Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Aktualności

16 listopada 2023

Zmiany w prawie pracy: monitor stacjonarny i szkła kontaktowe dla pracownika

17 listopada - 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Ustaw - wejdzie w życie rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 2023 r., poz. 2367). Co się zmienia? Dodatkowy monitor dla pracownika pracującego na laptopie Już w najbliższy piątek wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.  Pracownik pracujący na laptopie będzie mieć prawo domagać się od pracodawcy wyposażenia stanowiska pracy w monitor stacjonarny. Może więc zwiększyć komfort pracy, podpinając swojego laptopa do monitora. Takie ułatwienie dotyczy także pracowników pracujących zdalnie - w taki sam sposób będzie można dostosować stanowisko pracy w domu.  Z nowelizacji załącznika do rozporządzenia wynika jednak, że w przypadku stosowania urządzeń przenośnych na danym stanowisku pracy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, powinno być ono wyposażone w: stacjonarny monitor ekranowy lub podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu pracownika, a także w dodatkową klawiaturę i mysz. Co to oznacza w praktyce? Pracownik korzystający z laptopa nie może więc zmusić swojego pracodawcy do zapewnienia mu dodatkowego monitora stacjonarnego. Pracodawca może  dostosować stanowisko pracy na dwa sposoby i wybrać mniej kosztowne rozwiązanie w postaci podstawki. Co więcej, takie doposażenie stanowiska pracy w praktyce umożliwiłoby pracownikowi tanio odkupić od pracodawcy monitor, na przykład po kilku latach użytkowania. Szkła kontaktowe dla pracownika: możliwa refundacja Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom nie tylko refundację okularów, ale także szkieł kontaktowych  - jeśli wyniki badań okulistycznych wykażą taką potrzebę noszenia ich w trakcie pracy przed monitorem. Obecnie pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom zwrot kosztu zakupu okularów, jeżeli podczas badania lekarz medycyny pracy zaświadczy konieczność pracy w okularach. po nowelizacji refundacją zostaną objęte również soczewki kontaktowe. Co ważne, refundacja zarówno ich, jak i okularów przysługuje pracownikom, którzy pracują przed komputerem co najmniej przez cztery godziny dziennie.(JZ)

Czytaj więcej

14 listopada 2023

Dialog społeczny w okresie pandemii COVID-19: wnioski na przyszłość

OPZZ zakończyło realizację projektu finansowanego ze środków unijnych Rola dialogu społecznego w odbudowie i zwiększaniu odporności na lokalnych rynkach pracy w kontekście COVID-19. Jego celem była analiza kondycji dialogu społecznego w okresie pandemii COVID-19 oraz ocena wpływu działań antykryzysowych, w tym wprowadzonych przepisów tzw. tarcz antykryzysowych, na utrzymanie miejsc pracy w Polsce. Projekt umożliwił pogłębioną dyskusję o doświadczeniach związkowców, pracodawców i pracowników instytucji publicznych w obszarze działań na rzecz utrzymania aktywności firm, zachowania miejsc pracy oraz zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy w okresie pandemii COVID-19. Zasadna była analiza praktyk w tym okresie celem wyciągnięcia wniosków na przyszłość. Efektywne wypełnienie zadań projektu nie byłoby możliwe bez zaangażowania 16 Rad Wojewódzkich OPZZ, które zorganizowały w tym celu seminaria regionalne. Patronat nad realizacją projektu sprawował wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin a nadzór logistyczny Hanna Galec. Eksperci projektu: Krzysztof Stradomski, Katarzyna Pietrzak i Błażej Mądrzycki dyskutowali z uczestnikami seminariów o realiach stosowania przepisów tarcz antykryzysowych oraz prowadzenia dialogu społecznego na poziomie zakładowym, regionalnym i krajowym w okresie pandemii. Spojrzenie związkowców z sektora przedsiębiorstw oraz usług publicznych, a także przedstawicieli urzędów publicznych na ten okres pozwoliło na uzyskanie przekrojowego obrazu dialogu społecznego w poszczególnych regionach kraju. Pozwoliło to na zdiagnozowanie wyzwań w obszarze dialogu społecznego, w tym jego barier prawnych i faktycznych. Interesujące dyskusje z uczestnikami seminariów pomogły ekspertom wypracować rekomendacje służące poprawie kondycji dialogu społecznego Polsce i wzmocnienia potencjału partnerów społecznych celem zwiększenia ich wpływu na kształtowanie polityki państwa, szczególnie w okresie przyszłych, potencjalnych kryzysów.  Z publikacją podsumowującą realizację projektu opartą o przemyślenia interesariuszy dialogu społecznego dotyczące okresu pandemii zebrane w ramach projektu wraz z zaleceniami wzmacniającymi dialog społeczny można zapoznać się TUTAJ. (KP) 

Czytaj więcej

13 listopada 2023

Pracodawcy próbują podważyć prawo do strajku w Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP)

Przez wiele lat Komitet Ekspertów Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) ds. Stosowania Konwencji i Zaleceń, składający się z niezależnych ekspertów odpowiedzialnych za monitorowanie stosowania ratyfikowanych konwencji przez państwa członkowskie, stał na stanowisku, że prawo do strajku jest następstwem prawa do wolności związkowej i jako takie jest uznawane i chronione przez Konwencję o wolności związkowej i ochronie praw związkowych z 1948 roku (nr 87). Grupa Pracodawców niestety zaczęła jednak coraz częściej kwestionować interpretację Konwencji nr 87 przez Komitet Ekspertów. Kontrowersje stopniowo się nasilały i w 2012 r. doprowadziły do poważnego kryzysu instytucjonalnego, w wyniku którego Komitet Konferencji ds. Stosowania Standardów po raz pierwszy nie mógł wykonywać swoich funkcji nadzorczych. Zgodnie z art. 37 Konstytucji MOP, wszelkie kwestie lub spory dotyczące interpretacji Konwencji mogą być kierowane do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.  Artykuł ten przewiduje również możliwość powołania trybunału do rozstrzygania takich sporów. Pierwsza specjalna sesja Rady Administracyjnej uzgodniła, że świadoma "poważnego i utrzymującego się sporu w trójstronnym składzie MOP" w sprawie interpretacji Konwencji nr 87, w odniesieniu do prawa do strajku, zgodnie z art. 37 Konstytucji MOP, "zwróci się do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości *o pilne wydanie opinii doradczej..... w następującej kwestii: "Czy prawo do strajku pracowników i ich organizacji jest chronione na mocy Konwencji dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych z 1948 r. (nr 87)". Na specjalnej sesji, która odbyła się 10 listopada, delegaci podjęli decyzję w drodze głosowania o pilnym skierowaniu sprawy do sądu.  Rada Administracyjna MOP ma skierować spór dotyczący prawa do strajku do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze. OPZZ aktywnie działało na rzecz obrony prawa do strajku i jego wystarczającej  ochrony w świetle Konwencji nr 87 MOP jak również podważając jakiekolwiek działania mające na celu ustanawianie standardów prawa do strajku. Nasze interwencje możesz znaleźć TUTAJ  i TUTAJ.  Dzięki działaniom OPZZ jak również i innych związków zawodowych propozycja pilnego włączenia punktu dotyczącego ustanowienia standardów prawa do strajku do porządku obrad 112. sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy w 2024 r. nie została zatwierdzona. *Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości jest głównym organem sądowym Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jego rolą jest rozstrzyganie, zgodnie z prawem międzynarodowym, sporów prawnych przedłożonych mu przez państwa oraz wydawanie opinii doradczych w kwestiach prawnych skierowanych do niego przez upoważnione organy ONZ i wyspecjalizowane agencje. (MCh)

Czytaj więcej

13 listopada 2023

Projekt "Skuteczne związki zawodowe w nowym cyfrowym świecie pracy"

31 października odbyło się spotkanie otwierające projekt: "Skuteczne związki zawodowe w nowym cyfrowym świecie pracy" (“Effective trade unions in the new digital world of work”). OPZZ - lider projektu – oraz przedstawiciele ze strony Partnerów i Partnerów Stowarzyszonych z Belgii, Węgier, Malty, Rumunii, Serbii i Turcji brali aktywny udział w spotkaniu. Jednym z kluczowych punktów wydarzenia było przedstawienie celów projektu, oczekiwanych rezultatów, harmonogramu pracy, zaplanowanych dat i treści wydarzeń projektowych oraz oczekiwanych wyników.  Omówiono także szczegóły kolejnych kroków, jakie zostaną podjęte w projekcie.  Prezentacja ze spotkania TUTAJRaport ze spotkania TUTAJ

Czytaj więcej

10 listopada 2023

Narodowe Święto Niepodległości

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości przypadającego 11 listopada, życzymy wszystkim wszelkiej pomyślności, zdrowia i pasma sukcesów. Niech dla każdego z nas wolna Polska będzie miejscem szczególnym, dla którego warto żyć i pracować. Wspólnie świętujmy 105. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości podczas uroczystych obchodów w całym kraju. Bądźmy razem w tym dniu.Dzień Niepodległej to nasze wspólne Święto. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Czytaj więcej

10 listopada 2023

Święto w sobotę. Co przysługuje pracownikowi?

Tegoroczny 11 listopada, obchodzony w Polsce jako Święto Niepodległości, przypada w sobotę. Co o takim przypadku mówi Kodeks pracy i co przysługuje pracownikowi? Święto w sobotę a Kodeks pracy Jak wynika z art. 130. § 2. Kodeksu Pracy, jeśli święto wolne od pracy przypada w sobotę pracownik zyska dodatkowy dzień urlopu. Pracodawca zobowiązany jest obniżyć wymiar czasu pracy o 8 godzin. Co istotne, dodatkowy dzień wolny przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Oznacza to, że nie obejmuje pracowników wykonujących swoje obowiązki na podstawie umów cywilno-prawnych, czyli umowy zlecenie i umowy o dzieło. Dodatkowy dzień wolny od pracy nie przysługuje również osobom przebywającym w tym dniu na zwolnieniu chorobowym, zasiłku macierzyńskim czy urlopie bezpłatnym. Warto także wiedzieć, że jeśli pracownik kończy zwolnienie z dniem 10 listopada lub będzie niezdolny do pracy od 12 listopada ma prawo do dodatkowego dnia wolnego za święto przypadające w sobotę. Pracodawca musi także udzielić pracownikowi dodatkowy dzień wolny od pracy, gdy święto przypada w dniu wyznaczonym jako dzień jego pracy. W przypadku osób pracujących w dni świąteczne, również obowiązuje zasada, że każde święto w okresie rozliczeniowym przypadające w innym dniu niż niedziela skraca wymiar czasu pracy o 8 godzin. Jak i kiedy wykorzystać dodatkowy dzień urlopowy za święto w sobotę? Dodatkowy wolny dzień powinien zostać wykorzystany jeszcze w listopadzie, jeśli w miejscu pracy przyjęto miesięczny okres rozliczeniowy. Pracodawca może udzielić go jeszcze przed świętem wypadającym w sobotę lub już po nim. Pracodawca może wskazać konkretne daty lub pracownicy mogą sami wybrać dzień, w którym wykorzystają dodatkowy urlop przysługujący za święto w sobotę. Warto wiedzieć, że na prośbę pracownika pracodawca może oddać dzień wolny po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Wówczas, w przypadku kontroli należy podać konkretną przyczynę takiej decyzji. WAŻNE: pracownikowi przysługuje cały dzień dodatkowego urlopu za święto przypadające w sobotę. Nie można rozdzielać go na kilka godzin do odebrania w różnych dniach. Pracodawcy, który złamie przepisy dotyczące dodatkowego dnia urlopowego za święto w sobotę, np. nie udzielając go pracownikowi, którym przysługuje przywilej dodatkowego wolnego, grozi kara grzywny.

Czytaj więcej

08 listopada 2023

Pracownicy PKP CARGO S.A protestują - nie dogadali się w sprawie podwyżek

Pracownicy PKP CARGO S.A protestują przeciwko brakowi podwyżek i zerwaniu negocjacji płacowych przez zarząd spółki. W środę 8 listopada przed siedzibą PKP CARGO S.A.  na Grójeckiej 17 w Warszawie odbyła się pikieta protestacyjna. Biuro prasowe OPZZ Jak mówi Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce w PKP Cargo jest bardzo wiele problemów do rozwiązania i spraw do wyjaśnienia, ale najbardziej palącą kwestią są jednak podwyżki dla pracowników. Niestety rozmów w tej sprawie już nie ma, bo Zarząd Spółki zerwał negocjacje płacowe. To właśnie brak wzrostu wynagrodzeń i satysfakcjonującej współpracy z kadrą zarządzającą są główną przyczyną protestu pod siedzibą PKP CARGO S.A. Protestujący głośno udzielają również votum nieufności wobec przedstawiciela załogi w Zarządzie Spółki. W ich ocenie jego działania nakierowane są na polaryzację związków zawodowych i blokowanie możliwości wprowadzenia systemowych podwyżek wynagrodzeń. Ta pikieta to także wyraz sprzeciwu wobec postępującej degradacji Spółki, utracie jej pozycji rynkowej i upolitycznieniu działań Zarządu. Wsparcie protestującym pod siedzibą PKP CARGO S.A okazało kierownictwo Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. W pikiecie uczestniczyli: przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski oraz wiceprzewodniczący OPZZ Barbara Popielarz i Sebastian Koćwin. Nie zgadzamy się na takie traktowanie pracowników!

Czytaj więcej

08 listopada 2023

Kondolencje dla Jerzego Wiśniewskiego z powodu śmierci żony

Pogrzeb Zofii Landy-Wiśniewskiej odbędzie się 13 listopada 2023 roku o godz. 10:00, od bramy cmentarza Ewangelicko-Reformowanego (od ulicy Młynarskiej) w Warszawie, gdzie nastąpi odprowadzenie urny z prochami Zmarłej do grobu rodzinnego.

Czytaj więcej

06 listopada 2023

Asertywność: szkolenie dla członkiń i członków Zespołu OPZZ ds. równości

25 października w Centrali OPZZ odbyło się szkolenie z zakresu asertywności. Szkolenie było skierowane do członkiń i członków Zespołu OPZZ ds. równości.  Uczestników powitały wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz i przewodnicząca Zespołu Barbara Kutrowska. Szkolenie poprowadziła Małgorzata Pyka - psycholog, terapeuta i członek Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów. W programie szkolenia znalazły się: podstawowa wiedza na temat zachowań asertywnych doskonalenie umiejętności interpersonalnych w relacjach społecznych w środowisku zawodowym  kształtowanie umiejętności asertywnego wyrażania uczuć

Czytaj więcej

06 listopada 2023

Opolskie: szkolenie "Dialog Społeczny w Edukacji dla lepszego przystosowania szkół w obliczu napływu uchodźców z Ukrainy"

26 października w hotelu Szara Willa w Opolu odbyło się szkolenie "Dialog Społeczny w Edukacji dla lepszego przystosowania szkół w obliczu napływu uchodźców z Ukrainy", będącego kontynuacją szkolenia realizowanego poprzez Fundusze Norweskie w ramach projektu ISDE: Poprawa dialogu społecznego w edukacji. Rada OPZZ Województwa Opolskiego "Razem możemy więcej" to tytuł przewodni wydarzenia, które poprowadziły trenerki i ekspertki Aleksandra Latocha oraz Barbara Kutrowska. Swoja wiedzą z uczestnikami szkolenia podzielili się również: nadinspektor Dawid Rusak z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu, Piotr Łaba - zastępca dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Opolskiego z Kuratorium Oświaty oraz Tomasz Górny - dyrektor OHP w Opolu. W spotkaniu wziął również udział Sebastian Koćwin - wiceprzewodniczący OPZZ. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń, lepszego poznania się oraz wspólnej dyskusji o naszych codziennych wyzwaniach, troskach i sukcesach. Szkolenie rozpoczęło się od przyjrzenia się sytuacji polskich szkół, w których uczą się polskie i ukraińskie dzieci. Z kolei część warsztatową służyła wymianie doświadczeń, porównywaniu punków widzenia oraz nawiązywaniu i zacieśnianiu relacji. Podsumowaniem naszych dyskusji była wspólna lista najważniejszych postulatów i rekomendacji dla władz oraz osób kierujących instytucjami publicznymi zaangażowanymi w proces integracji.

Czytaj więcej