Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Tagi

07 września 2023

Co dalej z emeryturami stażowymi? OPZZ apeluje do komitetów wyborczych partii

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych skierowało apel do komitetów wyborczych partii politycznych biorących udział w wyborach parlamentarnych o podjęcie problematyki emerytur stażowych w trakcie trwającej kampanii. OPZZ postuluje stworzenie pracownikom o bardzo długim stażu pracy możliwości przejścia na emeryturę przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego (dla kobiet, które mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat oraz dla mężczyzn mających okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 40 lat). OPZZ w apelu zwraca uwagę na następujące kwestie: emerytury stażowe a Porozumienia sierpniowe opinie społeczeństwa na temat wieku emerytalnego oraz emerytur stażowych ocena działania sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w IX kadencji Sejmu Przypominamy, że postulat wprowadzenia emerytur stażowych ma długą historię. W dniu 31 sierpnia 2023 roku mija 43. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych między Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym, a stroną rządową. Przewidywały one m.in. obniżenie wieku emerytalnego dla kobiet do 50 lat, a dla mężczyzn do lat 55 lub [zaliczenie] przepracowanie w PRL 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn bez względu na wiek. Mimo upływu 43. lat od tego historycznego wydarzenia, wprowadzenie emerytur stażowych stanowi nadal niezrealizowany postulat Porozumień. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął w dniu 17 sierpnia 2023 roku uchwałę o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa. W ramach referendum, które odbędzie się 15 października 2023 roku, jedno z czterech pytań będzie brzmiało następująco: "Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?". Istnieją tymczasem badania, które dają odpowiedź na to pytanie. W raporcie pt. „Co to jest sprawiedliwa emerytura?”, opublikowanym przez Centrum im. Ignacego Daszyńskiego w 2023 roku, wskazano, że propozycja podniesienia wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 67 lat ma znikome poparcie – taką zmianę popiera zaledwie 2 proc. badanych. Badanie składało się również z pytania o to, czy powinna istnieć możliwość przejścia na emeryturę nie po osiągnięciu wieku emerytalnego, a wcześniej, po przepracowaniu określonej liczby lat, np. 40 lat dla mężczyzn i 35 lat dla kobiet. Za tym rozwiązaniem opowiedziało się 76 proc. badanych. Przeciwko niemu jest z kolei jedynie 14 proc. respondentów. 11 proc. nie ma zdania na ten temat. Rozwiązanie to jest zatem szeroko popierane. Wyniki poparcia są zbliżone we wszystkich grupach badanych, w tym w szczególności wyróżnionych ze względu na płeć, wiek, preferencje polityczne, poziom wiedzy o systemie emerytalnym i jego ocenę. 30 sierpnia 2023 roku odbyło się ostatnie w bieżącej kadencji Sejmu posiedzenie sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, podczas którego nastąpiło rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działalności w IX kadencji Sejmu. Za przyjęciem Sprawozdania było 13 członków Komisji, nie poparło go natomiast aż 12 członków. Negatywnie oceniano przede wszystkim odmowę rozpatrzenia przez posłankę Urszulę Rusecką, przewodniczącą Komisji, projektu ustawy w sprawie emerytur stażowych. OPZZ również uznaje za nieakceptowalne niepodjęcie przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny prac nad tak istotnym postulatem związków zawodowych. Jednocześnie stanowczo apelujemy o realizację zgłaszanego od wielu lat postulatu. Apel OPZZ w sprawie emerytur stażowych do komitetów wyborczych partii TUTAJ  (KD)

Czytaj więcej

22 sierpnia 2023

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych

16 sierpnia 2023 roku Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych, a także niektórych innych ustaw. Nowelizacja realizuje postulat OPZZ i uchyla wygasający charakter emerytur pomostowych, a także dokonuje korekty w instytucji rekompensaty. Likwidacja wygasającego charakteru emerytur pomostowych Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych przez wiele lat walczyło o uchylenie wygasającego charakteru emerytur pomostowych. Tylko w ostatnim roku podjęliśmy wiele inicjatyw mających na celu realizację tego postulatu. Między innymi w dniu 19 października 2022 r. OPZZ zorganizowało manifestację, do której dołączyło Forum Związków Zawodowych i wspólnie skierowaliśmy do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Petycję domagając się uchylenia wygasającego charakteru emerytur pomostowych. OPZZ brało także udział w posiedzeniach Zespołu ds. Ubezpieczeń Społecznych Rady Dialogu Społecznego, podczas których domagało się niewygasającego charakteru emerytur pomostowych. Postulat ten zawarty jest w Programie OPZZ na lata 2022-2027. Podpisana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych, a także niektórych innych ustaw realizuje postulat OPZZ i uchyla wygasający charakter emerytur pomostowych. Zmiany w zakresie rekompensaty Zmianie uległy także przepisy dotyczące instytucji rekompensaty. Rekompensata to odszkodowanie za utratę możliwości nabycia prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze dla osób, które nie nabędą prawa do emerytury pomostowej. Potrzeba zmiany wzięła się z nowelizacji (Dz.U. z 2022 r. poz. 755), która weszła w życie 20 kwietnia ub.r. Uchyliła ona art. 4 pkt 7, który mówił o konieczności rozwiązania stosunku pracy jako warunku nabycia pomostówki. Po nowelizacji ustawy emerytura pomostowa jest nabywana automatycznie – bez rozwiązania stosunku pracy – i przyznawana na wniosek pracownika. Świadczenie nie jest jednak wypłacane do czasu rozwiązania umowy z dotychczasowym pracodawcą.  Zdaniem ekspertów, te zmiany pozbawiały ubezpieczonych prawa do rekompensaty. Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy o emeryturach pomostowych rekompensata przysługuje bowiem tylko takiemu pracownikowi, który nie nabył prawa do pomostówki. Wspomniany przepis został poprawiany i w efekcie rekompensatę otrzymają osoby, które nie mają prawa do pomostówki ustalonego prawomocną decyzją. Z przepisów jasno wynika już, w jakich przypadkach ZUS przyznaje świadczenie. Wejście w życie przepisów Przepisy dotyczące rekompensaty i uchylenia wygaszającego charakteru emerytur pomostowych wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Czytaj więcej

31 lipca 2023

Emerytury pomostowe: postulat OPZZ na posiedzeniu komisji sejmowych

27 lipca odbyło w Sejmie posiedzenie połączonych Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Polityki Senioralnej. Uczestniczyli w nim wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin, dyrektor Wydziału Prawo-Interwencyjnego Paweł Śmigielski oraz specjalistka ds. polityki społecznej Katarzyna Duda. Projekt dotyczy m.in.: uchylenia wygaszającego charakteru emerytur pomostowych, wprowadzenia szczególnej regulacji dotyczącej zabezpieczenia w sprawach z zakresu prawa pracy, w których pracownik podlegający szczególnej ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia dochodzi roszczenia o uznanie wypowiedzenia stosunku pracy za bezskuteczne lub o przywrócenie do pracy i podwyższenia rocznego limitu odliczenia od dochodu wydatków z tytułu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych w roku podatkowym. Posiedzenie poświęcono rozpatrzeniu uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3506). Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2023 r. ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw, wprowadził do jej tekstu poprawki. Jedna z nich przewidywała skreślenie art. 2 zakładającego, że jeśli szczególnie chroniony pracownik zostanie zwolniony i zaskarży decyzję pracodawcy do sądu, to ten ostatni będzie mógł nakazać firmie dalsze zatrudnienie pracownika aż do momentu prawomocnego zakończenia postępowania. Podstawą udzielenia takiego zabezpieczenia byłoby jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia (tzn., że zwolnienie było bezprawne). Dzięki takiemu rozwiązaniu w okresie trwania postępowania przed sądem (często przez kilka lat) związkowiec nadal mógłby pracować i zarobkować. Komisja sejmowa odrzuciła powyższą poprawkę. Niewygasający charakter emerytur pomostowych - jeden z kluczowych postulatów OPZZ Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od lat walczy od uchylenie wygasającego charakteru emerytur pomostowych. Tylko w ostatnim roku podjęliśmy wiele inicjatyw mających na celu realizację tego postulatu. Między innymi w dniu 19 października 2022 r. OPZZ zorganizowało manifestację, do której dołączyło Forum Związków Zawodowych i wspólnie skierowaliśmy do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Petycję domagając się uchylenia wygasającego charakteru emerytur pomostowych. OPZZ brało także udział w posiedzeniach Zespołu ds. Ubezpieczeń Społecznych Rady Dialogu Społecznego, podczas których domagało się niewygasającego charakteru emerytur pomostowych. Postulat ten zawarty jest w Programie OPZZ na lata 2022-2027. W związku z powyższym w opinii do projektu ustawy pozytywnie oceniono wyjście naprzeciw oczekiwaniom OPZZ oraz zamiar realizacji naszego postulatu uchylenia wygasającego charakteru emerytur pomostowych. Jednocześnie OPZZ zgłosiło następujące uwagi do skierowanego do konsultacji społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych: wniosek o dokonanie przeglądu grup zaliczonych i pretendujących do wykazów prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze; wniosek o rozważenie opracowania strategii sektorowej dotyczącej wspierania zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób wykonujących przez co najmniej 15 lat prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze; wniosek o wprowadzenie do ustawy rekompensaty, która będzie rekompensatą dla osób, które nie skorzystają z prawa do emerytury pomostowej. (KD)

Czytaj więcej

06 lipca 2023

OPZZ po raz kolejny rozpoczyna debatę o emeryturach stażowych

5 lipca na wniosek OPZZ zwołano sejmową Podkomisję stałą ds. polityki społecznej, działającą w ramach Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, poświęconą dyskusji na temat emerytur stażowych. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych po raz kolejny rozpoczyna dyskusję o stażówkach. Obecni na posiedzeniu Podkomisji przedstawiciele OPZZ byli jedynymi reprezentującymi stronę społeczną, oprócz dr. Tomasza Lasockiego, eksperta zajmującego się naukowo kwestiami emerytalnymi. OPZZ reprezentowali: wiceprzewodniczący Sebastian Koćwin, przewodniczący Branży OPZZ ,,Przemysł” Mirosław Grzybek, dyr. Renata Górna z Wydziału Polityki Społecznej OPZZ oraz Joanna Zielińska i Łukasz Mycka. Znamienną była zaledwie kilkuminutowa obecność na początku posiedzenia posłanki Urszuli Ruseckiej (PiS), która jako przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny od wielu miesięcy odrzucała prośby o procedowanie projektów ustaw. Pani poseł wyszła z sali argumentując brak kworum, choć Podkomisja nie zamierzała podejmować żadnych decyzji, które miałby zależeć od kworum. OPZZ po raz kolejny zaapelowało o podjęcie prac na projektami dotyczącymi problematyki emerytur stażowych. Wiceprzewodniczący OPZZ przedstawił szeroką argumentację, także rys historyczny walki OPZZ o wprowadzenie tej regulacji w życie, podkreślając, że wszystkie kolejne inicjatywy obywatelskie i poselskie bazują na inicjatywie OPZZ z 2010 roku. Posłowie Lewicy i Koalicji Obywatelskiej niezmiennie popierają i wnoszą postulaty o rozpoczęcie prac. Obecny przedstawiciel strony rządowej w osobie dyr. Departamentu Ubezpieczeń Społecznych MR i PS, wskazał jedynie lakonicznie, że ten temat jest jednym z elementów porozumienia między NSZZ ,,S” a stroną rządową; nie zostało przedstawione żadne stanowisko rządu w tej kwestii, ani plan działań. Całość posiedzenia Podkomisji można obejrzeć TUTAJ

Czytaj więcej

31 maja 2023

Coraz bliżej realizacji Postulatu OPZZ. Nie będzie wygaszania emerytur pomostowych?

Warszawa, 19.10.2022: Manifestacja "Stop wygaszaniu pomostówek", zorganizowana przez OPZZ Wszystko wskazuje na to, że emerytury pomostowe nie będą wygaszane, a prawo do nich będą mieć też osoby, które pracowały w szczególnych warunkach po 31 grudnia 1998 r.  OPZZ od lat walczy od uchylenie wygasającego charakteru emerytur pomostowych oraz dokonanie przeglądu grup zaliczonych i pretendujących do wykazów prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze. Postulaty te zawarte są w Programie OPZZ na lata 2022-2027. OPZZ walczy o emerytury pomostowe Tylko w ostatnim roku podjęliśmy wiele inicjatyw mających na celu uchylenie wygasającego charakteru emerytur pomostowych: 19 października 2022 r. OPZZ zorganizowało manifestację do której dołączyło FZZ i wspólnie z FZZ skierowało do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Petycję (petycję przeczytasz TUTAJ) domagając się uchylenia wygasającego charakteru emerytur pomostowych oraz przeglądu grup zaliczonych i pretendujących do wykazów prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze. Więcej przeczytasz TUTAJ: Manifestacja: Stop wygaszaniu pomostówek! 24 stycznia br. w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie grupy roboczej składającej się z reprezentatywnych central związkowych i organizacji pracodawców (w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele OPZZ i FZZ) oraz przedstawicieli ministerstwa i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Spotkanie było poświęcone postulatom uchylenia wygasającego charakteru emerytur pomostowych oraz przeglądu grup zaliczonych i pretendujących do wykazów prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze, zawartym w Petycji OPZZ i FZZ do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2022 r. Na kolejnych posiedzeniach grupy roboczej analizowano postulaty poszczególnych grup, m.in. pracowników Straży Ochrony Lotniska, Automatyki i Telekomunikacji PKP, Dróżników. Przeczytaj więcej: Emerytury pomostowe: spotkanie w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej OPZZ brało także udział w posiedzeniach Zespołu ds. Ubezpieczeń Społecznych RDS, podczas których głos w sprawie powyższych postulatów zabierali głównie wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin oraz Sławomir Łukasiewicz - przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce "Przeróbka”. Również tu informowano o planowanych protestach organizacji zrzeszonych w OPZZ. 23 marca 2023 r. OPZZ skierowało do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pismo, w którym upomniało się o realizację postulatów zawartych w Petycji z dnia 19 października 2022 r. (pismo przeczytasz TUTAJ). W piśmie wyrażono oczekiwanie, że do dnia 28 kwietnia 2023 r. otrzymamy odpowiedź z decyzją pozytywną w zakresie planu uchylenia wygasającego charakteru emerytur pomostowych. Jednocześnie poinformowaliśmy, że brak odpowiedzi na niniejsze pismo będzie stanowić podstawę do podjęcia przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wszelkich możliwych prawnie działań, niezbędnych do zrealizowania naszego postulatu.  Więcej przeczytasz TUTAJ: Emerytury pomostowe: OPZZ pisze do Minister Marleny Maląg Jednocześnie rozpoczęto mobilizację organizacji członkowskich OPZZ do podjęcia działań mających na celu realizację postulatu. 31 marca 2023 r. w Fojutowie na Radzie Krajowej Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce ustalono gotowość wejścia w procedurę sporów zbiorowych na kolei (na spotkaniu był obecny wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel), wcześniej ten sam kierunek omawiano na posiedzeniu Rady Branży Transport OPZZ (transport to jedna z branż, w której pracuje najwięcej osób bezpośrednio zainteresowanych niewygasającym charakterem emerytur pomostowych). 16 maja dyskutowano o tym również szerzej na posiedzeniu Prezydium OPZZ.  Emerytury pomostowe coraz bliżej realizacji Wszystko wskazuje na to, że emerytury pomostowe nie będą wygaszane. Jak donosi Business Insider to efekt trwających jeszcze "negocjacji" rządu i NSZZ Solidarność. Obie strony "porozumienia" częściowo zdradziły już kilka szczegółów. Prawo do emerytury pomostowej mają mieć też osoby, które pracowały w szczególnych warunkach po 31 grudnia 1998 roku. Emerytury pomostowe to wcześniejsze świadczenie dla osób, które wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze i spełniają kilka warunków. Świadczenie wypłacane jest do momentu zyskania prawa do emerytury lub do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.

Czytaj więcej

21 maja 2023

OPZZ zabiega o wyższe płace oraz renty i emerytury w 2024 roku

W trakcie negocjacji z pracodawcami w Radzie Dialogu Społecznego w sprawie wzrostu płac oraz rent i emerytur w 2024 r. nie udało się osiągnąć porozumienia. Niepowodzeniem zakończyły się także rozmowy strony związkowej, dlatego Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych samodzielnie przedstawiło własne oczekiwania dotyczące dynamiki płac oraz rent i emerytur w kolejnym roku. Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej OPZZ OPZZ oczekuje, że wynagrodzenia pracowników państwowej sfery budżetowej wzrosną w 2024 r. o co najmniej 24 proc., co w naszej ocenie powinno zapewnić im i ich rodzinom godny poziom płac i zrekompensować rosnące koszty utrzymania. Takie oczekiwanie w trakcie konsultacji wewnątrzorganizacyjnych wyrazili przedstawiciele organizacji członkowskich OPZZ, reprezentujący grupy zawodowe dbające o zdrowie, wykształcenie, bezpieczeństwo, obsługę w urzędach państwowych i samorządowych oraz rozwój kulturalny społeczeństwa.  Wzrost płac w sferze budżetowej nie może być niższy niż dynamika prognozowanego, minimalnego wzrostu płacy minimalnej w 2024 r. (około 20 proc.), ponieważ już dzisiaj utrwala się zjawisko spłaszczenia wynagrodzeń w sferze publicznej – wskazuje Barbara Popielarz, wiceprzewodnicząca OPZZ. Ale to nie wszystko. OPZZ proponuje, aby wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej wzrosły jeszcze raz w tym roku. Przewidziany w ustawie budżetowej na rok 2023 średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników sektora publicznego na poziome 107,8 proc. przy prognozowanym wskaźniku inflacji na poziomie 112 proc. nie rekompensuje stale rosnących cen, choć tempo tego wzrostu zmniejszyło się. Potwierdzają to najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), zgodnie z którymi ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2023 r. - w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku - wzrosły o 14,7 proc. Wciąż wysokie są ceny żywności, które wzrosły w kwietniu o 19,7 proc. względem kwietnia 2022 r. i nośników energii, które były droższe o 23,5 proc. Nie tylko kwietniowy wskaźnik inflacji uzasadnia wyższy wzrost wynagrodzeń pracowników sektora publicznego – mówi wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz. Nie można zapominać, że w latach 2021-2023 średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wzrósł tylko raz – w 2023 r. W roku 2021 wskaźnik był zamrożony a w 2022 r. rząd zwiększył fundusz wynagrodzeń zaledwie o 4,4 proc., w wyniku czego symboliczną podwyżkę uzyskała niewielka grupa pracowników. Skumulowana inflacja w tym okresie wyniesie blisko 35 proc. Oznacza to, że wynagrodzenia pracowników sfery budżetowej realnie zmniejszają się; że obniża się ich standard życia – podsumowuje Barbara Popielarz. Zjawisko realnego spadku płac pracowników sfery budżetowej widoczne jest analizując dane GUS. Tylko w 2022 r. płace realne spadły w niej o 5,3 proc. Spadek ten był znacznie większy niż w sektorze przedsiębiorstw, gdzie realne płace zmniejszyły się o 1 proc. Niestety, realnego spadku wynagrodzeń, choć niższego, należy spodziewać się także w 2023 r. W rezultacie postępuje nierównowaga w wynagrodzeniach pracowników sektora publicznego i podmiotów spoza sfery finansów publicznych. Aby przeciwdziałać utrwalaniu się tej nierównowagi, dynamika wzrostu płac w sferze budżetowej musi być znacznie wyższa. Między innymi dlatego OPZZ wskazuje na konieczność rozpoczęcia w Radzie Dialogu Społecznego prac w przedmiocie zmiany modelu kształtowania wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Płaca minimalna w 2024 r. powinna wzrosnąć do poziomu co najmniej 4420 zł średniorocznie i wzrosnąć dwukrotnie z uwagi na planowaną w 2024 r. inflację na poziomie ponad 5 proc. Muszą być wyłączone z niej wszystkie dodatki. OPZZ proponuje, aby od 1 stycznia 2024 r. wynosiła ona co najmniej 4300 zł a od 1 lipca co najmniej 4540 zł brutto. Oczekiwany przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wzrost uwzględnia spadek realnej wartości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r. (o 6 proc.) – pierwszy raz od 2004 r. – oraz rosnące koszty utrzymania pracowników o najniższych dochodach. Jeśli płaca minimalna ma rzeczywiście chronić przed ubóstwem jej wzrost powinien być na poziomie oczekiwanym przez OPZZ. Spójrzmy na te kwoty w ujęciu netto. To tylko około 3342 zł na rękę – wskazuje Barbara Popielarz. Z kolei wskaźnik waloryzacji emerytur i rent powinien w 2024 r. wynosić nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2023 roku, o którym mowa w art. 89 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zwiększony o co najmniej 50 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w roku 2023. OPZZ proponuje także, aby w przypadku gdy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku, w którym jest przeprowadzana waloryzacja przekroczy 5% nastąpiła od 1 września druga, warunkowa waloryzacją rent i emerytur, której mechanizm określą nowo zaprojektowane przepisy. W poniedziałek 22 maja OPZZ skierowało do Podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Piotra Patkowskiego Pismo, w którym przedłożyło propozycje ws. wzrostu: wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym państwowej sferze budżetowej, minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz rent i emerytur w 2024 roku. Treść Pisma TUTAJ

Czytaj więcej

13 kwietnia 2023

Emerytury pomostowe: OPZZ pisze do Minister Marleny Maląg

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych skierowało do Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg pismo, domagając się uchylenia przepisu art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, który zakłada wygasający charakter tych świadczeń. W piśmie skierowanym do Ministerstwa OPZZ przypomniało o Petycji w sprawie uchylenia wygasającego charakteru emerytur pomostowych z dnia 19 października 2022 r. Pokreślono w niej, że wygasający charakter emerytur pomostowych miał być ściśle powiązany z budową alternatywnego systemu ochrony osób wykonujących prace uciążliwe. Prawodawca wyraził wolę ścisłego powiązania obowiązku opracowania strategii z wygasającym charakterem emerytur pomostowych. Pomimo tego, że już 9 lat temu upłynął ostateczny termin na przygotowanie strategii, rząd do tej pory nie wywiązał się z nałożonego na niego zobowiązania. Niespełnienie obietnicy stworzenia strategii sektorowej, a także fakt, że zakładany postęp technologiczny nie poprawił warunków pracy w stopniu upoważniającym do stwierdzenia, że warunki szkodliwe zostały w całości wyeliminowane, czyni postulat uchylenia wygasającego charakteru emerytur pomostowych w pełni zasadnym. Zwrócono ponadto uwagę na fakt, że wątpliwości konstytucyjne budzą przepisy prawne, zgodnie z którymi pracodawca opłaca składki na Fundusz Emerytur Pomostowych za zatrudnionych przez siebie pracowników, którzy nigdy nie nabędą prawa do emerytury pomostowej. Jednocześnie poinformowano, że brak odpowiedzi na pismo do dnia 28 kwietnia 2023 roku będzie stanowić podstawę do podjęcia przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wszelkich możliwych prawnie działań, niezbędnych do zrealizowania naszego postulatu. Petycja do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2022 r. TUTAJ Pismo do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2023 r. TUTAJ TUTAJ można zapoznać się z podsumowaniem spotkania z dnia 24 stycznia 2023 r. w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej na temat postulatu uchylenia wygasającego charakteru emerytur pomostowych oraz przeglądu grup zaliczonych i pretendujących do wykazów prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze. (KD)

Czytaj więcej

09 stycznia 2023

Emerytury pomostowe: spotkanie w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej

24 stycznia 2023 r. w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej odbędzie się spotkanie dotyczące postulatu uchylenia wygasającego charakteru emerytur pomostowych oraz przeglądu grup zaliczonych i pretendujących do wykazów prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele strony społecznej, w tym wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin, a także przedstawiciele Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego. Informacja o organizacji spotkania została skierowana do OPZZ przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w odpowiedzi na petycję OPZZ i FZZ z dnia 19 października 2022 r. w sprawie wygasającego charakteru emerytur pomostowych oraz poszerzenia katalogu prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze. Petycja została złożona w Ministerstwie podczas manifestacji w sprawie emerytur pomostowych zorganizowanej przez OPZZ. OPZZ zwróciło się w petycji z wnioskiem o uchylenie przepisu art. 4 pkt 5 ustawy o emeryturach pomostowych, który uzależnia przyznanie prawa do emerytury pomostowej nie od rodzaju wykonywanej pracy, a od daty jej rozpoczęcia. Podkreślono w niej, że stopniowe wygaszanie emerytur pomostowych miało być ściśle powiązane z budową alternatywnego systemu ochrony osób wykonujących prace uciążliwe. Jednak pomimo tego, że już ponad 8 lat temu upłynął ostateczny termin na przygotowanie strategii w tym zakresie, rząd nie wywiązał się z nałożonego na niego zobowiązania.  W petycji postulowano również weryfikację katalogu prac wykonywanych w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze. Jest to uzasadnione faktem, że wiele grup zawodowych zostało pominiętych w ustawie o emeryturach pomostowych mimo wcześniejszej obecności w wykazie, a ponadto powstały nowe zawody, których charakter pracy uzasadnia umieszczenie ich w katalogu prac wykonywanych w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. 5 stycznia Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej odpowiedziało na petycję skierowaną przez OPZZ i FZZ 19 października 2022 r. podczas manifestacji ws. uchylenia wygasającego charakteru emerytur pomostowych. Zaznaczono w niej, że do końca 2021 roku resort przedstawiał negatywne stanowisko w tej kwestii, jednak dziś, dzięki dyskusjom na forum Rady Dialogu Społecznego, dostrzega wagę zgłaszanych przez organizacje związkowe argumentów. W trakcie posiedzenia Zespołu Problemowego ds. Ubezpieczeń Społecznych RDS 7 grudnia 2022 r. strona rządowa zaproponowała zorganizowanie spotkania roboczego o charakterze eksperckim w tej sprawie.  Spotkanie ws. postulatu dotyczącego uchylenia wygasającego charakteru emerytur pomostowych oraz przeglądu grup zaliczonych i pretendujących do włączenia do wykazu prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze zaplanowano na 24 stycznia. Odpowiedź Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na petycję ws. emerytur pomostowych TUTAJ [KD]

Czytaj więcej

08 grudnia 2022

OPZZ przeciw naruszaniu zasad dialogu społecznego - Rząd i NSZZ Solidarność negocjują ws. stażówek i podwyżek dla budżetówki

Rząd i NSZZ Solidarność negocjują ws. stażówek i podwyżek dla budżetówki. – To naruszenie zasad dialogu społecznego – mówi przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski. – Nie ma naszej zgody na wykluczanie partnerów dialogu społecznego z dyskusji nad kwestiami dotyczącymi polityki społeczno – gospodarczej. Biuro prasowe OPZZ Rząd i NSZZ Solidarność usiądą do wspólnych negocjacji w sprawie emerytur stażowych, wyższej podwyżki dla pracowników budżetówki, ale też pomocy dla zakładów energochłonnych. Zgodnie z zapowiedziami ma wypracować je specjalny zespół roboczy złożony z przedstawicieli obu stron. W negocjacjach nie uwzględniono jednak innych partnerów dialogu społecznego, takich jak OPZZ czy Forum Związków Zawodowych. Stażówki, podwyżki dla budżetówki i wsparcie dla zakładów energochłonnych: OPZZ walczy o nie od dawna Problemy, nad którymi wspólnie mają pochylić się rząd i NSZZ „Solidarność”, niejednokrotnie z inicjatywy OPPZ były już tematem wielu debat i dyskusji, m.in. podczas posiedzeń Rady Dialogu Społecznego, w których uczestniczą trzy ogólnopolskie centrale związkowe. Były one również podstawą prowadzonych w ostatnich miesiącach przez OPZZ działań (m.in. protestów pracowników sfery budżetowej), będących odpowiedzią na niezadowolenie społeczne, wynikające z nasilającego się kryzysu gospodarczego i rosnących kosztów życia. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od lat walczy też o emerytury stażowe. Apelowaliśmy o interwencję Prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie niezwłocznego skierowania pod obrady Sejmu projektów ustaw w sprawie emerytur stażowych, chociażby 5 września pod Pałacem Prezydenckim. Odbyło się wówczas się publiczne czytanie Prezydentowi RP fragmentów powieści „Folwark Zwierzęcy” przez związkowców z długim stażem pracy. Pomimo naszych interwencji w tej sprawie kwestia emerytur stażowych do tej pory nie została rozwiązana. OPZZ interweniuje – Andrzej Radzikowski wystosował pismo do Premiera RP - Jesteśmy przeciwni wykluczaniu partnerów Dialogu Społecznego z dyskusji nad kwestiami dotyczącymi polityki społeczno – gospodarczej, dlatego już 18 listopada, OPZZ wystosowało pismo do Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie wykluczenia partnerów Dialogu Społecznego z dyskusji nad tak ważnymi kwestiami – mówi przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski. Przewodniczący OPZZ skierował pismo do Premiera już po pierwszym spotkaniu Rządu z przedstawicielami NSZZ Solidarność, które bez porozumienia z innymi centralami związkowymi odbyło się 17 listopada. O naruszeniu zasad dialogu społecznego Andrzej Radzikowski mówił także podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Prezydenta RP Andrzeja Dudy 29 listopada. - Jako OPZZ opowiadamy się za wzmacnianiem instytucjonalnego dialogu społecznego, trójstronnego – powiedział wówczas przewodniczący OPZZ. Jasna deklaracja współpracy ze strony OPZZ Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych jako jedna z trzech ogólnopolskich central związkowych, cały czas deklaruje chęć udziału w pracach wszystkich zespołów powoływanych przez stronę rządową. Uważamy, że wypracowanie wspólnego stanowiska rządu i związków zawodowych oraz wspólne działania w obliczu tak trudnej sytuacji i tak wielu problemów, z którymi obecnie borykają się miliony Polek i Polaków, wymaga rozmów i porozumienia ze wszystkimi partnerami społecznymi. Obecna sytuacja jest zbyt poważna, aby rozmawiać o tak ważnych problemach tylko z wybranym partnerem społecznym. ...................... Treść pisma skierowanego przez przewodniczącego OPZZ Andrzeja Radzikowskiego do Premiera RP 18 listopada do pobrania TUTAJ

Czytaj więcej

20 października 2022

Manifestacja: Stop wygaszaniu pomostówek!

19 października odbyła się manifestacja organizowana przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce i Forum Związków Zawodowych. Manifestujący z różnych branż i organizacji domagali się zniesienia wygasającego charakteru emerytur pomostowych. W centrum Warszawy zgromadziło się ponad 2 tysiące osób. Biuro Prasowe OPZZ Manifestacja rozpoczęła się o godzinie 11.00 pod Pałacem Kultury i Nauki, skąd manifestujący wyruszyli ulicami Warszawy pod budynek Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Zgromadzonych powitał przewodniczący zgromadzenia Leszek Miętek — prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. Podczas manifestacji ws. emerytur pomostowych głos zabrali także wiceprzewodniczący OPZZ: Barbara Popielarz, Sebastian Koćwin i Piotr Ostrowski, wspólnie apelując do Minister Rodziny i Polityki Społecznej o zniesienie wygasającego charakteru emerytur pomostowych. W trakcie manifestacji przekazano petycję dotyczącą uchylenia przepisu art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, zakładającego ich stopniowe wygaszanie oraz poszerzenia wykazu prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze. Niestety Pani Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg nie znalazła czasu, aby porozmawiać z delegacją. Petycję złożono na ręce wiceministra Stanisława Szweda. Treść petycji TUTAJ Emerytury pomostowe. Dlaczego wyszliśmy na ulice? Emerytury pomostowe miały być ściśle powiązane z budową alternatywnego systemu ochrony osób wykonujących prace uciążliwe. Oznaczało to wolę ścisłego powiązania obowiązku opracowania strategii z wygasającym charakterem emerytur pomostowych. Pomimo tego, że już 8 lat temu upłynął ostateczny termin na przygotowanie strategii, rząd do tej pory nie wywiązał się z nałożonego na niego zobowiązania. Niespełnienie obietnicy stworzenia strategii sektorowej, a także fakt, że zakładany postęp technologiczny nie poprawił warunków pracy w stopniu upoważniającym do stwierdzenia, że warunki szkodliwe zostały w całości wyeliminowane, czyni postulat uchylenia wygasającego charakteru emerytur pomostowych w pełni zasadnym. Wątpliwości konstytucyjne budzą również przepisy prawne, zgodnie z którymi pracodawca opłaca składki na Fundusz Emerytur Pomostowych za zatrudnionych przez siebie pracowników, którzy nigdy nie nabędą prawa do emerytury pomostowej. Prowadzi to do rażąco niesprawiedliwych sytuacji, w których zatrudnieni w tym samym zakładzie pracy, na takich samych stanowiskach i wykonujący taką samą pracę mają inną sytuację prawną, uzależnioną jedynie od daty podjęcia pracy. Dziś ponad 300 tys. osób pracuje w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w bardzo ciężkich warunkach. Duża część z nich nigdy nie otrzyma świadczenia, pomimo że z ich wynagrodzeń odprowadzane są składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP). Podczas manifestacji zwrócono  również uwagę na konieczność weryfikacji i poszerzenia katalogu prac wykonywanych w szczególnych warunkach oraz prac o szczególnym charakterze. Wszystkim manifestującym ws. zniesienia wygasającego charakteru emerytur pomostowych — serdecznie dziękujemy!

Czytaj więcej