Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Aktualności

21 marca 2024

Wizyta Przewodniczącego Fundacji im. Friedricha Eberta Martina Schulza w OPZZ

Dzisiaj gościliśmy w OPZZ delegację z Fundacji im. Friedricha Eberta na czele z przewodniczącym fundacji oraz byłym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Martinem Schulzem.  Podczas spotkania zostały omówione powstałe związki zawodowe w Tesli w Niemczech, polityka społeczna i sytuacja na rynku pracy w Polsce, oraz współpraca Fundacji im. Friedricha Eberta i OPZZ.  W trakcie wizyty Przewodniczący Schulz otrzymał także zdjęcie z demonstracji pierwszomajowej z 2014 roku w Warszawie, w której brał udział.

Czytaj więcej

21 marca 2024

Posiedzenie Rady OPZZ Branży 'Usługi Publiczne'

20 marca 2024r. odbyło się posiedzenie Rady OPZZ Branży Usługi Publiczne, któremu przewodniczyła Elżbieta Aleksandrowicz Przewodnicząca Branży i Wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin. Tematami obrad były: -Protesty rolników i przedstawienie stanowiska OPZZ -Pracownicy samorządowi - omówienie sytuacji płacowej i problemów pracowniczych -Omówienie sytuacji płacowej i problemów pracowników sfery finansów publicznych i państwowej sfery budżetowej - realizacja wypłat podwyżek  wynagrodzeń w 2024r. oraz oczekiwania i uzgodnienie wspólnego stanowiska co do wysokości podwyżek w 2025 roku -Współpraca związków zawodowych zrzeszonych w ramach Rady OPZZ Branży Usługi Publiczne z Radami Wojewódzkimi OPZZ -Sprawy bieżące Branży „Usługi Publiczne” Ponadto przedstawiono proponowane rekomendacje OPZZ w sprawie rocznego wskaźnika przyrostu wynagrodzeń u przedsiębiorców w 2024 roku.

Czytaj więcej

13 marca 2024

Turów z problemem

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił dziś decyzję środowiskową dla dalszej działalności górniczej w kopalni węgla brunatnego Turów. Stwarza to niepewność co do działalności całego kompleksu odpowiadającego za znaczną część produkcji energii w naszym kraju. Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ) określająca środowiskowe uwarunkowania dalszej eksploatacji złoża węgla brunatnego w Turowie jest niezbędna by przedłużyć koncesję na działalność kopalni do roku 2044, a tym samym umożliwić pracę pobliskiej elektrowni. Jednak dziś decyzja została przez WSA uchylona. Sędzia Jarosław Łuczaj, który prowadził sprawę powiedział: "Pragnę podkreślić, że rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie nie powoduje wstrzymania funkcjonowania, czy wręcz zamknięcia kopalni Turów, bo decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji danego przedsięwzięcia jest jednym z wymogów wydania dalszych decyzji administracyjnych koniecznych w procesie inwestycyjnym". Jednak stara koncesja obowiązuje do roku 2026 i bez nowej działalność kompleksu po tej dacie formalnie byłaby niemożliwa, a czasu jest niewiele. Już w ubiegłym roku OPZZ odnosiło się do kwestii ostrzegając przez możliwymi fatalnymi skutkami zaniedbań w procesach związanych z koncesją. Stanowisko w tej sprawie podjęła Rada OPZZ i zostało ono przesłane do ówczesnego Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Rada zwracała uwagę, że: „(…) w kopalni, elektrowni i spółkach zależnych kompleksu Turów zatrudnionych jest niemal 5 tysięcy ludzi, a liczba osób, pośrednio związanych z działalnością kopalni sięga kilkudziesięciu tysięcy. To zdecydowanie największy pracodawca nie tylko w gminie Bogatynia, ale w całej południowo-zachodniej części Dolnego Śląska odpowiadający także za wielomilionowe wpływy podatkowe wspierające lokalne samorządy.” Poza lokalnym wymiarem społecznym Rada podkreślała też ten ogólnokrajowy: „Elektrownia Turów odpowiada za produkcję około 8% energii elektrycznej w Polsce, a także większości ciepła systemowego dla okolicznych miejscowości. Pobliska kopalnia jest jej integralnym elementem, bez którego kilka milionów mieszkańców Polski byłoby zagrożonych brakami energii, a wstrzymanie pracy Turowa byłoby zauważalne w całym europejskim systemie energetycznym.” Waga sprawy jest więc bardzo duża i do podobnych zaniedbań nie powinno dojść. Według WSA konkretną przyczyną uchylenia decyzji był problem z umową zawartą między rządami Polski a Republiki Czeskiej o współpracy w zakresie odnoszenia się do skutków wynikających z eksploatacji kopalni. Umowę podpisano 3 lutego 2022 roku. GDOŚ w swojej decyzji nie wziął tego aspektu pod uwagę, a wg. sądu musiał to zrobić. Pełna treść stanowiska Rady OPZZ z 21 czerwca 2023 dostępna TUTAJ. MZ

Czytaj więcej

13 marca 2024

Otwarte posiedzenie Prezydium Rady OPZZ Województwa Mazowieckiego

Przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Mazowieckiego Halina Poszytek zaprasza na otwarte posiedzenie Prezydium Rady OPZZ woj. Mazowieckiego w dniu 20 marca 2024r. o godz. 11.30 (sala im. J. Guza, II piętro), w którym wezmą udział Członkowie Związku kandydujący w wyborach samorządowych 2024. Ponadto w spotkaniu będą uczestniczyć wiceprzewodniczący OPZZ: Barbara Popielarz i Sebastian Koćwin oraz dyrektor wydziału prawnego OPZZ Paweł Śmigielski. Kandydatki i Kandydaci zaprezentują swoje programy wyborcze. Będziemy mogli podyskutować nt. ważnych spraw pracowniczych jak również kwestii nurtujących lokalne środowiska. Zaproszenie możne pobrać TUTAJ

Czytaj więcej

13 marca 2024

W trosce o Sprawiedliwy Ład dla Ludzi Pracy

Przedstawiciele zespołu problemowego OPZZ ds. Europejskich Rad Zakładowych spotkali się w dniu 7 marca 2024 r. z posłem do Parlamentu Europejskiego, panem Markiem Baltem, z  Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów. Rozmawiano o sprawach związanych z procedowaniem dossierów w Unii Europejskiej i ich uchwalaniem oraz ich wdrażaniem i stosowaniem na poziomie krajowym, jak również dialogiem społecznym, niskim poziomem układów zbiorowych oraz aktualnej sytuacji związanej z zielonym ładem. Po rozmowach został przesłany manifest EKZZ przed wyborami do Europarlamentu pod tytułem:  W trosce o Sprawiedliwy Ład dla Ludzi Pracy Manifest na wybory do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku.

Czytaj więcej

13 marca 2024

Konferencja Europejskiego Centrum Kompetencji Partycypacji Pracowniczej (EWPCC) 2024: Partycypacja pracownicza 20 lat po rozszerzeniu UE na wschód.

Dokładnie 20lat temu Unia Europejska rozszerzyła się na Wschód o 10 nowych krajów członkowskich. Było to największe jednorazowe poszerzenie UE w całej historii, historyczne wydarzenie, jakim było powitanie w sumie 11 nowych członków z Europy Środkowej i Wschodniej oraz symboliczne ponowne zjednoczenie Europy po dziesięcioleciach podziałów. Jednakże, jeśli spojrzymy na stan partycypacji pracowników, wciąż możemy mówić o ostrym podziale między Wschodem a Zachodem. Podkreślono znaczenie, jakie przystąpienie do UE miało dla Europy Środkowej, zarówno pod względem postępu legislacyjnego na poziomie krajowym dotyczącego praw pracowniczych, dialogu społecznego i demokracji w miejscu pracy, jak i legislacji unijnej odnoszącej się do informacji i konsultacji, zwłaszcza w kontekście Europejskich Rad Zakładowych. Współpraca z Zarządem Centralnym, Radą Pracowniczą/Pracowników, a także związkami zawodowymi i pracownikami, stanowiła istotny element tego procesu. Podczas Konferencji uczestnicy dzielą się swoimi doświadczeniami z zakresu informacji, konsultacji i partycypacji pracowników w ostatnich 20 latach w krajach członkowskich UE z Europy Środkowej i Wschodniej. Dyskusje dotyczące demokracji w miejscu pracy, prowadzone z perspektywy przedstawicieli pracowników i związków zawodowych, skłoniły do wniosku, że nadal oczekuje się zrównania płac na zasadzie wzajemnego zaufania i poczucia bezpieczeństwa pracy. Poruszono także kwestię potrzeby wzmocnienia współpracy międzynarodowej w celu podjęcia działań mających na celu wzmocnienie demokracji w pracy na terenie całej Unii Europejskiej. Okrągły stół przedstawicieli pracowników i związków zawodowych z krajów członkowskich Europy Środkowej i Wschodniej stanowił szczegółowy przegląd sytuacji prawnej i praktycznej demokracji w pracy, a także platformę do refleksji i wymiany doświadczeń. Podczas konferencji przedstawiciele OPZZ wzięli udział. Marcin Grzybowski, panelista z OPZZ, przedstawił sytuację polskiego dialogu społecznego oraz jego funkcjonowanie w ostatnich latach na forum Rady Dialogu Społecznego oraz w Wojewódzkich Radach Dialogu Społecznego. Magda Chojnowska,  Wydział Międzynarodowy OPZZ

Czytaj więcej

12 marca 2024

Wspólnie z ETUI o BHP i młodych związkowcach

Regionalne Forum BHP na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia w pracy jest cenną inicjatywą organizowaną przez Europejski Instytut Związków Zawodowych (ETUI), od kilkunastu lat kierowaną do przedstawicieli i przedstawicielek związkowych krajów Europy Bałtyckiej i Krajów Grupy Wyszehradzkiej. W dniach 7 – 8 marca br. OPZZ było gospodarzem międzynarodowego spotkania ETUI. OPZZ od kilkunastu lat bierze udział w spotkaniach poświęconych wymianie doświadczeń i dobrych praktyk oraz działań związków zawodowych w obszarze bezpieczeństwa pracy. Tegoroczne forum bezpieczeństwa pracy, z udziałem związkowców i związkowczyń z Polski, Węgier, Ukrainy, Czech, Estonii, Litwy poszerzono o problematykę działań wspierających zainteresowanie BHP wśród młodych związkowców i rozpowszechniających ich wiedzę o BHP, motywując młodych pracowników do wstępowania w szeregi związkowe.  OPZZ przedstawiło związkowy punkt widzenia w obszarze priorytetów bezpieczeństwa pracy oraz transformacji klimatycznej i wyzwań dla związków zawodowych. Część związaną z bezpieczeństwem pracy i polski punkt widzenia zaprezentowały wspólnie: Renata Górna i przedstawicielka NSZZ ,,S” Paulina Barańska podkreślając polskie, związkowe priorytety krajowe w tym obszarze. Wskazałyśmy m.in. na wyzwania związane z branżą budowlaną, pracownikami ukraińskimi i tymczasowymi w kontekście niepracowniczych form zatrudnienia, a także zagadnienia dot. zdrowia psychicznego w pracy i roli dialogu społecznego w obszarze bezpieczeństwa pracy. Z kolei ekspert OPZZ ds. polityki klimatycznej Maciej Zaboronek przedstawił obecne i nadchodzące zmiany na rynku pracy obejmujące m.in. przemiany energetyczne, ale także inne sfery gospodarki, na które mają one wpływ. Zwracał m.in. uwagę na bardzo szybki wzrost zatrudnienia w nowych branżach, takich jak fabryki baterii czy obsługa branży fotowoltaicznej i związane z tym nasilenie nowych zagrożeń dla bezpieczeństwa pracowników (kontakt z chemikaliami, praca na wysokości). Dodatkowo, perspektywę pracowników migracyjnych oraz działań związanych z pomocą uchodźcom ukraińskim przedstawiła przedstawicielka OPZZ w komisji ds. migracji Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ) Milena Kłoczkowska. Spotkanie poświęcono także praktycznym warsztatom skierowanym do młodych na temat motywowania i zachęcania ich do wstępowania do związków zawodowych i szerzenia wiedzy o prawach pracowniczych, w tym o bezpieczeństwie w pracy. Warsztaty poprowadziła trenerka związkowa Ola Latocha. RG/ MZ/ DP

Czytaj więcej

11 marca 2024

Inauguracyjne Posiedzenie Rady ds. Kobiet na Rynku Pracy

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej miało miejsce inauguracyjne spotkanie Rady ds. Kobiet na Rynku Pracy w sobotę, 9 marca. Ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk wyraziła przekonanie, że zaangażowanie uczestniczek i uczestników przyczyni się do ulepszenia projektów, a przede wszystkim do uwzględnienia sytuacji, pozycji oraz perspektyw kobiet, które nadal doświadczają dyskryminacji i nierównego traktowania, zwłaszcza w kontekście rynku pracy, w treści proponowanych projektów legislacyjnych. W skład reprezentacji OPZZ wchodzą wiceprzewodnicząca Barbara Popielarz, Wiceprezes ZNP Urszula Woźniak, ekspertka z wydziału polityki społecznej Katarzyna Duda, oraz Przewodniczący Zarządu Krajowego Konfederacji Pracy Michał Lewandowski.

Czytaj więcej

08 marca 2024

Pożegnaliśmy Wita Majewskiego

Pożegnaliśmy wiceprzewodniczącego OPZZ (1990-1994), członka Zarządu Głównego ZNP, Posła na Sejm RP I,II i III kadencji, uczestnika obrad Okrągłego Stołu doktora Wita Majewskiego. 

Czytaj więcej

06 marca 2024

Posiedzenie Zespołu ds. równości

W dniu 6 marca 2024 r. w siedzibie OPZZ odbyło się posiedzenie Zespołu ds. równości. Przedmiotem posiedzenia były zagadnienia dotyczące równego traktowania osób w sferze gospodarczej i społecznej. Posiedzenie poprowadziła przewodnicząca Zespołu, Barbara Kutrowska. W posiedzeniu Zespołu uczestniczyła pani Weronika Marczuk, działaczka społeczna, która przedstawiła informacje na temat sytuacji kobiet w Ukrainie oraz działania na rzecz obywateli Ukrainy prowadzonych w Polsce. Ze względu na cele statutowe Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych oraz jego aktywność wymieniono informacje na temat możliwej przestrzeni do wspólnych inicjatyw społecznych. Organizacje, których liderką jest pani Weronika Marczuk, są organizacjami pożytku publicznego , zatem możliwe jest odprowadzenie na ich rzecz 1,5% podatku PIT. Oznaczenie w rozliczeniu PIT, że podatek jest z OPZZ spowoduje, że środki z podatku będą kierowane na inicjatywy organizowane wspólnie z OPZZ. Wiceprzewodnicząca OPZZ, Barbara Popielarz, przedstawiła informację na temat sytuacji kobiet na rynku pracy, w tym w obszarze wynagrodzeń. Zwróciła przy tym uwagę na konieczność dalszego inicjowania przez związki zawodowe zrzeszone w OPZZ weryfikacji w zakładach pracy przestrzegania zasady równa płaca na tą samą pracę oraz działań na rzecz likwidacji luki płacowej. Na poziomie unijnym przyjęto dyrektywę, która ma wzmocnić transparentność systemu wynagradzania pracowników, jednak już teraz, korzystając z uprawnień związków zawodowych, można w ramach dialogu społecznego doprowadzić do równego wynagradzania pracowników za tą samą pracę w zakładzie pracy. Jednym z ważnych tematów, które wymagają podjęcia silniejszych działań jest zjawisko dyskryminacji pracowników ze względu na przynależność związkową oraz działalność w związkach zawodowych – wniosek wiceprzewodniczącej OPZZ zaaprobował Zespół. Ponadto, w ramach informacji o bieżących działaniach OPZZ, wiceprzewodnicząca OPZZ wskazała na kontynuację działań centrali w sprawie wyłączenia wszystkich dodatków z płacy minimalnej tak, aby stała się ona wynagrodzeniem jednoskładnikowym – płacą zasadniczą. Podkreśliła też dalszą pracę w kierunku rozwiązań systemowych oraz wzmocnienia negocjacji zbiorowych celem ograniczenia skali spłaszczenia wynagrodzeń w przedsiębiorstwach oraz w sektorze finansów publicznych. W związku ze zbliżającym się posiedzeniem Rady ds. Kobiet w Sejmie RP, Zespół przedyskutował obszary problematyczne, które powinny zostać zgłoszone przez OPZZ jako pilne do podjęcia działań przez organy stanowiące prawo w Polsce. Zespół otrzymał także informacje na temat stanu prac Komisji Europejskiej nad projektem dyrektywy w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej oraz uwag Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych do tego projektu. W działania w tym obszarze zaangażowana jest z ramienia OPZZ pani Aneta Trojanowska ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, która omówiła ww. kwestie. Na potrzeby organizacji zrzeszonych w OPZZ, w ramach prac Zespołu, przygotowano schemat działania antymobbingowego, do wykorzystania w zakładach pracy – pani Aneta Trojanowska omówiła rezultat prac w tym zakresie. Zespół wskazał na konieczność włączenia się członków związków zawodowych w wybory samorządowe i do Parlamentu Europejskiego poprzez oczekiwanie od osób ubiegających się o funkcję deklaracji realizacji działań na rzecz równego traktowania i promowania tych osób, które w programie mają inicjatywy wzmacniające równość. Zespół omówił możliwości ściślejszej współpracy jego członków między posiedzeniami Zespołu oraz informowania członków OPZZ oraz opinii publicznej na temat działań równościowych. Większa aktywność np. w mediach społecznościowych pozwoli upowszechnić wiedzę na temat działań OPZZ w obszarze równego traktowania oraz aktywności członków i członkiń OPZZ, która będzie stanowić inspiracje i promować pracę na rzecz równego traktowania osób. Kolejne posiedzenie Zespołu zaplanowano na czerwiec 2024 r. przygotowała: Katarzyna Pietrzak,  Wydział Polityki Gospodarczej, OPZZ 

Czytaj więcej