Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Aktualności

27 października 2023

Ruszył kolejny etap Programu wsparcia firm energochłonnych

Ruszył kolejny etap wsparcia firm energochłonnych. OPZZ działał na rzecz uruchomienia przez rząd programu wsparcia dla tego rodzaju firm na forum Rady Dialogu Społecznego. Treść rządowego programu „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.” i regulaminy udzielenia wsparcia są dostępne na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii pod poniższym adresem: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/pomoc-dla-przemyslu-energochlonnego-zwiazana-z-cenami-gazu-ziemnego-i-energii-elektrycznej-w-2023-r Nabór do Programu rozpoczął się do Programu rozpoczął się dziś tj. 25 października 2023 i potrwa do 8 listopada 2023 r. (14 dni). Informacja o Naborze jest dostępna na stronach Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz operatora programu – Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. https://www.gov.pl/web/nfosigw/ogloszenia Wnioski należy składać są w formie elektronicznej przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, dostępnego pod adresem: https://www.gov.pl/web/nfosigw/generator-wnioskow-o-dofinansowanie Program został opracowany na podstawie ustawy z 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024 r. Do udziału w programie uprawnionych jest ok. 3 000 firm prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. Przedsiębiorstwa energochłonne mogą ubiegać się o pomoc podstawową albo zwiększoną. Pomoc podstawową będzie mógł uzyskać każdy przedsiębiorca energochłonny działający w sektorze wydobywczym i przetwórstwa przemysłowego, a pomoc zwiększoną te firmy, które działają w sektorach szczególnie narażonych na utratę konkurencyjności. Budżet Programu to 5,5 mld zł. (KP)

Czytaj więcej

26 października 2023

OPZZ na obchodach święta narodowego Austrii

26 października 1955 roku został podpisany układ dotyczący neutralności i niepodległości Austrii. W 10. rocznicę radni Austrii podjęli decyzję o mianowaniu tego dnia Świętem Narodowym. Relacje polsko-austriackie układają się bardzo dobrze. Jesteśmy obecnie równorzędnymi partnerami. Nasze relacje można określić nie tylko biorąc pod uwagę obszar merytorycznej współpracy opartej o racjonalność, efektywność i bezkonfliktowość na płaszczyźnie politycznej, lecz także w wymiarze gospodarczym i kulturze. To samo przejawia się  poprzez współpracę  OPZZ z  Austriacką Federacją Związków Zawodowych (ÖGB). ÖGB jest organizacją bezpartyjną, choć starając się osiągnąć swoje cele, wywiera wpływ na politykę. ÖGB tak samo jak i OPZZ pełni ważną funkcję w  swoim kraju w opracowywaniu nowych przepisów: inicjuje opracowywanie projektów ustaw i zapewnia polityczne przeglądy i komentarze do projektów przedłożonych przez inne organy, które są następnie włączane do procesu decyzyjnego. W dniu dzisiejszym  na zaproszenie Ambasadora Austrii  Andreasa Stadlera OPZZ wzięło udział w uroczystości  z okazji Święta Narodowego Republiki Austrii. OPZZ reprezentowała Magdalena Chojnowska z Wydziału  Międzynarodowego OPZZ. Wszystkim Austriakom składamy najlepsze życzenia!

Czytaj więcej

25 października 2023

Posiedzenie Zespołu OPZZ ds. gospodarki i finansów publicznych 12.10.2023

12 października za pośrednictwem programu ZOOM, odbyło się posiedzenie Zespołu ds. gospodarki i finansów publicznych. Przedmiotem obrad Zespołu były zagadnienia dotyczące: projektu budżetu państwa na rok 2024, w tym wynagrodzeń pracowników sektora publicznego oraz polityki klimatycznej i sprawiedliwej transformacji. Członkowie Zespołu zapoznali się ze stanowiskiem OPZZ w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok 2024, które zaprezentował dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej w Biurze OPZZ, Norbert Kusiak. Jednym z elementów opinii OPZZ była kwestia wynagradzania pracowników sektora publicznego i postulaty w zakresie wzrostu ich płac.  Zespół przyjął Stanowisko zawierające poparcie działań OPZZ na rzecz podniesienia wynagrodzeń pracowników sektora publicznego oraz deklarację gotowości Zespołu do merytorycznego wsparcia działań Kierownictwa OPZZ w tym zakresie. Treść Stanowiska przedstawiła Katarzyna Pietrzak, ekspert OPZZ. Członkom Zespołu została przedstawiona również informacja na temat polityki klimatycznej oraz sprawiedliwej transformacji. Prezentację w tym temacie wygłosił Maciej Zaboronek, ekspert OPZZ ds. polityki klimatycznej.

Czytaj więcej

25 października 2023

Dolnośląskie: szkolenie dla zakładowych organizacji związkowych

Rada OPZZ Województwa Dolnośląskiego zorganizowała szkolenie dla przewodniczących i członków zarządów zakładowych organizacji związkowych. W trzydniowym szkoleniu w Szklarskiej Porębie wzięło udział 80 uczestników.  Rada OPZZ Województwa Dolnośląskiego W szkoleniu uczestniczył wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin,  który omówił rolę dialogu społecznego na szczeblu krajowym oraz przekazał bieżące informacje dotyczące tematów poruszanych na posiedzeniach Rady Dialogu Społecznego. Podczas szkolenia Piotr Dubrownik – wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej OPZZ przedstawił i omówił problematykę finansów organizacji związkowych, natomiast inspektorzy PIP opowiedzieli o stresie w miejscu pracy i wypaleniu zawodowym. Na zakończenie szkolenia przewodniczący Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego Andrzej Otręba podsumował i przedstawił bieżące problemy omawiane na posiedzeniach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego oraz aktualną sytuację na dolnośląskim rynku pracy.

Czytaj więcej

25 października 2023

XX Dzień Związkowca w Katowicach

21 października na Wydziale Prawa i Administracji UŚ odbyły się jubileuszowego obchody XX Dnia Związkowca, święto wszystkich Członków Związku Nauczycielstwa Polskiego, organizowane każdego roku przez Zarząd Okręgu Śląskiego ZNP, XX obchody zorganizowano wspólnie z Radą Uczelnianą ZNP w UŚ.  Podczas uroczystości wiceprzewodniczący Błażej Mądrzycki otrzymał z rąk prezesa ZNP Sławomira Broniarza odznaczenie związkowe – Złotą Odznakę.  Złota Odznaka ZNP to najwyższe wyróżnienie Związku Nauczycielstwa Polskiego nadawane przez Zarząd Główny za szczególne osiągnięcia w działalności związkowej, społecznej, oświatowej i naukowej, przyczyniające się do podniesienia rangi zawodu nauczyciela i pozostałych pracowników oświaty. Podczas uroczystości zostały również wręczone odznaka honorowa „Za zasługi dla OPZZ”, która przyznawana jest dla szczególnie zasłużonych w działalności związkowej na rzecz OPZZ, organizacji członkowskich lub ruchu związkowego. Odznaczenia wręczyli Błażej Mądrzycki oraz kol. Wacława Czerkawskiego - przewodniczącego Rady OPZZ Województwa Śląskiego.

Czytaj więcej

24 października 2023

OPZZ na obchodach 90-lecia ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych świętuje 90-lecie. 24 października, w Dniu Pracownika ZUS, odbyły się uroczyste obchody jubileuszu, w których uczestniczył Przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski. Biuro Prasowe OPZZ We wtorek 24 października w warszawskiej siedzibie ZUS rozpoczęły się obchody jubileuszowe 90. rocznicy utworzenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Piotr Ostrowski, przewodniczący OPZZ złożył gratulacje i życzenia na ręce Gertrudy Uścińskiej, prezes ZUS. Z okazji jubileuszu 90-lecia powstaniaZakładu Ubezpieczeń Społecznychna ręce Pani Prezes Gertrudy Uścińskiejskładam serdeczne gratulacje dla wszystkich pracowników. W czasach szybko zachodzących zmian, czerpiąc z wieloletniej tradycji, Zakład Ubezpieczeń Społecznych nieustannie się rozwija. To bez wątpienia zasługa wysokich kompetencjioraz nieocenionej pracy i wysiłku całego zespołu. Życzę Państwu wielu podobnych rocznic i jubileuszy,które będą napawały dumą oraz radością z pełnionej misji.Niech codzienna praca będzie źródłem zawodowej oraz osobistej satysfakcji. Z życzeniami wszelkiej pomyślności,Piotr Ostrowski, Przewodniczący OPZZ

Czytaj więcej

24 października 2023

Young European Trade Union Leaders training: związkowcy z OPZZ z wizytą w Słowenii

W dniach 17-20 października w Lubljanie odbyła się kolejna, druga część szkolenia „Young European Trade Union Leaders training”. To intensywny kurs, który porusza szeroką gamę tematów związanych z funkcjami liderskimi w związkach zawodowych.  Podczas spotkań uczestnicy z każdego kraju Unii Europejskiej mieli okazję wymienić się doświadczeniami związanymi z pracą w związkach zawodowych, warunkami pracy i płacy oraz działaniami podejmowanymi na różnych poziomach organizacji (lokalnym, regionalnymi i krajowym).  Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych po raz kolejny reprezentowali: Natalia Walkowiak (Związek Zawodowy Inżynierów i Techników), Grzegorz Tomal (Związek Zawodowy Inżynierów i Techników)  oraz Krzysztof Szaj (Związek Zawodowy Strażaków "FLORIAN"). W trakcie szkolenia uczestnicy brali udział w sesjach dotyczących min. kompetencji liderskich, komunikacyjnych oraz stylu zarządzania Lidera Organizacji Związkowych.  Głównym punktem szkolenia była prezentacja badań z zakresu ustalonego podczas pierwszej sesji szkoleniowej w Brukseli- zespół Natalii oraz Krzysztofa zaprezentował referat „Participation of young people in trade unions”. Przedstawiał on powody, dla których młodzi pracownicy niechętnie wstępują do związków zawodowych. Najważniejsze z nich to: brak odpowiednich informacji o działalności związkowej podczas edukacji szkolnej oraz strach przed tymi pracodawcami, którzy niechętnie widzą działalność związkową w swoich miejscach pracy.  Z kolei zespół Grzegorza omawiał badania z zakresu „Just tansition”. Koncepcja "Sprawiedliwej Transformacji" zyskuje na popularności na całym świecie, gdy narody zmagają się z wyzwaniami związanymi z przejściem od paliw kopalnych do odnawialnych źródeł energii. Ta transformacja nie dotyczy tylko technologii i infrastruktury, ale również zapewnienia, że zmiana nie pozostawi w tyle pracowników, społeczności i regionów, które są mocno zależne od przemysłu paliw kopalnych. Zagadnienie omawiano na przykładzie Polski, Hiszpanii, Słowenii oraz Łotwy.  Po powrocie ze szkolenia zespoły będą kontynuowały swoje badania w celu określenia zbieżności uzyskanych wyników z wytycznymi ETUC ACTION PROGRAMME 2023-2027. Finalne prace będą prezentowane w kwietniu 2024 władzom European Trade Union Institute.Kurs był realizowany w Centrum Szkoleniowym Związku Wolnych Związków Zawodowych Słowenii - Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS). ZSSS to dobrowolna i demokratyczna organizacja, niezależna od partii politycznych, parlamentu, rządu i wspólnot religijnych, założona 6 kwietnia 1990 roku. Stowarzyszenie jest finansowane wyłącznie z opłat członkowskich i prac projektowych. Umowy społeczne i inne porozumienia dotyczące wynagrodzeń i konkretnych spraw gospodarczych i społecznych są zawierane w ramach partnerstwa trójstronnego. ZSSS ma przedstawicieli we wszystkich instytucjach zabezpieczenia społecznego oraz trzech przedstawicieli w radzie narodowej.  Związki zawodowe w Słowenii  Słoweńskie związki zawodowe rozwijały się jako część austriackich związków zawodowych już pod koniec XIX wieku. Zaczęły od organizacji edukacyjnych i samopomocowych, stopniowo przekształcając się w organizacje reprezentujące prawa pracowników. Poprawki do ustawodawstwa pracy pod koniec lat 80. stanowiły podstawę dla rozwoju negocjacji zbiorowych jako podstawowego narzędzia w stosunkach przemysłowych.  Do 1988 roku istniała tylko jedna organizacja związkowa, chociaż zmiany w ruchu związkowym już się rozpoczęły. W 1990 roku zaczęto wprowadzać pluralizm związkowy.Dziś w Słowenii działa siedem reprezentatywnych konfederacji związków zawodowych, a oprócz tego 28 związków zawodowych reprezentujących poszczególne sektory lub zawody. W pierwszej połowie lat 90. członkostwo w związkach zawodowych spadło do około 60% aktywnej populacji Słowenii. W drugiej połowie lat 90. związki zawodowe straciły około jednej trzeciej swoich członków.  W 1998 roku wskaźnik członkostwa w związkach zawodowych spadł do 42,8% i od tego czasu utrzymuje się na względnie stałym poziomie. W 2009 roku nowe dane wykazały dalszy spadek członkostwa do około 27%. Niemniej jednak należy podkreślić, że wskaźnik członkostwa w związkach zawodowych wśród aktywnej populacji jest najwyższy wśród nowych państw członkowskich UE i przewyższa nawet wiele starych państw członkowskich UE

Czytaj więcej

24 października 2023

Mazowieckie: posiedzenie Rady OPZZ Województwa Mazowieckiego

We wtorek 24 października odbyło się trzecie w tym roku posiedzenie Rady OPZZ Województwa Mazowieckiego z udziałem przewodniczących Rad Powiatowych OPZZ oraz członków Komisji Rewizyjnej. W posiedzeniu udział wzięli członkowie kierownictwa OPZZ - wiceprzewodniczący Barbara Popielarz i Błażej Mądrzycki, a także dyrektor Wydziału Prawno-Interwencyjnego OPZZ Paweł Śmigielski. Rada OPZZ Województwa Mazowieckiego Wiceprzewodniczący omówili najważniejsze inicjatywy podejmowane przez OPZZ w ostatnich miesiącach. Paweł Śmigielski przedstawił zmiany w przepisach prawa pracy. Przewodnicząca Halina Poszytek przedstawiła sprawozdanie z pracy biura Rady w ostatnim okresie. Dyskutowano nad sytuacją w sektorze finansów publicznych, wspomniano o obietnicach wyborczych. Podsumowano szkolenie, które odbyło się pod koniec września. Zaplanowano kolejne posiedzenie Rady na 15 grudnia.

Czytaj więcej

23 października 2023

Stanowisko OPZZ Konfederacja Pracy i Branży OPZZ HUKiS ws. handlu w niedzielę

Szanowni Państwo, w związku z wzmożonym pojawieniem się informacji dotyczących ewentualnych zmian w przepisach regulujących handel w niedzielę w przestrzeni publicznej oraz mediach, przekazujemy stanowisko OPZZ Konfederacja Pracy oraz Branży Handel, Usługi, Kultura i Sztuka Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Pismo do pobrania tutaj

Czytaj więcej

23 października 2023

Oświadczenie kierownictwa OPZZ o konieczności zaprzestania izraelskich ataków na ludność palestyńską i wszczęcia rzeczywistego procesu pokojowego

Oświadczenie kierownictwa OPZZ o konieczności zaprzestania izraelskich ataków na ludność palestyńską i wszczęcia rzeczywistego procesu pokojowego  Kierując się wartościami przyświecającymi reprezentowanemu przez nas ruchowi związkowemu – wolności i równości wszystkich ludzi oraz ich prawa do życia w pokoju – solidaryzujemy się z apelem palestyńskich związków zawodowych o położenie kresu wsparciu i legitymizacji izraelskich ataków na ludność palestyńską.  Wzywamy władze RP do zerwania współpracy wojskowej z Izraelem do momentu przerwania bombardowań Strefy Gazy i podejmowanych innych działań zbrojnych przeciw palestyńskim cywilom oraz przystąpienia przez władze izraelskie do rzeczywistego procesu pokojowego z Palestyńczykami. Nie możemy milczeć w obliczu tysięcy ofiar bombardowań, w tym wielu dzieci, równania z ziemią całych dzielnic mieszkalnych, potęgowania katastrofy humanitarnej poprzez odcinanie dostaw paliwa, elektryczności, wody, żywności i środków medycznych oraz w obliczu przymusowych przesiedleń setek tysięcy ludzi mających znamiona czystki etnicznej.  Dość już śmierci niewinnych ludzi jakiejkolwiek narodowości!  Pokój między ludźmi różnych wyznań i narodowości jest możliwy. Czas zakończyć spiralę przemocy, czego podstawowym warunkiem jest położenie kresu kolonializmowi, okupacji i apartheidowi, z którymi od dziesięcioleci mierzą się Palestyńczycy.  Kierownictwo OPZZ

Czytaj więcej