Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Aktualności

15 czerwca 2022

110. sesja Międzynarodowej Organizacji Pracy

110. sesja Międzynarodowej Organizacji Pracy odbyła się w Genewie w dniach 27 maja – 11 czerwca 2022 r. Podjęto na niej bardzo ważną decyzję o uznaniu bezpieczeństwa i higieny pracy za piątą podstawową zasadę prawa pracy. Jacek Dubiński, OPZZ Pierwsza po okresie pandemii sesja MOP odbyła się w formie hybrydowej. Część delegatów uczestniczyła w niej osobiście, część - zdalnie. Dodatkowym utrudnieniem w prowadzeniu obrad były remonty prowadzone zarówno w budynku MOP, jak również w Pałacu Narodów. Odbywał się one  w mniejszych salach, co m.in. spowodowało, że członkowie Komitetu ds. Przestrzegania Standardów obradowali w kilku salach naraz i kontaktowali się za pośrednictwem środków elektronicznych. Z kolei plenarną dyskusję przeniesiono z głównej sali Pałacu Narodów do mniejszej sali, w której dotychczas debatowano nad prawami człowieka. Wszystkie te trudności, włącznie z przestrzeganiem pandemicznych zasad bezpieczeństwa, w znacznym stopniu ograniczyły mobilność i żywiołowość sesji i spowodowały rezygnację z części tradycyjnych spotkań i klubów dyskusyjnych. 110. sesję MOP, pomimo wszystkich utrudnień technicznych, można zaliczyć do bardzo udanych, efektywnych oraz ukazujących możliwości realnego dialogu wszystkich stron, zainteresowanych zagadnieniem pracy i warunkami jej wykonywania. Delegaci dążyli do konsensusu i w jego efekcie do przyjęcia dokumentów poprawiających w znacznym stopniu dotychczasowe standardy zatrudnienia w zglobalizowanym świecie. Ostatecznie 10 czerwca br. delegaci 110. sesji MOP przyjęli rezolucję w sprawie dodania jeszcze jednego filaru do dotychczasowych czterech. Do filarów: Wolność zrzeszania się w związki zawodowe oraz prowadzenia układów zbiorowych pracy. Eliminacja pracy przymusowej i obowiązkowej. Zakaz pracy dzieci Eliminacja dyskryminacji w zatrudnieniu i pracy. Dodano: Bezpieczne i zdrowe środowisko pracy. Delegaci zaakceptowali również osiem uzupełnień w Konwencji MOP – MLC 2006 /swoistego Kodeksu Pracy Marynarzy/ zwiększających wydatnie uprawnienia marynarzy oraz bezpieczeństwo pracy wykonywanego przez nich zawodu. Komitet ds. Godnej Pracy i Socjalnej i Solidarnej Ekonomii przyjął szesnastopunktową rezolucję zawierającą m.in. definicję socjalnej, solidarnej ekonomii wraz z przewodnikiem na temat jej promocji w kontekście godnej pracy. Złożono również wniosek o przygotowanie planu dotyczącego wprowadzanie w życie strategii godnej pracy. Komitet ds. Standardów MOP przyjął raport przygotowujący nową Konwencję MOP dotyczącą praktyk zawodowych. Z kolei Komitet ds. Przestrzegania Standardów MOP przyjął raporty dotyczące 22 rozpatrywanych spraw. Jedną z bardziej emocjonujących była wolność związków zawodowych na Białorusi. Wszyscy niezależni działacze związkowi zostali uwięzieni, a pomimo tego rząd Białorusi twierdzi, że prawa związkowe i zasady Konwencji MOP są na Białorusi przestrzegane. Komitet ds. Zatrudnienia pracował nad przyjęciem kolejnej deklaracji dotyczącej warunków pracy w zglobalizowanym świecie. Dyskusja plenarna podczas sesji dotyczyła głównie problemów wyjścia z kryzysu wywołanego pandemią COVID–19 oraz wojną na Ukrainie. Polscy delegaci związkowi wzięli także udział w spotkaniu solidarnościowym ze związkowcami arabskimi z Okupowanych Terytoriów Palestyńskich oraz w spotkaniach organizowanych tradycyjnie przez Fundację Eberta i Permanentne Przedstawicielstwo Francji przy MOP w Genewie. W 110. sesji MOP stronę pracowniczą reprezentowali: Jacek Dubiński – delegat (OPZZ), Ewa Kędzior – zastępca delegata (NSZZ  SOLIDARNOŚĆ), Błażej Mądrzycki – ekspert (OPZZ), Rafał Jankowski- ekspert (Związek Zawodowy Policjantów), Krzysztof Małecki – ekspert (FORUM), Mateusz Szymański – ekspert (NSZZ „Solidarność”).

Czytaj więcej

13 czerwca 2022

30 lat ZZG w Polsce

11 czerwca br. górnicy obchodzili trzydziestolecie swojej organizacji związkowej. W salach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej spotkali się zasłużeni związkowcy, byli przewodniczący ZZG Jan Kisieliński i Andrzej Chwiluk oraz zaproszeni goście. Powitał ich Dariusz Potyrała, szef ZZG.  Biuro Prasowe OPZZ Na uroczystość przybyli także: Agnieszka Lenartowicz-Łysik, doradczyni prezydenta Andrzeja Dudy, Piotr Pyzik, podsekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Grzegorz Tobiszowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, poseł Marek Wesoły, Dariusz Mińkowski, zastępca Głównego Inspektora Pracy, duszpasterz ludzi pracy ks. Ireneusz Tatura, dyrektorzy i prezesi urzędów, spółek i instytucji górniczych, samorządowcy, przedstawiciele urzędów i firm partnerskich oraz fundacji, prezesi, dyrektorzy kopalń, zakładów górniczych i energetycznych jak również firm okołogórniczych.  Gośćmi uroczystości byli również Andrzej Radzikowski, przewodniczący OPZZ i Barbara Popielarz, wiceprzewodnicząca konfederacji. Radzikowski w swoim wystąpieniu przypomniał najważniejsze fakty, zasługi i osiągnięcia ZZG, podkreślając determinację działaczy związkowych w walce o prawa pracownicze górników. W jego opinii Związek cechuje się szczególną otwartością na konstruktywny dialog. Przewodniczący OPZZ wręczył kilkunastu górnikom Honorowe Odznaki OPZZ za efektywną pracę związkową. Na ręce Dariusza Potyrały przekazał okolicznościową plakietę z okazji jubileuszu Związku. W trakcie uroczystości Barbara Popielarz została uhonorowana Złotą Odznaką ZZG. Wiceprzewodnicząca OPZZ jest reprezentantką pracowników górnictwa miedziowego (Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego). O oprawę muzyczną uroczystości zadbała Górnicza Orkiestra Dęta Polskiej Grupy Górniczej SA pod dyrekcją Mirosława Kaszuby.

Czytaj więcej

13 czerwca 2022

Prezydium ZZM na nową kadencję

Krajowy Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce (ZZM), który odbył się w Spale w dniach 9-10 czerwca br., wybrał władze organizacji na nową, IX kadencję. W zjeździe uczestniczył przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski. Komunikat prasowy ZZM Radę IX kadencji tworzą: - Leszek Miętek – Prezydent ZZM, - Sławomir Centkowski – wiceprezydent ZZM, - Krzysztof Ciećka – wiceprezydent ZZM, - Tomasz Pietrek – wiceprezydent ZZM. Wśród nadrzędnych celów działań organizacji w IX kadencji Krajowy Zjazd Delegatów wskazał m.in.: ochronę miejsc pracy i godnego wynagrodzenia, szczególnie w kontekście możliwego kryzysu gospodarczego, poprawę bezpieczeństwa ruchu kolejowego, ustawę o czasie pracy maszynisty, niewygaszanie emerytur pomostowych. Władze ZZM spotkały się także z zaproszonymi gośćmi. Do Spały przyjechali m.in.: przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bittel, szef PKP SA Krzysztof Mamiński oraz prezesi spółek: PKP Intercity - Marek Chraniuk, Polregio – Artur Martyniuk, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście – Maciej Lignowski, Łódzka Kolej Aglomeracyjna – Janusz Malinowski, Koleje Wielkopolskie – Marek Nitkowski, PKP Cargo Service – Robert Szydlik, członek zarządu PKP Cargo Marek Olkiewicz.

Czytaj więcej

11 czerwca 2022

VIII Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Pracowników Totalizatora Sportowego

VIII zjazd Delegatów Związku Zawodowego Pracowników Totalizatora Sportowego odbył się 10 czerwca br. Delegaci wybrali nowe władze Związku. Nowym przewodniczącym został Rafał Muzalewski. Zastąpił on na stanowisku Marka Jałoszyńskiego.  Gratulujemy!

Czytaj więcej

10 czerwca 2022

Białoruś: rząd nasila represje wobec związków zawodowych

Związki zawodowe z całego świata 8 czerwca br. zorganizowały protesty w obronie uwięzionych białoruskich związkowców w Amsterdamie, Berlinie, Brukseli, Genewie, Seulu, Warszawie i Wilnie. Prawa człowieka, pokój i demokracja są zagrożone na Białorusi. Reżim Łukaszenki zaostrzył walkę z niezależnymi związkami zawodowymi, a prokurator generalny kraju złożył wniosek do Sądu Najwyższego o zakończenie działalności kilku organizacji związkowych i dąży do penalizacji legalnej działalności związkowej. Wydział Międzynarodowy OPZZ, MCh Pod koniec kwietnia br. zostało zatrzymanych ponad 20 liderów związkowych. Białoruskie siły bezpieczeństwa systematycznie nękają związkowców. Ostatnie działania bezpieki wymierzone są w centrum związkowe BKDP (należące do ITUC) oraz jego członków - Białoruski Niezależny Związek Zawodowy (BNP), Związek Zawodowy Pracowników Radia i Elektroniki (REP), Wolny Związek Zawodowy Białorusi (SPB) i Wolny Związek Zawodowy Metalowców (SPM). Liderzy tych związków są więzieni lub objęci śledztwem karnym, w tym przewodniczący BKDP i członek Rady Administracyjnej MOP Aleksandr Jaraszuk; wiceprzewodniczący BKDP Sergey Antusevich; przewodniczący BNP Maxim Poznyakov; liderzy REP Gennadiy Fedynich i Zinaida Mikhnyuk; przewodniczący SPB MIkałaj Szarach; oraz prezydent SPM Aleksandr Buchwostow. Podczas dorocznej Międzynarodowej Konferencji Pracy MOP, która odbywała się w tym tygodniu, reżim na Białorusi został ostro skrytykowany za ciągłe łamanie podstawowych standardów pracy. Do tego 8 czerwca br. związki zawodowe z całego świata zorganizowały protesty w obronie uwięzionych białoruskich związkowcóww wielu dużych miastach, takich jak Amsterdam, Berlin, Bruksela, Genewa, Seul, Warszawa i Wilno.Sekretarz Generalny ITUC Sharan Burrow powiedziała, że reżim Łukaszenki wyraźnie zamierza zdławić podstawowe wolności, w tym prawo do strajku i prawo do legalnej reprezentacji związkowej. ITUC potępia te ostatnie posunięcia, które mają na celu pogłębienie kontroli reżimu nad wszystkimi aspektami życia i ukaranie tych, którzy po prostu chcą jak najlepiej dla ludzi pracy.  Więcej

Czytaj więcej

10 czerwca 2022

Dolnośląskie: spotkanie z przewodniczącym RDS

Szef OPZZ, przewodniczący Rady Dialogu Społecznego (RDS) Andrzej Radzikowski był gościem uczestników związkowego szkolenia w Szklarskiej Porębie. Biuro Prasowe OPZZ Organizatorem cyklicznych szkoleń w karkonoskim uzdrowisku jest Rada OPZZ Woj. Dolnośląskiego, a ich gospodarzem przewodniczący Rady – Andrzej Otręba. 8 czerwca br. w Ośrodku Wypoczynkowym Sudety, szef OPZZ rozmawiał ze związkowcami z dolnośląskich zakładów pracy. Jako przewodniczący RDS, przybliżył problematykę prac Rady. Skupił się na najbardziej palących problemach: inflacji, drożyźnie, rosnącym oprocentowaniu rat kredytów. Mówił o propozycjach rozwiązań składanych przez stronę związkową na forum RDS. Przewodniczącemu konfederacji towarzyszyła Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia w centrali OPZZ, która omówiła wybrane zagadnienia z obszaru polityki społecznej i usług publicznych.

Czytaj więcej

10 czerwca 2022

Andrzej Radzikowski w Rzeczpospolitej: Wzrost płac jest niezbędny

Jeżeli rząd nie podejmie skutecznych działań, to przez gigantycznie rosnące niespłacane raty kredytów część Polaków może skończyć na ulicy – mówi Andrzej Radzikowski, przewodniczący OPPZ i Rady Dialogu Społecznego w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej.  Biuro Prasowe OPZZ Na pytanie o to, czy nie warto zacisnąć pasa w sytuacji w jakiej się teraz znaleźliśmy, szef OPZZ odpowiada: - Trzeba zaciskać pasa, ale chcielibyśmy go zaciskać równo. Dane statystyczne pokazują, że nierówności społeczne rosną. Nie wszyscy biednieją. Biednieją ci biedniejsi, a ci bogaci szybciej się bogacą. Trzeba rozpocząć dyskusję o sprawiedliwych podatkach w Polsce, w czasie której patrzylibyśmy na całość systemu – na podatek, na składkę zdrowotną i na składkę na ubezpieczenie społeczne, bo to wszystko obciąża wynagrodzenie. Po co? Po pierwsze, żeby zwiększyć realny dochód tych, którzy najmniej zarabiają – i pewien krok rząd teraz zrobił w tę stronę. Ale po drugie, by jednak wrócić do konstytucyjnej zasady solidaryzmu i do pewnej progresji podatkowej, która w Polsce w praktyce nie występuje. Dlatego też jest potrzebny nowy pakt społeczny – żeby koszty wychodzenia z inflacji rozłożyć możliwie mądrze i sprawiedliwie, a nie w największym stopniu przerzucić je na najsłabszych - stwierdza na koniec szef OPZZ. Przewodniczący OPZZ w rozmowie z dziennikarzem Rzeczpospolitej odpowiada na pytania dotyczące inflacji, pomysłów na wyjście z niej, stanowiska rządu wobec pogarszającej się sytuacji ekonomicznej Polaków, płacy minimalnej, a także na wiele innych. Zapraszamy do lektury wywiadu!

Czytaj więcej

09 czerwca 2022

Kongres FGTB o wolności związków zawodowych

Na początku czerwca br. odbył się kongres belgijskiej FGBT. Delegaci wybrali sekretariat federalny FGTB, dyskutowali o przyszłości centrali oraz planach na kolejne 4 lata. W kongresie z ramienia OPZZ uczestniczyła Barbara Popielarz, wiceprzewodnicząca OPZZ oraz Magdalena Chojnowska z Wydziału Międzynarodowego OPZZ. Wydział Międzynarodowy OPZZ, MCh Przedstawicielki OPZZ 1 czerwca br. wzięły udział w seminarium zorganizowanym przez Instytut Współpracy Międzynarodowej Związków Zawodowych FGTB (IFSI) pt. Solidarni ponad granicami. W warsztatach wzięło udział 73 międzynarodowych partnerów związkowych FGTB, w tym z Rwandy, Beninu, Kolumbii, Brazylii i Maroka. Głównym tematem seminarium były kwestie wolności związkowych. Obecność wielu przedstawicieli związków zawodowych umożliwiła dokonanie przeglądu naruszeń praw i wolności w różnych państwach, w szczególności afrykańskich i z Ameryki Łacińskiej. Podsumowanie przedstawiła sekretarz federalna FGTB. Omówiła również sytuację w Belgii, gdzie prawa związków zawodowych są stale ograniczane, o czym mówi ostatni raport ITUC. (zapraszamy do zapoznania się z raportem tutaj) Kolejne dni – 2 i 3 czerwca br., wypełniły wybory sekretariatu federalnego FGTB i ważne dyskusje. W wyborach wzięło udział 1500 działaczy. Delegaci wybrali Thierry'ego Bodsona na przewodniczącego i Mirandę Ulens na sekretarza generalnego. Gratulujemy! Postulaty na przyszłość FGTB opracowała swój strategiczny plan na przyszłość. Składa się z 10 postulatów, które koncentrują się na polityce gospodarczej i społecznej oraz określają wytyczne dla FGTB na najbliższe 4 lata. Te postulaty to: lepsze płace i odnowiona siła nabywcza lepsze warunki pracy silniejszy system zabezpieczenia społecznego sprawiedliwe opodatkowanie większa kontrola państwa i silne usługi publiczne  większa obecność związków zawodowych poszanowanie swobód związkowych europejska i międzynarodowa solidarność nie dla skrajnej prawicy reforma państwa. O obronie swobód związkowych Podczas kongresu zwracano wagę na bezprecedensową inflację, która pokazuje, że wzrost siły nabywczej (płac i świadczeń socjalnych) jest najlepszym zabezpieczeniem przed zubożeniem pracowników, z pracą lub bez. Dyskutowano również o znaczeniu państwa, usług publicznych i zabezpieczenia społecznego w walce o bardziej równe społeczeństwo. Istotną kwestią podnoszoną podczas obrad była walka ze skrajną prawicą, rasizmem i faszyzmem. Dla FGBT obrona swobód związkowych, w tym prawa do strajku, w Belgii i na świecie jest szczególnie ważna. Delegaci zapoznali się także z wynikami barometru społeczno-gospodarczego. Nie ma wątpliwości, że kongres pomógł zewrzeć szeregi FGTB na dwa tygodnie przed wielką narodową demonstracją zaplanowaną na 20 czerwca br. na rzecz zmiany belgijskiej ustawy o normie płacowej (tzw. ustawa z 1996 r.), która uniemożliwia Belgom wynegocjowanie realnych podwyżek płac.

Czytaj więcej

09 czerwca 2022

Zespół o waloryzacji i emeryturach groszowych

Posiedzenie Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego odbyło się 8 czerwca br. w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie. Ze strony OPZZ w posiedzeniu uczestniczyli: wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce Przeróbka Sławomir Łukasiewicz, ekspert OPZZ i członek Rady Nadzorczej ZUS Bogdan Grzybowski oraz specjalistka w Wydziale Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia Katarzyna Duda. Wydział Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia, KD Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed przedstawił propozycję strony rządowej w zakresie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2023 r. Strona rządowa zaproponowała pozostawienie tego wskaźnika na poziomie ustawowego minimum, który wynosi 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2022 r. Aktualna prognoza średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. kształtuje się na poziomie 109,1%, natomiast prognoza średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2022 r. na poziomie 109,4%. Z kolei prognozowany realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2022 r. wynosi 1%, co oznacza, że prognozowane obligatoryjne 20% realnego wzrostu wynagrodzeń za rok 2022 wynosi 0,2%. Przewiduje się, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2023 r. wyniesie nie mniej niż 109,6%. Sebastian Koćwin przedstawił stanowisko OPZZ: optymalnym rozwiązaniem będzie zwaloryzowanie świadczeń emerytalno-rentowych przy zastosowaniu procentowego wskaźnika waloryzacji, który odpowiada średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększonego o co najmniej 50% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. W imieniu OPZZ zaproponował ponadto wprowadzenie przepisu obligującego rząd do tego, by świadczenia emerytalno-rentowe były waloryzowane nie raz w roku, a dwukrotnie – w marcu i we wrześniu w przypadku, jeśli inflacja w pierwszym półroczu przekroczy 5%. Mechanizm dwukrotnej, warunkowej waloryzacji stanowiłby dodatkową ochronę i zagwarantowałby gospodarstwom emerytów i rencistów utrzymanie realnej wartości świadczeń w przypadku wysokiej inflacji. Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys podsumował następnie dotychczasowe wsparcie finansowe realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Polski Fundusz Rozwoju w ramach szeroko rozumianego pakietu regulacji minimalizujących negatywny wpływ COVID-19 na podmioty gospodarcze. W dyskusji po prezentacji zwracano uwagę m.in. na potrzebę opracowania regulacji na wypadek wystąpienia podobnych kryzysów w przyszłości. Kolejnym punktem obrad był projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej, złożony w sejmie w maju br. przez Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy. Projekt zakłada, że w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej z jednej strony i prawa do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, emerytury rolniczej, emerytury wojskowej, emerytury policyjnej, renty z tytułu niezdolności do pracy z funduszu Ubezpieczeń Społecznych, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, wojskowej renty inwalidzkiej albo policyjnej renty inwalidzkiej - wypłacać się będzie jedno świadczenie w całości, a drugie w wysokości 25% tego świadczenia z uwzględnieniem sytuacji finansów publicznych. Sebastian Koćwin poinformował, że postulat podniesienia wysokości świadczeń emerytalnych poprzez zwiększenie emerytur wdów i wdowców o część emerytury zmarłego małżonka stanowi jeden z priorytetów programowych Programu Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych na lata 2018-2022. OPZZ zgłaszało potrzebę wdrożenia tego rozwiązania w ramach Rady Dialogu Społecznego, a więc projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom OPZZ, jednakże w opinii do projektu centrala będzie rekomendować, aby wdowie lub wdowcowi pobierającemu świadczenie emerytalne przysługiwało dodatkowo 50% emerytury zmarłego małżonka, a nie 25%. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed poinformował na zakończenie, że w czerwcu zostanie przekazany do konsultacji społecznych projekt ustawy w sprawie tzw. emerytur groszowych. W odpowiedzi na pytanie Sławomira Łukasiewicza dotyczące planowanego terminu podjęcia przez sejm prac nad projektami ustaw o emeryturach stażowych, Stanisław Szwed nie podał terminu, lecz poinformował, że w ministerstwie opracowywane jest stanowisko rządu w tej sprawie, które zostanie zaprezentowane, gdy projekt ustawy w sprawie emerytur stażowych złożony przez prezydent Andrzeja Dudę zostanie skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu sejmu. Sebastian Koćwin poinformował, że OPZZ skierowało do przewodniczącego RDS Andrzeja Radzikowskiego wniosek o rozpatrzenie postulatu wprowadzenia emerytur stażowych na posiedzeniu plenarnym RDS. Uczestnicy posiedzenia ustalili ponadto, że we wrześniu br. zostanie zorganizowane odrębne posiedzenie Zespołu poświęcone postulatom uwzględnienia dodatkowych rodzajów prac w katalogu prac o szczególnym charakterze i w szczególnych warunkach oraz likwidacji wygasającego charakteru emerytur pomostowych.  Przewodniczący Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych Waldemar Lutkowski poinformował, że w czerwcu br. zrezygnuje z pełnionej funkcji i podziękował za wspólną pracę.

Czytaj więcej

09 czerwca 2022

Nie widać końca podwyżek! Ludzie mają tego dosyć!

OPZZ jest zaniepokojone sytuacją gospodarczą w kraju i tym, że rząd nie słucha opinii związkowców! Rada Polityki Pieniężnej znowu podniosła stopy procentowe – tym razem o 0,75 pkt proc. Raty kredytów po raz kolejny pójdą w górę. Inflacja szaleje, raty rosną.  Biuro Prasowe OPZZ Rada Polityki Pieniężnej 8 czerwca br. podwyższyła stopy procentowe o 0,75 pkt proc., co oznacza, że główna stopa wynosi 6,00%. Poprzednia podwyżka była niemal przed chwilą, bo w maju. Najprawdopodobniej czekają nas kolejne. Zdaniem ekspertów stopy mogą osiągnąć poziom nawet 8%. Jak w takiej sytuacji mamy żyć? Skąd mamy brać pieniądze na podstawowe potrzeby? Inflacja w maju br. wynosiła dokładnie 13,9%. Wszystko – od produktów spożywczych, poprzez paliwa, węgiel, gaz, energię – jest tak drogie, że trzeba zastanawiać się na co wystarczy pieniędzy z wypłaty, a na co już nie. Konieczny jest wyższy wzrost płac! OPZZ już od dłuższego czasu domaga się, by rząd w końcu zadbał o pracowników i zaczął skutecznie walczyć z inflacją. Prowadzi również akcję STOP DROŻYŹNIE! i zbiera podpisy pod petycją w tej sprawie (TUTAJ PODPISZESZ PETYCJĘ). Żądamy: - podniesienia płacy minimalnej po raz drugi w 2022 r., od lipca br.; - drugiej w bieżącym roku waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych; - nowelizacji budżetu państwa na rok 2022 i zagwarantowania w nim dodatkowych środków na wzrost płac w sferze budżetowej; - likwidacji stawki WIBOR; - podjęcia innych działań ograniczających inflację. Kiedy rząd zacznie poważnie traktować nasze żądania i rozpocznie ich realizację?

Czytaj więcej