Zmiana ustawy o pomocy społecznej to wiodący temat posiedzenia Rady Pomocy Społecznej, organu opiniodawczo – doradczego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawach pomocy społecznej.

Renata Górna, Wydział Polityki Społecznej OPZZ

OPZZ w trybie konsultacji społecznych złożyło opinię do nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Podczas posiedzenia Rady omówiono najważniejsze aspekty w zakresie organizacji i funkcjonowania mieszkań wspomaganych i treningowych oraz cały zakres zagadnień obejmujących Domy Pomocy Społecznej. Dyskusja koncentrowała się na zasadach wprowadzania rejestru zdarzeń nagłych w placówkach opieki długoterminowej oraz wytchnieniowej opieki krótkoterminowej, zarówno w placówkach całodobowych, jak i dziennego wsparcia. Odnośnie zakresu proponowanych zmian odnoszących się do pracowników socjalnych są one związane z bezpieczeństwem pracy tej grupy zawodowej np. obowiązkiem objęcia opieką prawną przez pracodawcę pracownika, który brał udział w niebezpiecznym zdarzeniu z udziałem klienta - podopiecznego.

Nawiązano także do obecnej, dramatycznej i wielokrotnie postulowanej do zmiany sytuacji płacowej zatrudnionych w Domach Pomocy Społecznej. Przedstawiciele Departamentu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zapowiedzieli decyzję rządu o doraźnym wsparciu finansowym z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników DPS. Decyzje i szczegóły oraz zasady i kryteria podziału środków będą zapadać w najbliższych dniach. Przypomnijmy, że OPZZ już ponad 3 tygodnie temu zwróciło się w wnioskiem do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o zwołanie w możliwe pilnym terminie posiedzenia Trójstronnego Branżowego Zespołu ds. Pomocy Społecznej poświęconego wynagrodzeniom pracowników (OPZZ wnioskuje o dialog w pomocy społecznej | Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych). Ostatnie informacje wskazują, że spotkanie Zespołu ma odbyć się po świętach.

OPZZ w posiedzeniach Rady Pomocy Społecznej IX kadencji reprezentuje Pan Krzysztof Tomasik, przewodniczący Międzyzakładowego  Związku Zawodowego Pracowników MOPS i Zespołu Żłobków Miejskich w Olsztynie (członek Federacji ZZ Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej).

(rg)