Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Aktualności

03 października 2023

Posiedzenie zespołu problemowego OPZZ ds. ochrony pracy

2 i 3 października odbyło się dwudniowe posiedzenie zespołu problemowego OPZZ ds. ochrony pracy. Członkinie i członkowie zespołu omawiali m. in. Sprawozdanie z działalności PIP za 2022 rok oraz dokonują oceny współpracy organizacji związkowych OPZZ z PIP. Biuro prasowe OPZZ Część szkoleniową poświęcono współdziałaniu i działalności Społecznego Inspektora Pracy, Inspektora PIP i związków zawodowych oraz możliwościach ochrony praw migrantów zgodnie z najnowszymi relacjami.

Czytaj więcej

29 września 2023

Nowelizacja ustawy o kosztach sądowych: pracownik pozwie pracodawcę za darmo

28 września weszła w życie nowelizacja ustawy o kosztach sądowych. Od wczoraj pracownicy są zwolnieni z opłat od pozwu i mogą pozwać pracodawcę całkowicie za darmo. Opłatę stosunkową wynoszącą 5 proc. zapłacą jedynie w przypadku apelacji od kwoty przekraczającej 50 tysięcy złotych. Biuro prasowe OPZZ OPZZ podjęło dyskusję o konieczności zmiany przepisów dotyczących opłat stosunkowych w lipcu tego roku. Przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski złożył Pismo do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry w sprawie projektu zmiany ustawy, aby ułatwić pracownikom dochodzenie swoich praw w sądach pracy. Nowelizacja ustawy o kosztach sądowych. Co się zmienia? Zmiana, która weszła w życie 28 września zwalnia pracowników z opłat od pozwu. Nie będzie ograniczeń w oszacowaniu kwoty roszczenia w sprawach dotyczących mobbingu, dyskryminacji czy molestowania, gdzie pracownik sam wycenia wyrządzoną mu krzywdę. Pracownicy będą musieli wnieść opłatę stosunkową w wysokości 5 proc. dopiero w przypadku apelacji, jednak tylko od kwoty powyżej 50 tysięcy złotych. Osoby wnoszące pozew będą mogły za darmo pozywać pracodawców, a jedynym ograniczeniem będzie konieczność zwrotu kosztów zastępstwa procesowego adwokata lub radcy prawnego występującego w sądzie w imieniu pracodawcy.

Czytaj więcej

28 września 2023

Akademia Organizowania: druga część szkolenia

26 i 27 września odbyło się szkolenie "Akademia Organizowania" dla członków związków zrzeszonych w OPZZ, realizowane przy współpracy z Fundacją im. F. Eberta. Warsztaty poprowadzili trenerzy z Centrum Organizowania Związków Zawodowych (COZZ). Była to druga część szkolenia, które rozpoczęło się w kwietniu. Maciej Zaboronek, Wydział Polityki Gospodarczej OPZZ Petycja jako narzędzie mobilizacji pracowników i wywierania presji na pracodawcę; przekuwanie aktywności związkowej w zwiększenie członkostwa w związku; wygrywanie z antyzwiązkowym pracodawcą. M.in. takie tematy pojawiły się w czasie drugiej części tegorocznej Akademii prowadzonej w hotelu Logos pod okiem trenerów z COZZ – Sebastiana Barańskiego i Adama Tylskiego. Uczestnicy podzielili się także tym co w czasie od ostatniego spotkania udało się osiągnąć w ich firmach, a co stanowiło pewne trudność. Była okazja omówienia problemów, ale też do pochwalenia się dokonaniami, jak np. wygrany spór zbiorowy i kilkusetzłotowe podwyżki dla pracowników, zwiększenie liczby członków organizacji o kilkadziesiąt nowych osób, rozszerzenie związku na nowy dział w zakładzie czy przekonanie osób dotychczas antyzwiązkowych, a wręcz włączenie ich do organizacji. Wymiana informacji pomiędzy członkami różnych organizacji mających jednak podobne problemy pozwala m.in zyskać pewność siebie we własnej działalności ale też podpatrzeć rozwiązania stosowane u innych. Uczestnicy zgodnie oceniają Akademię jako przydatne i potrzebne narzędzie do zwiększania siły ich związków. Jak podsumował jeden z uczestników – Damian Sipowicz ze Związku Zawodowego Techników Komunikacji Miejskiej w Olsztynie: „Akademia bardzo mocno przyczyniła się do rozwoju naszej organizacji, a także przyczyniła się do tego, że udało mi się wywalczyć w tym roku podwyżki o 700 zł. Zachęcam wszystkich, którzy mają okazję brać udział w takich inicjatywach bo to pomoże rozwijać umiejętności i organizację związkową, a na tym nam najbardziej zależy”. Kolejne tegoroczne szkolenie Akademii Organizowania już 18-19 października.

Czytaj więcej

27 września 2023

Niektóre zawody medyczne w końcu uregulowane

Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych właśnie weszła w życie. Choć od 26 września będzie obowiązywać jedynie niewielka jej część, ważna jest cała regulacja, której ostateczne uchwalenie zajęło kilkanaście lat. OPZZ od 2008 r. przypominało kolejnym rządom o konieczności kompleksowego uregulowania kwalifikacji i zasad wykonywania wybranych zawodów medycznych, które dotychczas nie były nieobjęte regulacjami ustawowymi w Polsce. Teraz jest czas wdrażania poszczególnych zapisów ustawy. Renata Górna, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Ustawa o niektórych zawodach medycznych została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 25 września bm. (Dz. U., poz. 1972, tekst ustawy – do pobrania TUTAJ). Jej przepisy będą jednak stopniowo wdrażane – całość regulacji zacznie obowiązywać dopiero za pół roku czyli od 26 marca 2024 r., zaś część przepisów wejdzie w życie od 1 stycznia 2024 r. Ustawa o niektórych zawodach medycznych. Co się zmienia od razu ? Przepisy, które weszły w życie w dniu wczorajszym, tj. 26 września br. dotyczą zmian w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Odnoszą się do zmian w zakresie liczby i rozmieszczenia na obszarze poszczególnych województw funkcjonujących oraz planowanych do utworzenia: zespołów ratownictwa medycznego i szpitalnych oddziałów ratunkowych, usankcjonowania zatrudnienia na stanowiskach dyspozytora medycznego oraz aktualizacji wojewódzkich planów działania systemu PRM. Z kolei od 1 stycznia 2024 r. ustawa zmienia definicję psychoterapii, modyfikując ustawę o ochronie zdrowia psychicznego, podobnie jak zmieniając zasady przystępowania do egzaminu Państwowego Egzaminu Specjalistycznego przez psychoterapeutów. Najważniejsza część ustawy czyli pełna regulacja zasad i warunków wykonywania nowych zawodów medycznych zacznie obowiązywać z dniem 26 marca 2024 r. Dotyczyć będzie 15 zawodów takich jak: asystentka stomatologiczna, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, instruktor terapii uzależnień, opiekun medyczny, optometrysta, ortoptystka, podiatra, profilaktyk, protetyk słuchu, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik ortopeda, technik sterylizacji medycznej, terapeuta zajęciowy. Na etapie prac nad ustawą, OPZZ wraz ze środowiskiem diagnostów laboratoryjnych wnosiło o wpisanie do katalogu zawodów ,,technika analityki medycznej”. Jednak ostateczne regulacje dotyczące tego zawodu są ujęte, jak wskazało Ministerstwo Zdrowia, w ustawie o medycynie laboratoryjnej i nie ma potrzeby ich powtarzania. Inne przepisy ustawy dotyczą Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego czy uprawnień i zasad wykonywania zawodów medycznych. Ustawa o niektórych zawodach medycznych. Zamieszanie wokół logopedów i dietetyków W czasie prac legislacyjnych kontrowersje budziły dwa zawody, które ostatecznie nie znalazły się w katalogu, na wniosek środowisk je reprezentujących: logopeda i dietetyk. Logopedzi są niejednorodną grupą, w większości zatrudnioną w szkołach i stąd podlegają pod przepisy Karty Nauczyciela, więc w tych warunkach nie zmienia się ich sytuacja. Pracując w systemie ochrony zdrowia chcieliby nowej, odrębnej dla siebie regulacji podobnie jak dietetycy. W opinii OPZZ wdrożenie nowych zasad regulujących inne zawody niż medyczne do systemu ochrony zdrowia podniesie standard i profesjonalizację kadry oraz jakość świadczonych usług. Wyeliminuje też szarą strefę w wykonywaniu świadczeń zdrowotnych przez osoby nie mające odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Cieszymy się, że ustawa stała się częścią prawa medycznego. 

Czytaj więcej

26 września 2023

Strajk w Spółce POLREGIO S.A w Warmińsko–Mazurskim i Zachodniopomorskim

Pracownicy spółki Polregio w dwóch województwach: warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim 10 października rozpoczną strajk. Powodem jest brak porozumienia w sprawie podwyżki wynagrodzeń. Biuro prasowe OPZZ  Wczoraj związki zawodowe podpisały porozumienia w sprawie podwyżek płac, jakie otrzymają pracownicy Polregio w trzynastu województwach. W dwóch regionach na podniesienie pensji nie zgodzili się marszałkowie. Spółka Polregio chciała, by do wynagrodzeń dołożyły się samorządy. W zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim nie udało się dojść do porozumienia w sprawie podwyżki płac i finansowania ich z budżetu samorządu. Strajk na obszarze województw zachodniopomorskiego i warmińsko – mazurskiego rozpocznie się w dniu 10 października 2023 r. od godziny 0.01.Pociągi będące w drodze po godzinie rozpoczęcia strajku zostaną doprowadzone do stacji docelowych. Decyzja związków zawodowych będących stroną sporu o rozpoczęciu strajku TUTAJ Porozumienie zawarte przez związki zawodowe, będące stroną sporu zbiorowego w Spółce POLREGIO S.A. w 13 województwach TUTAJ zdjęcie: Wikipedia

Czytaj więcej

26 września 2023

Nowelizacja KPC: ważne zmiany dla związkowców i pracowników pozostających w sporze z pracodawcą

22 września weszły w życie przepisy z zakresu prawa pracy istotne dla pracowników pozostających w sporze z pracodawcą, w tym podlegających szczególnej ochronie działaczy związkowych. Regulacje te zostały wprowadzone do ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.) w związku z uchwaleniem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw. Magdalena Kossakowska, Wydział Prawno-Interwencyjny OPZZ Zgodnie ze zmienionym brzmieniem art. 477² § 2 k.p.c. sąd uznając wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne albo przywracając pracownika do pracy, na wniosek pracownika będzie musiał nałożyć w wyroku na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. W dotychczasowym stanie prawnym praktyka sądowa nie była w tej materii jednolita z uwagi na brak związania sądów wnioskami pracowników. W art. 7555 k.p.c. wprowadzona została szczególna regulacja dotycząca zabezpieczenia w sprawach z zakresu prawa pracy, zgodnie z którą w przypadku spełnienia się ustawowych przesłanek sąd będzie zobowiązany do udzielenia określonego sposobu zabezpieczenia. W myśl omawianego przepisu w sprawach z zakresu prawa pracy, w których pracownik podlegający szczególnej ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia (m.in. działacz związkowy, kobieta w ciąży, pracownik w wieku przedemerytalnym) dochodzi roszczenia o uznanie wypowiedzenia stosunku pracy za bezskuteczne lubo przywrócenie do pracy, sąd na wniosek uprawnionego na każdym etapie postępowania udzieli zabezpieczenia przez nakazanie dalszego zatrudnienia go przez pracodawcę do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Sąd będzie mógł odmówić udzielenia zabezpieczenia wyłącznie w sytuacji oczywiście bezzasadnego roszczenia. Podstawą udzielenia zabezpieczenia będzie jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia, co oznacza, że pracownik nie będzie mieć obowiązku wykazania interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. Postanowienie sądu o udzieleniu zabezpieczenia będzie podlegać wykonaniu w drodze egzekucji. Pracodawca będzie mógł żądać uchylenia prawomocnego postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia wyłącznie jeżeli wykaże, że po udzieleniu zabezpieczenia przez sąd zaistniały przesłanki, o których mowa w art. 52 § 1 k.p.c, tj. uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Zmiana postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia jest  niedopuszczalna. Na postanowienie w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia przysługiwać będzie zażalenie do sądu drugiej instancji. Dzięki wyżej omówionej regulacji prawnej pozycja procesowa pracowników szczególnie chronionych będzie silniejsza. W toku prac legislacyjnych nad ww. zmianami podkreślono, że zwiększenie ochrony trwałości stosunku pracy pracowników szczególnie chronionych na gruncie prawa procesowego ma na celu zapobieganie skutkom długotrwałych procesów sądowych, urealniając tą ochronę. Kolejny argument za przedstawionymi zmianami ma związek z aspektem społecznym, leżącym u podstaw udzielenia szczególnej ochrony[1]: „Celem udzielenia gwarancji stabilności zatrudnienia w przypadku działaczy związkowych i innych członków przedstawicielstw pracowniczych (np. rady pracowników, europejskiej rady zakładowej) jest zagwarantowanie niezależnej, samorządnej i niezakłóconej działalności związku zawodowego lub innego przedstawicielstwa pracowniczego, potrzeba realnej ochrony praw i interesów pracowniczych zagrożonych zakłóconym działaniem związku zawodowego czy innego przedstawicielstwa pracowniczego czy też potrzeba utrzymania pokoju społecznego w zakładzie pracy”. [1] zob. uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej

26 września 2023

Warmińsko-Mazurskie: posiedzenie Prezydium i Rady OPZZ

26 września odbyło się posiedzenie Prezydium i posiedzenie Rady OPZZ Województwa Warmińsko ­Mazurskiego. Przewodniczący Jarosław Szunejko odczytał projekt Apelu Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych o wzięcie udziału w wyborach parlamentarnych, stanowisko Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w sprawie projektu budżetu państwa na rok 2024 oraz projekt uchwały o składce członkowskiej.  Przewodniczący Rady omówił także projekt strategiczny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 2027 "Wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego i partnerów społecznych”. Celem głównym Projektu Wsparcia jest wzmocnienie potencjału partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w celu zapewnienia ich udziału w realizacji polityk zatrudnienia, kształcenia i włączenia społecznego na rzecz społeczności lokalnych, mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego i rozwoju regionu, tj. tematycznie mieszczących się w zakresie interwencji EFS+. Przewodniczący Jarosław Szunejko podziękował wszystkim za udział w pikiecie ZNP oraz za wsparcie manifestacji sektora finansów publicznych.

Czytaj więcej

26 września 2023

Lubelskie: posiedzenie Rady OPZZ

26 września w siedzibie Rady OPZZ Województwa Lubelskiego odbyło się spotkanie członków Rady, które prowadziła Wiesława Janczak – przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubelskiego. W spotkaniu uczestniczył Piotr Krzesiński – naczelnik Wydziału Badań i Analiz z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Bardzo szczegółowo mówił skutki kryzysu w Polsce, skalę likwidacji firm na terenie województwa lubelskiego oraz w szerokim zakresie przedstawił skalę bezrobocia w naszym województwie. Zebrani bardzo aktywnie uczestniczyli w dyskusji z tym związanej, zadawali dużo pytań, dzielili się spostrzeżeniami z własnego doświadczenia w swoich zakładach pracy.

Czytaj więcej

20 września 2023

Opinia OPZZ: projekt budżetu na 2024 rok

Negocjacje w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok 2024, prowadzone w Radzie Dialogu Społecznego, zakończyły się fiaskiem. Dlatego Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) przekazało stronie rządowej własną opinię w sprawie planu finansowego państwa na przyszły rok. Jest ona jednoznacznie negatywna. Projekt budżetu na rok 2024 nie gwarantuje bowiem rozwiązania kluczowych problemów, z którym nadal mierzą się pracownicy, związanych z wysoką inflacją, niską siłą nabywczą wynagrodzeń i rosnącymi kosztami życia. Projekt planu finansowego państwa na kolejny rok został przygotowany w  warunkach wysokiej inflacji, która przekracza cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego (NBP). Choć inflacja spadła do 10,1 proc. w sierpniu br. (r/r), wciąż rosną ceny żywności i nośników energii. Pomimo to projekt ustawy budżetowej nie przewiduje utrzymania w przyszłym roku tarczy antyinflacyjnej, która zapobiega nadmiernemu wzrostowi cen poprzez obniżenie stawki VAT na żywność z 5 proc. do 0 proc. Dlatego niezbędne jest zagwarantowanie, że rządowa tarcza antyinflacyjna zostanie przedłużona na kolejny rok, o co postuluje OPZZ. Niemniej ważne jest utrzymanie w 2024 r. wsparcia dla odbiorców energii elektrycznej zarówno indywidualnych – poprzez subsydiowanie cen dla gospodarstw domowych, jak i przemysłowych – poprzez wsparcie przedsiębiorstw energochłonnych. OPZZ wyraża ponadto wątpliwości dotyczące planowanej dynamiki wzrostu niektórych komponentów PKB w przyszłym roku, a w szczególności optymistycznej dynamiki spożycia prywatnego. Trudno ją uzasadnić waloryzacją świadczenia „500+” do 800 zł oraz prognozowanym wzrostem wynagrodzeń. W ocenie OPZZ wykonanie rządowej prognozy możliwe jest jedynie w warunkach wyższego niż zakłada się realnego wzrostu wynagrodzeń pracowników. OPZZ zauważa, że dochody podatkowe państwa wynikają przede wszystkim z  wysokiej inflacji. Można przy tym dostrzec nadmierny optymizm w prognozie dochodów podatkowych z VAT i PIT na rok 2024 w kontekście niskiej dynamiki wzrostu gospodarczego w 2023 r. i niskich płac. Niepokoi także znaczący wzrost deficytu budżetowego i sektora finansów publicznych. Co więcej, istnieje ryzyko wszczęcia wobec Polski procedury nadmiernego deficytu, mimo deklaracji wypełnienia przez rząd Zaleceń Rady UE w  ww. obszarze. Stwarza to ryzyko konieczności ograniczenia niektórych wydatków publicznych. Rząd ryzykuje też negatywną ocenę Komisji w sprawie stanu finansów publicznych, dokonując zmian reguły wydatkowej, w ramach której specjalnie traktuje wydatki na obronność. OPZZ zwraca ponadto uwagę, że chociaż wiele działań opisanych w projekcie budżetu państwa na rok 2024 mogłoby uzyskać wsparcie z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), projekt ustawy budżetowej nie zawiera jasnych deklaracji w tej sprawie ani też nie wskazuje działań mających na celu uzyskanie takiego finansowania. Samo zaplanowanie, w rezerwie celowej (poz. 97), kwoty blisko 36 mld zł na realizację KPO uznajemy za niewystarczające, podobnie jak prefinansowanie projektów przez Polski Fundusz Rozwoju. Wynagrodzenia w sektorze publicznym Decyzja rządu, że średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w przyszłym roku wyniesie w ujęciu nominalnym tylko 106,6 proc., przy założeniu, że prognozowany wskaźnik inflacji osiągnie tę samą wartość, nie znajduje merytorycznego uzasadnienia. Uwzględniając stan finansów publicznych i  prognozę dotyczącą wzrostu dochodów podatkowych, jak również niezaspokojone potrzeby bytowe pracowników sektora publicznego, podwyżka płac powinna być zdecydowanie wyższa. Z tego powodu OPZZ negatywnie ocenia rządową decyzję w  zakresie wynagrodzeń pracowników sfery publicznej. Oznacza ona, że wzrost płac liczony w oparciu o wskaźnik wzrostu wynagrodzeń wyniesie w 2024 r. realnie 0 proc., przez co drastycznie pogorszy się standard życia pracowników. Dlatego OPZZ domaga się, aby wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w  sektorze publicznym w 2024 r. wynosił co najmniej 24 proc. Oczekujemy także rozwiązania problemu spłaszczenia wynagrodzeń w związku ze wzrostem płacy minimalnej. W tym kontekście zauważamy, że złożona przez Prezesa Rady Ministrów obietnica, że wszystkie osoby zatrudnione w sektorze publicznym mogą liczyć na wynagrodzenia wyższe tak naprawdę o 12,3 proc., ponieważ rząd zaplanował dodatkowo wzrost funduszu wynagrodzeń o 5,7 proc., nie jest właściwą receptą na wskazane wyżej problemy i nie znajduje żadnego potwierdzenia w planie finansowym państwa na kolejny rok. Minimalne wynagrodzenie za pracę OPZZ negatywnie ocenia decyzję Rady Ministrów, zgodnie z którą minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2024 r. będzie wynosić 4242 zł a od 1 lipca 2024 r. 4300 zł. W naszej ocenie przyjęty przez rząd stopień wzrostu minimalnego wynagrodzenia powinien zostać powiększony dodatkowo o 2/3 wskaźnika prognozowanego realnego przyrostu produktu krajowego brutto w 2024 r. Niestety rząd zbagatelizował podniesiony przez OPZZ problem oraz wniosek o  sporządzenie niezależnych ekspertyz prawnych w tym zakresie. Skutkiem tego jest zaniżenie wysokości płacy minimalnej o 53 zł. Mając na uwadze powyższe OPZZ zastrzega sobie prawo podjęcia działań, które skutkować będą zwiększeniem wysokości płacy minimalnej w 2024 r. System podatkowy OPZZ od wielu lat apeluje o  kompleksową reformę prawa podatkowego. Projekt ustawy budżetowej na przyszły rok nie przewiduje jednak wprowadzenia systemowych zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych. W szczególności, projekt budżetu nie przedstawia rozwiązań skutecznie zmniejszających rozwarstwienie dochodowe obywateli i zapewniających sprawiedliwość podatkową. Podniesienie kwoty wolnej do 30 000 zł było krokiem w dobrym kierunku, ale dalece niewystarczającym. Kwota wolna powinna wzrosnąć jeszcze bardziej i być waloryzowana corocznie. Niezbędna jest także silniejsza progresja podatkowa (wprowadzenie nowych stawek i progów podatkowych), coroczna waloryzacja progów podatkowych i zwiększenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodu. Fundusz Pracy i rynek pracy OPZZ negatywnie ocenia propozycję odnośnie utrzymania obniżonej wysokości obowiązkowej składki na Fundusz Pracy, która ma wynosić 1,0 proc. podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zwracamy uwagę, że znaczące obniżenie składki na Fundusz Pracy, które nastąpiło w 2021 r. i nadal ma być utrzymane w 2024 r., będzie skutkować negatywnymi konsekwencjami dla struktury zadań i wydatków Funduszu w 2024 r., co może mieć dalsze negatywne konsekwencje związane z realizacją aktywnych polityk rynku pracy. Utrzymywanie tak niskiej podstawy wymiaru składek na Fundusz Pracy, który służy przeciwdziałaniu bezrobociu i łagodzeniu jego skutków, nie jest zrozumiałe również w kontekście rażąco niskiej wysokości zasiłków dla bezrobotnych, która wymaga podniesienia. Stąd OPZZ przypomina o postulacie przywrócenia składki na Fundusz Pracy do wysokości 2,45 proc. podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przy jednoczesnym niepodwyższaniu obciążeń składkowych pracowników. W projekcie ustawy budżetowej brakuje uwzględnienia wpływu na polski rynek pracy uchodźców oraz migrantów z Ukrainy, zarówno przyjeżdżających do Polski, jak i z niej wyjeżdżających. Świadczenia emerytalno-rentowe OPZZ negatywnie ocenia utrzymywanie przez rząd mechanizmu obliczania świadczeń w zakresie ustalania zasad waloryzacji emerytur i rent w oparciu o wskaźnik inflacji zwiększony o 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Od lat podkreślamy, że rząd powinien podejmować działania na rzecz zachowania adekwatności wysokości świadczeń emerytalnych i rentowych m.in. poprzez zmianę mechanizmu obliczania świadczeń w zakresie ustalania zasad waloryzacji emerytur i  rent.  Stąd podtrzymujemy, że w 2024 r. wskaźnik waloryzacji emerytur i rent powinien wynosić nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2023 roku, zwiększony o co najmniej 50 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w roku 2023. Dodatkowo stoimy na stanowisku, że w przypadku, gdy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w  ciągu pierwszych 6 miesięcy roku, w którym jest przeprowadzana waloryzacja, przekroczy 5 proc., zasadne jest wprowadzenie drugiej, warunkowej waloryzacji emerytur i rent, obowiązującej od 1 września. Mechanizm ustalania dodatkowej waloryzacji emerytur i rent powinien zostać wypracowany przez partnerów społecznych w Radzie Dialogu Społecznego. OPZZ od lat zwraca uwagę, że należy wprowadzać systemowe rozwiązania poprawiające sytuację materialną emerytów i  rencistów. Niestety, takie rozwiązania jak tzw. 13 i 14 emerytura, chociaż podejmują próbę złagodzenia problemów finansowych osób otrzymujących niskie świadczenia emerytalne i rentowe, w perspektywie długofalowej nie przyniosą oczekiwanych rezultatów. Stąd między innymi, jednym z proponowanych przez OPZZ rozwiązań jest projekt ustawy w  sprawie renty wdowiej. Ochrona Zdrowia Kompleksowe ujmowanie wydatków na zdrowie Dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla NFZ Dotacja do Funduszu Medycznego Programy wieloletnie w ochronie zdrowia Pozytywnie ocenić stałe dążenie do osiągnięcia wydatków na zdrowie na poziomie 7 proc. PKB, a tym samym wzrost wydatków budżetowych na ochronę zdrowia w 2024 r., jako niezbędnego warunku wzrostu dostępności pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wzrost finansowania w tym dziale gospodarki jest także warunkiem niezbędnym dla zabezpieczenia realizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w  podmiotach leczniczych oraz wzrostu dostępności świadczeń opieki zdrowotnej. OPZZ zwraca jednak uwagę, że wskazany w projekcie ustawy budżetowej wzrost PKB na ten dział gospodarki nie jest wyłącznie „zasługą” budżetu państwa, z którego finansowanie ochrony zdrowia sięgać będzie około 26,7 mld zł. Zdecydowanym źródłem wzrostu finansowania świadczeń zdrowotnych jest Narodowy Fundusz Zdrowia (ponad 156 mld zł na świadczenie zdrowotne) i należy o tym pamiętać, kiedy wskazuje się, że PKB na ochronę zdrowia ulega podwyższeniu z 6,00 proc. w 2023 r. do 6,20 proc. w 2024 r. W tym kontekście, wciąż aktualnym jest nasz wniosek o  wskazywanie wszystkich źródeł nakładów składających się na ustawowe 6,2 proc. PKB na zdrowie – w szczególności istotnej składowej, jaką pozostaje plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia w zdecydowanej większości zasilany składkami na ubezpieczenie zdrowotne obywateli. W projekcie budżetu planowana jest dotacja podmiotowa dla Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie 8,7 mld zł. Choć jest ona wyższa niż w poprzednich latach należy przypomnieć, że w ub. roku znacząca grupa świadczeń została przeniesiona z  budżetu państwa do NFZ (m.in. procedury wysokospecjalistyczne, zespoły ratownictwa medycznego, leki 75 plus, szczepienie obowiązkowe itp. – łącznie na kwotę ponad 6,6 mld zł). Stąd przyznana dotacja i tak pokryje ubiegłoroczny ubytek wydatków Funduszu. Dlatego konieczne jest zaplanowanie wysokości dotacji podmiotowej do Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie co najmniej dwukrotnie wyższej, w naszej ocenie nie mniejszej niż 15 mld zł, tak by realizować bieżące potrzeby zdrowotne, jak i ograniczać społeczne nierówności w zdrowiu. Funduszu Medyczny realizuje szereg istotnych działań wspierających poprawę zdrowia i jakości życia obywateli. Finansowanie ww. zadań jest bardzo ważne i należy je wspierać, gdyby nie fakt, że Fundusz jest źle zarządzany i nieefektywny, a środki finansowe - źle wydatkowane, a większości niewykorzystywane, co negatywnie oceniła Najwyższa Izba Kontroli opiniując wykonanie planu finansowego Funduszu Medycznego w 2022 r. (i  wnioskując do ministra zdrowia o rozważenie jego likwidacji). Ponadto, w dwa lata od jego utworzenia większość zadań nie była realizowana lub ich realizacja była znikoma, a stan zamrożonych środków finansowych Funduszu na koniec 2022 r. wynosił 5,5  mld zł. Na koncie Funduszu pozostaje wciąż ogromna kwota niewykorzystanych środków, nie przekazano jej również do terminowego zarządzania ministrowi finansów. W tym kontekście, planowanie w 2024 r. dotacji budżetowej do Funduszu Medycznego w kwocie 4 mld zł budzi wątpliwości. Istotne programy z punktu widzenia profilaktyki i leczenia chorób cywilizacyjnych: „Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030”, „Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032”, „Narodowy Program Transplantacyjny” - w 2024 r. będą finansowane w około 10 proc. całości kwoty przeznaczonej na ich realizację. Zwiększenie finansowania każdego z nich o co najmniej dodatkowe 10 proc., pozwoliłoby poprawić wskaźniki zachorowalności na te choroby. Poza tym, w początkowym czasie uruchamiania programów większe finansowanie jest zasadniejsze, dla sprawności i skuteczności założonych w nich celów. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych OPZZ pozytywnie ocenia realizację wieloletniego postulatu OPZZ, aby w pełni odmrozić wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), dzięki czemu wysokość odpisu będzie ustalana na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w  gospodarce narodowej w 2023 r. Uważamy, że odmrożenie powinno dotyczyć wszystkich grup zawodowych. OPZZ wnioskuje o wprowadzenie rozwiązań, które przeciwdziałać będą w przyszłości ponownemu mrożeniu wysokości odpisu oraz próbie zmniejszenia roli i znaczenia ZFSŚ. Uwzględniając ponadto, że wiele osób otrzymało pomoc o niższej wartości lub w  ogóle nie skorzystało z pomocy z ZFŚS, OPZZ oczekuje zrekompensowania pracownikom poniesionych strat. Dialog Społeczny OPZZ podkreśla konieczność dalszego wzmocnienia dialogu społecznego oraz Rady Dialogu Społecznego i jej Biura, jako kluczowej instytucji przeciwdziałającej konfliktom społecznym. Zauważamy, że realizacja postawionych przed Radą celów będzie niemożliwa bez odpowiedniego wsparcia finansowego ze strony państwa. Z  tego powodu OPZZ wyraża zdziwienie, że projekt budżetu na rok 2024 przewiduje niższe nakłady na funkcjonowanie Rady Dialogu Społecznego w porównaniu z rokiem 2023. W związku z powyższym apelujemy o pilne zwiększenie limitu wydatków w  trakcie dalszych prac nad budżetem. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Czytaj więcej

20 września 2023

Fundusze Norweskie: spotkanie ekspertów w projekcie: „Godna praca dla pracowników migrujących w polskim sektorze rolnym”

Sukcesem zakończyło się spotkanie ekspertów w projekcie: „Godna praca dla pracowników migrujących w polskim sektorze rolnym”. Warszawa 20.09.2023 Data: 18 września 2023 roku Miejsce: Online W dniu 18 września 2023 roku odbyło się spotkanie eksperckie w ramach projektu "Godna praca dla pracowników migrujących w polskim sektorze rolnym”. Wydarzenie, które zgromadziło ekspertów z Polski i Norwegii, miało na celu analizę kwestii godnych warunków pracy dla pracowników migrujących w rolnictwie. Spotkanie rozpoczął Grzegorz Wysocki, koordynator projektu, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa. Dokładnie przedstawił on założenia projektu i otworzył panel ekspercki. Najważniejszym punktem spotkania było wystąpienie eksperta z Norwegii, Yaniny Unnli, reprezentantki LO Norge, największej organizacji pracowniczej w Norwegii, która zaprezentowała wybrane praktyki norweskie związane z integracją pracowników migrujących oraz prawami pracowników migracyjnych w sektorze rolnym. Ekspertka pokazała dwie prezentacje multimedialne dotyczące tych zagadnień, w których podkreślała rolę dialogu społecznego w Norwegii w kontekście ochrony praw pracowniczych. Po przerwie ekspertka Federacji Przedsiębiorców Polskich Grażyna Spytek-Bandurska przedstawiła wstępne wyniki badań empirycznych przeprowadzonych wśród polskich i ukraińskich pracowników sektora rolniczego. Omówiono negatywne zjawiska w sektorze oraz możliwości dialogu społecznego jako narzędzia wypracowania standardów godnej pracy w rolnictwie. „Już na tym etapie można było wysnuć wiele interesów wniosków i rozpocząć wielowątkową dyskusję” skomentował ekspert z ramienia ZZPR Pan Paweł Galec. „W zakresie godnej pracy rozumianej jako zgodnej z przepisami opierającej się o sprawiedliwe i odpowiednie warunki pracy związki zawodowe mają szerokie możliwości prawno-organizacyjne. To właśnie organizacje związkowe reprezentują osoby zatrudnione bronią ich godności, praw oraz interesów materialnych i moralnych, zarówno zbiorowych jak i indywidualnych. Podmioty te są właściwe w zakresie współuczestniczenia w tworzeniu korzystnych warunków pracy bytu. Jestem przekonany, że wyniki ankiet mogą okazać się niezwykle pomocne dla organizacji działających w sektorze rolniczym w zakresie wzrostu uzwiązkowienia oraz obrony praw pracowników migrujących” dodał. Spotkanie zakończyło się dyskusją w gronie uczestników między innymi ekspertki Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Migracyjnych Pani Alicji Rzeczkowskiej. Było to ważny krok w realizacji projektu.

Czytaj więcej