Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Tagi

11 marca 2024

Inauguracyjne Posiedzenie Rady ds. Kobiet na Rynku Pracy

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej miało miejsce inauguracyjne spotkanie Rady ds. Kobiet na Rynku Pracy w sobotę, 9 marca. Ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk wyraziła przekonanie, że zaangażowanie uczestniczek i uczestników przyczyni się do ulepszenia projektów, a przede wszystkim do uwzględnienia sytuacji, pozycji oraz perspektyw kobiet, które nadal doświadczają dyskryminacji i nierównego traktowania, zwłaszcza w kontekście rynku pracy, w treści proponowanych projektów legislacyjnych. W skład reprezentacji OPZZ wchodzą wiceprzewodnicząca Barbara Popielarz, Wiceprezes ZNP Urszula Woźniak, ekspertka z wydziału polityki społecznej Katarzyna Duda, oraz Przewodniczący Zarządu Krajowego Konfederacji Pracy Michał Lewandowski.

Czytaj więcej

06 marca 2024

Posiedzenie Zespołu ds. równości

W dniu 6 marca 2024 r. w siedzibie OPZZ odbyło się posiedzenie Zespołu ds. równości. Przedmiotem posiedzenia były zagadnienia dotyczące równego traktowania osób w sferze gospodarczej i społecznej. Posiedzenie poprowadziła przewodnicząca Zespołu, Barbara Kutrowska. W posiedzeniu Zespołu uczestniczyła pani Weronika Marczuk, działaczka społeczna, która przedstawiła informacje na temat sytuacji kobiet w Ukrainie oraz działania na rzecz obywateli Ukrainy prowadzonych w Polsce. Ze względu na cele statutowe Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych oraz jego aktywność wymieniono informacje na temat możliwej przestrzeni do wspólnych inicjatyw społecznych. Organizacje, których liderką jest pani Weronika Marczuk, są organizacjami pożytku publicznego , zatem możliwe jest odprowadzenie na ich rzecz 1,5% podatku PIT. Oznaczenie w rozliczeniu PIT, że podatek jest z OPZZ spowoduje, że środki z podatku będą kierowane na inicjatywy organizowane wspólnie z OPZZ. Wiceprzewodnicząca OPZZ, Barbara Popielarz, przedstawiła informację na temat sytuacji kobiet na rynku pracy, w tym w obszarze wynagrodzeń. Zwróciła przy tym uwagę na konieczność dalszego inicjowania przez związki zawodowe zrzeszone w OPZZ weryfikacji w zakładach pracy przestrzegania zasady równa płaca na tą samą pracę oraz działań na rzecz likwidacji luki płacowej. Na poziomie unijnym przyjęto dyrektywę, która ma wzmocnić transparentność systemu wynagradzania pracowników, jednak już teraz, korzystając z uprawnień związków zawodowych, można w ramach dialogu społecznego doprowadzić do równego wynagradzania pracowników za tą samą pracę w zakładzie pracy. Jednym z ważnych tematów, które wymagają podjęcia silniejszych działań jest zjawisko dyskryminacji pracowników ze względu na przynależność związkową oraz działalność w związkach zawodowych – wniosek wiceprzewodniczącej OPZZ zaaprobował Zespół. Ponadto, w ramach informacji o bieżących działaniach OPZZ, wiceprzewodnicząca OPZZ wskazała na kontynuację działań centrali w sprawie wyłączenia wszystkich dodatków z płacy minimalnej tak, aby stała się ona wynagrodzeniem jednoskładnikowym – płacą zasadniczą. Podkreśliła też dalszą pracę w kierunku rozwiązań systemowych oraz wzmocnienia negocjacji zbiorowych celem ograniczenia skali spłaszczenia wynagrodzeń w przedsiębiorstwach oraz w sektorze finansów publicznych. W związku ze zbliżającym się posiedzeniem Rady ds. Kobiet w Sejmie RP, Zespół przedyskutował obszary problematyczne, które powinny zostać zgłoszone przez OPZZ jako pilne do podjęcia działań przez organy stanowiące prawo w Polsce. Zespół otrzymał także informacje na temat stanu prac Komisji Europejskiej nad projektem dyrektywy w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej oraz uwag Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych do tego projektu. W działania w tym obszarze zaangażowana jest z ramienia OPZZ pani Aneta Trojanowska ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, która omówiła ww. kwestie. Na potrzeby organizacji zrzeszonych w OPZZ, w ramach prac Zespołu, przygotowano schemat działania antymobbingowego, do wykorzystania w zakładach pracy – pani Aneta Trojanowska omówiła rezultat prac w tym zakresie. Zespół wskazał na konieczność włączenia się członków związków zawodowych w wybory samorządowe i do Parlamentu Europejskiego poprzez oczekiwanie od osób ubiegających się o funkcję deklaracji realizacji działań na rzecz równego traktowania i promowania tych osób, które w programie mają inicjatywy wzmacniające równość. Zespół omówił możliwości ściślejszej współpracy jego członków między posiedzeniami Zespołu oraz informowania członków OPZZ oraz opinii publicznej na temat działań równościowych. Większa aktywność np. w mediach społecznościowych pozwoli upowszechnić wiedzę na temat działań OPZZ w obszarze równego traktowania oraz aktywności członków i członkiń OPZZ, która będzie stanowić inspiracje i promować pracę na rzecz równego traktowania osób. Kolejne posiedzenie Zespołu zaplanowano na czerwiec 2024 r. przygotowała: Katarzyna Pietrzak,  Wydział Polityki Gospodarczej, OPZZ 

Czytaj więcej

20 grudnia 2023

Inauguracja pracy Komisji Polityki Społecznej i Rodziny nt. niepełnosprawności

19 grudnia odbyło się pierwsze w X kadencji Sejmu posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.  Ze strony rządowej w posiedzeniu udział wzięła Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk wraz z Kierownictwem resortu, a także posłanka i Ministra ds. Równości Katarzyna Kotula. OPZZ było reprezentowane przez Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Renatę Górną oraz specjalistkę w Wydziale Polityki Społecznej Katarzynę Dudę. Podczas posiedzenia miało miejsce pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w celu zachowania ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Ustawa zakłada między innymi wydłużenie do 30 września 2024 roku terminu ważności orzeczeń, których ważność upłynęłaby z 30 czerwca 2024 roku.  Dodatkowo zachowują ważność karty parkingowe, jeżeli decyzja przyznająca świadczenie pomocy społecznej została wydana w związku z niepełnosprawnością potwierdzoną orzeczeniem osoby mają również wydłużone prawo do otrzymania świadczeń. Analogicznie ma wyglądać sytuacja w przypadku prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej. Potrzeba uchwalenia ustawy wynika ze znacznych opóźnień oraz zatorów przy wydawaniu nowych orzeczeń w ramach zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności.  Ministerstwo zapowiedziało jednocześnie pracę nad systemowymi zmianami w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności między innymi w zakresie zasad składania wniosków o wydanie kolejnych orzeczeń o niepełnosprawności. Tego samego dnia Sejm przyjął ustawę, która została następnie skierowana do Senatu. OPZZ z zadowoleniem przyjął podjętą inicjatywę ustawodawczą, oczekiwaną społecznie i będącą realizacją wielu wniosków zgłaszanych do OPZZ od środowisk osób z niepełnosprawnościami. Regulację traktujemy jako doraźne rozwiązanie, na ,,tu i teraz”. Wyzwaniem na przyszłość są systemowe rozwiązania związane z orzecznictwem w ramach zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności i usprawnienie tej pracy. Chodzi m.in. o niedoszacowanie kosztów funkcjonowania tych zespołów przy ustalaniu dotacji, która jest bardzo zróżnicowana w regionach, czy brak lekarzy chętnych do orzekania w zespołach. Jako OPZZ będziemy zabiegać o rozwiązania na rzecz poprawy funkcjonowania tych zespołów. 

Czytaj więcej

09 grudnia 2023

Posiedzenie Zespołu OPZZ ds. równości: o dyskryminacji i prawach pracowniczych

6 grudnia odbyło się posiedzenie Zespołu OPZZ ds. równości rozpoczęła przewodnicząca Zespołu Barbara Kutrowska, która przedstawiła porządek obrad. Dyskutowano m.in. o dyskryminacji i prawach pracowniczych oraz dyrektywie Międzynarodowej Komisji Kobiet o przemocy wobec kobiet. Michał Olesiak przestawił prezentację podczas, której omówił znaczenie mobbingu i dyskryminacji.Kodeks Pracy wymusza obowiązek, aby pracownicy byli traktowani równo. Dyskutowano także o ocenach pracowniczych oraz ich zasadności i uczciwości. Aneta Trojanowska z kolei omówiła prace Komitetu Kobiet w Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, którego jest przedstawicielem z ramienia OPZZ. Omówiła działanie komitetu i jego skład. Ostatnie posiedzenie komitetu miało miejsce 25 października w Wiedniu. Dyrektywa Międzynarodowej Komisji Kobiet o przemocy wobec kobiet Rozmawiano także o przemocy wśród kobiet, która nadal jest dużym problemem. Przemoc na tle płciowym to największy odsetek – dotyka aż  jedną na trzy kobiety. Rozróżniamy przemoc: domową, w pracy i cybernetyczną. 8 Marca 2022 roku Komisja Europejska zaproponowała dyrektywę w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Okaleczeń narządów płciowych wśród kobiet dokonano 600 tys. w Europie i 200 milionów na świecie. Już 14 i 15 grudnia odbędzie się konferencja dotycząca zwalczania przemocy i molestowania wobec kobiet w EKZZ. OPZZ wobec bieżącej sytuacji społeczno-politycznej Kolejną część posiedzenia poprowadziła wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz. Omówiono także bieżące informacje i sprawy, którymi obecnie zajmuje się OPZZ. Są to m.in. wybory samorządowe, które odbędą się już wiosną - OPZZ apeluje o zaangażowanie się w nie, oczywiście z wsparciem Zespołu i Centrali. Na szczeblu samorządowym dzieje się dużo i musimy o tym pamiętać. Warto więc mieć również swoich działaczy w samorządach. Tworzy się nowy rząd, po którego powołaniu Zespół OPZZ ds. równości chce aktywnie włączyć się w jego działania. Podczas posiedzenia podkreślono, że Rada Ministrów powinna zająć się wynagrodzeniami w szerszym zasięgu. Nie zostało to zapisane w porozumieniu, ale OPZZ będzie nad tą kwestią czuwać. Jako partnerzy społeczni mamy jednak ograniczone możliwości działania – cały czas brakuje konstruktywnego dialogu społecznego, a porozumień trójstronnych praktycznie nie ma. OPZZ będzie nadal podejmował działania w zakresie emerytur stażowych czy też renty wdowiej.

Czytaj więcej

06 listopada 2023

Asertywność: szkolenie dla członkiń i członków Zespołu OPZZ ds. równości

25 października w Centrali OPZZ odbyło się szkolenie z zakresu asertywności. Szkolenie było skierowane do członkiń i członków Zespołu OPZZ ds. równości.  Uczestników powitały wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz i przewodnicząca Zespołu Barbara Kutrowska. Szkolenie poprowadziła Małgorzata Pyka - psycholog, terapeuta i członek Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów. W programie szkolenia znalazły się: podstawowa wiedza na temat zachowań asertywnych doskonalenie umiejętności interpersonalnych w relacjach społecznych w środowisku zawodowym  kształtowanie umiejętności asertywnego wyrażania uczuć

Czytaj więcej

18 września 2023

18 września: Europejski Dzień Równej Płacy

18 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Równej Płacy. Jego rolą jest zwrócenie uwagi na niesprawiedliwy system wynagrodzeń kobiet i mężczyzn, który różnicuje ich płace za tą samą pracę (lub pracę o tej samej wartości) z uwagi na płeć oraz potrzebę przeciwdziałania temu zjawisku jako niezgodnego z prawem. To zróżnicowanie wynagrodzeń tak zwana luka płacowa, której nie da się uzasadnić żadnymi obiektywnymi kryteriami, płace kobiet i mężczyzn są różne tylko ze względu na płeć. Prawo jest stanowcze… Prawo dostarcza nam wielu przepisów wskazujących na zakaz dyskryminacji płacowej i obowiązek równego wynagradzania pracowników za tą samą pracę. Prawo międzynarodowe i krajowe przewiduje również szereg obowiązków dla państwa i pracodawców mających na celu wyrównywanie nierówności i zapobieganie płacowym praktykom dyskryminacyjnym, w tym ze względu na płeć. Wyrażone są one jako główna wartość UE np. w art. 157 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz innych dokumentach prawodawczych takich jak:  Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 (Cel 8: Wzrost gospodarczy i godna praca), Konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) i polskiej Konstytucji. … a praktyka nieskuteczna Niestety nadal istnieje spora różnica miedzy płacami kobiet i mężczyzn za pracę o tej samej wartości. Przepisy zakazujące dyskryminacji nie są przestrzegane. Do chwili obecnej, pomimo działań na rzecz wzmocnienia pozycji kobiet na rynku pracy, w dalszym ciągu utrzymuje się ich strukturalne nierówne traktowanie. Szacuje się, że luka płacowa wynosi około 20 % w skali globalnej i około 14% w Europie.  W Polsce zaś wynosi ona według Eurostatu 4,5% jednak informacja ta obarczona jest mankamentami, które powodują że prawdziwa skala luki płacowej nie jest w niej uwidoczniona. P różnicach płacowych pisaliśmy TUTAJ) OPZZ od wielu lat wskazuje, że ustawodawstwo polskie nie chroni pracowników przed dyskryminacją płacową w sposób wystarczający oraz działania państwa skierowane na wyrównanie różnic między wynagrodzeniem kobiet i mężczyzn za tę samą pracę lub pracę o tej samej wartości nie zapewniają pracownikom skutecznej ochrony w tym zakresie. Również z tego względu OPZZ włączyło się na poziomie europejskim w prace nad dyrektywą dotyczącą przejrzystości wynagrodzeń, która weszła w życie w kwietniu 2023 r.  Uchwalenie dyrektywy (jej tekst znajdziesz TUTAJ)  uznajemy sukces europejskich związków zawodowych. Co możemy zrobić? OPZZ apeluje o szybką implementację dyrektywy do porządku krajowego, na którą czas mamy co prawda do 2026 r. Uważamy jednak, że przestrzegania prawa w obszarze równego wynagradzania wymaga pilnych działań. OPZZ włączy się w prace nad dostosowaniem przepisów krajowych na rzecz urzeczywistnienia prawa do transparentnych, precyzyjnych i sprawiedliwych mechanizmów kształtowania wynagrodzeń i zasad płacowych, sprzyjających równości płac w prawie krajowym.  Niezależnie od tego już teraz związki zawodowe mogą pytać swoich pracodawców o informację dotyczącą poziomu wynagrodzeń w określonych kategoriach pracowników w podziale na płeć. Informacje te mogą stanowić podstawę do działań organizacji związkowych na rzecz wyrównania luki płacowej na poziomie przedsiębiorstwa czy zakładu pracy (np. urzędu). Zachęcamy do takich działań organizacje związkowe zrzeszone w OPZZ! (MCH, KP)

Czytaj więcej

16 września 2023

Dwudniowe posiedzenie dwóch zespołów problemowych OPZZ

15 i 16 września odbyło się dwudniowe, wyjazdowe szkolenie dwóch zespołów problemowych OPZZ: Zespołu problemowego ds. równości i Zespołu problemowego ds. gospodarki i finansów publicznych. Biuro prasowe OPZZ Członkinie i członkowie Zespołu problemowego OPZZ ds. równości i Zespołu problemowego OPZZ ds. gospodarki i finansów publicznych drugi dzień zdobywają wiedzę z zakresu: prawa pracy i rokowań zbiorowych przeciwdziałania mobbingowi równości na rynku pracy wynagrodzeń w budżetówce i projektu ustawy budżetowej na 2024 r. dyrektywy w sprawie adekwatnych płac minimalnych w UE i sprawiedliwej transformacji energetycznej

Czytaj więcej

05 lipca 2023

Posiedzenie Zespołu ds. równości

30 czerwca odbyło się posiedzenie Zespołu ds. równości z udziałem posłanki Nowej Lewicy Agnieszki Dziemianowicz – Bąk. W trakcie spotkania omówiono sytuację kobiet na rynku pracy oraz związaną z nią lukę płacową. Zaprezentowano także raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego „Sytuacja Kobiet w Polsce z perspektywy społeczno-ekonomicznej”. Wśród zawartych rekomendacji zawartych w raporcie znalazły się m.in. te dotyczące opracowania narzędzi wspierających aktywność zawodową kobiet, walki ze stereotypami oraz dyskryminacją, monitorowaniem postępów w zakresie równości płci.  JG

Czytaj więcej

18 kwietnia 2023

Pierwsze posiedzenie Zespołu ds. Równości

17 kwietnia w siedzibie Centrali OPZZ odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. Równości. Zespół powołany przez Prezydium OPZZ jest najliczniejszym zespołem w kadencji 2022-2027. Biuro prasowe OPZZ Zespół ds. równości będzie zajmować się sytuacją oraz problemami kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Jego członkowie chcą przeciwdziałać dyskryminacji, łamać stereotypy oraz zmieniać nastawienie społeczne, aby wszystkie pracownice i wszyscy pracownicy mieli równe szanse rozwoju zawodowego, a także równe płace. Podczas posiedzenia wybrano przewodniczącego i wiceprzewodniczących Zespołu ds. Równości: Barbara Kutrowska - przewodnicząca Jadwiga Aleksandra Rezler - wiceprzewodnicząca Aneta Trojanowska - wiceprzewodnicząca Nadia Oleszczuk - wiceprzewodnicząca Wojciech Rajchel - wiceprzewodniczący Zespół ds. równości przyjął też Stanowisko w sprawie uwzględniania w projekcie Krajowego Programu Reform 2023/2024 kwestii równości wynagrodzeń. Zespół ds. równości, jako ciało opiniodawczo-doradcze OPZZ, po dokonaniu analizy projektu Krajowego Programu Reform 2023/2024 pod kątem działań na rzecz równego wynagradzania za tą samą pracę negatywnie ocenił decyzję o braku realizacji w ramach KPR przedsięwzięć na rzecz równouprawnienia i równości płci w obszarze płac w 2023 i 2024 roku. Treść Stanowiska TUTAJ

Czytaj więcej

11 kwietnia 2023

Renta wdowia: ponad 200 tysięcy podpisów pod projektem ustawy!

Komitet Obywatelski, w składzie którego jest OPZZ, zebrał ponad 200 tysięcy podpisów pod projektem ustawy ws. Renty Wdowiej!  Biuro prasowe OPZZ Udało nam się zebrać ponad 200 tysięcy podpisów, czyli ponad dwa razy więcej niż zakłada wymóg ustawowy (tj. 100 tys. podpisów). Już dziś, 11 kwietnia w Sejmie RP złożyliśmy podpisy pod obywatelskim projektem ustawy o rentach wdowich.  Podczas wtorkowej konferencji prasowej Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący OPZZ powiedział: Bardzo się cieszę, że zebraliśmy ponad 200 tysięcy podpisów, to pokazuje jak bardzo pozytywny odbiór społeczny ma ten postulat i jak bardzo ważny jest dla wielu obywateli. Stało się tak, kiedy coraz trudniej jest zbierać podpisy, ponieważ coraz więcej osób nie chce podawać swojego numeru PESEL, czy też adresu miejsca zamieszkania. Dlaczego ten postulat jest tak ważny? Pamiętajmy, że sytuacja emerytów w jednoosobowych gospodarstwach domowych jest bardzo często tragiczna. To głównie kobiety zostają same, ponieważ aż 26 procent mężczyzn nie dożywa do emerytury. Potrzebne są rozwiązania systemowe, a nie doraźne jak 13. i 14. emerytura, ale właśnie np. wprowadzenie „Renty Wdowiej”, emerytur stażowych czy niewygasającego charakteru emerytur pomostowych”. Dziękujemy Wszystkim, którzy wsparli inicjatywę! Razem możemy więcej! Renta Wdowia: wspólna inicjatywa OPZZ i Lewicy Projekt zakłada, że w przypadku śmierci współmałżonka pozostała przy życiu osoba mogłaby zachować swoje świadczenie i powiększyć je o 50 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku i 50 proc. swojego świadczenia.  Obecnie renta rodzinna w przypadku, gdy umrze jeden ze współmałżonków, wynosi 85 proc. wyższego świadczenia. Samotne wdowy i samotni wdowcy po śmierci współmałżonka samodzielnie opłacają koszty stałe utrzymania gospodarstwa domowego, np. energii elektrycznej.  Dzięki rencie wdowiej będzie ich stać na pokrycie tych kosztów, a ich sytuacja materialna nie pogorszy się radykalnie. Większość samotnych seniorów stanowią wdowy, na projekcie zyskają przede wszystkim kobiety, których przeciętne emerytury są ok. 1000 zł niższe niż przeciętne emerytury mężczyzn. W projekcie znajduje się górny limit otrzymywanego świadczenia i wynosi on trzykrotność średniej emerytury, czyli obecnie byłaby to kwota 7600 zł.   Z nowego świadczenia będzie mogło skorzystać od 1,3 do 1,5 mln Polaków i Polek. To bardzo duża grupa seniorów, która dziś najbardziej odczuwa skutki wysokiej inflacji. Waloryzacja emerytur nie nadąża za galopującą drożyzną, a wśród emerytów rośnie liczba osób zagrożonych ubóstwem. Renta Wdowia będzie więc trwałym systemowym wsparciem dla emerytów i rencistów, a nie tylko jednorazową zapomogą. zdjęcia: lewica.org.pl

Czytaj więcej