Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Tagi

13 stycznia 2023

Wyniki negocjacji płacowych i wzrost wynagrodzeń – WSK PZL Świdnik, FCA Poland i Śrubena Żywiec

Pod koniec 2022 i na początku 2023 roku większość zakładowych organizacji związkowych rozpoczyna negocjacje płac z pracodawcami.  To czas intensywnej pracy związkowych zespołów negocjacyjnych ,na której efekty oczekują związkowcy oraz pozostali pracownicy nienależący do żadnej organizacji związkowej. W tym roku z powodu wysokiej inflacji i wzrostu kosztów utrzymania obserwuje się większe zainteresowanie przebiegiem rozmów i końcowych porozumień dotyczących podwyżek wynagrodzeń.    Poniżej prezentujemy Porozumienia o wzroście wynagrodzeń na rok 2023, które są efektem wytężonej pracy naszych Koleżanek i Kolegów z Zakładowych Organizacji Związkowych:  WSK PZL Świdnik S.A. - w dniu 11 stycznia zostało zawarte porozumienie obejmujące następujące elementy : od 1 stycznia 490 zł. wzrost stawek osobistego dla każdego zatrudnionego, od 1 lipca 4,00 %  wzrost stawek osobistego wg. stawki na dzień 30.06.2023,  jednorazowa nagroda w kwocie 2 000 zł. - wypłacona wraz z wynagrodzeniem za miesiąc styczeń, zwiększenie o 90 zł. / miesięcznej premii asortymentowej od 1.01.2023r. Łączne skutki porozumienia przykładają się na wzrost średniego wynagrodzenia w kwocie  915,30 zł. - co stanowi 15,78 % wzrost miesięcznej pensji przy średniorocznej inflacji za rok ubiegły wg. GUS - 14,50 %. FCA Poland S.A. Tychy/Bielsko-Biała - zgodnie z porozumieniem zawartym w roku ubiegłym z dniem 1 stycznia 2023 nastąpił 6,00 % wzrost płacy teoretycznej z uwzględnieniem wypłacanych corocznie premii urlopowej i świątecznej - co przekłada się na ok. 390 zł. Śrubena Żywiec - od 1 stycznia 2023 - 11 % wzrost stawek osobistego wynagrodzenia z podziałem na 8 % granatowe i 3 % uzależnione od indywidulanej absencji chorobowej. W ubiegłym roku IG Metall zawarł dwuletnie porozumienie taryfowe na lata 2023 - 2024  dla pracowników zatrudnionych w przemyśle metalowym i elektrycznym, które gwarantuje: wypłatę premii inflacyjnej 1 500 euro w lutym 2023, wzrost  wynagrodzeń o 5,20 % od 1 czerwca 2023 wypłatę kolejnej premii inflacyjnej 1 500 euro w lutym 2024, oraz wzrost  wynagrodzeń o 3,30 % od 1 maja 2024 Więcej informacji: IG Metall - lin do informacji o podwyżkach w innych sektorach gospodarki

Czytaj więcej

02 stycznia 2023

Płaca minimalna w 2023 roku w górę

Wraz z początkiem 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło do 3490 zł. Minimalna stawka godzinowa wynosi obecnie 22,80 zł. Kolejna podwyżka płacy minimalnej będzie miała miejsce 1 lipca br., wówczas płaca minimalna wyniesie 3600 zł. Od 1 lipca br. minimalna stawka godzinowa wyniesie 23,50 zł. (KP)

Czytaj więcej

21 grudnia 2022

Potrzebujemy nowych badań GUS

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) zwróciło się do Głównego Urzędu Statystycznego z wnioskiem o włączenie do projektu programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2024 nowych badań dotyczących płacy minimalnej. Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ OPZZ w swoim wystąpieniu wskazuje na wyzwania, przed którymi stoi statystyka publiczna w związku z przyjęciem dyrektywy w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej. Już niedługo Polska będzie musiała ustanowić niezbędne ramy ustalania i aktualizowania ustawowych wynagrodzeń minimalnych. Wszystko po to, by dokonać oceny, czy płaca minimalna jest odpowiednia dla zapewnienia godnego poziomu życia, biorąc pod uwagę warunki społeczno-gospodarcze, siłę nabywczą wynagrodzenia minimalnego oraz długoterminowe poziomy i zmiany produktywności. W proces ten będzie włączona Rada Dialogu Społecznego, w której corocznie odbywają się negocjacje wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.  Do oceny adekwatności ustawowych wynagrodzeń minimalnych państwa członkowskie Unii Europejskiej mogą wykorzystać orientacyjne wartości referencyjne powszechnie stosowane na poziomie międzynarodowym, takie jak np. 60% mediany wynagrodzeń brutto. Mając to na uwadze, OPZZ zaproponowało poszerzenie zakresu i częstotliwości przeprowadzanego cyklicznie przez GUS badania dotyczącego mediany wynagrodzeń. W celu rzetelnego monitorowania ochrony wynagrodzenia minimalnego OPZZ wskazało na potrzebę prezentowania bardziej szczegółowych danych dotyczących płacy minimalnej. Wnieśliśmy także o poszerzenie zakresu badania dotyczącego liczby zakładowych układów zbiorowych oraz o udostępnianie użytkownikom statystyki publicznej pogłębionej analizy danych w zakresie produktywności.

Czytaj więcej

20 grudnia 2022

OPZZ wzywa do poparcia dyrektywy o przejrzystości wynagrodzeń

OPZZ wzywa do poparcia kompromisowego porozumienia w sprawie dyrektywy o przejrzystości wynagrodzeń. We wtorek przed południem Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wystosowało pismo do Arkadiusza Plucińskiego, przedstawiciela RP w COREPER I i zastępcy Stałego Przedstawiciela RP przy UE, z prośbą o poparcie dyrektywy. Biuro prasowe OPZZ Już w środę 21 grudnia 2022 r. odbędzie się posiedzenie COREPER I dotyczące ostatecznego tekstu kompromisowego osiągniętego w sprawie dyrektywy o przejrzystości wynagrodzeń. OPZZ apeluje o poparcie dla dyrektywy i wzywa państwa członkowskie do przyjęcia kompromisowego porozumienia w tej sprawie.  Kompromis pomoże w ostatecznym egzekwowaniu równego wynagrodzenia za pracę o równej wartości. Prace wykonywane przez kobiety, również takie jak opieka czy sprzątanie, muszą mieć taką samą wartość, jak prace wykonywane przez mężczyzn na podobnych stanowiskach. Taki kompromis umożliwia też wzmocnienie środków w zakresie przejrzystości wynagrodzeń, dając pracownikom i ich związkom prawo do żądania klarownych informacji na temat zarobków.  Pismo wystosowane do Arkadiusza Plucińskiego, przedstawiciela RP w COREPER I i zastępcy Stałego Przedstawiciela RP przy UE do pobrania TUTAJ.

Czytaj więcej

13 września 2022

Płaca minimalna 2023: jest decyzja rządu

Rząd przyjął rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej w 2023 roku. W przyszłym roku czekają nas dwie podwyżki płacy minimalnej – w styczniu i lipcu. We wtorek 13 września rząd zajął się projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 roku. Od 1 stycznia 2023 roku płaca minimalna w Polsce wyniesie 3490 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa - 22,80 zł. Od 1 lipca 2023 roku minimalna płaca ma już wynosić 3600 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa - 23,50 zł. Dzisiejsza propozycja rządu dotycząca wysokości płacy minimalnej od 1 stycznia 2023 roku, tj. 3490 zł, jest bliska postulatowi OPZZ (3500 zł). To odczuwalna podwyżka, choć ledwie rekompensująca skutki wysokiej inflacji osobom najniżej zarabiającym. Jak można zauważyć, rząd w końcu przyjął do wiadomości argumenty strony związkowej, jednak rządowa propozycja wzrostu płacy minimalnej od lipca 2023 jest daleka od naszych oczekiwań. Rząd proponuje, aby był to wzrost zaledwie o 110 zł brutto (do 3600 zł). Przy założeniu, że w połowie przyszłego roku inflacja wciąż będzie dwucyfrowa, OPZZ oczekiwało wyższego wzrostu płacy minimalnej. Nasz postulat od 1 lipca 2023 to płaca minimalna na poziomie 3750 zł, czyli o 260 zł więcej niż to, co od 1 stycznia 2023 proponuje rząd. O ile propozycje dotyczące płacy minimalnej mogą cieszyć, to brak zmian w kwestii wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej nie napawa optymizmem. Wskaźnik 7,8% to znacznie mniej niż prognozowana i niestety zapewne niedoszacowana inflacja na przyszły rok. Innym niepokojącym zjawiskiem jest spłaszczenie płac w wyniku wzrostu płacy minimalnej. W wielu zakładach pracy fundusz płac nie wzrośnie lub wzrośnie on tylko symbolicznie. Podniesienie płac minimalnych odbędzie się zatem kosztem pozostałych, lepiej zarabiających pracowników. Zjawisko spłaszczania płac budzi duży niepokój i wymaga systemowego podejścia do płac w Polsce. Krótko mówiąc: Polska potrzebuje wyższych płac, nie tylko płac minimalnych.

Czytaj więcej

12 września 2022

Wyższa płaca minimalna?

Zbliża się termin podjęcia przez Radę Ministrów decyzji w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 r. Rząd podejmie decyzję w tej sprawie prawdopodobnie na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów 13 września br., aby ogłosić wysokość płacy minimalnej w ustawowym terminie tj. do 15 września br. W związku z tym OPZZ skierowało 7 września br. do strony rządowej pismo, w którym domagamy się spełnienia naszych oczekiwań. Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ Przypomnijmy, że we wspólnym stanowisku strony pracowników w sprawie wzrostu wynagrodzeń w 2023 r. związki zawodowe zaproponowały, aby minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło od 1 stycznia 2023 r. o nie mniej niż 490 zł (do wysokości co najmniej 3500 zł) i od 1 lipca 2023 r. o nie mniej niż o 250 zł (do wysokości co najmniej 3750 zł). Niestety w trakcie negocjacji w Radzie Dialogu Społecznego nie udało się osiągnąć kompromisu w tej sprawie. W tej sytuacji, zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Rada Ministrów ustala, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 września, wysokość minimalnego wynagrodzenia w roku następnym, a także wysokość minimalnej stawki godzinowej w roku następnym wraz z terminem zmiany tych wysokości. OPZZ zwraca uwagę, że wobec korekty w projekcie budżetu państwa na rok 2023 podstawowych wskaźników makroekonomicznych i zwiększenia prognozy inflacji z 107,8% do 109,8% oraz korekty PKB z 103,2% do 101,7% zmianie powinno ulec stanowisko rządu w sprawie wysokości płacy minimalnej: 3383 zł (od dnia 1 stycznia) oraz 3450 zł (od dnia 1 lipca). Nowa projekcja inflacji i PKB wymagają skorygowania powyższych wartości. Przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 r. obliczona jako obligatoryjne minimum wynikające z ustawy – przy zastosowaniu nowych prognoz – powinna wynosić co najmniej 3447,30 zł, czyli o 31 zł więcej niż przyjęte wcześniej założenie. Mając na uwadze powyższe Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wniosło o uwzględnienie przez stronę rządową warunków określonych w art. 5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i ustanowienie minimalnego wynagrodzenia na poziomie oczekiwanym przez związki zawodowe. (nq)

Czytaj więcej

08 czerwca 2022

OPZZ o rządowej propozycji płacy minimalnej na 2023 r.

OPZZ z zaskoczeniem stwierdza, że wysokość płacy minimalnej, którą rząd proponuje od 1 stycznia 2023 r. jest niższa niż wzrost wymagany obowiązującą ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę o 33,30 zł.  Wydział Polityki Gospodarczej OPZZ, KP Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z którą od 1 stycznia 2023 r. minimalna płaca ma wynosić 3383 zł, a od 1 lipca 2023 r. – 3450 zł. OPZZ z zaskoczeniem stwierdza, że wysokość płacy minimalnej, którą rząd proponuje od 1 stycznia 2023 r. jest niższa niż wzrost wymagany obowiązującą ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - o 33,30 zł. To o 0,97% mniej niż ustawowe minimum. Ostatecznie, ale dopiero od 1 lipca 2023 r., płaca minimalna ma być wyższa od ustawowego minimum, jednak zaledwie o 33,70 zł (czyli o 0,98%). Propozycja rządu nie stanowi adekwatnej odpowiedzi na oczekiwania pracowników i rosnące koszty utrzymania, ale także na sytuację na rynku pracy. Nie taka jest również intencja ustawy o płacy minimalnej, aby w przypadku prognozowanej na przyszły rok inflacji co najmniej 5% - wzrost płacy minimalnej był mniej korzystny dla najniżej zarabiających niż gdyby prognozowany wzrost inflacji był poniżej 5%. OPZZ przypomina, że strona związkowa Rady Dialogu Społecznego zaproponowała, aby wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosił od 1 stycznia 2023 r. nie mniej niż 16,28% (o 490 zł) do kwoty nie mniej 3500 zł, a od 1 lipca 2023 r. nie mniej niż 7,15% (o 250 zł) do kwoty nie mniej niż 3750 zł. Propozycja ta pozostaje aktualna, bowiem jesteśmy przekonani, że stanowi rozważną reakcję m.in. na prognozowany przez rząd wzrost PKB i inflacji. Spełnia zarazem intencję ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – m.in. poprzez utrzymanie siły nabywczej płacy najmniej zarabiających. Do 15 czerwca br. rząd ma ustawowy obowiązek przedstawić Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej na 2023 r. Oczekujemy rzeczowego dialogu w sprawie wysokości płacy minimalnej na 2023 r. na forum Rady Dialogu Społecznego. Jest to właściwe forum do porozumienia w sprawie ostatecznej wysokości płacy minimalnej na 2023 r.

Czytaj więcej