Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych otrzymało do konsultacji rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (nr druku: UD501).

Program „Rodzina 500+”, który zaczął funkcjonować z dniem 1 kwietnia 2016 r. na mocy ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2023 r. poz. 810), wprowadził do polskiego systemu prawnego nowe świadczenie – świadczenie wychowawcze, zwane powszechnie „świadczeniem 500+”.

W trakcie ponad 7 lat obowiązywania ustawy wprowadzono zmiany w zakresie warunków przyznawania świadczenia wychowawczego. Najistotniejszą z nich było nadanie programowi powszechnego charakteru poprzez zniesienie od 1 lipca 2019 r. kryterium dochodowego na pierwsze dziecko. Efektem tego działania było rozszerzenie kręgu osób pobierających świadczenie.

Obecnie rząd proponuje wprowadzenie kolejnej zmiany w funkcjonowaniu programu i podwyższenie jego wysokości do 800 zł miesięcznie.

Ewentualne uwagi do projektu ustawy prosimy przesyłać do dnia 21 czerwca br. na adres: duda@opzz.org.pl

Do pobrania:

Projekt

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji