Jednym z głównych tematów obrad Rady OPZZ 22 czerwca br. była propozycja OPZZ w sprawie wzrostu wynagrodzeń, w tym płacy minimalnej i wynagrodzeń w sferze budżetowej oraz emerytur i rent w 2023 r. Dużo czasu poświęcono także na dyskusję z gośćmi Rady – kierownictwem Klubu Parlamentarnego Lewicy. Parlamentarzyści dostali publikację OPZZ pt. Zmieniamy świat pracy. 21 postulatów OPZZ. Przedstawia ona postulaty pracownicze, które powinny być jak najszybciej zrealizowane.

Biuro Prasowe OPZZ

Gośćmi Rady OPZZ byli przedstawiciele kierownictwa Klubu Parlamentarnego Lewicy. Rozmawiano przede wszystkim o wspólnych inicjatywach programowych, o tym co łączy i co dzieli związkowców i Lewicę. – Coraz częściej spotykamy się, by rozmawiać o sprawach merytorycznych. Współpracujemy na poziomie legislacyjnym. Lewica zainteresowała się kilkoma naszymi postulatami programowymi i zamierza zająć się przekuciem ich w konkretne ustawy. Współpracujemy również na poziomie terytorialnym – struktury terytorialne naszych organizacji często podejmują wspólne działania i się wspierają – powiedział Andrzej Radzikowski, przewodniczący OPZZ.

Włodzimierz Czarzasty, współprzewodniczący Lewicy podkreślał, że OPZZ i Lewicy jest po drodze. – Nasze poglądy często się pokrywają. Poza tym partia lewicowa nie może nie współpracować ze związkami zawodowymi – podkreślił.

Goście z Lewicy zachęcali członków Rady, by zgłaszali się bezpośrednio do nich lub do lokalnych posłanek i posłów również z indywidualnymi interwencjami dotyczącymi negatywnych zjawisk występujących w środowisku pracy. Przypomnieli o ostatnich wspólnych działaniach podczas strajków w Solarisie i Parocu. To tylko dwa przykłady udanej współpracy, a może i powinno ich być znacznie więcej.

Członkowie Rady OPZZ wskazali, jakimi problemami branż, które reprezentują, powinni zająć się parlamentarzyści. Brak strategii rozwoju przemysłu, prawo do godnego wynagrodzenia problemy na kolei, wyzwania, przed którymi stoi polskie górnictwo i energetyka, emerytury zarówno pomostowe, jak i stażowe, kwestie dyskryminacji (nie tylko ze względu na płeć, ale także na przynależność związkową) ze względu na – to tylko niektóre z bolączek zgłoszonych przez związkowców.

Obie strony wyraziły chęć współpracy, w tym m.in. w celu rozwiązywania problemów związanych z dyskryminacją ze względu na płeć czy przynależność związkową.

Podwyżki nie mniejsze niż o 20%

Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ, przedstawił stanowisko OPZZ w sprawie wzrostu wynagrodzeń, w tym płacy minimalnej i wynagrodzeń w sferze budżetowej oraz emerytur i rent w 2023 r. Rząd zaproponował, aby średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2023 r. wyniósł 107,8%. Jeśli rząd przeforsuje swoje zamiary płace w budżetówce w przyszłym roku zwiększą się nominalnie o 7,8%, czyli o prognozowany wskaźnik inflacji. Zatem realnie płace nie wzrosną.

OPZZ wraz z innymi centralami związkowymi domaga się, aby płace w sferze budżetowej w przyszłym roku wzrosły o nie mniej niż 20%. Nie popieramy także rządowej propozycji wzrostu płacy minimalnej od 1 stycznia 2023 r. do kwoty 3383 zł i od 1 lipca do kwoty 3450 zł. To zbyt mało. Nasza propozycja wzrostu to: od 1 stycznia 2023 r. – nie niej niż 3500 zł i od 1 lipca 2023 r. nie mniej niż 3750 zł.

W RDS o wskaźniku wzrostu emerytur i rent w 2023 r.

Członkowie Rady zapoznali się z informacją na temat prac w Radzie Dialogu Społecznego dotyczących ustalenia wskaźnika wzrostu emerytur i rent w 2023 r. Podczas posiedzenia Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się 8 czerwca br., propozycję strony rządowej w zakresie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2023 r. przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed. Strona rządowa zaproponowała pozostawienie tego wskaźnika na poziomie ustawowego minimum, który wynosi 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2022 r. Aktualna prognoza średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. kształtuje się na poziomie 109,1%, natomiast prognoza średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2022 r. na poziomie 109,4%. Z kolei prognozowany realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2022 r. wynosi 1%, co oznacza, że prognozowane obligatoryjne 20% realnego wzrostu wynagrodzeń za rok 2022 wynosi 0,2%. Przewiduje się, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2023 r. wyniesie nie mniej niż 109,6%.

W odpowiedzi, stanowisko OPZZ omówił Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący OPZZ. Optymalnym rozwiązaniem będzie zwaloryzowanie świadczeń emerytalno-rentowych przy zastosowaniu procentowego wskaźnika waloryzacji, który odpowiada średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększonego o co najmniej 50% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. W imieniu OPZZ zaproponował ponadto wprowadzenie przepisu obligującego rząd do tego, by świadczenia emerytalno-rentowe były waloryzowane nie raz w roku, a dwukrotnie – w marcu i we wrześniu w przypadku, jeśli inflacja w pierwszym półroczu przekroczy 5%. Mechanizm dwukrotnej, warunkowej waloryzacji stanowiłby dodatkową ochronę i zagwarantowałby gospodarstwom emerytów i rencistów utrzymanie realnej wartości świadczeń w przypadku wysokiej inflacji.

O wynagrodzeniach pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Kolejnym tematem był omówienie realizacji ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. O szczegółach opowiedziała Urszula Michalska, przewodnicząca Rady Branży Usługi Publiczne. Projekt został przyjęty przez Radę Ministrów 17 maja br. i skierowany do prac legislacyjnych w Sejmie. Regulacja płacowa jest realizacją ustaleń zawartych w stanowisku Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, przyjętego 5 listopada 2021 r. przez rząd, stronę reprezentatywnych organizacji związkowych i organizacji pracodawców. OPZZ brało czynny udział w negocjacjach płacowych. Senat wprowadził do tekstu ustawy 22 poprawki. Będą one rozpatrywane na posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia 22 czerwca br. Sprawozdanie Komisji i rozpatrzenie ustawy zostało zaplanowane na posiedzenie Sejmu w dniach 22-23 czerwca br.

Członkowie Rady rozmawiali także o ostatniej, 110. sesji Międzynarodowej Organizacji Pracy, która odbyła się w Genewie w dniach 27 maja – 11 czerwca 2022 r. Podjęto na niej bardzo ważną decyzję o uznaniu bezpieczeństwa i higieny pracy za piątą podstawową zasadę prawa pracy. Przebieg sesji zreferował Jacek Dubiński, delegat OPZZ. 

Fot. W. Gorlewski/OPZZ