Niestety, ale ani wysłany 20 stycznia 2023 r. list otwarty strony społecznej do Premiera rządu RP Pana Mateusza Morawieckiego oraz pismo wiceprzewodniczącej OPZZ Barbary Popielarz w sprawie obecnej sytuacji PKP TELKOL sp. z o.o. do dnia dzisiejszego nie uzyskał odpowiedzi. Komitet Protestacyjno-Strajkowy Związków Zawodowych w PKP TELKOL sp. z o.o postanowił rozpocząć przygotowania do akcji protestacyjnych. Na budynkach siedzib organizacji związkowych i miejsc pracy pracowników spółki zawisły flagi związkowe.  Wystąpiono też z pismem do właściciela spółki PKP TELKOL z wnioskiem o niezwłoczne spotkanie.

[edit]

z ostatniej chwili: 15 maja odbyło się spotkanie Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa  Sekretarz stanu w MI Andrzej Bittel poinformował, że powołany zespół ,,ostatniej szansy" w sprawie  zakończenia procesu sprzedaży spółki PKP TELKOL do PKP PLK S.A. nie doprowadził do porozumienia stron i spółka pozostaje w strukturach Grupy PKP S.A. Ponad dwa lata batalii o sanację ekonomiczną i rozwój spółki w strukturach PKP  PLK S.A. ugrzązł w niemocy organów decyzyjnych.


Scenariusz był zawsze taki sam, szef kancelarii premiera kierował pismo z prośbą o wyjaśnienie sytuacji do Wiceprezesa Rady Ministrów Jacka Sasina, dyrektor Departamentu w MAP kierował prośbę o udzielenie odpowiedzi do Prezesa Zarządy PKP S.A. Pana Krzysztofa Mamińskiego i tu ,,ślad się urywał” a zabawa w kotka i myszkę trwa nadal.

Zapewniający stronę społeczną od stycznia 2021 roku sekretarz stanu w MAP Maciej Małecki,
że Ministerstwo podtrzymuje stanowisko dotyczące zasadności ulokowania spółki PKP TELKOL
w strukturach Grupy PKP PLK S.A. jako rozwiązanie ułatwiające spółce sanację sytuacji ekonomicznej i jej rozwój, dziś nabrał wody w usta i nie odpowiedział na pismo Federacji z dnia 23 marca 2023 r. w którym strona społeczna zwróciła się właśnie o rzetelne wyjaśnienie aktualnego stanu procesu zmian właścicielskich.

Nieoficjalnie wiadomym jest, że obie strony procesu ( PKP S.A. i PLK S.A.) nie zaakceptowały żadnej oferty przejęcia udziałów zasłaniając się niedozwolona pomocą publiczną i możliwym działaniem na szkodę spółek. Ile są wiec warte zapewnienia polityków pracownicy spółki PKP TELKOL przekonali się na własnej skórze tracąc w ciągu tych dwóch lat swoje świadczenia, wynagrodzenia i miejsca pracy. Średnie wynagrodzenie zasadnicze w Regionach( linia) nie przekracza kwoty 4400zł a wielu pracowników otrzymuje ją na poziomie najniższej krajowej.

Dlatego też, strona społeczna uznała, ze należy wznowić przerwane ze względu na proces zmian właścicielskich mediacje w ramach dwóch sporów zbiorowych z roku 2021 i 2022. Strony wspólnie ustaliły, że punkty sporów dotyczące redukcji zatrudnienia i utrudniania działalności związkowej stały się bezprzedmiotowe. Natomiast w sprawie przywrócenia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i wzrostu wynagrodzeń stanowisko strony społecznej jest niezmienne. Niezbędne jest wznowienie rozmów i przywrócenie uregulowań ZUZP, ponieważ Spółka jest jedyną ze Spółek Grupy PKP, w której nie funkcjonuje ZUZP. To pozwoli na poprawienie konkurencyjności Spółki na rynku pracy, a także powinno wstrzymać odpływ wykwalifikowanej kadry pracowniczej do innych podmiotów. Na przestrzeni 3 lat nastąpił spadek zatrudnienia o ok. 44%. To oraz wypowiedzenie ZUZP pozwoliło Spółce na osiągnięcie konkretnych korzyści – zmniejszenie kosztów o ok. 30 mln złotych przez 3 lata. Jedynie pracownicy ponieśli koszty podjętych działań w Spółce. Spadło zatrudnienie, wypowiedziano układ, a wynagrodzenia są na poziomie z 2018 roku.

W swoim stanowisku pracodawca stwierdził, że Spółki nie stać na podwyżki dla całej załogi i na wznowienie ZUZP. Problemem jest to, że Spółka TELKOL nie ma dofinansowania z budżetu jak Spółka PKP PLK, a to oznacza poważną różnicę w pozycji spółek. Spółka jakby miała możliwości finansowe to by spełniła oczekiwania pracowników. Spółka nie ma więc na dzień dzisiejszy możliwości finansowych na spełnienie oczekiwań pracowników w zakresie podwyżek i przywrócenia zapisów ZUZP.

Strony ustaliły, że data następnego spotkania zostanie wyznaczona niezwłocznie po informacji
o zakończeniu badania sprawozdania finansowego Spółki przez biegłego rewidenta, co powinno mieć miejsce w połowie maja 2023 r.


Wobec powyższego KPS związków zawodowych w spółce postanowił rozpocząć przygotowania do akcji protestacyjnych, mających na celu przywrócenie wypracowanych przez kilkadziesiąt lat pracy na Kolei uprawnień pracowniczych oraz godziwych wynagrodzeń pracowników PKP TELKOL sp. z o.o. Wystąpiono też z pismem do właściciela spółki PKP TELKOL z wnioskiem o niezwłoczne spotkanie ze stroną społeczną. 23 maja, czyli w najbliższy wtorek rozpoczynają się negocjacje płacowe.

Pismo do Prezesa Zarządu PKP S.A. z 9.05.2023 TUTAJ

Komunikat Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Związków Zawodowych w PKP TELKOL sp. z o.o do pracowników spółki TUTAJ

Mirosław Rapiej,
Sekretarz Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Związków Zawodowych w PKP TELKOL sp. z o.o