Społeczni Inspektorzy Pracy z Opolszczyzny podnosili swoje kwalifikacje na szkoleniu zorganizowanym przez Radę OPZZ Woj. Opolskiego. 31 maja br. i 1 czerwca br. w Prudniku rozmawiano o Pracowniczych Planach Kapitałowych, prawnych zagadnieniach ochrony pracy oraz dopuszczalnych formach kontroli pracownika.

Biuro Rady OPZZ Woj. Opolskiego


Polski Fundusz Rozwoju Portal PPK  zrealizował szkolenie z zakresu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Alina Niplowicz omówiła tematykę powszechnego systemu oszczędzania dla pracowników realizowanego przy współpracy z pracodawcami oraz państwem.

Anna Wacławik z Państwowej Inspekcji Pracy (OIP w Opolu) przedstawiła uprawnienia Społecznych Inspektorów Pracy, m.in. formułowanie zaleceń i uwag SIP oraz wniosków do PIP. Przypomniała również zasady postępowania Społecznych Inspektorów. W tej części warsztatów wyszczególniono także czynniki, które kształtują kulturę bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie zarówno na poziomie zarządzających, jak i pracowników.

Mirosław Marszałek (OIP w Opolu) zajął się zagadnieniem kontroli w zakładzie pracy. Wskazał zakres kontroli, jaki pracodawca może stosować w firmie i przypomniał prawa oraz obowiązki pracowników. W tym kontekście omówiono zagadnienia ochrony praw pracowniczych w świetle zapisów Konstytucji RP i prawa cywilnego. Przypomniano zasady organizowania kontroli w przedsiębiorstwie, w szczególności zaś pracowników. Prowadzący szkolenie wskazał podstawy prawne kontroli telefonów i połączeń telefonicznych, komputerów, internetu i poczty elektronicznej. Mówiono także o monitoringu wizyjnym w zakładzie pracy w ujęciu przepisów Kodeksu pracy, a także o innych przepisach prawa regulujących m.in. kontrolę spożycia alkoholu lub substancji odurzających w pracy. Poruszono także zagadnienia związane z kontrolą pracownika w trakcie zwolnienia lekarskiego. Ponadto zajmowano się orzecznictwem sądowym dotyczącym kontroli szafek pracowniczych.