Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Kraj

07 czerwca 2022

Komisja Młodych OPZZ o codziennej pracy związkowej

Komisja Młodych OPZZ spotkała się 6 czerwca br. Rozmawiano o bieżących działaniach OPZZ oraz o ostatnich wydarzeniach w organizacjach, do których należą członkowie Komisji. Biuro Prasowe OPZZ Uczestników spotkania powitała wiceprzewodnicząca Barbara Popielarz. Poinformowała również o rezygnacji Konrada Więcka z funkcji przewodniczącego Komisji Młodych OPZZ. Wiceprzewodnicząca zrelacjonowała przebieg spotkań organizowanych dla młodych związkowców w Radach Wojewódzkich OPZZ, które odbywają się pod hasłem „Młodzi w związkach zawodowych”. Podsumowaniem tych spotkań będzie 2-dniowe szkolenie w Warszawie. Przypomniała o zbliżającym się Kongresie OPZZ i zadaniach, które trzeba przed nim zrealizować. Zaprosiła na szkolenie zaplanowane na 20–21 czerwca br. Będzie ono poświęcone m.in. przeciwdziałaniu molestowaniu seksualnemu w pracy oraz wynikom badań ankietowych „Kobiety i mężczyźni w OPZZ, doświadczenia, opinie i potrzeby członków OPZZ”. Członkowie Komisji Młodych OPZZ omówili działania swoich organizacji związkowych. Dyskutowali także o wpływie pandemii na aktywność działaczy związkowych. Ich zdaniem czasem łatwiej zorganizować spotkanie na żywo niż za pomocą aplikacji. Dlatego warto zorganizować np. zjazd młodych działaczy związkowych. Tego typu inicjatywy pobudzają do działania, aktywizują związkowców w każdym wieku.

Czytaj więcej

03 czerwca 2022

Czerwcowe posiedzenie Rady Rynku Pracy

W siedzibie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej 2 czerwca br. odbyło się posiedzenie Rady Rynku Pracy. Ze strony Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w posiedzeniu uczestniczyli wiceprzewodniczący OPZZ i przewodniczącego Rady Rynku Pracy Sebastian Koćwin oraz Marek Kupiec, przewodniczący Rady OPZZ Województwa Mazowieckiego.  Wydział Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia Spotkanie rozpoczęło się od przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady, a następnie wręczenia powołań dla nowych członków RRP. Porządek obrad obejmował ponadto omówienie sytuacji uchodźców z Ukrainy. Przedstawiciele Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przedstawili dane dotyczące Ukraińców przebywających w Polsce. Poinformowali, że pracodawcy zatrudnili 185 tys. obywateli Ukrainy (niemal 135 tys. to kobiety) w ramach uproszczonej procedury obowiązującej od połowy marca br. Procedura ta funkcjonuje na podstawie rządowej specustawy dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego br. Omówili także inne działania resortu na rzecz uchodźców i przedstawili informacje na temat stanu prac nad ustawą dotyczącą umów zawieranych elektronicznie, ustawą o zmianie ustawy o pomocy społecznej, ustawą o aktywności zawodowej i ustawą o zatrudnianiu cudzoziemców. Ministerstwo przedstawiło negatywne stanowisko w odniesieniu do postulatu czasowego umożliwienia agencjom pracy tymczasowej wydłużania okresu zatrudnienia pracowników tymczasowych (dla jednego pracodawcy użytkownika) powyżej 18 miesięcy w branży transportowej i budowlanej. W związku z tym, że Rada Dialogu Społecznego pracuje nad nowelizacją ustawy regulującej jej działanie, podczas posiedzenia debatowano nad zwiększeniem udziału partnerów społecznych w zarządzeniu Funduszem Pracy i Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Ten postulat to także jeden z priorytetów programowych OPZZ.  Na zakończenie zaprezentowano dwa stanowiska dotyczące kształcenia ustawicznego: stanowisko w sprawie dostosowania przepisów dotyczących kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych do zróżnicowanych potrzeb współczesnego rynku pracy zarówno pod względem form kształcenia, jak i podmiotów mogących uczestniczyć jako wykonawcy w kształceniu ustawicznym oraz stanowisko w sprawie potrzeb kadrowych (umiejętności i kwalifikacji pracowników) firm działających w obszarach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji.

Czytaj więcej

02 czerwca 2022

Komisje Rewizyjne o kampanii sprawozdawczo-wyborczej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej OPZZ i przedstawicieli Wojewódzkich Komisji Rewizyjnych OPZZ odbyło się w dniach 1-2 czerwca br. w siedzibie OPZZ w Warszawie. Zajęto się przede wszystkim kampanią sprawozdawczo-wyborczą w OPZZ, która poprzedza zbliżający się X Kongres OPZZ. Biuro Prasowe OPZZ Pierwszego dnia obrad członkowie Komisji spotkali się z przewodniczącym OPZZ Andrzejem Radzikowskim. Przewodniczący zapoznał ich z bieżącą działalnością organizacji oraz ostatnio podejmowanymi działaniami, także na forum Rady Dialogu Społecznego. Po spotkaniu z Andrzejem Radzikowskim członkowie Komisji zajęli się szczegółowo kwestią przebiegu kampanii sprawozdawczo-wyborczej w OPZZ. Równie szczegółowo rozpatrywano kwestię zadań dla Wojewódzkich Komisji Rewizyjnych OPZZ na czas trwania kampanii sprawozdawczo-wyborczej. Drugi dzień spotkania Komisji wypełniło szkolenie na temat aktualnych zmian w przepisach prawnych.

Czytaj więcej

18 maja 2022

Rząd pozytywnie o wzroście płac w ochronie zdrowia

Nowelizacja ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw została przyjęta przez Radę Ministrów 17 maja 2022 r. Rozwiązanie jest realizacją ustaleń zawartych w stanowisku Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, przyjętego 5 listopada 2021 r. przez rząd, stronę reprezentatywnych central związkowych oraz stronę reprezentatywnych organizacji pracodawców. OPZZ brało czynny udział w negocjacjach płacowych. Nowelizacja ustawy już w tym samym dniu została skierowana do Sejmu RP (druk sejmowy nr 2268). To przełomowy akt prawny, który gwarantuje systematyczny wzrost wynagrodzeń dla pracowników podmiotów leczniczych, wiążąc określone współczynniki pracy przypisane poszczególnym grupom zawodowym z kwotą przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym. Nowe gwarantowane poziomy najniższych wynagrodzeń zasadniczych będą obowiązywały od 1 lipca 2022 roku, w zależności od grupy będzie to wzrost gwarantowanego wynagrodzenia zasadniczego od 17 proc do 41 proc., przy czym średnio najniższe wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie o 30 proc. Nowa tabela płac, mająca obowiązywać od 1 lipca 2022 roku, zakłada następujące wynagrodzenia (brutto): 1) Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją – współczynnik 1,45 - wynagrodzenie 8 210,67 zł 2) Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony  wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim i specjalizacji, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – współczynnik 1,29 - wynagrodzenie 7 304,66 zł 3) Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji – współczynnik 1,19 - wynagrodzenie 6 738,41 zł  4) Lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta – współczynnik 0,95, wynagrodzenie 5 379,40 zł  5) Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna wymagająca wyższego wykształcenia (studia I stopnia) i specjalizacji, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją – współczynnik 1,02, wynagrodzenie 5 775,78 zł 6) Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony wymagający wyższego wykształcenia na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej wymagający średniego wykształcenia albo pielęgniarka albo położna wymagająca średniego wykształcenia, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - współczynnik 0,94, wynagrodzenie 5 322,78 zł  7) Technik elektroradiolog albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-6 wymagający średniego wykształcenia oraz opiekun medyczny - współczynnik  0,86 - wynagrodzenie 4 869,78 zł  8) Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym – współczynnik 1 - wynagrodzenie 5 662,53 zł  9) Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim - współczynnik  0,78 - wynagrodzenie 4 416,77 zł  10) Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego - 0,65 - wynagrodzenie 3 680,64 zł  Warto wspomnieć, że zmiany zobowiązują podmiot leczniczy będący pracodawcą do wskazania w umowie o pracę każdemu pracownikowi objętego ustawą, informacji o grupie zawodowej, do której pracownik powinien zostać przypisany w związku z kwalifikacjami wymaganymi na stanowisku pracy. Dodatkowo, wobec pracowników niewykonujących zawodu medycznego założono, że wynagrodzenia tych osób powinny zapewniać wysokość odpowiadającą adekwatnemu średniemu wzrostowi wynagrodzenia w danym podmiocie w ustalonym okresie.  Czekamy na rozpoczęcie prac legislacyjnych.  Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ

Czytaj więcej