21 czerwca w Katowicach odbyła się konferencja na temat „godziwej pracy migrantów i uchodźców w Polsce”. Uczestniczyli w niej Federacja Przedsiębiorców Polskich Regionu Śląskiego wraz z partnerami: OPZZ, CASE, NHO.

Z ramienia Ogólnopolskiego Porozumienia Związków zawodowych w konferencji uczestniczyli Sebastian Koćwin, Wiceprzewodniczący OPZZ oraz Natalia Kolesnik, specjalista ds. kontaktów z osobami z zagranicy pracującymi w Polsce.

Na konferencji prezentowane były główne tezy i rekomendacje z raportu końcowego pt. „Narzędziownik dialogu społecznego na rzecz godnej pracy migrantów i uchodźców w Polsce”. Poruszane były takie zagadnienia, jak: identyfikacja najważniejszych wyzwań związanych z godną pracą cudzoziemców, działania administracji i pracodawców na rzecz polepszania warunków pracy i pobytu cudzoziemców w naszym kraju, weryfikacja problemów i przedsięwzięć naprawczych, diagnoza słabych i mocnych stron współpracy partnerów społecznych na rzecz zatrudnienia cudzoziemców.