Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Tagi

19 kwietnia 2024

OPZZ postuluje o zmianę polityki mieszkaniowej państwa

Zapewnienie potrzeb mieszkaniowych obywateli stanowi ważny postulat Programu OPZZ na lata 2022-2027. W związku z przygotowaniem przez ministerstwo rozwoju i technologii dwóch projektów ustaw z obszaru mieszkalnictwa, wiceprzewodnicząca OPZZ, Barbara Popielarz, przedstawiła stanowisko OPZZ dotyczące proponowanych zmian prawa. OPZZ skrytykowało pomysł wprowadzenia instrumentu wsparcia obywateli w nabyciu mieszkania pod nazwą kredyt mieszkaniowy #naStart, który ma zastąpić bezpieczny kredyt 2% oraz rodzinny kredyt mieszkaniowy. Tego typu programy mogłyby funkcjonować, jednak po zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych osób o niskich dochodach i w ramach systemu publicznych rozwiązań wspierających, w różnych formach, zapewnienie potrzeb bytowych obywateli. W naszej ocenie, funkcjonowanie kredytu mieszkaniowego #naStart utrwala aktualną normę, zgodnie z którą przeważająca część mieszkań nabywana jest przez obywateli w drodze kupna i wiąże się z wieloletnim zobowiązaniem kredytowym. Ponadto, instrument kredyt mieszkaniowy #naStart, podobnie jak wcześniejsze narzędzia tego typu, będzie wpływał niekorzystnie na kształtowanie się cen nieruchomości, powodując ich dalszy wzrost - przez co są one co raz mniej dostępne dla pracowników. Stanowisko OPZZ potwierdzają dane Narodowego Banku Polskiego, według których bezpieczny kredyt 2% był w ostatnich miesiącach 2023 r. jednym z głównych czynników wzrostu popytu na rynku kredytów mieszkaniowych oraz popytu na mieszkania w ofercie rynku (pierwotnego i wtórnego). Negatywnym skutkiem tego oddziaływania jest odbiegający od średniej w poprzednich latach wzrost cen mieszkań w 2023 r., odzwierciedlony m.in. w dynamicznym wzroście średnich kwot udzielanych kredytów mieszkaniowych. Dodatkowo, dynamika wzrostu średniej ceny transakcyjnej metra kwadratowego mieszkania na rynku pierwotnym była wyższa niż kosztów budowy. Biorąc powyższe pod uwagę OPZZ zaproponowało, aby państwo oddziaływało na podaż mieszkań na rynku a nie tak jak obecnie na popyt. W warunkach ograniczonych środków publicznych przeznaczanych przez państwo na politykę mieszkaniową oraz niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych osób najmniej zarabiających, środki publiczne powinny zostać w pierwszej kolejności skierowane na finansowanie instrumentów zwiększających dostępność mieszkań komunalnych, socjalnych i na wynajem. Mieszkania adresowane do osób o niższych dochodach stanowiły bowiem w 2023 r. jedynie 1,5% liczby nowo wybudowanych mieszkań (ok. 3,3 tys.). Krokiem w dobrym kierunku jest w związku z tym, zaproponowane przez ministerstwo zwiększenie nakładów na społeczne formy rozwoju mieszkalnictwa. To działanie potrzebne ale z pewnością niewystarczające biorąc pod uwagę zapotrzebowanie obywateli na mieszkania - nie powinno zatem wyczerpywać inicjatyw państwa w obszarze mieszkalnictwa. Brak stabilności mieszkaniowej jest jednym z najistotniejszych problemów społecznych w Polsce. Mimo to, w ostatnich latach nie dokonano istotnych zmian w polityce mieszkaniowej państwa. Przeciwnie, dostrzegalna była tendencja do ograniczania wydatków publicznych na politykę mieszkaniową. Udział tych wydatków w PKB stanowił w 2023 r. według Eurostatu 2023 r. 2,1% przy średniej unijnej na poziomie 5,7% i należał do najniższych w Unii Europejskiej. Potrzebujemy zatem adekwatnie finansowanej przez państwo polityki mieszkaniowej, która doprowadzi do powstania odpowiedniej do potrzeb liczby lokali spółdzielczych, komunalnych, socjalnych i na wynajem. OPZZ zwróciło się zatem z postulatem przygotowania przez rząd długoterminowej, kompleksowej i adekwatnie finansowanej polityki mieszkaniowej państwa, która uwzględni zróżnicowanie dochodowe obywateli. (KP) Tu wpisz tekst...

Czytaj więcej

18 kwietnia 2024

Posiedzenie Prezydium Rady OPZZ Województwa Wielkopolskiego

Na posiedzeniu Prezydium Rady OPZZ Województwa Wielkopolskiego, które odbyło się w dniu 18 kwietnia br., podjęto szereg istotnych decyzji oraz omówiono kluczowe kwestie.  Najważniejsze punkty porządku obrad obejmowały: - Podjęcie uchwały dotyczącej informacji z działalności finansowej Rady OPZZ Województwa Wielkopolskiego za pierwszy kwartał 2024 roku. - Omówienie sytuacji w branży przemysłowej, w tym stanowiska WRDS w związku z sytuacją w zakładach H. Cegielski S.A. w Poznaniu oraz MZZ Metalowcy WSK PZL w Kaliszu. W ramach tego punktu obrad miało miejsce wystąpienie Przedstawiciela zakładu H. Cegielski S.A., kol. Zbigniewa Koralewskiego. - Udzielenie rekomendacji kol. Elżbiecie Aleksandrowicz na członka WRDS w Poznaniu. - Omówienie przebiegu Kampanii Wyborczej do samorządów. - Omówienie i przedstawienie propozycji dotyczących obchodów 1 maja 2024 roku. - Rozpatrzenie spraw bieżących.

Czytaj więcej

18 kwietnia 2024

Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego wyróżniło Piotra Ostrowskiego

14 kwietnia br. na uroczystości z okazji 31. rocznicy powstania Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski został uhonorowany w doborowym gronie inżynierów, ekspertów i specjalistów prestiżowym wyróżnieniem Bene Meritus pro Industria Poloniae (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu).  Otrzymanie tego zaszczytnego wyróżnienia jest dla nas ogromnym honorem i motywacją do dalszego zaangażowania w rozwój polskiego przemysłu!

Czytaj więcej

16 kwietnia 2024

Kryzys płacowy w samorządach

Strona pracowników i strona pracodawców Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego przyjęła dnia 12 kwietnia 2024 r. stanowisko w sprawie wynagrodzeń pracowników samorządowych. Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej Wynagrodzenia pracowników w samorządach jawią się jako niezwykle niesprawiedliwe w porównaniu z innymi sektorami sektora finansów publicznych czy gospodarki. To paradoks, gdyż to właśnie samorządy odpowiadają za zapewnienie każdemu obywatelowi kluczowych usług publicznych. Duża odpowiedzialność oraz ograniczone perspektywy awansu powodują coraz większe trudności w rekrutacji wykwalifikowanych pracowników. Dlatego strona pracowników i strona pracodawców Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego przyjęła dnia 12 kwietnia 2024 r. stanowisko w sprawie wynagrodzeń pracowników samorządowych. Strona pracowników i strona pracodawców Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego opowiadają się za koniecznością wprowadzenia - w trybie pilnych działań interwencyjnych - zmian w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, zmienionego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. w zakresie: kwot minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w kategoriach zaszeregowania oraz minimalnych wymagań kwalifikacyjnych do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Wspomniana zmiana rozporządzenia ma na celu zahamowanie trendu spłaszczania wynagrodzeń pracowników samorządowych, który postępuje od kilku lat. Strona pracowników i strona pracodawców Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego wskazują na konieczność dalszej dyskusji reprezentatywnych partnerów społecznych zrzeszonych w Radzie Dialogu Społecznego ze stroną rządową w przedmiotowej kwestii, w celu wypracowania zmian o charakterze systemowym w zakresie wynagradzania pracowników samorządowych.  Strona pracowników i strona pracodawców Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego podkreśla, iż powyższe generalne zastrzeżenia nie wyczerpują wszystkich wątpliwości stron pracowników i pracodawców do rozporządzenia zmieniającego.

Czytaj więcej

16 kwietnia 2024

Posiedzenie Rady OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Posiedzenie Rady OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Czytaj więcej

16 kwietnia 2024

Posiedzenie Prezydium Rady OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Posiedzenie Prezydium Rady OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

Czytaj więcej

16 kwietnia 2024

Prezydium i Rada OPZZ Województwa Łódzkiego

Prezydium i Rada OPZZ Województwa Łódzkiego

Czytaj więcej

16 kwietnia 2024

Prezydium Rady OPZZ Województwa Łódzkiego

Prezydium Rady OPZZ Województwa Łódzkiego

Czytaj więcej

16 kwietnia 2024

Prezydium Rady OPZZ Województwa Łódzkiego

Prezydium Rady OPZZ Województwa Łódzkiego

Czytaj więcej

16 kwietnia 2024

Posiedzenie Prezydium Rady OPZZ Województwa Podkarpackiego

18 kwietnia - Posiedzenie Prezydium Rady OPZZ Województwa Podkarpackiego

Czytaj więcej