OPZZ zwróciło się do Pani Ministry Agnieszki Dziemianowicz – Bąk z prośbą i wnioskiem o zwołanie posiedzenia Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Pomocy Społecznej, funkcjonującego przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie szeroko rozumianej problematyki sektora pomocy społecznej.

Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ

Uznaliśmy, że najwyższy czas, by Zespół wznowił swoją pracę.
Dialog z udziałem strony społecznej i rządowej w ramach Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Pomocy Społecznej wymaga ,,reaktywacji’’ nie tylko ze względu na nabrzmiałe problemy systemowe i pracownicze, ale także z uwagi na rozpoczęcie nowego ,,otwarcia’’ z udziałem strony rządowej, a w związku z tym - wzajemnej wymiany doświadczeń, planów i oczekiwań.

Przypomnijmy, że to ważne gremium: Trójstronny Zespół Branżowy ds. Pomocy Społecznej powstał dzięki wieloletnim wysiłkom, w szczególności strony związkowej i jednogłośnej decyzji partnerów społecznych funkcjonujących w ramach Rady Dialogu Społecznego, powołany Uchwałą Nr 107strony pracowników i pracodawców RDS w sprawie powołania zespołu do prowadzenia branżowego dialogu społecznego do spraw pomocy społecznej. Dotychczasowe nieliczne posiedzenia (dwa posiedzenia w 2022 r. i jedno posiedzenie w 2023 r.), zwoływane głównie z inicjatywy strony związkowej poświęcono doraźnym problemom, nie wypracowując istotnych rozwiązań systemowych. Ostatnie posiedzenie Zespołu odbyło się niemal rok temu, w maju 2023 r. Dyskutowano wówczas m.in. o sytuacji pracowników socjalnych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz finansowaniu świadczeń medycznych w domach pomocy społecznej.

W ubiegłym roku każda z organizacji wchodzących w skład Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Pomocy Społecznej zgłosiła zagadnienia i tematy do omówienia. Są one wciąż aktualne i wymagają rozpoczęcia prac. O wielu problemach pracowniczych, w tym płacowych, jak i konieczności podjęcia rozmów w Zespole sygnalizowaliśmy Pani Minister m.in. w ostatnim czasie, podczas prac nad projektem ustawy budżetowej na 2024 r. na posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.
Na rozpoczęcie konstruktywnego dialogu w obszarze pomocy społecznej, jako strona związkowa OPZZ, jesteśmy gotowi.

Treść pisma TUTAJ

(RG)