowe: OPZZ apeluje do europarlamentarzystów i posłów

OPZZ nie ustaje w podejmowaniu działań zapobiegających negatywnym skutkom projektu rozporządzenia metanowego. Po apelach do Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska interweniujemy także u polskich europarlamentarzystów oraz szefów klubów w Sejmie. Maciej Zaboronek, Wydział Polityki Gospodarczej Projektowane rozporządzenie metanowe może mieć bardzo duży wpływ na rzeczywistość społeczno-ekonomiczną Polski w najbliższych kilku latach. Mimo to, temat wciąż wydaje się być nieadekwatnie mało obecny w debacie publicznej i politycznej. Wprowadzenie zapisów rozporządzenia w ostatnio przedstawianej formie nałoży nowe limity emisji metanu na kopalnie węgla kamiennego w Polsce. Planowane normy, mające wejść w życie już 1 stycznia 2027 roku, są jednak obecnie niemożliwe do spełnienia przez zdecydowaną większość zakładów. Unijne cele redukcji emisji metanu mogą w praktyce oznaczać likwidację większości kopalń węgla kamiennego w naszym kraju już w ciągu niecałych czterech lat. Polski system energetyczny absolutnie nie jest na to gotowy. Grożą nam zatem poważne problemy, które będą dotyczyć nie tylko zatrudnionych w sektorach energetycznym i wydobywczym, ale wszystkich mieszkańców Polski. Więcej na ten temat w dwóch tekstach na naszej stronie TUTAJ i TUTAJ W związku z powagą sytuacji podejmujemy kolejne działania informacyjne i zapobiegawcze. Wczoraj Wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz wysłała pismo do wszystkich polskich posłanek i posłów Parlamentu Europejskiego, którzy już niebawem, wraz z całym PE, będą głosować nad rozporządzeniem. Pismo informuje deputowanych do Europarlamentu o możliwych bardzo dużych problemach wynikających z procedowanej wersji dokumentu, jak choćby poważne zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz szybka utrata setek tysięcy miejsc pracy i nawołuje do podjęcia pilnych działań mających na celu powstrzymanie tego scenariusza. Podobne pismo otrzymali wczoraj szefowie i szefowe klubów parlamentarnych polskiego Sejmu. OPZZ apeluje w nim o dostrzeżenie skali problemu i podjęcie szerszych działań możliwych z poziomu partii, które mają swoich reprezentantów w Parlamencie Europejskim. OPZZ z uwagą śledzi dalsze losy projektu rozporządzenia metanowego i będzie podejmować kolejne niezbędne działania w tej sprawie.

Czytaj więcej

03 marca 2023

Work-life balance w Senacie

2 marca br. w Senacie RP odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej z Komisją Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, którego tematem była ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.  Ma ona na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej i wdrożenie do polskiego systemu prawa pracy postanowień dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE): w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. W trakcie dyskusji nad rozwiązaniami legislacyjnymi głos zabrał Paweł Śmigielski - dyrektor Wydziału prawno-interwencyjnego OPZZ, który przedstawił trzy główne postulaty OPZZ w obszarze zmian przedmiotowej ustawy: wprowadzenie pełnej odpłatności 5-dniowego urlopu opiekuńczego, w ściśle określonych przypadkach umożliwienie skorzystania przez jedynego rodzica dziecka z pełnego wymiaru urlopu rodzicielskiego, łącznie z jego 9 - tygodniową „nieprzenoszalną” częścią, wprowadzenie do Kodeksu pracy przepisu dotyczącego prawa pracownika do odłączenia się (prawo do bycia offline). Dwa pierwsze postulaty OPZZ zostały przyjęte przez senator Magdalenę Kochan i zgłoszone jako poprawki do ustawy. Po wystąpieniu wiceministra rodziny i polityki społecznej Stanisława Szweda, który wskazał m.in. na wielomiliardowe obciążenia budżetu państwa z tytułu ewentualnego wprowadzenia tych poprawek do ustawy, zostały one odrzucone przez komisje. Nie kończy to jednak postepowania w kwestiach zgłoszonych przez OPZZ, gdyż zgłoszenie stosownych poprawek na posiedzeniu Senatu zapowiedzieli senatorowie Magdalena Kochan i Adam Szejnfeld. (PŚ)

Czytaj więcej

03 marca 2023

Rozporządzenie metanowe: bezpieczeństwo energetyczne Polski zagrożone

Procedowane przez Parlament Europejski tzw. rozporządzenie metanowe wywołuje duży niepokój w branży górniczej. Wprowadzenie dokumentu w obecnym kształcie będzie jednak niosło negatywne skutki dla całego systemu energetycznego Polski, a co zatem idzie - dotknie wszystkich mieszkańców naszego kraju. OPZZ pilnie podjęło w tej sprawie interwencje w Ministerstwie Aktywów Państwowych oraz Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Masowe zwolnienia pracowników kopalń i branż pokrewnych, bezrobocie w regionach górniczych, ale także blackouty, ubóstwo energetyczne i ogromny problem z zapewnieniem dostaw prądu w kraju – to możliwe scenariusze wprowadzenia planowanych limitów emisji metanu dla kopalń węgla kamiennego w Unii Europejskiej. I to już na początku 2027 roku, za nieco ponad trzy i pół roku. Limity, które przewiduje dokument są praktycznie nieosiągalne przez większość kopalń węgla energetycznego w Polsce. Jednak cztery lata później mają zostać zaostrzone i objąć kolejne zakłady, a w przyszłości także te wydobywające węgiel koksowy. Obowiązująca Umowa Społeczna z roku 2021 przewiduje plan stopniowego zamykania kopalń węgla energetycznego do roku 2049. Urzeczywistnienie zakazów emisji metanu ujęte w projekcie rozporządzenia oznaczałoby konieczność płacenia ogromnych, dotkliwych kar przez długi czas lub zamknięć już w latach 2026 i 2030. To o wiele szybciej niż zakładają jakiekolwiek realne plany. Oznaczałoby to dla Polski konieczność importu bardzo dużych ilości węgla z zagranicy, gdyż system energetyczny nie przekształci się w tak krótkim czasie.  W efekcie emisje związane z wydobyciem pozostałyby na podobnym poziomie, zwiększonym jeszcze przez konieczność transportu spoza Unii. Wydobycie odbywałoby się zatem cały czas, ale nie w Polsce, która zostałaby z setkami tysięcy zwolnień pracowników i poważnym problemem społecznym oraz z zagrożeniem strategicznym wynikającym z nagłej konieczności importu większości surowców energetycznych – załamaniem bezpieczeństwa energetycznego kraju. O sprawie pisaliśmy więcej TUTAJ Rozporządzenie metanowe: OPZZ interweniuje u Jacka Sasina i Anny Moskwy W związku z tym OPZZ zwróciło się z apelem o interwencję do wicepremiera Jacka Sasina, Ministra Aktywów Państwowych oraz Anny Moskwy, szefowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska która umożliwi wzięcie pod uwagę realnych uwarunkowań technicznych i społecznych: „(…) w ocenie OPZZ, Parlament Europejski powinien ponownie przeanalizować skutki proponowanej regulacji i w toku dalszych prac uwzględnić uwagi zgłaszane przez związki zawodowe. Ostateczna wersja rozporządzenia winna zapewniać realne i możliwe do udźwignięcia przez sektor paliwowo-energetyczny limity emisji oraz odpowiednie okresy przejściowe wystarczające do należytego przygotowania infrastruktury w kopalniach i stacjach odmetanowania. Pozostawienie projektu rozporządzenia w obecnym brzmieniu zniweczy zamiar sprawiedliwej transformacji, narazi Polskę na szybkie zamknięcie większości kopalń węgla oraz skutkować będzie załamaniem systemu energetycznego kraju. W konsekwencji spowoduje kryzys społeczno-gospodarczy wielu regionów Polski, w tym wzrost bezrobocia.” W piśmie podkreślamy także, że regulacja obciąża wyjątkowo mocno tylko jeden kraj członkowski: „Warto zauważyć, że Polska byłaby w zasadzie jedynym państwem Unii Europejskiej dotkniętym rozporządzeniem w tak mocny sposób. Sprowadzałoby się to do sytuacji, w której za całe ograniczenie emisji ma odpowiadać jeden kraj członkowski, ponosząc przy tym bardzo wysokie koszty, mimo, że generalnie metan emituje się na różne sposoby w każdym kraju Wspólnoty.” OPZZ monitoruje sprawę i będzie podejmować dalsze działania mające na celu uniknięcie drastycznych konsekwencji wprowadzenia tego dokumentu w życie w naszym kraju. (MZ)

Czytaj więcej

02 marca 2023

Dolnośląskie: posiedzenie Prezydium Rady OPZZ

24 lutego 2023 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego w trybie zdalnym. Rada OPZZ Województwa Dolnośląskiego W pierwszej części spotkania przewodniczący Rady Andrzej Otręba po wcześniejszym uzgodnieniu z powiatowymi Radami OPZZ zaproponował przedstawicieli do pięciu Powiatowych Rad Rynku Pracy na Dolnym Śląsku, gdzie zakończyły się kadencje. Prezydium zatwierdziło kandydatury, a także upoważniło przewodniczącego do złożenia wniosków i podpisania umów na realizację projektów z Funduszy Norweskich oraz Komisji Europejskiej. Następnie przedstawione zostały ustalenia z narady przewodniczących Rad Wojewódzkich, która odbyła się 23 lutego, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o przygotowaniach do obchodów pierwszomajowego Święta Pracy. W kolejnej części spotkania Przewodniczący Andrzej Otręba poinformował o złożonych wnioskach do Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie firm „Karolina” w Jaworzynie Śląskiej i „Hert” w Oławie, dotyczących przeprowadzenia kontroli w sprawie przestrzegania praw pracowniczych. Następnie członkowie Prezydium zaakceptowali propozycję spotkania kierownictwa Rady Wojewódzkiej złożoną przez Nową Lewicę. Spotkanie odbędzie się 13 marca - omówione zostaną między innymi bieżące działania w sprawie zbierania podpisów pod projektem ustawy dotyczącej rent wdowich. Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego przekazał również informację o ustaleniach podejmowanych podczas posiedzeń WRDS oraz Komitetu Monitorującego, a także planowanym terminie posiedzenia Rady Wojewódzkiej.

Czytaj więcej

01 marca 2023

Apel do Członków Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego

W związku z  dzisiejszym głosowaniem w Komisji Spraw Socjalnych i Zatrudnienia Parlamentu Europejskiego  dotyczącego projektu dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego  rozwoju oraz zmieniającej dyrektywę (UE)2019/1937 (Corporate Sustainability Due Diligence Directive-CSDD) poparliśmy stanowisko Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. OPZZ skierowało też apel do  członków Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego o wysłanie wyraźnego sygnału na rzecz ochrony praw człowieka i uznanie za niezbędne poparcie poprawek włączających pełne zaangażowanie związków zawodowych i przedstawicieli pracowników w proces należytej staranności oraz rozszerzenia listy obowiązujących konwencji praw człowieka o instrumenty europejskie.  Ochrona praw człowieka jest kwestią uniwersalną i nie możemy pozwolić na to, aby rola związków zawodowych oraz przedstawicieli pracowników wraz z ich prawami i uprawnieniami przyznane na mocy międzynarodowych i europejskich przepisów została pominięta. Norbert Kusiak, Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej skomentował: "OPZZ oczekuje uchwalenia ambitnej i skutecznej dyrektywy CSDD. Powinna ona zwiększyć odpowiedzialność i rozliczalność przedsiębiorstw za negatywne skutki prowadzonej przez nie działalności. Musi także poprawić dostęp do środków ochrony prawnej dla pracowników dotkniętych negatywnymi skutkami mającymi wpływ na prawa człowieka. Dlatego negatywnie oceniamy wszelkie próby ograniczenia odpowiedzialności finansowej firm za łamanie praw człowieka, które obserwujemy w procesie legislacyjnym. Stąd nasz apel skierowany do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego o przyjęcie poprawek popieranych przez związki zawodowe". Apel OPZZ znajdziesz TUTAJ (MCh)

Czytaj więcej

01 marca 2023

Śląskie: konferencja prasowa przed zbiórką podpisów ws. Renty Wdowiej

1 marca w Bielsku Białej,  obok siedziby biura poselskiego na ulicy Nadbrzeżnej, odbyła się konferencja prasowa poprzedzająca zbiórkę podpisów pod inicjatywą obywatelską ustawy Renty Wdowiej.  Rada OPZZ Województwa Śląskiego W konferencji oprócz posła na Sejm RP Lewicy Przemysława Koperskiego i członkini Zarządu Okręgu i Rady Krajowej Lewicy Razem Magdaleny Madzi, wzięła udział także Katarzyna Juraszek – członek Prezydium i Rady OPZZ Województwa Śląskiego. Katarzyna Juraszek, oprócz zbierania podpisów pod inicjatywą obywatelską ustawy Renty Wdowiej, przedstawiła jeszcze kilka innych postulatów zmiany ustawy: wprowadzenie emerytur stażowych; 35 lat pracy dla kobiet, 40 lat pracy dla mężczyzn, podniesienie emerytury i renty minimalnej, podniesienie zasiłku pogrzebowego do 7 tys. złotych, dodatkowa waloryzacja emerytur i rent, bon senioralny, bon turystyczny senioralny w kwocie 500 zł oraz leki na receptę za 5 zł. Czym jest renta wdowia? Projekt ustawy zakłada, że po śmierci męża lub żony będzie można korzystać z renty rodzinnej i 50 proc. własnego świadczenia emerytalnego. Jak do tej pory po śmierci małżonka można otrzymywać jedynie swoje świadczenie lub przejść na rentę rodzinną w wysokości 85 proc. świadczenia po zmarłym.

Czytaj więcej

01 marca 2023

Śląskie: posiedzenie Prezydium Rady OPZZ Województwa Śląskiego

27 lutego w Katowicach, w siedzibie Centrum Biurowego Plac Grunwaldzki, odbyło się posiedzenie Prezydium Rady OPZZ Województwa Śląskiego.  Rada OPZZ Województwa Śląskiego W posiedzeniu oprócz członków Prezydium Rady wzięli udział: Błażej Mądrzycki, wiceprzewodniczący OPZZ oraz Piotr Dubrownik, przewodniczący WKR OPZZ Województwa Śląskiego. Omówiono m.in. sprawy bieżące Rady Wojewódzkiej, zbieranie podpisów pod projektem ustawy dot. renty wdowiej, obchodów Święta Pracy czy powołania Zespołów Problemowych OPZZ w kadencji 2022-2027. Po posiedzeniu Prezydium odbyło się spotkanie z przedstawicielami Nowej Lewicy. Obecni byli: Justyna Gabzdyl, Maciej Kopiec, Jerzy Woźniak Marcin Grzybowski i Łukasz Komoniewski. Głównymi tematami tego spotkania były sprawy związane z: rentą wdowią, Świętem Pracy 1 maja oraz współpracą podczas nadchodzących wyborów.

Czytaj więcej

01 marca 2023

Piotr Ostrowski, Elżbieta Aleksandrowicz i Michał Lewandowski w składzie Rady Dialogu Społecznego

Przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski oraz Elżbieta Aleksandrowicz, przewodnicząca Branży OPZZ "Usługi Publiczne" i Michał Lewandowski, przewodniczący Branży OPZZ „Handel, Usługi, Kultura i Sztuka” zostali powołani w skład Rady Dialogu Społecznego. Biuro prasowe OPZZ We wtorek 28 lutego Prezydent RP Andrzej Duda uroczyście powołał w skład Rady Dialogu Społecznego (RDS) przedstawicieli ze strony organizacji związkowych troje przedstawicieli OPZZ: Piotra Ostrowskiego, Elżbietę Aleksandrowicz i Michała Lewandowskiego. Rada Dialogu Społecznego to najważniejsza instytucja krajowego dialogu społecznego w Polsce. Stanowi forum współpracy i dialogu trójstronnego strony pracowników, strony pracodawców oraz strony rządowej. RDS zastąpiła działającą od 1994 r. Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno–Gospodarczych. . . . . . . . zdjęcie: Przemysław Keler, KPRP

Czytaj więcej

28 lutego 2023

Renta wdowia: zbiórka podpisów pod projektem ustawy

Zachęcamy do zaangażowania się w zbiórkę podpisów pod projektem ustawy na rzecz wprowadzenia tzw. renty wdowiej, która ma na celu poprawienie sytuacji materialnej samotnych wdów i wdowców. Postulat stanowi jeden z punktów programu Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych na lata 2022-2027, a OPZZ wchodzi w skład Komitetu obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej na rzecz wprowadzenia tego rozwiązania. Projekt zakłada, że w przypadku śmierci współmałżonka pozostała przy życiu osoba mogłaby zachować swoje świadczenie i powiększyć je o 50 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku i 50 proc. swojego świadczenia. Obecnie renta rodzinna w przypadku, gdy umrze jeden ze współmałżonków, wynosi 85 proc. wyższego świadczenia. Samotne wdowy i samotni wdowcy po śmierci współmałżonka samodzielnie opłacają koszty stałe utrzymania gospodarstwa domowego, np. energii elektrycznej.  Dzięki rencie wdowiej będzie ich stać na pokrycie tych kosztów, a ich sytuacja materialna nie pogorszy się radykalnie. Większość samotnych seniorów stanowią wdowy, na projekcie zyskają przede wszystkim kobiety, których przeciętne emerytury są ok. 1000 zł niższe niż przeciętne emerytury mężczyzn. OPZZ zachęca do włączenia się w zbiórkę podpisów pod projektem ustawy. Listy poparcia znajdują się w biurach zakładowych organizacji związkowych OPZZ, w biurach Rad Wojewódzkich OPZZ oraz w siedzibie OPZZ w Warszawie, gdzie należy przekazywać wszystkie zebrane podpisy. Zbiórka potrwa do końca marca 2023 roku. Link do katalogu zawierającego dokumenty niezbędne do zbierania podpisów oraz plakaty i grafiki, które powinny ułatwić zbieranie podpisów (katalog może zostać uzupełniony w późniejszym terminie) TUTAJ W zbiórkę podpisów aktywnie zaangażowała się już Rada OPZZ Województwa Opolskiego: zdjęcia: Radio Opole

Czytaj więcej