Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Prace Komisji ds. Ochrony Pracy

15 lutego 2019

Posiedzenie Komisji Ochrony Pracy OPZZ 14.02.19

W dniu 14 lutego 2019r. w siedzibie OPZZ odbyło się Komisji Ochrony Pracy OPZZ pod przewodnictwem przewodniczącego komisji Grzegorza Pawlaka. W posiedzeniu komisji, oprócz jej członków brali udział: wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski i przewodniczący OPZZ Jan Guz, którzy przedstawili najważniejsze bieżące działania związkowe wynikające z aktywności OPZZ. Na początku spotkania gościliśmy przedstawiciela Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego panią Dorotę Piętę z Krajowego Punktu Centralnego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, która przedstawiła problematykę aktualnych kampanii społecznych, przedsięwzięć i inicjatyw w zakresie bezpieczeństwa pracy na szczeblu krajowym i europejskim realizowanych m.in. przez CIOP – PIB, przy współudziale partnerów społecznych. To ciekawe inicjatywy m.in. polska kampania społeczna ,,Moda na Bezpieczeństwo”, która będzie realizowana w bieżącym roku czy ta dotycząca substancji niebezpiecznych i rakotwórczych. Uzgodniono, że stałym punktem posiedzeń komisji będzie prezentacja przez dwóch członków problematyki bezpieczeństwa pracy i przestrzegania przepisów prawnej ochrony pracy, z uwzględnieniem działalności społecznej inspekcji pracy na terenie zakładu pracy, z uwzględnieniem oceny współpracy z organami inspekcji pracy w branży, zakładzie pracy i regionie. To ważny element edukacyjny, aby poznać dokładnie problemy każdej z branż w obszarze bezpieczeństwa pracy. Na obecnym posiedzeniu prezentacja objęła branżę rolniczą (kol. Grzegorz Wysocki ze ZZ Pracowników Rolnictwa RP) i energetyczną (kol. Czesław Odalski z MZZ Pracowników Energetyki Płockiej). W dalszej części obrad dyskutowano nad: Regulaminem konkursu na Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy, inicjatywami OPZZ z okazji Tygodnia Bezpieczeństwa oraz obchodami Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, przekazanymi do konsultacji społecznych aktami prawnymi: nowelizacją rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy oraz nowelizacją ustawy o społecznej inspekcji pracy. Posiedzenie zakończono prezentacją członkom komisji informacji na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych – tę część przedstawił dyr. Wydziału Polityki Społecznej, Ubezpieczeń i Rynku Pracy OPZZ Bogdan Grzybowski. (rg)

Czytaj więcej

19 października 2018

Obradowała Komisja Ochrony Pracy

19 października odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komisji Ochrony Pracy Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, które poprowadzili wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski i Radca OPZZ Renata Górna. W pierwszej części spotkania wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski przedstawił regulamin pracy komisji oraz omówił przebieg i sposób przeprowadzenia wyborów na przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Ochrony Pracy OPZZ nowej kadencji. Następnie wybrano komisję skrutacyjną, w skład której weszły kol. Joanna Dąbrowska kol. Sylwia Starońska-Pająk Sylwia oraz kol. Czesława Sońta i przeprowadzono wybory. Na przewodniczącego Komisji Ochrony Pracy OPZZ wybrano kol. Grzegorza Pawlaka z Organizacji Zakładowej OPZZ „Konfederacja Pracy” w Państwowej Inspekcji Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie. Na wiceprzewodniczących Komisji Ochrony Pracy OPZZ wybrano: Tomasza Ogrodnika z Grupy AZOTY, Eweliną Podkowę z Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP w Poznaniu, Bronisława Szczecińskiego ze Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP oraz Sylwię Osiadacz z Samorządnego Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników ZOZ w Kłodzku. W drugiej części spotkania Renata Górna ekspert OPZZ wydziału polityki społecznej, rynku pracy, ubezpieczeń i zdrowia, przedstawiła działalność OPZZ w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Następnie omówiła aktywności OPZZ w zakresie aktualnie realizowanych kampanii i współpracy instytucjonalnej. W kolejnej części wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski omówił Program OPZZ na lata 2018 – 2022 przyjęty na IX Kongresie OPZZ w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W ostatniej części posiedzenia członkowie komisji dyskutowali nad planem pracy Komisji w 2019 roku oraz nad ramowym planem działań w nowej kadencji. AS

Czytaj więcej