Już niedługo Rada Dialogu Społecznego omówi Założenia projektu budżetu państwa na rok 2024. Przeprowadzi też debatę na temat wzrostu wynagrodzeń w sektorze publicznym oraz płacy minimalnej w kolejnym roku.

Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej OPZZ

Zgodnie z ustawą o Radzie Dialogu Społecznego strona rządowa, w terminie do dnia 15 czerwca każdego roku, kieruje założenia projektu budżetu państwa na rok następny do Rady Dialogu Społecznego w celu zajęcia stanowiska przez strony pracowników i strony pracodawców.

Wczoraj rząd wywiązał się z tego obowiązku i zaprezentował partnerom społecznym Założenia projektu budżetu państwa na rok 2024. Wraz z nimi przekazał propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na kolejny rok oraz proponowaną wysokość płacy minimalnej.

Właśnie teraz jest najlepszy moment, aby poinformować stronę rządowa o naszych oczekiwaniach. To od nas zależy, czy rząd usłyszał postulaty Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, dlatego zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych i przekazania nam swoich uwag i propozycji.

Ewentualne uwagi proszę kierować na adres: kusiak@opzz.org.pl

Załączniki:

  1. Materiały dla RDS przyjęte przez RM Założenia i wskaźnik 2024
  2. Zał.1 Wskaźnik wynagrodzeń w psb RDS
  3. Zał.1a Wynagrodzenia z roku 2023 pozostałych pracowników państwowej sfery budżetowej, nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń 
  4. Założenia projektu budżetu państwa na rok 2024 RDS
  5. Pismo do RDS ws. propozycji MW 2024
  6. Zał.1 Tabl. Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę w gospodarstwach domowych
  7. Zał. 2 Tabl. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2022 r. (według sekcji PKD 2007)
  8. Zał. 3 Informacja Sygnalna - sytuacja gospodarstw domowych w 2022 r.
  9. Zał. 4 Sytuacja gospodarstw domowych w 2022 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych
  10. Zał. 5 Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w 2022 r.